S'està cercant, espereu....

+ Accessible - València

%>
Tema
Àmbit Any
+Accessible
Habitatges segons l'any d'antiguitat Cadastre Immobiliari Urbà Barris 2011
Habitatges construïts després de 1800 segons superficie construïda Cadastre Immobiliari Urbà Barris 2011
Valors cadastrals mitjans per habitatge (sòl, construcció i total) per als posteriors a 1800 Cadastre Immobiliari Urbà Barris 2011
Habitatges construïts després de 1800 segons valor casdastral (en milers d'euros) Cadastre Immobiliari Urbà Barris 2011
Nombre de solars, superfície total, superfície mitjana i valors cadastrals Cadastre Immobiliari Urbà Barris 2011
Superfície total dels aparcaments i superfície per habitatge i per turisme Cadastre Immobiliari Urbà Barris 2011
Nombre d'adreces i persones Estructura dels Fulls Familiars Padronals Barris 2011
Nombre de fulls familiars segons grandària Estructura dels Fulls Familiars Padronals Barris 2011
Nombre de fulls familiars segons composició (I) Estructura dels Fulls Familiars Padronals Barris 2011
Nombre de fulls familiars segons composició (II) Estructura dels Fulls Familiars Padronals Barris 2011
Nombre de fulls familiars segons nombre de menors de 18 anys Estructura dels Fulls Familiars Padronals Barris 2011
Activitats econòmiques segons tipus Cens d'Activitats Econòmiques Barris 2011
Activitats econòmiques industrials Cens d'Activitats Econòmiques Barris 2011
Activitats econòmiques comercials i de servicis Cens d'Activitats Econòmiques Barris 2011
Activitats econòmiques professionals i artístiques Cens d'Activitats Econòmiques Barris 2011
Altes per naixement segons sexe Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2011
Baixes per defunció segons sexe Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2011
Baixes per defunció segons edat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2011
Altes per immigració segons nacionalitat i sexe Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2011
Altes per immigració segons sexe i edat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2011
Baixes per emigració segons nacionalitat i sexe Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2011
Baixes per emigració segons sexe i edat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2011
Altes per canvi de domicili segons nacionalitat i sexe Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2011
Baixes per canvi de domicili segons nacionalitat i sexe per barri d'origen Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2011
Canvis de domicili segons edat en 3 grans grups Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2011
Població segons edat en 3 grups. Total Padró Municipal d'Habitants Barris 2011
Població segons edat en 3 grups. Homes Padró Municipal d'Habitants Barris 2011
Població segons edat en 3 grups. Dones Padró Municipal d'Habitants Barris 2011
Població segons edat en grups de 5 anys. Total Padró Municipal d'Habitants Barris 2011
Població segons edat en grups de 5 anys. Homes Padró Municipal d'Habitants Barris 2011
Població segons edat en grups de 5 anys. Dones Padró Municipal d'Habitants Barris 2011
Població de menys de 20 anys segons edat. Total Padró Municipal d'Habitants Barris 2011
Població de menys de 20 anys segons edat. Homes Padró Municipal d'Habitants Barris 2011
Població de menys de 20 anys segons edat. Dones Padró Municipal d'Habitants Barris 2011
Població segons lloc de naixement. Total Padró Municipal d'Habitants Barris 2011
Població segons lloc de naixement. Homes Padró Municipal d'Habitants Barris 2011
Població segons lloc de naixement. Dones Padró Municipal d'Habitants Barris 2011
Població nascuda a la resta de la Comunitat per comarques principals Padró Municipal d'Habitants Barris 2011
Població nascuda a la resta de l'Estat per comunitats principals Padró Municipal d'Habitants Barris 2011
Població nascuda a la resta de l'Estat per províncies principals Padró Municipal d'Habitants Barris 2011
Població nascuda a l'estranger segons el continent de naixement Padró Municipal d'Habitants Barris 2011
Població estrangera segons edat en 3 grups. Total Padró Municipal d'Habitants Barris 2011
Població estrangera segons edat en 3 grups. Homes Padró Municipal d'Habitants Barris 2011
Població estrangera segons edat en 3 grups.Dones Padró Municipal d'Habitants Barris 2011
Població estrangera segons nacionalitat, per continents. Total Padró Municipal d'Habitants Barris 2011
Població estrangera segons nacionalitat, per continents. Homes Padró Municipal d'Habitants Barris 2011
Població estrangera segons nacionalitat, per continents. Dones Padró Municipal d'Habitants Barris 2011
Població que viu en col·lectius segons sexe Padró Municipal d'Habitants Barris 2011
Turismes Parc de Vehicles Barris 2011
Autobusos Parc de Vehicles Barris 2011
Camions Parc de Vehicles Barris 2011
Tractors Parc de Vehicles Barris 2011
Remolcs Parc de Vehicles Barris 2011
Motocicletes Parc de Vehicles Barris 2011
Ciclomotors Parc de Vehicles Barris 2011
Turismes segons potència Parc de Vehicles Barris 2011
Turismes segons any de matriculació Parc de Vehicles Barris 2011
Turismes segons tipus de propietari i indicadors de turismes de particulars Parc de Vehicles Barris 2011
Motocicletes segons cil·lindrada Parc de Vehicles Barris 2011
Habitatges segons l'any d'antiguitat Cadastre Immobiliari Urbà Ciutat 2011
Habitatges construïts després de 1800 segons superfície construïda Cadastre Immobiliari Urbà Ciutat 2011
Valors cadastrals mitjans per habitatge (sòl, construcció i total) per als posteriors a 1800 Cadastre Immobiliari Urbà Ciutat 2011
Habitatges construïts després de 1800 segons valor cadastral (en milers d'euros) Cadastre Immobiliari Urbà Ciutat 2011
Nombre de solars, superfície total, superfície mitjana i valors cadastrals Cadastre Immobiliari Urbà Ciutat 2011
Superfície total dels aparcaments, superfície per habitatge i turisme Cadastre Immobiliari Urbà Ciutat 2011
Nombre d'adreces, fulls padronals i persones Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2011
Adreces segons nombre de fulls padronals Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2011
Nombre de fulls familiars segons grandària Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2011
Nombre de fulls familiars i persones segons composició (I) Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2011
Nombre de fulls familiars i persones segons composició (II) Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2011
Nombre de fulls familiars i persones segons composició (III) Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2011
Nombre de fulls familiars i persones segons nombre de menors de 18 anys Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2011
Nombre de fulls familiars amb adults segons nombre de menors de 16 anys que hi conviuen Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2011
Nombre de fulls familiars amb adults segons nombre de menors de 10 anys que hi conviuen Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2011
Nombre de fulls familiars amb adults segons nombre de menors de 5 anys que hi conviuen Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2011
Població en fulls familiars segons edat, sexe i nombre de persones al full Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2011
Activitats econòmiques segons tipus Cens d'Activitats Econòmiques Ciutat 2011
Activitats econòmiques industrials Cens d'Activitats Econòmiques Ciutat 2011
Activitats econòmiques comercials i de servicis Cens d'Activitats Econòmiques Ciutat 2011
Activitats econòmiques professionals i artístiques Cens d'Activitats Econòmiques Ciutat 2011
Tipus de llicències de construcció i ocupació concedides a València Licències Municipals de Construcció, Ocupació i Rehabilitació Ciutat 2011
Llicències, habitatges i garatges per mes i tipus de llicència Licències Municipals de Construcció, Ocupació i Rehabilitació Ciutat 2011
Altes i baixes registrades al Padró Municipal d'Habitants. Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2011
Altes per naixement segons sexe i mes. Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2011
Altes per naixement segons continent de nacionalitat i sexe del nascut. Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2011
Altes per naixement segons nacionalitats més freqüents. Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2011
Baixes per defunció segons sexe i mes. Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2011
Baixes per defunció segons continent de nacionalitat i sexe del nascut. Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2011
Altes per immigració segons sexe i mes. Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2011
