Indicadors Socials - València

Tema Subtema Àmbit
Indicadors Socials
Temperatura mitjana anual Característiques Físiques i Medi Ambient Climatologia -
Qualificació termomètrica Característiques Físiques i Medi Ambient Climatologia -
Temperatura mínima anual Característiques Físiques i Medi Ambient Climatologia -
Temperatura màxima anual Característiques Físiques i Medi Ambient Climatologia -
Temperatura mitjana del mes més fred Característiques Físiques i Medi Ambient Climatologia -
Temperatura mitjana del mes més càlid Característiques Físiques i Medi Ambient Climatologia -
Nombre de dies amb temperatura màxima superior o igual a 25 °C Característiques Físiques i Medi Ambient Climatologia -
Nombre de dies amb temperatura màxima superior o igual a 30 °C Característiques Físiques i Medi Ambient Climatologia -
Nombre de nits tropicals Característiques Físiques i Medi Ambient Climatologia -
Precipitació mitjana diària Característiques Físiques i Medi Ambient Climatologia -
Precipitació total Característiques Físiques i Medi Ambient Climatologia -
Qualificació pluviomètrica Característiques Físiques i Medi Ambient Climatologia -
Precipitació màxima diària Característiques Físiques i Medi Ambient Climatologia -
Precipitació màxima mensual Característiques Físiques i Medi Ambient Climatologia -
Nombre de dies de pluja Característiques Físiques i Medi Ambient Climatologia -
Nombre de dies amb precipitació major de 30 litres per metre quadrat Característiques Físiques i Medi Ambient Climatologia -
Nombre de dies amb precipitació en forma de neu Característiques Físiques i Medi Ambient Climatologia -
Percentatge de dies buidats Característiques Físiques i Medi Ambient Climatologia -
Percentatge de dies nuvolosos Característiques Físiques i Medi Ambient Climatologia -
Percentatge de dies coberts Característiques Físiques i Medi Ambient Climatologia -
Humitat relativa mitjana Característiques Físiques i Medi Ambient Climatologia -
Nombre mitjà d'hores de sol al dia Característiques Físiques i Medi Ambient Climatologia -
Pressió atmosfèrica mitjana Característiques Físiques i Medi Ambient Climatologia -
Velocitat màxima del vent Característiques Físiques i Medi Ambient Climatologia -
Nombre de platges amb bandera blava Característiques Físiques i Medi Ambient Qualitat mediambiental -
Percentatge de platges classificades com de qualitat d'aigua excel·lent Característiques Físiques i Medi Ambient Qualitat mediambiental -
Percentatge de platges classificades com de qualitat d'aigua insuficient Característiques Físiques i Medi Ambient Qualitat mediambiental -
Zones verdes per 100.000 habitants Característiques Físiques i Medi Ambient Qualitat mediambiental -
Arbres urbans per 100 habitants Característiques Físiques i Medi Ambient Qualitat mediambiental -
Percentatge de residents exposats a un nivell de soroll mig diari major de 65 dBA Característiques Físiques i Medi Ambient Qualitat mediambiental -
Percentatge de residents exposats a un nivell de soroll mig diari major de 55 dBA Característiques Físiques i Medi Ambient Qualitat mediambiental -
Percentatge de residents exposats a un nivell de soroll mitjà durant el període diürn major de 65 dBA Característiques Físiques i Medi Ambient Qualitat mediambiental -
Percentatge de residents exposats a un nivell de soroll mitjà durant el període nocturn major de 55 dBA Característiques Físiques i Medi Ambient Qualitat mediambiental -
Percentatge de residents exposats a un nivell de soroll mitjà durant el període nocturn major de 50 dBA Característiques Físiques i Medi Ambient Qualitat mediambiental -
Percentatge de residents exposats a un nivell de soroll mitjà per trànsit rodat durant el període diürn major de 65 dBA Característiques Físiques i Medi Ambient Qualitat mediambiental -
Percentatge de residents exposats a un nivell de soroll mitjà per trànsit rodat durant el període nocturn major de 55 dBA Característiques Físiques i Medi Ambient Qualitat mediambiental -
Nivell sonor mitjà Característiques Físiques i Medi Ambient Qualitat mediambiental -
Nivell sonor mitjà en període diürn Característiques Físiques i Medi Ambient Qualitat mediambiental -
Nivell sonor mitjà en període vespertí Característiques Físiques i Medi Ambient Qualitat mediambiental -
Nivell sonor mitjà en període nocturn Característiques Físiques i Medi Ambient Qualitat mediambiental -
Nombre de dies en què l'índex de qualitat de l'aire d'alguna estació és considerat dolent o molt dolent Característiques Físiques i Medi Ambient Qualitat mediambiental -
Nombre de dies en què l'índex de qualitat d'aire de totes les estacions és considerat bo Característiques Físiques i Medi Ambient Qualitat mediambiental -
Concentració mitjana d'arsènic Característiques Físiques i Medi Ambient Qualitat mediambiental -
Concentració mitjana de benzé Característiques Físiques i Medi Ambient Qualitat mediambiental -
Concentració mitjana de cadmi Característiques Físiques i Medi Ambient Qualitat mediambiental -
Concentració mitjana de níquel Característiques Físiques i Medi Ambient Qualitat mediambiental -
Concentració mitjana de plom Característiques Físiques i Medi Ambient Qualitat mediambiental -
Concentració mitjana de diòxid de sofre Característiques Físiques i Medi Ambient Qualitat mediambiental -
Concentració mitjana de diòxid de nitrogen Característiques Físiques i Medi Ambient Qualitat mediambiental -
Concentració mitjana d'ozó Característiques Físiques i Medi Ambient Qualitat mediambiental -
Concentració mitjana de monòxid de carboni Característiques Físiques i Medi Ambient Qualitat mediambiental -
Concentració mitjana de PM2.5 Característiques Físiques i Medi Ambient Qualitat mediambiental -
Concentració mitjana de PM10 Característiques Físiques i Medi Ambient Qualitat mediambiental -
Nombre de superacions horàries de diòxid de sofre Característiques Físiques i Medi Ambient Qualitat mediambiental -
Nombre de superacions diàries de diòxid de sofre Característiques Físiques i Medi Ambient Qualitat mediambiental -
Nombre de superacions horàries de diòxid de nitrogen Característiques Físiques i Medi Ambient Qualitat mediambiental -
Nombre de superacions diàries d'ozó sobre la base de les mitjanes *octohorarias Característiques Físiques i Medi Ambient Qualitat mediambiental -
Nombre de superacions horàries d'ozó Característiques Físiques i Medi Ambient Qualitat mediambiental -
Nombre de superacions diàries de monòxid de carboni sobre la base de les mitjanes *octohorarias Característiques Físiques i Medi Ambient Qualitat mediambiental -
Nombre de superacions diàries de partícules en suspensió PM10 Característiques Físiques i Medi Ambient Qualitat mediambiental -
Aigües residuals tractades per habitant i dia Característiques Físiques i Medi Ambient Tractament de residus -
Percentatge d'aigües residuals que reben tractament primari Característiques Físiques i Medi Ambient Tractament de residus -
Percentatge d'aigües residuals que reben tractament secundari Característiques Físiques i Medi Ambient Tractament de residus -
Percentatge d'aigües residuals que reben tractament terciari Característiques Físiques i Medi Ambient Tractament de residus -
Papereres per 1.000 habitants Característiques Físiques i Medi Ambient Tractament de residus -
Contenidors de fem per 1.000 habitants Característiques Físiques i Medi Ambient Tractament de residus -
Contenidors de vidre per 1.000 habitants Característiques Físiques i Medi Ambient Tractament de residus -
Contenidors de cartó per 1.000 habitants Característiques Físiques i Medi Ambient Tractament de residus -
Contenidors de plàstic per 1.000 habitants Característiques Físiques i Medi Ambient Tractament de residus -
Contenidors de piles per 1.000 habitants Característiques Físiques i Medi Ambient Tractament de residus -
Recollida anual de fem per habitant Característiques Físiques i Medi Ambient Tractament de residus -
Recollida anual de vidre per habitant Característiques Físiques i Medi Ambient Tractament de residus -
Recollida anual de cartó per habitant Característiques Físiques i Medi Ambient Tractament de residus -
Recollida anual de plàstic per habitant Característiques Físiques i Medi Ambient Tractament de residus -
Percentatge de residus que són reciclats Característiques Físiques i Medi Ambient Tractament de residus -
Superfície cadastral urbana del terme municipal Característiques Físiques i Medi Ambient Territori -
Superfície de zones verdes Característiques Físiques i Medi Ambient Territori -
Població resident Població Estructura de la població -
Densitat de població Població Estructura de la població -
Densitat de població respecte a superfície cadastral urbana Població Estructura de la població -
Densitat de famílies Població Estructura de la població -
Pes poblacional respecte al total nacional Població Estructura de la població -
Variació anual de la població Població Estructura de la població -
Variació quinquenal anualitzada de la població Població Estructura de la població -
Relació de masculinitat de la població Població Estructura de la població -
Proporció de població en edat laboral Població Estructura de la població -
Relació de masculinitat de la població en edat laboral Població Estructura de la població -
Proporció de població menor de 16 anys Població Estructura de la població -
Relación de masculinidad de la población menor de 16 años Població Estructura de la població -
Proporció de població de 0 a 2 anys Població Estructura de la població -
