Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Cens de Població de València

0205001
Els Censos de Població i Habitatge són operacions estadístiques que oferixen un recompte de la població i les vivendes i el coneixement dels seus principals característiques. Els resultats d'esta operació estadística provenen de dos fonts: explotació estadística del fitxer de microdades del portal web de l'INE i extracció dels agregats estadístics de l'aplicació de consulta de les dades del cens del portal web de l'INE
Demografia
Cens de Població i Habitatge
Elaboració i Difusió
Població resident, Població vinculada, Llars, Parelles i nuclis
Edat, sexe, nacionalitat, situació de residència, estat civil, relacions de parentiu, lloc de naixement, variables migratòries, estudis en curs, nivell educatiu, relació amb l'activitat econòmica, branca d'activitat, ocupació, situació professional, fecunditat al llarg de la vida
Fitxer de microdades procedents d'un cens
Institut Nacional d'Estadística
Secció
Dades referides a una data fixa
Estructural
Decennal
Seccions