Altes per immigració segons continent de nacionalitat i sexe. Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2011
Altes per immigració segons edat i sexe Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2011
Altes per immigració segons nacionalitat, sexe i lloc de procedència. Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2011
Altes per immigració segons edat i lloc de procedència. Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2011
Altes per immigració segons nacionalitat i sexe. Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2011
Població segons sexe i edat any a any Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2011
Població segons edat i sexe en grups de cinc anys Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2011
Població segons lloc de naixement, edat i sexe Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2011
Població nascuda a la resta de l'Horta segons el municipi de naixement i edat. Total Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2011
Població nascuda a la resta de l'Horta segons el municipi de naixement i edat. Homes Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2011
Població nascuda a la resta de l'Horta segons el municipi de naixement i edat. Dones Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2011
Població nascuda a la resta de la Comunitat segons la comarca de naixement i edat. Total Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2011
Població nascuda a la resta de la Comunitat segons la comarca de naixement i edat. Homes Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2011
Població nascuda a la resta de la Comunitat segons la comarca de naixement i edat. Dones Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2011
Població nascuda a la resta de l'Estat segons la comunitat de naixement i edat. Total Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2011
Població nascuda a la resta de l'Estat segons la comunitat de naixement i edat. Homes Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2011
Població nascuda a la resta de l'Estat segons la comunitat de naixement i edat. Dones Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2011
Població nascuda a la resta de l'Estat segons la província de naixement i edat. Total Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2011
Població nascuda a la resta de l'Estat segons la província de naixement i edat. Homes Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2011
Població nascuda a la resta de l'Estat segons la província de naixement i edat. Dones Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2011
Població nascuda a l'estranger segons el país de naixement i edad. Total Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2011
Població nascuda a l'estranger segons el país de naixement i edat. Homes Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2011
Població nascuda a l'estranger segons el país de naixement i edat. Dones Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2011
Estrangers segons sexe i edat any a any Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2011
Estrangers segons edat i sexe en grups de cinc anys Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2011
Estrangers segons nacionalitat, edat i sexe. Total Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2011
Estrangers segons nacionalitat i edat. Homes Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2011
Estrangers segons nacionalitat i edat. Dones Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2011
Població segons nacionalitat i lloc de naixement Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2011
Població segons país de naixement i nacionalitat Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2011
Població que viu en col·lectius segons sexe i edat any a any Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2011
Població que viu en col·lectius segons sexe i edat en grups de cinc anys Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2011
Població que viu en col·lectius segons lloc de naximent, edat i sexe Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2011
Evolució mensual de la constitució i extinció de Societats Constitució i Extinció de Societats Ciutat 2011
Constitució i extinció de Societats segons sectors d'activitat (CNAE 2009) més freqüents Constitució i Extinció de Societats Ciutat 2011
Vehicles segons tipus Parc de Vehicles Ciutat 2011
Turismes segons potència Parc de Vehicles Ciutat 2011
Turismes segons any de matriculació Parc de Vehicles Ciutat 2011
Autobusos segons capacitat Parc de Vehicles Ciutat 2011
Camions segons càrrega Parc de Vehicles Ciutat 2011
Tractors segons potència Parc de Vehicles Ciutat 2011
Remolcs segons càrrega Parc de Vehicles Ciutat 2011
Motocicletes segons cil·lindrada Parc de Vehicles Ciutat 2011
Habitatges segons l'any d'antiguitat Cadastre Immobiliari Urbà Districtes 2011
Habitatges construïts després de 1800 segons superficie construïda Cadastre Immobiliari Urbà Districtes 2011
Valors cadastrals mitjans per habitatge (sòl, construcció i total) per als posteriors a 1800 Cadastre Immobiliari Urbà Districtes 2011
Habitatges construïts després de 1800 segons valor cadastral (en milers d'euros) Cadastre Immobiliari Urbà Districtes 2011
Nombre de solars, superfície total, superfície mitjana y valors cadastrals Cadastre Immobiliari Urbà Districtes 2011
Superfície total dels aparcaments i superfície per habitatge i turisme Cadastre Immobiliari Urbà Districtes 2011
Nombre de fulls i persones Estructura dels Fulls Familiars Padronals Districtes 2011
Nombre de fulls familiars segons grandària Estructura dels Fulls Familiars Padronals Districtes 2011
Nombre de fulls familiars segons composició (I) Estructura dels Fulls Familiars Padronals Districtes 2011
Nombre de fulls familiars segons composició (II) Estructura dels Fulls Familiars Padronals Districtes 2011
Nombre de fulls familiars segons nombre de menors de 18 anys Estructura dels Fulls Familiars Padronals Districtes 2011
Activitats econòmiques segons tipus Cens d'Activitats Econòmiques Districtes 2011
Activitats econòmiques industrials Cens d'Activitats Econòmiques Districtes 2011
Activitats econòmiques comercials i de servicis Cens d'Activitats Econòmiques Districtes 2011
Activitats econòmiques professionals i artístiques Cens d'Activitats Econòmiques Districtes 2011
Tipus de llicències de construcció i ocupació concedides a València Licències Municipals de Construcció, Ocupació i Rehabilitació Districtes 2011
Nombre d'Edificis, Habitatges i Garatges amb llicència de construcció o primera ocupació Licències Municipals de Construcció, Ocupació i Rehabilitació Districtes 2011
Altes i baixes al Padró Municipal d'Habitants Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2011
Altes per naixement segons sexe. Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2011
Altes per naixement segons districte i mes. Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2011
Naixements segons nacionalitat per districte. Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2011
Baixes per defunció segons districte i mes. Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2011
Baixes per defunció segons sexe Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2011
Baixes per defunció segons grups d'edat quinquennal Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2011
Altes per immigració segons sexe i nacionalitat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2011
Altes per immigració segons edat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2011
Altes per immigració segons procedència i sexe Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2011
Altes per immigració segons continent de nacionalitat i sexe Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2011
Baixes per emigració segons sexe i nacionalitat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2011
Baixes per emigració segons edat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2011
Baixes per emigració segons destinació i sexe Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2011
Baixes per emigració segons continent de nacionalitat i sexe Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2011
Altes per canvi de domicili segons sexe i nacionalitat per districte d'arribada. Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2011
Canvis de domicili segons districte d'eixida i d'arribada. Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2011
Altes per canvi de domicili segons edat per districte d'arribada. Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2011
Baixes per canvi de domicili segons edat per districte d'origen. Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2011
Població segons edat en 3 grups. Total Padró Municipal d'Habitants Districtes 2011