Proporció de població de 0 a 4 anys Població Estructura de la població -
Proporció de població de 3 a 5 anys Població Estructura de la població -
Proporció de població de 6 a 11 anys Població Estructura de la població -
Proporció de població de 12 a 15 anys Població Estructura de la població -
Proporció de població de 5 a 14 anys Població Estructura de la població -
Proporció de població menor de 15 anys Població Estructura de la població -
Proporció de població menor de 18 anys Població Estructura de la població -
Relació de masculinitat de la població menor de 18 anys Població Estructura de la població -
Proporció de població de 15 a 19 anys Població Estructura de la població -
Proporció de població de 20 a 24 anys Població Estructura de la població -
Proporció de població de 15 a 24 anys Població Estructura de la població -
Proporció de població de 25 a 54 anys Població Estructura de la població -
Proporció de població de 55 a 64 anys Població Estructura de la població -
Proporció de població de 25 a 64 anys Població Estructura de la població -
Proporció de població major de 64 anys Població Estructura de la població -
Relació de masculinitat de la població major de 64 anys Població Estructura de la població -
Proporció de població de 65 a 74 anys Població Estructura de la població -
Proporció de població major de 74 anys Població Estructura de la població -
Relació de masculinitat de la població major de 74 anys Població Estructura de la població -
Mediana de l'edat Població Estructura de la població -
Edat mitjana Població Estructura de la població -
Edat mitjana dels homes Població Estructura de la població -
Edat mitjana de les dones Població Estructura de la població -
Índex d'envelliment Població Estructura de la població -
Índex de sobrenvelliment Població Estructura de la població -
Índex demogràfic de dependència global Població Estructura de la població -
Índex demogràfic de dependència de població jove Població Estructura de la població -
Índex demogràfic de dependència de població major Població Estructura de la població -
Raó de progressivitat demogràfica Població Estructura de la població -
Índex d'estructura de la població en edat activa Població Estructura de la població -
Índex de reemplaçament de la població en edat activa Població Estructura de la població -
Població de 0 a 4 anys per dona en edat fèrtil Població Estructura de la població -
Percentatge de població de nacionalitat estrangera Població Estructura de la població -
Relació de masculinitat de la població de nacionalitat estrangera Població Estructura de la població -
Edat mitjana de la població estrangera Població Estructura de la població -
Percentatge de població de 0 a 15 anys de nacionalitat estrangera Població Estructura de la població -
Percentatge de població de 16 a 64 anys de nacionalitat estrangera Població Estructura de la població -
Població de nacionalitat estrangera no UE Població Estructura de la població -
Població amb nacionalitat espanyola i que ha nascut fora del territori espanyol Població Estructura de la població -
Índex d'autoctonia Població Estructura de la població -
Índex d'autoctonia provincial Població Estructura de la població -
Índex d'autoctonia Comunitat Valenciana Població Estructura de la població -
Índex d'autoctonia estatal Població Estructura de la població -
Índex d'autoctonia UE Població Estructura de la població -
Població de 18 anys o més amb primària o menys Població Estructura de la població -
Població de 25 anys o més amb batxillerat o superior Població Estructura de la població -
Saldo net Població Estructura de la població -
Nombre de fulls familiars Població Convivència -
Nombre mitjà de persones per full familiar Població Convivència -
Percentatge de fulls familiars unipersonals Població Convivència -
Percentatge de fulls familiars de 2 persones Població Convivència -
Percentatge de fulls familiars de 3 persones Població Convivència -
Percentatge de fulls familiars de 4 persones Població Convivència -
Percentatge de fulls familiars de 5 o més persones Població Convivència -
Percentatge de fulls familiars amb tots els seus membres majors de 64 anys Població Convivència -
Percentatge de fulls familiars amb tots els seus membres majors de 79 anys Població Convivència -
Majors de 64 anys en fulls familiars unipersonals Població Convivència -
Homes de 64 anys en fulls familiars unipersonals Població Convivència -
Dones de 64 anys en fulls familiars unipersonals Població Convivència -
Percentatge de fulls familiars amb menors de 18 anys Població Convivència -
Percentatge de fulls familiars amb un menor de 18 anys Població Convivència -
Percentatge de fulls familiars amb dos menors de 18 anys Població Convivència -
Percentatge de fulls familiars amb tres o més menors de 18 anys Població Convivència -
Percentatge de fulls familiars monoparentals respecte al total de fulls familiars Població Convivència -
Percentatge de fulls familiars monoparentals respecte al total de fulls familiars amb menors de 16 anys Població Convivència -
Percentatge de fulls familiars monoparentals amb persona de referència home respecte a dona Població Convivència -
Naixements Població Moviment natural de la població -
Relació de masculinitat al naixement Població Moviment natural de la població -
Taxa bruta de natalitat Població Moviment natural de la població -
Taxa global de fecunditat Població Moviment natural de la població -
Índex sintètic de fecunditat Població Moviment natural de la població -
Taxa bruta de reproducció Població Moviment natural de la població -
Percentatge de primers naixements Població Moviment natural de la població -
Percentatge de segons naixements Població Moviment natural de la població -
Percentatge de tercers naixements Població Moviment natural de la població -
Percentatge de quarts naixements Població Moviment natural de la població -
Percentagte de quints naixements o més Població Moviment natural de la població -
Mitjana de les edats de les mares al naixement Població Moviment natural de la població -
Edat mitjana a la maternitat per al primer naixement Població Moviment natural de la població -
Edat mitjana a la maternitat per al segon naixement Població Moviment natural de la població -
Edat mitjana a la maternitat per al tercer naixement Població Moviment natural de la població -
Percentatge de naixements de mare no casada Població Moviment natural de la població -
Percentatge de naixements prematurs Població Moviment natural de la població -
Percentatge de naixements en part per cesària Població Moviment natural de la població -
Percentatge de naixements amb insuficiència ponderal Població Moviment natural de la població -
Percentatge de naixements de progenitors estrangers Població Moviment natural de la població -
Percentatge de naixements de mare estrangera Població Moviment natural de la població -
Percentatge de naixements de pare estranger Població Moviment natural de la població -
Percentatge de naixements en parts múltiples Població Moviment natural de la població -
Interval protogenèsic mitjà Població Moviment natural de la població -
Interval intergenèsic mitjà Població Moviment natural de la població -
Percentatge de parts múltiples Població Moviment natural de la població -
Taxa de mortalitat fetal tardana Població Moviment natural de la població -
Nombre de defuncions Població Moviment natural de la població -
Nombre de defuncions d'homes Població Moviment natural de la població -
Nombre de defuncions de dones Població Moviment natural de la població -
Taxa bruta de mortalitat Població Moviment natural de la població -
Taxa de mortalitat dels homes Població Moviment natural de la població -
Taxa de mortalitat de les dones Població Moviment natural de la població -
Taxa de mortalitat infantil Població Moviment natural de la població -
Taxa de mortalitat infantil masculina Població Moviment natural de la població -
Taxa de mortalitat infantil femenina Població Moviment natural de la població -
Taxa de mortalitat neonatal Població Moviment natural de la població -
Taxa de mortalitat de població major de 64 anys Població Moviment natural de la població -
Taxa de mortalitat d'homes majors de 64 anys Població Moviment natural de la població -
Taxa de mortalitat de dones majors de 64 anys Població Moviment natural de la població -
Percentatge de defuncions de població estrangera Població Moviment natural de la població -
Esperança de vida al nàixer dels homes Població Moviment natural de la població -
Esperança de vida al nàixer de les dones Població Moviment natural de la població -
Esperança de vida al nàixer de la població Població Moviment natural de la població -
Esperança de vida als 65 anys dels homes Població Moviment natural de la població -
Esperança de vida als 65 anys de les dones Població Moviment natural de la població -
Creixement vegetatiu Població Moviment natural de la població -
Taxa de creixement vegetatiu Població Moviment natural de la població -
Nombre de matrimonis Població Moviment natural de la població -
Taxa bruta de nupcialitat Població Moviment natural de la població -
Percentatge de matromonis exclusivament civils Població Moviment natural de la població -
Mitjana de les edats dels homes al matrimoni Població Moviment natural de la població -
Mitjana de les edats de les dones al matrimoni Població Moviment natural de la població -
Edat mitjana dels homes a la nupcialitat Població Moviment natural de la població -
