Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Pressupost Municipal de València

1101001
Estadística detallada sobre el Pressupost Municipal ordinari i consolidat. Recull informació resumida de les despeses i ingressos i de les principals transferències corrents.
Recursos Municipals
Finances Municipals
Només Difusió
Liquidació del Pressupost Municipal (ingressos/despeses/resumeixen); ingressos del Pressupost municipal consolidat; ingressos més importants del Pressupost Municipal ordinari; transferències corrents; distribució de la despesa, despesa per Programes del pressupost Municipal ordinari; Pressupost Municipal consolidat
Ingressos i despeses (previsió inicial/modificació/previsió definitiva/drets liquidats/recaptació líquida/pendent de cobrament/estat d'execució); pressupostos tancats; pressupostos corrents; impost directes; impostos indirectes; taxes, preus públics i altres ingressos; transferències corrents; ingressos patrimonials; alienació d'inversions reals, transferències de capital; delegació de la inversió; capítols del Pressupost Municipal ordinari; capítols del Pressupost Municipal consolidat
Fitxer d'agregats estadístics
Servici Econòmic Pressupostari. Ajuntament de València
Ciutat
Dades anuals
Estructural
Anual
Altres