Població segons edat en tres grups. Homes Padró Municipal d'Habitants Districtes 2011
Població segons edat en tres grups. Dones Padró Municipal d'Habitants Districtes 2011
Població segons edat en grups de 5 anys. Total Padró Municipal d'Habitants Districtes 2011
Població segons edat en grups de cinc anys. Homes Padró Municipal d'Habitants Districtes 2011
Població segons edat en grups de cinc anys. Dones Padró Municipal d'Habitants Districtes 2011
Població de menys de 20 anys segons edat. Total Padró Municipal d'Habitants Districtes 2011
Població de menys de 20 anys segons edat. Homes Padró Municipal d'Habitants Districtes 2011
Població de menys de 20 anys segons edat. Dones Padró Municipal d'Habitants Districtes 2011
Població segons lloc de naixement. Total Padró Municipal d'Habitants Districtes 2011
Població segons lloc de naixement. Homes Padró Municipal d'Habitants Districtes 2011
Població segons lloc de naixement. Dones Padró Municipal d'Habitants Districtes 2011
Població nascuda a la resta de la Comunitat per comarques principals Padró Municipal d'Habitants Districtes 2011
Població nascuda a la resta de l'Estat per comunitats principals Padró Municipal d'Habitants Districtes 2011
Població nascuda a la resta de l'Estat per províncies principals Padró Municipal d'Habitants Districtes 2011
Població nascuda a l'estranger segons el país de naixement Padró Municipal d'Habitants Districtes 2011
Població estrangera segons edat en 3 grups. Total Padró Municipal d'Habitants Districtes 2011
Població estrangera segons edat en 3 grups. Homes Padró Municipal d'Habitants Districtes 2011
Població estrangera segons edat en 3 grups. Dones Padró Municipal d'Habitants Districtes 2011
Població estrangera segons nacionalitat, per continents. Total Padró Municipal d'Habitants Districtes 2011
Població estrangera segons nacionalitat, per continents. Homes Padró Municipal d'Habitants Districtes 2011
Població estrangera segons nacionalitat, per continents. Dones Padró Municipal d'Habitants Districtes 2011
Població estrangera segons nacionalitat, per països. Total Padró Municipal d'Habitants Districtes 2011
Població estrangera segons nacionalitat, per països. Homes Padró Municipal d'Habitants Districtes 2011
Població estrangera segons nacionalitat, per països. Dones Padró Municipal d'Habitants Districtes 2011
Població que viu en col·lectius segons edat. Total Padró Municipal d'Habitants Districtes 2011
Població que viu en col·lectius segons edat. Homes Padró Municipal d'Habitants Districtes 2011
Població que viu en col·lectius segons edat. Dones Padró Municipal d'Habitants Districtes 2011
Constitució i extinció de Societats Constitució i Extinció de Societats Districtes 2011
Turismes Parc de Vehicles Districtes 2011
Autobusos Parc de Vehicles Districtes 2011
Camions Parc de Vehicles Districtes 2011
Tractors Parc de Vehicles Districtes 2011
Remolcs Parc de Vehicles Districtes 2011
Motocicletes Parc de Vehicles Districtes 2011
Ciclomotors Parc de Vehicles Districtes 2011
Turismes segons potència Parc de Vehicles Districtes 2011
Turismes segons any de matriculació Parc de Vehicles Districtes 2011
Turismes segons tipus de propietari i indicadoras de turismes de particulars Parc de Vehicles Districtes 2011
Autobusos segons capacitat Parc de Vehicles Districtes 2011
Camions segons càrrgea Parc de Vehicles Districtes 2011
Tractors segons potència Parc de Vehicles Districtes 2011
Remolcs segons càrrega Parc de Vehicles Districtes 2011
Motocicletes segons cil·lindrada Parc de Vehicles Districtes 2011
Nombre de fulls i persones Estructura dels Fulls Familiars Padronals Seccions 2011
Nombre de fulls familiars segons grandària Estructura dels Fulls Familiars Padronals Seccions 2011
Nombre de fulls familiars segons composició (I) Estructura dels Fulls Familiars Padronals Seccions 2011
Nombre de fulls familiars segons composició (II) Estructura dels Fulls Familiars Padronals Seccions 2011
Nombre de fulls familiars segons nombre de menors de 18 anys Estructura dels Fulls Familiars Padronals Seccions 2011
Nombre de fulls familiars segons nacionalitat dels residents. Estructura dels Fulls Familiars Padronals Seccions 2011
Població segons edat en tres grups. Total Padró Municipal d'Habitants Seccions 2011
Població segons edat en tres grups. Homes Padró Municipal d'Habitants Seccions 2011
Població segons edat en tres grups. Dones Padró Municipal d'Habitants Seccions 2011
Població segons nacionalitat. Total Padró Municipal d'Habitants Seccions 2011
Població segons nacionalitat. Homes Padró Municipal d'Habitants Seccions 2011
Població segons nacionalitat. Dones Padró Municipal d'Habitants Seccions 2011
Tipus de llicències de construcció i ocupació concedides a València Licències Municipals de Construcció, Ocupació i Rehabilitació Ciutat 2012
Llicències, habitatges i garatges per mes i tipus de llicència Licències Municipals de Construcció, Ocupació i Rehabilitació Ciutat 2012
Habitatges segons l'any d´antiguitat Cadastre Immobiliari Urbà Ciutat 2012
Habitatges construïts després de 1800 segons superfície construïda Cadastre Immobiliari Urbà Ciutat 2012
Valors cadastrals mitjans per habitatge (sòl, construcció i total) per als posteriors a 1800 Cadastre Immobiliari Urbà Ciutat 2012
Habitatges construïts després de 1800 segons valor cadastral (en milers d'euros) Cadastre Immobiliari Urbà Ciutat 2012
Nombre de solars, superfície total, superfície mitjana i valors cadastrals Cadastre Immobiliari Urbà Ciutat 2012
Superfície total dels aparcaments, superfície per habitatge i turisme Cadastre Immobiliari Urbà Ciutat 2012
Nombre d'adreces, fulls padronals i persones Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2012
Adreces segons nombre de fulls padronals Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2012
Nombre de fulls familiars amb adults segons nombre de menors de 5 anys que hi conviuen Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2012
Nombre de fulls familiars segons grandària Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2012
Nombre de fulls familiars i persones segons composició (I) Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2012
Nombre de fulls familiars i persones segons composició (II) Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2012
Nombre de fulls familiars i persones segons composició (III) Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2012
Nombre de fulls familiars i persones segons nombre de menors de 18 anys Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2012
Nombre de fulls familiars amb adults segons nombre de menors de 16 anys que hi conviuen Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2012
Nombre de fulls familiars amb adults segons nombre de menors de 10 anys que hi conviuen Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2012
Població en fulls familiars segons edat, sexe i nombre de persones al full Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2012
Activitats econòmiques segons tipus Cens d'Activitats Econòmiques Ciutat 2012
Activitats econòmiques industrials Cens d'Activitats Econòmiques Ciutat 2012
Activitats econòmiques comercials i de servicis Cens d'Activitats Econòmiques Ciutat 2012
Activitats econòmiques professionals i artístiques Cens d'Activitats Econòmiques Ciutat 2012
Altes i baixes registrades al Padró Municipal d'Habitants Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2012
Canvis de domicili registrats al Padró Municipal d'Habitants. Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2012
Modificacions al Padró Municipal d'Habitants per mes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2012
Modificacions al Padró Municipal d'Habitants per nivell d'estudis. Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2012
Altes per naixement segons sexe i mes. Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2012
Altes per naixement segons continent de nacionalitat i sexe del nascut. Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2012
Altes per naixement segons nacionalitats més freqüents. Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2012
Baixes per defunció segons grups d'edat i sexe. Taxes específiques de mortalitat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2012
Baixes per defunció segons sexe i mes. Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2012
Baixes per defunció segons continent de nacionalitat i sexe del nascut. Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2012
Altes per immigració segons sexe i mes. Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2012
Altes per immigració segons continent de nacionalitat i sexe. Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2012