Edat mitjana de les dones a la nupcialitat Població Moviment natural de la població -
Saldo associat a la nupcialidad Població Moviment natural de la població -
Població immigrant Població Moviments migratoris -
Relació de masculinitat de la població immigrant Població Moviments migratoris -
Taxa bruta d'immigració Població Moviments migratoris -
Taxa d'immigració dels homes Població Moviments migratoris -
Taxa d'immigració de les dones Població Moviments migratoris -
Edat mediana de la població immigrant Població Moviments migratoris -
Edad mitjana de la població immigrant Població Moviments migratoris -
Edad mitjana dels homes immigrants Població Moviments migratoris -
Edad mitjana de les dones immigrants Població Moviments migratoris -
Proporció d'immigrants procedents de l'estranger. Població Moviments migratoris -
Proporció d'immigrants de nacionalitat estrangera Població Moviments migratoris -
Població emigrant Població Moviments migratoris -
Relació de masculinitat de la població emigrant Població Moviments migratoris -
Taxa bruta d'emigració Població Moviments migratoris -
Taxa d'emigració dels homes Població Moviments migratoris -
Taxa d'emigració de les dones Població Moviments migratoris -
Edat mediana de la població emigrant Població Moviments migratoris -
Edat mitjana de la població emigrant Població Moviments migratoris -
Edat mitjana dels homes emigrants Població Moviments migratoris -
Edat mitjana de les dones emigrants Població Moviments migratoris -
Percentatge d'emigrants amb destinació l'estranger Població Moviments migratoris -
Percentatge d'emigrants de nacionalitat estrangera Població Moviments migratoris -
Relació d'immigració i emigració recent Població Moviments migratoris -
Saldo migratori Població Moviments migratoris -
Saldo migratori per als homes Població Moviments migratoris -
Saldo migratori per a les dones Població Moviments migratoris -
Taxa de migració neta Població Moviments migratoris -
Taxa de migració neta per als homes Població Moviments migratoris -
Taxa de migració neta per a les dones Població Moviments migratoris -
Nombre de moviments intraurbans Població Moviments intraurbans -
Relació de masculinitat del moviments intraurbans Població Moviments intraurbans -
Taxa bruta de movilitat intraurbana Població Moviments intraurbans -
Taxa bruta de movilitat intraurbana dels homes Població Moviments intraurbans -
Taxa bruta de movilitat intraurbana de les dones Població Moviments intraurbans -
Edat mediana de la població amb movilitat intraurbana Població Moviments intraurbans -
Edat mitjana de la població amb movilitat intraurbana Població Moviments intraurbans -
Edat mitjana dels homes amb movilitat intraurbana Població Moviments intraurbans -
Edat mitjana de les dones amb movilitat intraurbana Població Moviments intraurbans -
Percentatge de població amb movilitat intraurbana de nacionalitat estrangera Població Moviments intraurbans -
Nombre de vehicles Transport Vehicles -
Nombre de turismes Transport Vehicles -
Nombre de turismes particulars Transport Vehicles -
Turismes particulars per 1.000 habitants Transport Vehicles -
Percentatge de turismes particulars de 10 i més anys Transport Vehicles -
Edat mitjana dels turismes particulars Transport Vehicles -
Percentatge de turismes particulars de 16 i més CV Transport Vehicles -
Motocicletes per 1.000 habitants Transport Vehicles -
Vehicles motoritzats de dos rodes per 1.000 habitants Transport Vehicles -
Vehicles matriculats Transport Vehicles -
Turismes matriculats Transport Vehicles -
Viatges en trens d'alta velocitat Transport Transport Ferroviari -
Viatges en trens de llarga distància Transport Transport Ferroviari -
Viatges en trens de mitja distància Transport Transport Ferroviari -
Viatges en trens de rodalia Transport Transport Ferroviari -
Viatges en trens de rodalia per dia Transport Transport Ferroviari -
Nombre de vaixells Transport Transport Marítim -
Vaixells de trànsit interior o cabotatge Transport Transport Marítim -
Vaixells de trànsit exterior Transport Transport Marítim -
Mercaderies transportades al Port Transport Transport Marítim -
Mercaderies carregades al Port Transport Transport Marítim -
Mercaderies descarregades al Port Transport Transport Marítim -
Contenidors TEU Transport Transport Marítim -
TEU embarcats Transport Transport Marítim -
TEU desembarcats Transport Transport Marítim -
Passatgers del Port Transport Transport Marítim -
Passatgers embarcats Transport Transport Marítim -
Passatgers desembarcats Transport Transport Marítim -
Longitud molls i atracades Transport Transport Marítim -
Superfície terrestre i àrees de dipòsit Transport Transport Marítim -
Passatgers de l'Aeroport de València Transport Transport Aeri -
Passatgers de l'Aeroport de València per habitant Transport Transport Aeri -
Persones passatgeres que arriben a l'Aeroport de València Transport Transport Aeri -
Percentatge de personas que arriben en vols internacionals Transport Transport Aeri -
Persones passatgeres que ixen de l'Aeroport de València Transport Transport Aeri -
Percentatge de personas que ixen de l'Aeroport de València en vols internacionals Transport Transport Aeri -
Vols en l'Aeroport de València Transport Transport Aeri -
Percentatge de vols nacionals Transport Transport Aeri -
Percentatge de vols internacionals de la UE Transport Transport Aeri -
Mercaderies transportades a l'Aeroport de València Transport Transport Aeri -
Percentatge de mercaderies transportades en vols nacionals Transport Transport Aeri -
Percentatge de mercaderies transportades en vols internacionals de la UE Transport Transport Aeri -
Nombre de destinacions aèries directes en vols comercials Transport Transport Aeri -
Nombre de destinacions aèries directes en vols comercials regulars Transport Transport Aeri -
Llicències de taxi Transport Transport Urbà -
Parades de taxi per 100.000 habitants Transport Transport Urbà -
Viatges en autobús per habitant Transport Transport Urbà -
Autobusos Transport Transport Urbà -
Línies d'autobusos per 100.000 habitants Transport Transport Urbà -
Parades d'autobús per 10.000 habitants Transport Transport Urbà -
Parades d'autobús per 10 km2 Transport Transport Urbà -
Velocitat comercial mitjana dels autobusos Transport Transport Urbà -
Cost de l'abonament mensual de l'autobús Transport Transport Urbà -
Viatges en metro per habitant Transport Transport Urbà -
Parades de metro per 100.000 habitants Transport Transport Urbà -
Longitud de carril bici per 10.000 habitants Transport Transport Urbà -
km de transport públic d'alta capacitat (MetroValència) per 100.000 habitants Transport Transport Urbà -
Viatges en transport públic d'alta capacitat per habitant Transport Transport Urbà -
km de transport públic lleuger per 100.000 habitants Transport Transport Urbà -
Viatges en transport públic lleuger per habitant Transport Transport Urbà -
Viatges en transport públic per habitant Transport Transport Urbà -
Accidents de circulació Transport Accidents de Circulació -
Accidents de circulació per 10.000 vehicles Transport Accidents de Circulació -
Col·lisions en accidents de circulació Transport Accidents de Circulació -
Atropellaments en accidents de circulació Transport Accidents de Circulació -
Víctimes en accidents de circulació Transport Accidents de Circulació -
Percentatge d'homes víctimes d'accidents de circulació Transport Accidents de Circulació -
Percentatge de víctimes amb ferides graus Transport Accidents de Circulació -
Percentatge de morts en accidents de circulació Transport Accidents de Circulació -
Morts en accidents de trànsit per 100.000 habitants Transport Accidents de Circulació -
Places d'aparcament públic per 1.000 turismes Transport Aparcaments públics -
Places d'aparcament controlades en via pública Transport Aparcaments públics -
Nombre d'habitatges Edificació i habitatge Habitatge -
Superfície construïda mitjana dels habitatges Edificació i habitatge Habitatge -
Percentatge d'habitatges de menys de 60 metres quadrats Edificació i habitatge Habitatge -
Percentatge d'habitatges de menys de 80 metres quadrats Edificació i habitatge Habitatge -
Percentatge d'habitatges de més de 120 metres quadrats Edificació i habitatge Habitatge -
Habitatges per 100 habitants Edificació i habitatge Habitatge -
Percentatge d'habitatges amb menys de 10 anys Edificació i habitatge Habitatge -
Percentatge d'habitatges amb menys de 5 anys Edificació i habitatge Habitatge -
Percentatge d'habitatges amb més de 50 anys Edificació i habitatge Habitatge -
Valor cadastral mitjà per habitatge Edificació i habitatge Habitatge -
Valor cadastral mitjà per metre quadrat Edificació i habitatge Habitatge -
Percentatge d'habitatges amb valor cadastral menor de 18.000 euros Edificació i habitatge Habitatge -
Percentatge d'habitatges amb valor cadastral major de 48.000 euros Edificació i habitatge Habitatge -
Superfície total de solars Edificació i habitatge Habitatge -
Superfície de parcel·les edificades Edificació i habitatge Habitatge -
Total superfície parcel·lada Edificació i habitatge Habitatge -
Superfície mitjana dels solars Edificació i habitatge Habitatge -
Superfície d'aparcament per turisme Edificació i habitatge Habitatge -
Superfície d'aparcament per habitatge Edificació i habitatge Habitatge -
Superfície total d'aparcaments Edificació i habitatge Habitatge -
Habitatges amb llicència de construcció Edificació i habitatge Mercat de l'habitatge -
Habitatges amb llicència d'ocupació Edificació i habitatge Mercat de l'habitatge -
