Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Recursos de servicis socials a la ciutat de València

Centre Municipal de Servicis Socials

Espai físic de caràcter polivalent on es desenvolupen els diferents programes de servicis socials generals dirigits a tota la ciutadania. Aquests centres són la seu dels equips base d’àmbit municipal.

Centre Municipal de Servicis Socials

Espai físic de caràcter polivalent on es desenvolupen els diferents programes de servicis socials generals dirigits a tota la ciutadania. Aquests centres són la seu dels equips base d’àmbit municipal.

Programa d’Informació, Orientació i Assessorament

Dirigit a informar, orientar i assessorar a les persones, grups i institucions sobre els drets que pogueren correspondre’ls i els recursos socials existents; així com a la seua canalització als altres servicis socials existents.

Programa d’Ajuda a Domicili

Suposa la prestació d’una sèrie d’atencions a les persones i/o famílies als seus domicilis, quan es troben en situacions en què no els és possible la realització de les seues activitats habituals, o hi ha conflicte psicofamiliar per a algun dels seus membres.

Programa del Menor

Dirigit a menors de les famílies en condicions socials més desfavorides i a adolescents i joves en conflicte social. S’atenen situacions de risc o desprotecció, abandonament o desatenció de menors des d’una perspectiva de prevenció i protecció.

PER (Prestacions Econòmiques Reglades)

Són prestacions de caràcter personal i temporal, que exigeixen contraprestacions dirigides a la inserció; la seua finalitat és garantir uns mitjans econòmics mínims perquè la persona o unitat familiar puga cobrir les necessitats bàsiques i aconseguir la seua integració sociolaboral.

PAES (Programa d'Atenció a l'Exclusió Social)

Dirigit a població en situació d'exclusió social, marginalitat extrema i cronicitat. El seu objectiu és la inserció social. Es realitza mitjançant la planificació individual amb l'aportació de prestació econòmica i requeriment de contraprestacions.

CAST (Centre d'Atenció a persones Sense Sostre)

Dedicat a l'atenció de les persones sense llar i que presenten problemàtiques socials per a accedir a un habitatge o mantindre-ho. Es presta atenció a transeünts (estades de pas), i persones sense llar resident a la ciutat.

Prestacions Econòmiques Individualitzades

Ajudes econòmiques concebudes per a situacions i contingències de necessitat. Tenen la modalitat d'ajudes d'emergència i de desenvolupament personal.

Oficina Municipal d'Atenció a Persones Majors

Dirigit a persones majors, per a facilitar-los l'accés als recursos de la ciutat. Concentra la gestió d'activitats socioculturals, programes de promoció de la salut, de suport a la família, de col·laboració ciutadana, Centres de Dia gerontològics de la ciutat i Centres Municipals d'Activitats per a Persones Majors.

Oficina Municipal d'Atenció al Discapacitat

Dedicada a les persones que pateixen limitacions a la seua capacitat física, psíquica i sensorial. Desenvolupa activitats de sensibilització, prestacions econòmiques, facilita recursos d'oci, ocupació, formació i habitatge i gestiona els Centres Ocupacionals de Minusvàlids (COM) de titularitat municipal.

Taules de Solidaritat

Òrgans d'informació, assessorament i elevació de propostes d'entitats privades. L'objectiu és la prevenció dels problemes socials i la vertebració del teixit social de la ciutat mitjançant la col·laboració entre l'Ajuntament i la ciutadania.

Subvencions per a la Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió Social

Convocatòria anual d'ajudes econòmiques a les ONG de la ciutat que porten a terme projectes per a millorar les condicions de vida de les persones més desfavorides de la nostra societat.

Cooperació Internacional al Desenvolupament

Encaminada a l'activació de la solidaritat amb la població més desfavorida als països d'Amèrica Llatina, Nord d'Àfrica i Orient Mitjà. Amb projectes d’intervenció directa; sensibilització i educació per al desenvolupament i subvencions de projectes de cooperació per al desenvolupament.

Premis “València se Solidaritza”

Convocatòria anual de premis que tenen per finalitat reconèixer i fomentar el compromís de solidaritat amb les persones més desfavorides per part de persones físiques i jurídiques que desenvolupen la seua tasca a la ciutat de València.