Altes per immigració segons edat i sexe Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2012
Altes per immigració segons nacionalitat, sexe i lloc de procedència. Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2012
Altes per immigració segons edat i lloc de procedència. Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2012
Altes per immigració segons nacionalitat i sexe. Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2012
Altes per immigració segons edat, sexe i continent de nacionalitat. Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2012
Altes per immigració segons lloc de naixement i lloc de procedència. Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2012
Baixes per emigració segons sexe i mes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2012
Baixes per emigració segons continent de nacionalitat i sexe Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2012
Baixes per emigració segons edat i sexe. Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2012
Baixes per emigració segons nacionalitat, sexe i lloc de destinació. Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2012
Baixes per emigració segons edat i lloc de destinació Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2012
Baixes per emigració segons nacionalitat i sexe. Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2012
Baixes per emigració segons edat, sexe i continent de nacionalitat. Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2012
Baixes per emigració segons lloc de naixement i lloc de destinació. Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2012
Canvis de domicili segons sexe i mes. Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2012
Canvis de domicili segons nacionalitat i sexe. Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2012
Canvis de domicili segons edat i sexe. Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2012
Canvis de domicili segons nacionalitat i sexe. Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2012
Canvis de domicili segons edat, sexe i continent de nacionalitat. Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2012
Població segons sexe i edat any a any Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2012
Població segons edat en grups de cinc anys i sexe Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2012
Població segons lloc de naixement, edat i sexe Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2012
Població nascuda a la resta de l'Horta segons el municipi de naixement, edat y sexe. Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2012
Població nascuda a la resta de la Comunitat segons la comarca de naixement, edat i sexe Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2012
Població nascuda a l'Estat fora de la Comunitat Valenciana segons la comunitat de naixement, edat i sexe Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2012
Població nascuda a l'Estat fora de la Comunitat Valenciana segons la província de naixement, edat i sexe Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2012
Població nascuda a l'estranger segons el país de naixement, edat i sexe Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2012
Estrangers segons sexe i edat any a any Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2012
Estrangers segons edat en grups de cinc anys i sexe Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2012
Estrangers segons nacionalitat, edat i sexe Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2012
Població segons nacionalitat i lloc de naixement Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2012
Població segons país de naixement i nacionalitat Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2012
Població que viu en col·lectius segons sexe i edat any a any Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2012
Població que viu en col·lectius segons sexe i edat en grups de cinc anys Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2012
Població que viu en col·lectius segons lloc de naixement, edat i sexe Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2012
Majors de 64 anys segons lloc de naixement i edat Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2012
Població estrangera segons nacionalitats més freqüents i sexe Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2012
Població estrangera segons nacionalitats més freqüents i grups d'edat Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2012
Població estrangera segons nacionalitats més freqüents i edat en grups de cinc anys. Total Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2012
Població estrangera segons nacionalitats més freqüents i edat en grups de cinc anys. Homes Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2012
Població estrangera segons nacionalitats més freqüents i edat en grups de cinc anys. Dones Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2012
Població estrangera segons nacionalitats més freqüents i temps de residència Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2012
Població de nacionalitat estrangera segons país de naixement Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2012
Majors de 64 anys segons situació de convivència i sexe Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2012
Majors de 64 anys en establiments col·lectius, segons edat i sexe Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2012
Majors de 64 anys en establiments col·lectius, segons edat i lloc de naixement Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2012
Majors de 64 anys en fulls familiars, segons edat i sexe Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2012
Majors de 64 anys en fulls familiars, segons edat i lloc de naixement Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2012
Majors de 64 anys que viuen en fulls familiars amb algun menor de 65, segons edat i sexe Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2012
Majors de 64 anys que viuen en fulls familiars amb menors de 65, segons lloc de naixement i edat Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2012
Majors de 64 anys que viuen en fulls familiars només amb altres majors de 64, segons edat y sexe Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2012
Majors de 64 anys que viuen en fulls familiars només amb altres >64, segons edat i lloc de naixement Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2012
Majors de 64 anys que viuen en fulls familiars només amb altres majors de 64, segons edat, sexe i nombre de persones Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2012
Majors de 64 anys que viuen a soles en fulls familiars, segons edat i sexe Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2012
Majors de 64 anys que viuen a soles en fulls familiars, segons edat i lloc de naixement Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2012
Evolució mensual de la constitució i extinció de Societats Constitució i Extinció de Societats Ciutat 2012
Constitució i extinció de Societats segons sectors d'activitat (CNAE 2009) més freqüents Constitució i Extinció de Societats Ciutat 2012
Vehicles segons tipus Parc de Vehicles Ciutat 2012
Turismes segons potència Parc de Vehicles Ciutat 2012
Turismes segons any de matriculació Parc de Vehicles Ciutat 2012
Autobusos segons capacitat Parc de Vehicles Ciutat 2012
Camions segons càrrega Parc de Vehicles Ciutat 2012
Tractors segons potència Parc de Vehicles Ciutat 2012
Remolcs segons càrrega Parc de Vehicles Ciutat 2012
Motocicletes segons cil·lindrada Parc de Vehicles Ciutat 2012
Turismes segons tipus de propietari i indicadors. Parc de Vehicles Ciutat 2012
Població segons edat en tres grups. Total Padró Municipal d'Habitants Seccions 2012
Població segons edat en tres grups. Homes Padró Municipal d'Habitants Seccions 2012
Població segons edat en tres grups. Dones Padró Municipal d'Habitants Seccions 2012
Població segons nacionalitat. Total Padró Municipal d'Habitants Seccions 2012
Població segons nacionalitat. Homes Padró Municipal d'Habitants Seccions 2012
Població segons nacionalitat. Dones Padró Municipal d'Habitants Seccions 2012
Habitatges segons any d'antiguitat Cadastre Immobiliari Urbà Seccions 2012
Habitatges construïts després de 1800 segons valor cadastral (en milers d'euros) Cadastre Immobiliari Urbà Seccions 2012
Habitatges construïts després de 1800 segons superfície construïda Cadastre Immobiliari Urbà Seccions 2012
Valors cadastrals mitjans per habitatge per als posteriors a 1800 Cadastre Immobiliari Urbà Seccions 2012
Nombre de solars, superfície total i mitjana i valors cadastrals Cadastre Immobiliari Urbà Seccions 2012
Superfície total dels aparcaments i superfície per habitatge Cadastre Immobiliari Urbà Seccions 2012
Nombre de fulls i persones Estructura dels Fulls Familiars Padronals Seccions 2012