Places d'aparcament en garatges amb llicència de construcció Edificació i habitatge Mercat de l'habitatge -
Places d'aparcament en garatges amb llicència d'ocupació Edificació i habitatge Mercat de l'habitatge -
Edificis amb llicència de construcció Edificació i habitatge Mercat de l'habitatge -
Edificis amb llicència d'ocupació Edificació i habitatge Mercat de l'habitatge -
Habitatges protegits de nova construcció Edificació i habitatge Mercat de l'habitatge -
Habitatges protegits ja construïts Edificació i habitatge Mercat de l'habitatge -
Habitatges protegits rehabilitats Edificació i habitatge Mercat de l'habitatge -
Preu dels habitatges lliures per m2 Edificació i habitatge Mercat de l'habitatge -
Preu dels habitatges de segona mà per m2 Edificació i habitatge Mercat de l'habitatge -
Preu del lloguer dels habitatges de segona mà per m2 Edificació i habitatge Mercat de l'habitatge -
Total de transaccions immobiliàries Edificació i habitatge Mercat de l'habitatge -
Percentatge de transaccions d'habitatges nous Edificació i habitatge Mercat de l'habitatge -
Percentatge de transaccions d'habitatges protegits Edificació i habitatge Mercat de l'habitatge -
Percentatge d'habitatges unifamiliars Edificació i habitatge Cens d'Habitatges -
Percentatge d'habitatges amb sistema de calefacció Edificació i habitatge Cens d'Habitatges -
Percentatge d'habitatges amb refrigeració Edificació i habitatge Cens d'Habitatges -
Percentatge d'habitatges amb ascensor en el edifici Edificació i habitatge Cens d'Habitatges -
Percentatge d'habitatges amb accesibilitat a l'edifici Edificació i habitatge Cens d'Habitatges -
Percentatge d'habitatges amb gas a l'edifici Edificació i habitatge Cens d'Habitatges -
Percentatge d'habitatges amb línea telefònica a l'edifici Edificació i habitatge Cens d'Habitatges -
Habitatges familiars ocupats Edificació i habitatge Cens d'Habitatges -
Percentatge d'habitatges desocupats Edificació i habitatge Cens d'Habitatges -
Percentatge d'habitatges principals en propietat, pagats Edificació i habitatge Cens d'Habitatges -
Percentatge d'habitatges principals en propietat, parcialment pagats Edificació i habitatge Cens d'Habitatges -
Percentatge d'habitatges en lloguer Edificació i habitatge Cens d'Habitatges -
Taxa de botulisme Salut i Protecció Social Morbiditat -
Taxa de brucel·losis Salut i Protecció Social Morbiditat -
Taxa de campilobacteriosis Salut i Protecció Social Morbiditat -
Taxa d'infecció per Chlamydia trachomatis Salut i Protecció Social Morbiditat -
Taxa de criptosporidiosis Salut i Protecció Social Morbiditat -
Taxa de carboncle Salut i Protecció Social Morbiditat -
Taxa de còlera Salut i Protecció Social Morbiditat -
Taxa de dengue importat Salut i Protecció Social Morbiditat -
Taxa de diftèria Salut i Protecció Social Morbiditat -
Taxa de disenteria Salut i Protecció Social Morbiditat -
Taxa d'infecció per E. coli verotoxigènica Salut i Protecció Social Morbiditat -
Taxa d'encefalopatia espongiforme transmissible humana Salut i Protecció Social Morbiditat -
Taxa de malaltia invasora per Haemophilus influenzae Salut i Protecció Social Morbiditat -
Taxa de malaltia meningocòccica Salut i Protecció Social Morbiditat -
Taxa de malaltia per virus Chikunguña Salut i Protecció Social Morbiditat -
Taxa de malaltia per virus Zica Salut i Protecció Social Morbiditat -
Taxa de febre groga Salut i Protecció Social Morbiditat -
Taxa de febre exantemàtica mediterrània Salut i Protecció Social Morbiditat -
Taxa de febre recurrent transmesa per paparres Salut i Protecció Social Morbiditat -
Taxa de febre tifoide i paratifoide Salut i Protecció Social Morbiditat -
Taxa de febre Q Salut i Protecció Social Morbiditat -
Taxa de febres hemorràgiques Salut i Protecció Social Morbiditat -
Taxa de giardiasis Salut i Protecció Social Morbiditat -
Taxa de grip Salut i Protecció Social Morbiditat -
Taxa d'hepatitis A Salut i Protecció Social Morbiditat -
Taxa d'hepatitis B Salut i Protecció Social Morbiditat -
Taxa d'hepatitis C Salut i Protecció Social Morbiditat -
Taxa d'altres hepatitis víriques (diferents de A, B o C) Salut i Protecció Social Morbiditat -
Taxa d'herpes zòster Salut i Protecció Social Morbiditat -
Taxa de hidatidosis Salut i Protecció Social Morbiditat -
Taxa d'infecció gonocòcica Salut i Protecció Social Morbiditat -
Taxa de legionel·losi Salut i Protecció Social Morbiditat -
Taxa de leishmaniasis Salut i Protecció Social Morbiditat -
Taxa de lepra Salut i Protecció Social Morbiditat -
Taxa de leptospirosi Salut i Protecció Social Morbiditat -
Taxa de meningitis tuberculosa Salut i Protecció Social Morbiditat -
Taxa de paludisme importat Salut i Protecció Social Morbiditat -
Taxa de linfogranuloma veneri Salut i Protecció Social Morbiditat -
Taxa de listeriosis invasiva Salut i Protecció Social Morbiditat -
Taxa de parotiditis Salut i Protecció Social Morbiditat -
Taxa de pesta Salut i Protecció Social Morbiditat -
Taxa de poliomelitis Salut i Protecció Social Morbiditat -
Taxa de ràbia Salut i Protecció Social Morbiditat -
Taxa de rubèola Salut i Protecció Social Morbiditat -
Taxa de rubèola congènita Salut i Protecció Social Morbiditat -
Taxa de salmonel·losi Salut i Protecció Social Morbiditat -
Taxa de pallola Salut i Protecció Social Morbiditat -
Taxa de sífilis Salut i Protecció Social Morbiditat -
Taxa de sífilis congènita Salut i Protecció Social Morbiditat -
Taxa de malaltia neumocòcica invasiva Salut i Protecció Social Morbiditat -
Taxa de tètanus Salut i Protecció Social Morbiditat -
Taxa de tètanus neonatal Salut i Protecció Social Morbiditat -
Taxa de tifus exantemàtic Salut i Protecció Social Morbiditat -
Taxa de tosferina Salut i Protecció Social Morbiditat -
Taxa de toxoplasmosis congènita Salut i Protecció Social Morbiditat -
Taxa de triquinosi Salut i Protecció Social Morbiditat -
Taxa de tuberculosi Salut i Protecció Social Morbiditat -
Taxa de tularèmia Salut i Protecció Social Morbiditat -
Taxa de varicel·la Salut i Protecció Social Morbiditat -
Taxa d'infeccions per VIH Salut i Protecció Social Morbiditat -
Taxa de yersiniosis Salut i Protecció Social Morbiditat -
Taxa de mortalitat per malalties infeccioses i parasitàries Salut i Protecció Social Mortalitat -
Taxa de mortalitat per tumors Salut i Protecció Social Mortalitat -
Taxa de mortalitat per mal. de la sang, òrgans hematopoètics i certs trastorns que afecten la immunitat Salut i Protecció Social Mortalitat -
Taxa de mortalitat per mal. endocrines nutricionals i metabòliques Salut i Protecció Social Mortalitat -
Taxa de mortalitat per trastorns mentals i del comportament Salut i Protecció Social Mortalitat -
Taxa de mortalitat per malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits Salut i Protecció Social Mortalitat -
Taxa de mortalitat per malalties del sistema circulatori Salut i Protecció Social Mortalitat -
Taxa de mortalitat per malalties del sistema respiratori Salut i Protecció Social Mortalitat -
Taxa de mortalitat per malalties de la cavitat bucal, de les glàndules salivals i dels maxil·lars Salut i Protecció Social Mortalitat -
Taxa de mortalitat per malalties de la pell i del teixit subcutani Salut i Protecció Social Mortalitat -
Taxa de mortalitat per mal. sistema osteomuscular i del teixit conjuntiu Salut i Protecció Social Mortalitat -
Taxa de mortalitat per malalties del sistema genitourinari Salut i Protecció Social Mortalitat -
Taxa de mortalitat per embaràs, part i puerperi Salut i Protecció Social Mortalitat -
Taxa de mortalitat per afeccions perinatals Salut i Protecció Social Mortalitat -
Taxa de mortalitat per malformacions congènites, deformitats i anomalies cromosòmiques Salut i Protecció Social Mortalitat -
Taxa de mortalitat per símptomes, signes i troballes anormals clíniques i de laboratori no classificats en una altra part Salut i Protecció Social Mortalitat -
Taxa de mortalitat per causes externes Salut i Protecció Social Mortalitat -
Taxa de mortalitat per tumors en homes Salut i Protecció Social Mortalitat -
Taxa de mortalitat per tumors en dones Salut i Protecció Social Mortalitat -
Taxa de mortalitat per malalties del sistema circulatori en homes Salut i Protecció Social Mortalitat -
Taxa de mortalitat per malalties del sistema circulatori en dones Salut i Protecció Social Mortalitat -
Taxa de mortalitat per malalties del sistema respiratori en homes Salut i Protecció Social Mortalitat -
Taxa de mortalitat per malalties del sistema respiratori en dones Salut i Protecció Social Mortalitat -
Taxa de suïcidis Salut i Protecció Social Mortalitat -
Taxa de suïcidis en homes Salut i Protecció Social Mortalitat -
Taxa de suïcidis en dones Salut i Protecció Social Mortalitat -
Anys potencials de vida perduts Salut i Protecció Social Mortalitat -
Anys potencials de vida perduts per als homes Salut i Protecció Social Mortalitat -
Anys potencials de vida perduts per a les dones Salut i Protecció Social Mortalitat -
Anys potencials de vida perduts (79) Salut i Protecció Social Mortalitat -
Anys potencials de vida perduts (79) per als homes Salut i Protecció Social Mortalitat -
Anys potencials de vida perduts (79) per als dones Salut i Protecció Social Mortalitat -
Altes hospitalàries Salut i Protecció Social Atenció sanitària -
Taxa d'altes hospitalàries de residents Salut i Protecció Social Atenció sanitària -
Estada hospitalària mitjana Salut i Protecció Social Atenció sanitària -
Farmàcies per 10.000 habitants Salut i Protecció Social Atenció sanitària -