Nombre de fulls familiars segons grandària Estructura dels Fulls Familiars Padronals Seccions 2012
Nombre de fulls familiars segons composició (I) Estructura dels Fulls Familiars Padronals Seccions 2012
Nombre de fulls familiars segons composició (II) Estructura dels Fulls Familiars Padronals Seccions 2012
Nombre de fulls familiars segons nombre de menors de 18 anys Estructura dels Fulls Familiars Padronals Seccions 2012
Nombre de fulls familiars segons nacionalitat dels residents. Estructura dels Fulls Familiars Padronals Seccions 2012
Altes per naixement segons sexe Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2012
Altes per naixement segons nacionalitat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2012
Baixes per defuncions segons edat. Homes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2012
Baixes per defuncions segons edat. Dones Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2012
Altes per immigració segons lloc de procedència Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2012
Altes per immigració segons lloc de procedència. Homes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2012
Altes per immigració segons lloc de procedència. Dones Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2012
Altes per immigració segons continent de nacionalitat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2012
Altes per immigració segons continent de nacionalitat. Homes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2012
Altes per immigració segons continent de nacionalitat. Dones Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2012
Altes per immigració segons edat en tres grans grups. Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2012
Altes per immigració segons edat en tres grups. Homes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2012
Altes per immigració segons edat en tres grans grups. Dones Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2012
Edat mitjana de les altes per immigració Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2012
Baixes per emigración segons destinació Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2012
Baixes per emigración segons destinació. Homes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2012
Baixes per emigración segons destinació. Dones Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2012
Baixes per emigració segons continent de nacionalitat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2012
Baixes per emigració segons continent de nacionalitat. Homes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2012
Baixes per emigració segons continent de nacionalitat. Dones Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2012
Baixes per emigració segons edat en tres grans grups Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2012
Baixes per emigració segons edat en tres grans grups. Homes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2012
Baixes per emigració segons edat en tres grans grups. Dones Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2012
Edat mitjana de les baixes per emigració Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2012
Altes per canvi de domicili segons nacionalitat. Homes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2012
Altes per canvi de domicili segons nacionalitat. Dones Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2012
Baixes per canvi de domicili segons nacionalitat. Homes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2012
Baixes per canvi de domicili segons nacionalitat. Dones Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2012
Altes per canvi de domicili segons edat en tres grans grups. Homes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2012
Altes per canvi de domicili segons edat en tres grans grups. Dones Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2012
Baixes per canvi de domicili segons edat en tres grans grups. Homes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2012
Baixes per canvi de domicili segons edat en tres grans grups. Dones Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2012
Moviments registrats segons tipus de moviments Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2012
Habitatges segons l'any d´antiguitat Cadastre Immobiliari Urbà Barris 2012
Habitatges construïts després de 1800 segons superficie construida Cadastre Immobiliari Urbà Barris 2012
Valors cadastrals mitjans per habitatge (sòl, construcció i total) per als posteriors a 1800 Cadastre Immobiliari Urbà Barris 2012
Habitatges construïts després de 1800 segons valor casdastral (en milers d'euros) Cadastre Immobiliari Urbà Barris 2012
Nombre de solars, superfície total, superfície mitjana i valors cadastrals Cadastre Immobiliari Urbà Barris 2012
Superfície total dels aparcaments i superfície per habitatge i per turisme. Cadastre Immobiliari Urbà Barris 2012
Nombre d'adreces i persones Estructura dels Fulls Familiars Padronals Barris 2012
Nombre de fulls familiars segons nombre de menors de 18 anys Estructura dels Fulls Familiars Padronals Barris 2012
Nombre de fulls familiars segons grandària Estructura dels Fulls Familiars Padronals Barris 2012
Nombre de fulls familiars segons composició (I) Estructura dels Fulls Familiars Padronals Barris 2012
Nombre de fulls familiars segons composició (II) Estructura dels Fulls Familiars Padronals Barris 2012
Activitats econòmiques segons tipus Cens d'Activitats Econòmiques Barris 2012
Activitats econòmiques industrials Cens d'Activitats Econòmiques Barris 2012
Activitats econòmiques comercials i de servicis Cens d'Activitats Econòmiques Barris 2012
Activitats econòmiques professionals i artístiques Cens d'Activitats Econòmiques Barris 2012
Baixes per canvis de domicili d'homes segons nacionalitat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2012
Baixes per canvi de domicili de dones segons nacionalitat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2012
Baixes per canvi de domicili d'homes segons edat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2012
Baixes per canvi de domicili de dones segons edat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2012
Altes per naixement segons sexe Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2012
Altes per naixement segons nacionalitat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2012
Baixes per defuncions d'homes segons edat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2012
Baixes per defuncions de dones segons edat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2012
Altes per immigració segons lloc de procedència Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2012
Altes per immigració d'homes segons lloc de procedència Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2012
Altes per immigració de dones segons lloc de procedència Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2012
Altes per immigració segons continent de nacionalitat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2012
Altes per immigració d'homes segons continent de nacionalitat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2012
Altes per immigració de dones segons continent de nacionalitat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2012
Altes per immigració segons edat en 3 grups Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2012
Altes per immigració d'homes segons edat en 3 grups Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2012
Altes per immigració de dones segons edat en 3 grups Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2012
Edat mitjana de les altes per immigració Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2012
Baixes per emigració segons destinació Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2012
Baixes per emigració d'homes segons destinació Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2012
Baixes per emigració de dones segons destinació Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2012
Baixes per emigració segons continent de nacionalitat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2012
Baixes per emigració d'homes segons continent de nacionalitat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2012
Baixes per emigració de dones segons continent de nacionalitat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2012
Baixes per emigració segons edat en 3 grups Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2012
Baixes per emigració d'homes segons edat en 3 grups Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2012
Baixes per emigració de dones segons edat en 3 grups Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2012
Edat mitjana de les baixes per emigració Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2012
Altes per canvi de domicili d'homes segons nacionalitat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2012
Altes per canvi de domicili de dones segons nacionalitat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2012
Altes per canvi de domicili d'homes segons edat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2012
Altes per canvi de domicili de dones segons segons edat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2012
Moviments registrats en el padró per habitants segons tipus Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2012
Població segons edat en 3 grups. Total Padró Municipal d'Habitants Barris 2012
Població segons edat en 3 grups. Homes Padró Municipal d'Habitants Barris 2012
Població segons edat en 3 grups. Dones Padró Municipal d'Habitants Barris 2012
Població segons edat en grups de 5 anys. Total Padró Municipal d'Habitants Barris 2012
Població segons edat en grups de 5 anys. Homes Padró Municipal d'Habitants Barris 2012
Població segons edat en grups de 5 anys. Dones Padró Municipal d'Habitants Barris 2012
Població de menys de 20 anys segons edat. Total Padró Municipal d'Habitants Barris 2012
Població de menys de 20 anys segons edat. Homes Padró Municipal d'Habitants Barris 2012
Població de menys de 20 anys segons edat. Dones Padró Municipal d'Habitants Barris 2012
Població segons lloc de naixement. Total Padró Municipal d'Habitants Barris 2012
Població segons lloc de naixement. Homes Padró Municipal d'Habitants Barris 2012
Població segons lloc de naixement. Dones Padró Municipal d'Habitants Barris 2012
Població nascuda a la Comunitat Valenciana fora de l'Horta per comarques principals Padró Municipal d'Habitants Barris 2012
Població nascuda a l'Estat fora de la Comunitat Valenciana per comunitats principals Padró Municipal d'Habitants Barris 2012
Població nascuda a l'Estat fora de la Comunitat Valenciana per províncies principals Padró Municipal d'Habitants Barris 2012
Població nascuda a l'estranger segons el continent de naixement Padró Municipal d'Habitants Barris 2012
Població estrangera segons edat en 3 grups.Total Padró Municipal d'Habitants Barris 2012
Població estrangera segons edat en 3 grups. Homes Padró Municipal d'Habitants Barris 2012
Població estrangera segons edat en 3 grups. Dones Padró Municipal d'Habitants Barris 2012
Població estrangera segons continent de nacionalitat. Total Padró Municipal d'Habitants Barris 2012
Població estrangera segons continent de nacionalitat. Homes Padró Municipal d'Habitants Barris 2012
Població estrangera segons continent de nacionalitat. Dones Padró Municipal d'Habitants Barris 2012
Població que viu en col·lectius segons sexe Padró Municipal d'Habitants Barris 2012
Població major de 64 i 79 anys que viu en fulls familiars només amb altres majors de 64 per sexe Padró Municipal d'Habitants Barris 2012
Població major de 64 i 79 anys que viu en fulls familiars a soles segons sexe Padró Municipal d'Habitants Barris 2012
Vehicles segon tipus Parc de Vehicles Barris 2012
Turismes segons potència Parc de Vehicles Barris 2012
Turismes segons any de matriculació Parc de Vehicles Barris 2012
Turismes segons tipus de propietari i indicadors de turismes de particulars Parc de Vehicles Barris 2012
Motocicletes segons cil·lindrada Parc de Vehicles Barris 2012
Habitatges segons l'any d´antiguitat Cadastre Immobiliari Urbà Districtes 2012
Habitatges construïts després de 1800 segons superficie construïda Cadastre Immobiliari Urbà Districtes 2012
Valors cadastrals mitjans per habitatge (sòl, construcció i total) per als posteriors a 1800 Cadastre Immobiliari Urbà Districtes 2012
Habitatges construïts després de 1800 segons valor cadastral (en milers d'euros) Cadastre Immobiliari Urbà Districtes 2012
Nombre de solars, superfície total, superfície mitjana y valors cadastrals Cadastre Immobiliari Urbà Districtes 2012
Superfície total dels aparcaments i superfície per habitatge i turisme Cadastre Immobiliari Urbà Districtes 2012
Nombre de fulls i persones Estructura dels Fulls Familiars Padronals Districtes 2012
Nombre de fulls familiars segons composició (II) Estructura dels Fulls Familiars Padronals Districtes 2012
Nombre de fulls familiars segons grandària Estructura dels Fulls Familiars Padronals Districtes 2012
Nombre de fulls familiars segons composició (I) Estructura dels Fulls Familiars Padronals Districtes 2012
Nombre de fulls familiars segons nombre de menors de 18 anys Estructura dels Fulls Familiars Padronals Districtes 2012
Activitats econòmiques segons tipus Cens d'Activitats Econòmiques Districtes 2012
Activitats econòmiques industrials Cens d'Activitats Econòmiques Districtes 2012
Activitats econòmiques comercials i de servicis Cens d'Activitats Econòmiques Districtes 2012
Activitats econòmiques professionals i artístiques Cens d'Activitats Econòmiques Districtes 2012
Tipus de llicències de construcció i ocupació concedides a València Licències Municipals de Construcció, Ocupació i Rehabilitació Districtes 2012
Nombre d'Edificis, Habitatges i Garatges amb llicència de construcció o primera ocupació Licències Municipals de Construcció, Ocupació i Rehabilitació Districtes 2012
Altes per naixement segons sexe Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2012
Altes per naixement segons nacionalitat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2012
Baixes per defunció segons edat. Homes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2012
Baixes per defunció segons edat. Dones Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2012
Altes per immigració segons lloc de procedència. Total Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2012
Altes per immigració segons lloc de procedència. Homes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2012
Altes per immigració segons lloc de procedència. Dones Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2012
Altes per immigració segons nacionalitat. Total Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2012
Altes per immigració segons nacionalitat. Homes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2012
Altes per immigració segons nacionalitat. Dones Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2012
Altes per immigració segons edat en tres grups. Total Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2012
Altes per immigració segons edat en tres grups. Homes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2012
Altes per immigració segons edat en tres grups. Dones Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2012
Edad mitjana de les altes per immigració Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2012
Baixes per emigració segons destinació Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2012
Baixes per emigració segons destinació. Homes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2012
Baixes per emigració segons destinació. Dones Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2012
Baixes per emigració segons nacionalitat. Total Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2012
Baixes per emigració segons nacionalitat. Homes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2012
Baixes per emigració segons nacionalitat. Dones Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2012
Baixes per emigració segons edat en tres grups Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2012
Baixes per emigració segons edat en tres grups. Homes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2012
Baixes per emigració segons edat en tres grups. Dones Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2012
Altes per canvi de domicili segons nacionalitat. Total Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2012
Altes per canvis de domicili segons nacionalitat. Homes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2012
Altes per canvi de domicili segons nacionalitat. Dones Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2012
Baixes per canvi de domicili segons nacionalitat. Homes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2012
Baixes per canvi de domicili segons nacionalitat. Dones Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2012
Altes per canvi de domicili segons edat en tres grans grups. Homes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2012
Altes per canvi de domicili segons edat en tres grans grups. Dones Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2012
Baixes per canvi de domicili segons edat en tres grans grups. Homes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2012
Baixes per canvi de domicili segons edat en tres grans grups. Dones Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2012