Llits instal·lats als hospitals per 1.000 habitants Salut i Protecció Social Atenció sanitària -
Personal sanitari facultatiu per 1.000 habitants Salut i Protecció Social Atenció sanitària -
Personal sanitari diplomat per 1.000 habitants Salut i Protecció Social Atenció sanitària -
Personal dedicat a salut mental per 100.000 habitants Salut i Protecció Social Atenció sanitària -
Personal sanitari per 100 llits en funcionament als hospitals Salut i Protecció Social Atenció sanitària -
Consultes externes per 10.000 habitants Salut i Protecció Social Atenció sanitària -
Taxa d'ingressos / llits hospitalaris en funcionament Salut i Protecció Social Atenció sanitària -
Taxa d'ingressos per 1.000 habitants Salut i Protecció Social Atenció sanitària -
Taxa d'abortivitat en la població general Salut i Protecció Social Interrupcions voluntàries de l'embaràs -
Taxa d'abortivitat en dones en edat fèrtil Salut i Protecció Social Interrupcions voluntàries de l'embaràs -
Taxa d'abortivitat adolescent Salut i Protecció Social Interrupcions voluntàries de l'embaràs -
Raó d'interrupcions voluntàries de l'embaràs Salut i Protecció Social Interrupcions voluntàries de l'embaràs -
Percentatge d'interrupcions en dones que no tenen cap fill viu Salut i Protecció Social Interrupcions voluntàries de l'embaràs -
Percentatge d'interrupcions en dones sense cap IVE anterior Salut i Protecció Social Interrupcions voluntàries de l'embaràs -
Percentatge d'homes de 65 i més anys residents en establiments col·lectius Salut i Protecció Social Protecció social -
Percentatge de dones de 65 i més anys residents en establiments col·lectius Salut i Protecció Social Protecció social -
Percentatge d'homes de 65 i més anys que viuen només amb altres persones de 65 i més anys Salut i Protecció Social Protecció social -
Percentatge de dones de 65 i més anys que viuen només amb altres persones de 65 i més anys Salut i Protecció Social Protecció social -
Percentatge d'homes de 65 i més anys que viuen solos Salut i Protecció Social Protecció social -
Percentatge de dones de 65 i més anys que viuen soles Salut i Protecció Social Protecció social -
Homes tractats per conductes addictives per 1.000 homes residents Salut i Protecció Social Protecció social -
Dones tractades per conductes addictives per 1.000 dones residents Salut i Protecció Social Protecció social -
Casos tractats d'addicció a la cocaïna per 1.000 residents Salut i Protecció Social Protecció social -
Casos tractats d'addicció a l'alcohol per 1.000 residents Salut i Protecció Social Protecció social -
Casos tractats d'addicció a l'heroïna per 1.000 residents Salut i Protecció Social Protecció social -
Taxa de risc de pobresa Salut i Protecció Social Protecció social -
Taxa de risc de pobresa de menors de 16 anys Salut i Protecció Social Protecció social -
Taxa de risc de pobresa i/o exclusió social (estratègia Europa 2020) Salut i Protecció Social Protecció social -
Taxa de privació material Salut i Protecció Social Protecció social -
Taxa de privació material severa Salut i Protecció Social Protecció social -
Persones amb dificultats per a arribar a final de mes Salut i Protecció Social Protecció social -
Renda anual neta mitjana per unitat de consum Salut i Protecció Social Protecció social -
Persones majors de 16 anys jubilades, pensionistes o amb incapacitat permanent Salut i Protecció Social Protecció social -
Percentatge de persones amb certificat de discapacitat Salut i Protecció Social Protecció social -
Percentatge de persones amb certificat de discapacitat del 65 per cent o més Salut i Protecció Social Protecció social -
Empreses registrades al DIRCE Activitat econòmica, renda i consum Activitat econòmica -
Percentatge d'empreses industrials registrades al DIRCE Activitat econòmica, renda i consum Activitat econòmica -
Percentatge d'empreses de la construcció registrades al DIRCE Activitat econòmica, renda i consum Activitat econòmica -
Percentatge d'empreses de servicis registrades al DIRCE Activitat econòmica, renda i consum Activitat econòmica -
Empreses registrades al DIRCE per 1.000 habitants Activitat econòmica, renda i consum Activitat econòmica -
Empreses constituïdes Activitat econòmica, renda i consum Activitat econòmica -
Empreses extingides Activitat econòmica, renda i consum Activitat econòmica -
Activitats a l'Impost d'Activitats Econòmiques Activitat econòmica, renda i consum Activitat econòmica -
Activitats industrials a l'Impost d'Activitats Econòmiques Activitat econòmica, renda i consum Activitat econòmica -
Activitats professionals a l'Impost d'Activitats Econòmiques Activitat econòmica, renda i consum Activitat econòmica -
Activitats comercials i de servicis a l'Impost d'Activitats Econòmiques Activitat econòmica, renda i consum Activitat econòmica -
Grans empreses amb activitat al municipi Activitat econòmica, renda i consum Activitat econòmica -
Grau de terciarització econòmica Activitat econòmica, renda i consum Activitat econòmica -
Activitats econòmiques per 1.000 habitants Activitat econòmica, renda i consum Activitat econòmica -
Valor cadastral de béns immobles comercials i industrials Activitat econòmica, renda i consum Activitat econòmica -
Entitats bancàries per 10.000 habitants Activitat econòmica, renda i consum Activitat econòmica -
Empreses afiliades a la Seguretat Social del sector agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca Activitat econòmica, renda i consum Activitat econòmica -
Empreses afiliades a la Seguretat Social del sector indústria Activitat econòmica, renda i consum Activitat econòmica -
Empreses afiliades a la Seguretat Social del sector construcció Activitat econòmica, renda i consum Activitat econòmica -
Empreses afiliades a la Seguretat Social del sector servicis Activitat econòmica, renda i consum Activitat econòmica -
Taxa de patents per 100.000 habitants Activitat econòmica, renda i consum Activitat econòmica -
Rendiment Mitjà per declarant de l'Impost sobre la Renda Activitat econòmica, renda i consum Renda -
Evolució del Rendiment mitjà respecte a l'any anterior per a rendes menors a 6.000 euros Activitat econòmica, renda i consum Renda -
Evolució del Rendiment mitjà respecte a l'any anterior per a rendes majors a 21.000 euros Activitat econòmica, renda i consum Renda -
Percentatge de declarants amb una Base imposable menor a 6.000 euros Activitat econòmica, renda i consum Renda -
Percentatge de declarants amb una Base imposable major a 21.000 euros Activitat econòmica, renda i consum Renda -
Proporció del Rendiment mitjà que representen els declarants amb una Base imposable menor a 6.000 euros Activitat econòmica, renda i consum Renda -
Proporció del Rendiment mitjà que representen els declarants amb una Base imposable major a 21.000 euros Activitat econòmica, renda i consum Renda -
IPC Activitat econòmica, renda i consum Consum -
Inflació anual Activitat econòmica, renda i consum Consum -
Mitjana dels últims 5 anys d'Inflació anual Activitat econòmica, renda i consum Consum -
Volum comercialitzat de fruites i hortalisses Activitat econòmica, renda i consum Consum -
Volum comercialitzat de productes de la mar Activitat econòmica, renda i consum Consum -
Volum comercialitzat de productes carnis Activitat econòmica, renda i consum Consum -
Distribució percentual de la despesa total per grup I de despesa (Aliments i begudes no alcohòliques) Activitat econòmica, renda i consum Consum -
Distribució percentual de la despesa total per grup II de despesa (Begudes alcohòliques, tabacs i narcòtics) Activitat econòmica, renda i consum Consum -
Distribució percentual de la despesa total per grup III de despesa (Articles de vestir i calçat) Activitat econòmica, renda i consum Consum -
Distribució percentual de la despesa total per grup IV de despesa (Habitatge, aigua, electricitat i altres combustibles) Activitat econòmica, renda i consum Consum -
Distribució percentual de la despesa total per grup V de despesa (Mobiliari, equipament de la llar i conservació de l'habitatge) Activitat econòmica, renda i consum Consum -
Distribució percentual de la despesa total per grup VI de despesa (Salut) Activitat econòmica, renda i consum Consum -
Distribució percentual de la despesa total per grup VII de despesa (Transports) Activitat econòmica, renda i consum Consum -
Distribució percentual de la despesa total per grup VIII de despesa (Comunicacions) Activitat econòmica, renda i consum Consum -
Distribució percentual de la despesa total per grup IX de despesa (Oci, espectacles i cultura) Activitat econòmica, renda i consum Consum -
Distribució percentual de la despesa total per grup X de despesa (Ensenyança) Activitat econòmica, renda i consum Consum -
Distribució percentual de la despesa total per grup XI de despesa (Hotels, cafés i restaurants) Activitat econòmica, renda i consum Consum -
Distribució percentual de la despesa total per grup XII de despesa (Altres béns i servicis) Activitat econòmica, renda i consum Consum -
Despesa mitjana anual per llar Activitat econòmica, renda i consum Consum -
Despesa mitjana anual per persona Activitat econòmica, renda i consum Consum -
Despesa mitjana anual per unitat de consum Activitat econòmica, renda i consum Consum -
Despesa mitjana per persona en alimentació Activitat econòmica, renda i consum Consum -
Despesa mitjana per persona en habitatge Activitat econòmica, renda i consum Consum -
Despesa mitjana per persona en comunicació Activitat econòmica, renda i consum Consum -