Moviments registrats segons tipus Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2012
Població segons sexe i edat en tres grups. Padró Municipal d'Habitants Districtes 2012
Edat mitjana de la població segons sexe Padró Municipal d'Habitants Districtes 2012
Població segons edat en grups de cinc anys. Total Padró Municipal d'Habitants Districtes 2012
Població segons edat en grups de cinc anys. Homes Padró Municipal d'Habitants Districtes 2012
Població segons edat en grups de cinc anys. Dones Padró Municipal d'Habitants Districtes 2012
Població de menys de 20 anys segons edat. Total Padró Municipal d'Habitants Districtes 2012
Població de menys de 20 anys segons edat. Homes Padró Municipal d'Habitants Districtes 2012
Població de menys de 20 anys segons edat. Dones Padró Municipal d'Habitants Districtes 2012
Població segons lloc de naixement. Total Padró Municipal d'Habitants Districtes 2012
Població segons lloc de naixement. Homes Padró Municipal d'Habitants Districtes 2012
Població segons lloc de naixement. Dones Padró Municipal d'Habitants Districtes 2012
Població nascuda a la Comunitat Valenciana fora de l'Horta, per comarques principals Padró Municipal d'Habitants Districtes 2012
Població nascuda a l'Estat fora de la Comunitat Valenciana per comunitats principals Padró Municipal d'Habitants Districtes 2012
Població nascuda a l'Estat fora de la Comunitat Valenciana per províncies principals Padró Municipal d'Habitants Districtes 2012
Població nascuda a l'estranger segons el país de naixement Padró Municipal d'Habitants Districtes 2012
Edat mitjana de la població segons sexe Padró Municipal d'Habitants Districtes 2012
Població estrangera segons edat en 3 grups. Homes Padró Municipal d'Habitants Districtes 2012
Població estrangera segons edat en 3 grups. Dones Padró Municipal d'Habitants Districtes 2012
Població estrangera segons nacionalitat, per continents. Total Padró Municipal d'Habitants Districtes 2012
Població estrangera segons nacionalitat, per continents. Homes Padró Municipal d'Habitants Districtes 2012
Població estrangera segons nacionalitat, per continents. Dones Padró Municipal d'Habitants Districtes 2012
Població estrangera segons nacionalitat, per països. Total Padró Municipal d'Habitants Districtes 2012
Població estrangera segons nacionalitat, per països. Homes Padró Municipal d'Habitants Districtes 2012
Població estrangera segons nacionalitat, per països. Dones Padró Municipal d'Habitants Districtes 2012
Població que viu en col·lectius segons edat. Total Padró Municipal d'Habitants Districtes 2012
Població que viu en col·lectius segons edat. Homes Padró Municipal d'Habitants Districtes 2012
Població que viu en col·lectius segons edat.Dones Padró Municipal d'Habitants Districtes 2012
Població major de 64 i 79 anys que viu en fulls familiars només amb altres majors de 64 per sexe Padró Municipal d'Habitants Districtes 2012
Població major de 64 i 79 anys que viu en fulls familiars a soles segons sexe Padró Municipal d'Habitants Districtes 2012
Constitució i extinció de Societats Constitució i Extinció de Societats Districtes 2012
Vehicles segon tipus Parc de Vehicles Districtes 2012
Turismes segons potència Parc de Vehicles Districtes 2012
Turismes segons any de matriculació Parc de Vehicles Districtes 2012
Turismes segons tipus de propietari i indicadors de turismes de particulars Parc de Vehicles Districtes 2012
Autobusos segons capacitat Parc de Vehicles Districtes 2012
Camions segons càrrega Parc de Vehicles Districtes 2012
Tractors segons potència Parc de Vehicles Districtes 2012
Remolcs segons càrrega Parc de Vehicles Districtes 2012
Motocicletes segons cil·lindrada Parc de Vehicles Districtes 2012
Nombre de fulls familiars segons composició (II) Estructura dels Fulls Familiars Padronals Barris 2013
Nombre de fulls familiars segons nombre de menors de 18 anys Estructura dels Fulls Familiars Padronals Barris 2013
Nombre de fulls i persones Estructura dels Fulls Familiars Padronals Barris 2013
Nombre de fulls familiars segons grandària Estructura dels Fulls Familiars Padronals Barris 2013
Nombre de fulls familiars segons composició (I) Estructura dels Fulls Familiars Padronals Barris 2013
Activitats econòmiques segons tipus Cens d'Activitats Econòmiques Barris 2013
Activitats econòmiques industrials Cens d'Activitats Econòmiques Barris 2013
Activitats econòmiques comercials i de servicis Cens d'Activitats Econòmiques Barris 2013
Activitats econòmiques professionals i artístiques Cens d'Activitats Econòmiques Barris 2013
Població resident a la ciutat de València segons edat en 3 grans grups Padró Municipal d'Habitants Barris 2013
Edat mitjana de la població resident a la ciutat de València Padró Municipal d'Habitants Barris 2013
Població resident a la ciutat de València segons edat en 3 grans grups. Homes Padró Municipal d'Habitants Barris 2013
Edat mitjana de la població resident a la ciutat de València. Homes Padró Municipal d'Habitants Barris 2013
Població resident a la ciutat de València segons edat en 3 grans grups. Dones Padró Municipal d'Habitants Barris 2013
Edat mitjana de la població resident a la ciutat de València. Dones Padró Municipal d'Habitants Barris 2013
Població resident a la ciutat de València segons edat en grups de 5 anys Padró Municipal d'Habitants Barris 2013
Població resident a la ciutat de València segons edat en grups de 5 anys. Homes Padró Municipal d'Habitants Barris 2013
Població resident a la ciutat de València segons edat en grups de 5 anys. Dones Padró Municipal d'Habitants Barris 2013
Població segons lloc de naixement Padró Municipal d'Habitants Barris 2013
Població segons lloc de naixement. Homes Padró Municipal d'Habitants Barris 2013
Població segons lloc de naixement. Dones Padró Municipal d'Habitants Barris 2013
Població nascuda a la Comunitat per comarca de naixement Padró Municipal d'Habitants Barris 2013
Població nascuda a l'Estat fora de la Comunitat Valenciana, per comunitat autònoma de naixement Padró Municipal d'Habitants Barris 2013
Població nascuda a l'Estat per província de naixement Padró Municipal d'Habitants Barris 2013
Població nascuda a l'estranger segons el continent de naixement Padró Municipal d'Habitants Barris 2013
Població estrangera segons edat en 3 grups. Total Padró Municipal d'Habitants Barris 2013
Població estrangera segons edat en 3 grups. Homes Padró Municipal d'Habitants Barris 2013
Població estrangera segons edat en 3 grups. Dones Padró Municipal d'Habitants Barris 2013
Població estrangera segons nacionalitat, per continents. Total Padró Municipal d'Habitants Barris 2013
Població estrangera segons nacionalitat, per continents. Homes Padró Municipal d'Habitants Barris 2013
Població estrangera segons nacionalitat, per continents. Dones Padró Municipal d'Habitants Barris 2013
Nacionalitats estrangeres majoritàries Padró Municipal d'Habitants Barris 2013
Població que viu en col·lectius segons sexe Padró Municipal d'Habitants Barris 2013
Majors de 64 i 79 anys que viuen només amb altres majors de 64 per sexe Padró Municipal d'Habitants Barris 2013
Majors de 64 i 79 anys que viuen a soles segons sexe Padró Municipal d'Habitants Barris 2013
Vehicles segons tipus Parc de Vehicles Barris 2013
Motocicletes segons cilindrada Parc de Vehicles Barris 2013
Turismes segons potència Parc de Vehicles Barris 2013
Turismes segons l'any de matriculació Parc de Vehicles Barris 2013
Turismes segons tipus de propietari Parc de Vehicles Barris 2013
Indicadors dels turismes particulars Parc de Vehicles Barris 2013
Habitatges segons l'any d´antiguitat Cadastre Immobiliari Urbà Barris 2013
Habitatges construïts després de 1800 segons superficie construida Cadastre Immobiliari Urbà Barris 2013
Valors cadastrals mitjans per habitatge (sòl, construcció i total) per als posteriors a 1800 Cadastre Immobiliari Urbà Barris 2013
Habitatges construïts després de 1800 segons valor cadastral (en milers d'euros) Cadastre Immobiliari Urbà Barris 2013
Nombre de solars, superfície total, superfície mitjana i valors cadastrals Cadastre Immobiliari Urbà Barris 2013
Superfície total dels aparcaments i superfície per habitatge i per turisme. Cadastre Immobiliari Urbà Barris 2013
Altes per naixement segons sexe Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2013
Altes per naixement segons nacionalitat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2013
Baixes per defunció d'homes segons edat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2013
Baixes per defunció de dones segons edat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2013
Altes per immigració segons lloc de procedència Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2013
Altes per immigració d'homes segons lloc de procedència Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2013