Despesa mitjana per persona en hotels, cafés i restaurants Activitat econòmica, renda i consum Consum -
Consum d'aigua per habitant i dia Activitat econòmica, renda i consum Consum -
Consum d'aigua d'ùs domèstic per habitant i dia Activitat econòmica, renda i consum Consum -
Nombre d'abonats domèstics a la xarxa d'aigua potable Activitat econòmica, renda i consum Consum -
Percentage d'abonats domèstics a la xarxa d'aigua potable per família Activitat econòmica, renda i consum Consum -
Consum d'energia elèctrica d'ùs domèstic per habitant i dia Activitat econòmica, renda i consum Consum -
Percentatge de contractes d'energia elèctrica per família Activitat econòmica, renda i consum Consum -
Consum d'energia elèctrica total per habitant i dia Activitat econòmica, renda i consum Consum -
Consum de gas per habitant i dia Activitat econòmica, renda i consum Consum -
Consum d'energia elèctrica dels edificis municipals Activitat econòmica, renda i consum Consum -
Consultes a l'Oficina Municipal d'Informació i Defensa del Consumidor per 10.000 habitants Activitat econòmica, renda i consum Consum -
Reclamacions i denúncies a l'Oficina Municipal d'Informació i Defensa del Consumidor per 10.000 habitants Activitat econòmica, renda i consum Consum -
Percentatge d'habitatges amb algun tipus d'ordinador Activitat econòmica, renda i consum Tecnologies de la Informació i la Comunicació -
Percentatge d'habitatges amb accés a internet Activitat econòmica, renda i consum Tecnologies de la Informació i la Comunicació -
Percentatge d'habitatges amb algun tipus de telèfon Activitat econòmica, renda i consum Tecnologies de la Informació i la Comunicació -
Percentatge d'habitatges amb telèfon fixe Activitat econòmica, renda i consum Tecnologies de la Informació i la Comunicació -
Percentatge d'habitatges amb telèfon mòbil Activitat econòmica, renda i consum Tecnologies de la Informació i la Comunicació -
Percentatge de persones que han utilitzat l'ordinador els últims 3 mesos Activitat econòmica, renda i consum Tecnologies de la Informació i la Comunicació -
Percentatge de persones que han utilitzat internet els últims 3 mesos Activitat econòmica, renda i consum Tecnologies de la Informació i la Comunicació -
Percentatge de persones que han fet compres a través d'internet (últims 3 mesos) Activitat econòmica, renda i consum Tecnologies de la Informació i la Comunicació -
Establiments hotelers Activitat econòmica, renda i consum Turisme -
Places en establiments hotelers Activitat econòmica, renda i consum Turisme -
Places en establiments hotelers per 1.000 habitants Activitat econòmica, renda i consum Turisme -
Apartaments Activitat econòmica, renda i consum Turisme -
Places en apartaments Activitat econòmica, renda i consum Turisme -
Places en apartaments per 1.000 habitants Activitat econòmica, renda i consum Turisme -
Places de càmping per 1.000 habitants Activitat econòmica, renda i consum Turisme -
Hotels amb 3 i més estreles Activitat econòmica, renda i consum Turisme -
Grau d'ocupació en establiments hotelers per places Activitat econòmica, renda i consum Turisme -
Nombre de pernoctacions en establiments hotelers Activitat econòmica, renda i consum Turisme -
Pernoctacions en establiments hotelers per habitant Activitat econòmica, renda i consum Turisme -
Estada mitjana en establiments hotelers Activitat econòmica, renda i consum Turisme -
Persones que pernocten en establiments hotelers per habitant Activitat econòmica, renda i consum Turisme -
Grau d'ocupació en apartaments turístics per places Activitat econòmica, renda i consum Turisme -
Nombre de pernoctacions en apartaments turístics Activitat econòmica, renda i consum Turisme -
Estada mitjana en apartaments turístics Activitat econòmica, renda i consum Turisme -
Viatgers arribats per 100.000 habitants Activitat econòmica, renda i consum Turisme -
Població activa Treball Població Activa -
Relación de masculinidad de la población activa Treball Població Activa -
Percentatge de població activa a l'agricultura Treball Població Activa -
Percentatge de població activa a la indústria Treball Població Activa -
Percentatge de població activa a la construcció Treball Població Activa -
Percentatge de població activa als serveis Treball Població Activa -
Taxa d'activitat Treball Població Activa -
Taxa d'activitat masculina Treball Població Activa -
Taxa d'activitat femenina Treball Població Activa -
Taxa d'activitat masculina de 16 a 24 anys Treball Població Activa -
Taxa d'activitat masculina de 25 a 54 anys Treball Població Activa -
Taxa d'activitat masculina de 55 i més anys Treball Població Activa -
Taxa d'activitat femenina de 16 a 24 anys Treball Població Activa -
Taxa d'activitat femenina de 25 a 54 anys Treball Població Activa -
Taxa d'activitat femenina de 55 i més anys Treball Població Activa -
Població Ocupada Treball Població Ocupada -
Relació de masculinitat de la població ocupada Treball Població Ocupada -
Taxa de treball Treball Població Ocupada -
Tasa de treball masculina Treball Població Ocupada -
Tasa de treball femenina Treball Població Ocupada -
Percentatge d'ocupats homes de 16 a 19 anys Treball Població Ocupada -
Percentatge d'ocupats homes de 25 a 29 anys Treball Població Ocupada -
Percentatge d'ocupats homes de 30 a 54 anys Treball Població Ocupada -
Percentatge d'ocupats homes de 55 i més anys Treball Població Ocupada -
Percentatge d'ocupades de 16 a 19 anys Treball Població Ocupada -
Percentatge d'ocupades de 25 a 29 anys Treball Població Ocupada -
Percentatge d'ocupades de 30 a 54 anys Treball Població Ocupada -
Percentatge d'ocupades de 55 i més anys Treball Població Ocupada -
Percentatge de població ocupada a l'agricultura Treball Població Ocupada -
Percentatge de població ocupada a la industria Treball Població Ocupada -
Percentatge de població ocupada a la construcción Treball Població Ocupada -
Percentatge de població ocupada al sector servicis Treball Població Ocupada -
Ratio d'ocupació respecte de població activa Treball Població Ocupada -
Ratio d'ocupació respecte de població activa masculina Treball Població Ocupada -
Ratio d'ocupació respecte de població activa femenina Treball Població Ocupada -
Taxa d'assalarització Treball Població Ocupada -
Taxa de treball públic Treball Població Ocupada -
Taxa de treball temporal Treball Població Ocupada -
Població desocupada Treball Població Desocupada -
Relació de masculinitat de la població desocupada Treball Població Desocupada -
Taxa de desocupació Treball Població Desocupada -
Taxa de desocupació masculina Treball Població Desocupada -
Tasa de desocupació femenina Treball Població Desocupada -
Percentatge de dones menors de 30 anys respecte al total de desocupades Treball Població Desocupada -
Percentatge de dones de 55 o més anys respecte al total de desocupades Treball Població Desocupada -
Percentatge d'homes menors de 30 anys respecte al total de desocupats Treball Població Desocupada -
Percentatge d'homes de 55 i més anys respecte al total de desocupats Treball Població Desocupada -
Taxa de desocupació de dones de menys de 30 anys Treball Població Desocupada -
Taxa de desocupació de dones de 55 i més anys Treball Població Desocupada -
Taxa de desocupació d'homes de menys de 30 anys Treball Població Desocupada -
Taxa de desocupació d'homes de 55 i més anys Treball Població Desocupada -
Taxa de desocupació de menors de 25 anys Treball Població Desocupada -
Percentatge de població desocupada fa mennys de 3 mesos Treball Població Desocupada -
Percentatge de població desocupada des de fa entre 3 mesos i un any Treball Població Desocupada -
Percentaje de població desocupada des de fa entre un i dos anys Treball Població Desocupada -
Percentatge de població desocupada dos o més anys Treball Població Desocupada -
Percentatge d'homes desocupats que busquen primera ocupació Treball Població Desocupada -
Percentatge de dones desocupades que busquen primera ocupació Treball Població Desocupada -
Població inactiva Treball Població Inactiva -
Relació de masculinitat de la població inactiva Treball Població Inactiva -
Taxa d'inactivitat Treball Població Inactiva -
Taxa d'inactivitat masculina Treball Població Inactiva -
Taxa d'inactivitat femenina Treball Població Inactiva -
Percentatge de persones dedicades a les tasques de la llar Treball Població Inactiva -
Percentatge de persones jubilades i pensionistes Treball Població Inactiva -
Desocupació Registrada Treball Moviment laboral registrat -
Percentatge de desocupació registrada a l'agricultura Treball Moviment laboral registrat -
Percentatge de desocupació registrada a la indústria Treball Moviment laboral registrat -
Percentatge de desocupació registrada a la construcció Treball Moviment laboral registrat -
Percentatge de desocupació registrada al sector serveis Treball Moviment laboral registrat -
Percentatge de desocupació registrada classificada com a sense ocupació anterior Treball Moviment laboral registrat -
Percentatge d'homes a la població desocupada Treball Moviment laboral registrat -
Percentatge de dones a la població desocupada Treball Moviment laboral registrat -
Taxa de desocupació registrada Treball Moviment laboral registrat -
Taxa de desocupació masculina registrada Treball Moviment laboral registrat -
Taxa de desocupació femenina registrada Treball Moviment laboral registrat -
Percentatge de població estrangera a la població desocupada registrada Treball Moviment laboral registrat -
Percentaje de la població desocupada de llarga duració entre 16 i 24 anys Treball Moviment laboral registrat -
Percentatge d'homes desocupats de llarga duració entre 16 i 24 anys Treball Moviment laboral registrat -
Percentatge de dones desocupades de llarga duració entre 16 i 24 anys Treball Moviment laboral registrat -
Percentatge de la població desocupada de llarga duració amb 55 o més anys Treball Moviment laboral registrat -
Percentatge d'homes desocupats de llarga duració amb 55 o més anys Treball Moviment laboral registrat -
Percentatge de dones desocupades de llarga duració amb 55 o més anys Treball Moviment laboral registrat -
Contractes laborals registrats Treball Moviment laboral registrat -
Percentatge de contractes a l'agricultura Treball Moviment laboral registrat -
Percentatge de contractes a la industria Treball Moviment laboral registrat -
Percentatge de contractes a la construcció Treball Moviment laboral registrat -
Percentatge de contractes al Sector serveis Treball Moviment laboral registrat -
Incidència de la contractació indefinida Treball Moviment laboral registrat -
Incidència de la contractació indefinida als homes Treball Moviment laboral registrat -
Incidència de la contractació indefinida a les dones Treball Moviment laboral registrat -
Incidència de la contractació a temps parcial Treball Moviment laboral registrat -
Incidència de la contractació a temps parcial als homes Treball Moviment laboral registrat -
Incidència de la contractació a temps parcial a les dones Treball Moviment laboral registrat -
Nombre d'accidents laborals amb baixa Treball Accidents de treball i malalties professionals -
Percentatge d'accidents de treball al llarg de la jornada laboral Treball Accidents de treball i malalties professionals -
Percentatge d'accidents de treball In Itinere Treball Accidents de treball i malalties professionals -
Percentatge d'accidents laborals a l'agricultura Treball Accidents de treball i malalties professionals -
Percentatge d'accidents laborals a la indústria Treball Accidents de treball i malalties professionals -
Percentatge d'accidents laborales a la construcció Treball Accidents de treball i malalties professionals -
Percentatge d'accidents laborals al sector serveis Treball Accidents de treball i malalties professionals -
Incidència de l'accidentalitat laboral Treball Accidents de treball i malalties professionals -
Incidència de l'accidentalitat laboral a l'agricultura Treball Accidents de treball i malalties professionals -
Incidència de l'accidentalitat laboral a la indústria Treball Accidents de treball i malalties professionals -
Incidència de la accidentalitat laboral a la construcció Treball Accidents de treball i malalties professionals -
Incidència de la accidentalitat laboral al Sector serveis Treball Accidents de treball i malalties professionals -
Percentatge d'accidents laborals lleus Treball Accidents de treball i malalties professionals -
Percentatge d'accidents laborals greus Treball Accidents de treball i malalties professionals -
Percentatge d'accidents laborals mortals Treball Accidents de treball i malalties professionals -
Dies de baixa per accidents laborals amb baixa Treball Accidents de treball i malalties professionals -
Percentatge de dies de baixa per accident en jornada laboral Treball Accidents de treball i malalties professionals -
Percentatge de dies de baixa per accident In itinere' Treball Accidents de treball i malalties professionals -
Nombre de malalties professionals Treball Accidents de treball i malalties professionals -
Percentatge de malalties professionals amb baixa Treball Accidents de treball i malalties professionals -
Percentatge de malalties professionals a l'agricultura Treball Accidents de treball i malalties professionals -
Percentatge de malalties professionales a la indústria Treball Accidents de treball i malalties professionals -
Percentatge de malalties professionals a la construcció Treball Accidents de treball i malalties professionals -
Percentatge de malalties professionals al sector serveis Treball Accidents de treball i malalties professionals -
Incidència de les malalties professionals entre la població treballadora Treball Accidents de treball i malalties professionals -
Afiliació de traballadors a la Seguretat Social Treball Afiliacions a la Seguretat Social -
Afiliació de població treballadora al Règim General Treball Afiliacions a la Seguretat Social -
Afiliació de població treballadora al Règim d'Autònoms Treball Afiliacions a la Seguretat Social -
Relació de masculinitat dels treballadors afiliats Treball Afiliacions a la Seguretat Social -
Percentatge d'afiliacions d'homes de menys de 35 anys Treball Afiliacions a la Seguretat Social -
Percentatge d'afiliacions de dones de menys de 35 anys Treball Afiliacions a la Seguretat Social -
Percentatge d'afiliacions d'homes de 50 o més anys Treball Afiliacions a la Seguretat Social -
Percentatge d'afiliacions de dones de 50 o més anys Treball Afiliacions a la Seguretat Social -
Percentatge d'afiliacions d'homes al Sector Servicis Treball Afiliacions a la Seguretat Social -
Percentatge d'afiliacions de dones al Sector Servicis Treball Afiliacions a la Seguretat Social -
Percentatge d'afiliacions d'estrangers Treball Afiliacions a la Seguretat Social -
Percentatge d'afiliacions en el Règim General en els grups de cotització 1 i 2 Treball Afiliacions a la Seguretat Social -
Percentatge d'afiliacions d'homes en el Règim General amb contracte temporal Treball Afiliacions a la Seguretat Social -
Percentatge d'afiliacions de dones en el Règim General amb contracte temporal Treball Afiliacions a la Seguretat Social -
Percentatge d'afiliacions d'homes en el Règim General amb contracte a temps parcial Treball Afiliacions a la Seguretat Social -
Percentatge d'afiliacions de dones en el Règim General amb contracte a temps parcial Treball Afiliacions a la Seguretat Social -
Taxa d'escolarització de les dones en edat infantil Educació Escolarització -
Taxa d'escolarització dels homes en edat infantil Educació Escolarització -
Taxa d'escolarització de les dones en edat d'escolarització obligatòria Educació Escolarització -
Taxa d'escolarització dels homes en edat d'escolarització obligatòria Educació Escolarització -
Taxa d'escolarització de la població en edat d'escolarització obligatòria Educació Escolarització -
Taxa d'escolarització de les dones en ensenyament secundari postobligatori Educació Escolarització -
Taxa d'escolarització dels homes en ensenyament secundari postobligatori Educació Escolarització -
Taxa de promoció de les dones a la ESO Educació Escolarització -
Taxa de promoció dels homes a la ESO Educació Escolarització -
Taxa de promoció a la ESO Educació Escolarització -
Taxa de promoció de les dones a l'educació secundària postobligatòria Educació Escolarització -
Taxa de promoció dels homes a l'educació secundària postobligatòria Educació Escolarització -
Taxa de promoció a l'educació secundària postobligatòria Educació Escolarització -
Alumnat per grup d'educació infantil Educació Escolarització -
Alumnat per grup d'educació primària Educació Escolarització -
Alumnat per grup d'educació secundària obligatòria Educació Escolarització -
Alumnat per grup d'educació secundària postobligatòria Educació Escolarització -
Alumnat per professor en educació general no universitari Educació Escolarització -
Percentatge d'alumnes en educació general no universitària de nacionalitat estrangera Educació Escolarització -
Percentatge d'alumnes en educació general no universitària en centres públics Educació Escolarització -
Percentatge d'alumnat en graus universitaris en centres públics Educació Escolarització -
Taxa d'alumnat en graus universitaris per 1.000 habitants Educació Escolarització -
Proporció de dones de 25 i més anys que no sap llegir ni escriure Educació Nivell d'Estudis -
Proporció d'homes de 25 i més anys que no sap llegir ni escriure Educació Nivell d'Estudis -
Proporció de dones de 25 i més anys amb titulació inferior a graduat escolar Educació Nivell d'Estudis -
Proporció d'homes de 25 i més anys amb titulació inferior a graduat escolar Educació Nivell d'Estudis -
Proporció de dones de 25 i més anys amb titulació de graduat escolar o equivalent Educació Nivell d'Estudis -
Proporció d'homes de 25 i més anys amb titulació de graduat escolar o equivalent Educació Nivell d'Estudis -
Proporció de dones de 25 i més anys amb titulació de batxillerat, equivalents o superiors Educació Nivell d'Estudis -
Proporció d'homes de 25 i més anys amb titulació de batxillerat, equivalents o superiors Educació Nivell d'Estudis -
Taxa de titulats superiors, FP2 o Batxiller per 100 habitants Educació Nivell d'Estudis -
Proporció de dones desocupades amb nivell d'estudis superiors Educació Nivell d'Estudis -
Proporció d'homes desocupats amb nivell d'estudis superiors Educació Nivell d'Estudis -
Proporció de dones desocupades amb nivell d'estudis primaris o inferiors Educació Nivell d'Estudis -
Proporció d'homes desocupats amb nivell d'estudis primaris o inferiors Educació Nivell d'Estudis -
Percentatge de participació a les Eleccions Locals Participació Social Consultes Electorals -
Nombre d'electors a les eleccions Locals Participació Social Consultes Electorals -
Percentatge de participació a les Eleccions Autonòmiques Participació Social Consultes Electorals -
Percentatge de participació a les Eleccions Generals Participació Social Consultes Electorals -
Percentatge de participació a les Eleccions Europees Participació Social Consultes Electorals -
Proporció de dones entre els Regidors Electes Participació Social Consultes Electorals -
Nombre de Regidors per 100.000 habitants Participació Social Consultes Electorals -
Personal Municipal per 10.000 habitants Govern Recursos Municipals -
Proporció de dones en la Plantilla Municipal Govern Recursos Municipals -
Pressupost Municipal Total Govern Recursos Municipals -
Pressupost Total per cápita Govern Recursos Municipals -
Deute sobre Ingressos Propis Govern Recursos Municipals -
Actius Fixos sobre Despesa Total consolidada Govern Recursos Municipals -
Taxa d'Ingressos Propis sobre el Total d'Ingressos Govern Recursos Municipals -
Taxa de recaptació impositiva Govern Recursos Municipals -
Pressupost Municipal en Inversió Govern Recursos Municipals -
Liquiditat immediata Govern Recursos Municipals -
Solvència a curt termini Govern Recursos Municipals -
Endeutament per habitant Govern Recursos Municipals -
Grau d'execució Pressupost de Despesses Govern Recursos Municipals -
Realització de pagaments Govern Recursos Municipals -
Despesa per habitant Govern Recursos Municipals -
Inversió per habitant Govern Recursos Municipals -
Esforç inversor Govern Recursos Municipals -
Periode mitjà de pagament Govern Recursos Municipals -
Personal d'extinció d'incendis per 10.000 habitants. Govern Protecció Pública -
Nombre de Policies Locals per 10.000 habitants Govern Protecció Pública -
Intervencions de la Policia Local en casos de delictes per 1.000 habitants. Govern Protecció Pública -
Servicis per incendi per cada 100.000 habitants Govern Protecció Pública -
Servici per salvament per cada 100.000 habitants Govern Protecció Pública -
Sales de cinema per 100.000 habitants Cultura i oci Activitat del cinema -
Pel·lícules de cinema exhibides Cultura i oci Activitat del cinema -
Percentatge de pel·lícules de producció espanyola respecte al total d'exhibides Cultura i oci Activitat del cinema -
Percentatge de pel·lícules de producció estrangera respecte al total d'exhibides Cultura i oci Activitat del cinema -
Pel·lícules exhibides per 100.000 habitants Cultura i oci Activitat del cinema -
Espectadors per sala de cinema Cultura i oci Activitat del cinema -
Assistència mitjana al cinema per habitant Cultura i oci Activitat del cinema -
Despesa mitjana en cinema per espectador Cultura i oci Activitat del cinema -
Despesa mitjana en cinema per habitant Cultura i oci Activitat del cinema -
Representacions en teatres Cultura i oci Activitat del teatre -
Representacions teatrals per 10.000 habitants Cultura i oci Activitat del teatre -
Audiència total en les representacions teatrals Cultura i oci Activitat del teatre -
Audiència en les representacions teatrals per cada 100 habitants Cultura i oci Activitat de teatre -
Aforament dels teatres per 10.000 habitants Cultura i oci Activitat de teatre -
Total d'activitats en el Palau de la Música Cultura i oci Activitat del Palau de la Música -
Activitats en el Palau de la Música per 10.000 habitants Cultura i oci Activitat del Palau de la Música -
Públic assistent al Palau de la Música Cultura i oci Activitat del Palau de la Música -
Públic assistent al Palau de la Música per 100 habitants Cultura i oci Activitat del Palau de la Música -
Museus per 100.000 habitants Cultura i oci Activitat museística -
Total de visites als Museus Cultura i oci Activitat museística -
Visites a Museus per habitant Cultura i oci Activitat museística -
Visites a la Llotja per 1.000 habitants Cultura i oci Activitat museística -
Visites al Museu de les Ciències per 1.000 habitants Cultura i oci Activitat museística -
Visites a l'IVAM per 1.000 habitants Cultura i oci Activitat museística -
Nombre de biblioteques per 10.000 habitants Cultura i oci Activitat Biblioteques -
Préstecs bibliotecaris per habitant Cultura i oci Activitat Biblioteques -
Visites al Bioparc per 1.000 habitants Cultura i oci Bioparc -
Nº de clubs esportius federats per 10.000 habitants Esports Activitat Esportiva -
Ús de les instal·lacions esportives municipals per habitant Esports Activitat Esportiva -
Superfície destinada a espais per a jocs infantils per població infantil Esports Instal·lacions Esportives -
Nombre de jutges i magistrats per 100.000 habitants Justícia Jutjats -
Nombre de jutges per secretari Justícia Jutjats -
Assumptes registrats de Jurisdicció Civil Justícia Jurisdicció Civil -
Mitjana de sentències per Jutjat Mercantil Justícia Jurisdicció Civil -
Taxa de Resolució dels Jutjats Mercantils Justícia Jurisdicció Civil -
Taxa de pendència dels Jutjats Mercantils Justícia Jurisdicció Civil -
Taxa de sentència dels Jutjats Mercantils Justícia Jurisdicció Civil -
Taxa de congestió dels Jutjats Mercantils Justícia Jurisdicció Civil -
Assumptes registrats de Jurisdicció Penal Justícia Jurisdicció Penal -
Mitjana de sentències per Jutjat de Menors Justícia Jurisdicció Penal -
Taxa de resolució dels Jutjats de Menors Justícia Jurisdicció Penal -
Taxa de pendència dels Jutjats de Menors Justícia Jurisdicció Penal -
Taxa de sentència dels Jutjats de Menors Justícia Jurisdicció Penal -
Taxa de congestió dels Jutjats de Menors Justícia Jurisdicció Penal -
Taxa de resolució dels Jutjats de Vigilància Penitenciària Justícia Jurisdicció Penal -
Taxa de pendència dels Jutjats de Vigilància Penitenciària Justícia Jurisdicció Penal -
Taxa de congestió dels Jutjats de Vigilància Penitenciària Justícia Jurisdicció Penal -
Mitjana de sentències per Jutjat de la Jurisdicció Penal Justícia Jurisdicció Penal -
Taxa de Resolució dels Jutjats de la Jurisdicció Penal Justícia Jurisdicció Penal -
Taxa de Pendència dels Jutjats de la Jurisdicció Penal Justícia Jurisdicció Penal -
Taxa de sentència dels Jutjats de la Jurisdicció Penal Justícia Jurisdicció Penal -
Taxa de congestió dels Jutjats de la Jurisdicció Penal Justícia Jurisdicció Penal -
Denúncies de Violència de gènere per 10.000 habitants Justícia Jurisdicció Penal -
Denúncies de Violència de gènere per 10.000 Dones Justícia Jurisdicció Penal -
Assumptes registrats de Jurisdicció Contenciosa Administrativa Justícia Jurisdicció Contenciosa-administrativa. -
Mitjana de sentències per Jutjat que atén la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa Justícia Jurisdicció Contenciosa-administrativa. -
Taxa de Resolució dels Jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa Justícia Jurisdicció Contenciosa-administrativa. -
Taxa de Pendència dels Jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa Justícia Jurisdicció Contenciosa-administrativa. -
Taxa de sentència dels Jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa Justícia Jurisdicció Contenciosa-administrativa. -
Taxa de congestió dels Jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa Justícia Jurisdicció Contenciosa-administrativa. -
Assumptes registrats en la Jurisdicció Social Justícia Jurisdicció Social -
Mitjana de sentències per Jutjat de la Jurisdicció Social Justícia Jurisdicció Social -
Taxa de resolució dels Jutjats de la Jurisdicció Social Justícia Jurisdicció Social -
Taxa de pendència dels Jutjats de la Jurisdicció Social Justícia Jurisdicció Social -
Taxa de sentència dels Jutjats de la Jurisdicció Social Justícia Jurisdicció Social -
Taxa de congestió dels Jutjats de la Jurisdicció Social Justícia Jurisdicció Social -
Mitjana de sentències per Jutjat de Violència sobre la Dona Justícia Jurisdicció Civil i Penal -
Taxa de resolució dels Jutjats de Violència sobre la Dona Justícia Jurisdicció Civil i Penal -
Taxa de pendència dels Jutjats de Violència sobre la Dona Justícia Jurisdicció Civil i Penal -
Taxa de sentència dels Jutjats de Violència sobre la Dona Justícia Jurisdicció Civil i Penal -
Taxa de congestió dels Jutjats de Violència sobre la Dona Justícia Jurisdicció Civil i Penal -
Morts relacionades amb el foc per 100.000 habitants Justícia Seguretat ciutadana -
Morts per homicidi per 10.000 habitants Justícia Seguretat ciutadana -
Taxa d'infraccions penals per 1.000 habitants Justícia Seguretat ciutadana -
Taxa d'homicidis dolosos i assesinats consumats per 100.000 habitants Justícia Seguretat ciutadana -
Taxa de robatori amb violència i intimidació per 10.000 habitants Justícia Seguretat ciutadana -
Taxa de robatoris amb força en domicilis per 10.000 habitants Justícia Seguretat ciutadana -
Taxa de sostracció de vehicles a motor per 10.000 habitants Justícia Seguretat ciutadana -
Taxa de tràfic de drogues per 10.000 habitants Justícia Seguretat ciutadana -
Nº de clubs esportius federats per 10.000 habitants Esports Activitat Esportiva -
Ús de les instal·lacions esportives municipals per habitant Esports Activitat Esportiva -
Superfície destinada a espais per a jocs infantils per població infantil Esports Instal·lacions Esportives -

Data d'última actualització: Febrer-2021

 

Este apartat inclou un conjunt ample d’Indicadors amb la intenció d’assolir diferents aspectes de la realitat socio-econòmica de la ciutat. Un Indicador permet resumir en una única dada un gran volum d’informació; aquesta selecció es fonamenta en diferents estandars nacionals i internacionals. L’Objetiu d’aquest projecte és la seua actualització contínua. A la mateixa vegada, naix amb la voluntad de creixer tant en el nombre d’Indicadors, com en l’ampliació de la sèrie històrica per a cadascun d’ells. Per a trobar més informació, podeu consultar les diferents publicacions de l’Oficina d’Estadística, que estan a la vostra disposició a aquesta web.