Altes per immigració de dones segons lloc de procedència Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2013
Altes per immigració segons continent de nacionalitat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2013
Altes per immigració d'homes segons continent de nacionalitat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2013
Altes per immigració de dones segons continent de nacionalitat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2013
Altes per immigració segons edat en 3 grups Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2013
Altes per immigració d'homes segons edat en 3 grups Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2013
Altes per immigració de dones segons edat en 3 grups Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2013
Edat mitjana de les altes per immigració Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2013
Baixes per emigració segons destinació Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2013
Baixes per emigració d'homes segons destinació Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2013
Baixes per emigració de dones segons destinació Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2013
Baixes per emigració segons continent de nacionalitat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2013
Baixes per emigració d'homes segons continent de nacionalitat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2013
Baixes per emigració de dones segons continent de nacionalitat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2013
Baixes per emigració segons edat en 3 grups Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2013
Baixes per emigració d'homes segons edat en 3 grups Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2013
Baixes per emigració de dones segons edat en 3 grups Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2013
Edat mitjana de les baixes per emigració Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2013
Altes per canvi de domicili d'homes segons nacionalitat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2013
Altes per canvi de domicili de dones segons nacionalitat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2013
Baixes per canvis de domicili d'homes segons nacionalitat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2013
Baixes per canvi de domicili de dones segons nacionalitat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2013
Altes per canvi de domicili d'homes segons edat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2013
Altes per canvi de domicili de dones segons segons edat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2013
Baixes per canvi de domicili d'homes segons edat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2013
Baixes per canvi de domicili de dones segons edat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2013
Moviments registrats al padró segons tipus Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2013
Nombre d'adreces, fulls padronals i persones Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2013
Adreces segons nombre de fulls padronals Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2013
Nombre de fulls familiars segons grandària Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2013
Nombre de fulls familiars i persones segons composició (I) Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2013
Nombre de fulls familiars i persones segons composició (II) Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2013
Nombre de fulls familiars i persones segons composició (III) Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2013
Nombre de fulls familiars i persones segons nombre de menors de 18 anys Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2013
Nombre de fulls familiars amb adults segons nombre de menors de 16 anys que hi conviuen Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2013
Nombre de fulls familiars amb adults segons nombre de menors de 10 anys que hi conviuen Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2013
Nombre de fulls familiars amb adults segons nombre de menors de 5 anys que hi conviuen Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2013
Població en fulls familiars segons edat, sexe i nombre de persones al full Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2013
Adreces, fulls padronals i persones segons tipus del full i nacionalitat Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2013
Fulls familiars i nombre de persones segons situacions de convivència Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2013
Fulls familiars segons situacions de convivència i nombre de persones al full Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2013
Fulls familiars segons situacions de convivència Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2013
Població total i estrangera en fulls familiars segons el nombre de persones al full Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2013
Fulls familiars i nombre mitjà de persones al full segons nacionalitats més freqüents Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2013
Activitats econòmiques segons tipus Cens d'Activitats Econòmiques Ciutat 2013
Activitats econòmiques industrials Cens d'Activitats Econòmiques Ciutat 2013
Activitats econòmiques comercials i de servicis Cens d'Activitats Econòmiques Ciutat 2013
Activitats econòmiques professionals i artístiques Cens d'Activitats Econòmiques Ciutat 2013
Població segons lloc de naixement, edat i sexe Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2013
Població nascuda a l'Estat fora de la Comunitat Valenciana segons la comunitat de naixement, edat i sexe Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2013
Població segons sexe i edat any a any Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2013
Població segons sexe i edat en grups de cinc anys Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2013
Població nascuda a l'Estat fora de la Comunitat Valenciana segons la província de naixement, sexe i edat Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2013
Estrangers segons sexe i edat any a any Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2013
Estrangers segons sexe i edat en grups de cinc anys Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2013
Estrangers segons nacionalitat, edat i sexe Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2013
Població segons nacionalitat i lloc de naixement Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2013
Població que viu en col·lectius segons sexe i edat en grups d'un any Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2013
Població que viu en col·lectius segons sexe i edat en grups de cinc anys Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2013
Població que viu en col·lectius segons lloc de naximent, edat i sexe Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2013
Majors de 64 anys segons lloc de naixement i edat Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2013
Població estrangera segon nacionalitats i sexe Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2013
Població estrangera segons nacionalitats més freqüents i grups d'edat Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2013
Població estrangera segons nacionalitats més freqüents i edat en grups de cinc anys. Total Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2013
Població estrangera segons nacionalitats més freqüents i edat en grups de cinc anys. Homes Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2013
Població estrangera segons nacionalitats més freqüents i edat en grups de cinc anys. Dones Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2013
Població estrangera segons nacionalitats més freqüents i temps de residència Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2013
Població de nacionalitat estrangera segons país de naixement Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2013
Majors de 64 anys segons situació de convivència i sexe Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2013
Majors de 64 anys en establiments col.lectius, segons lloc de naixement i edat Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2013
Majors de 64 anys en fulls familiars, segons edat i sexe Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2013
Majors de 64 anys en fulls familiars, segons lloc de naixement i edat Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2013
Majors de 64 anys que viuen amb menors de 65, segons edat i sexe Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2013
Majors de 64 anys que viuen amb menors de 65, segons lloc de naixement i edat Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2013
Majors de 64 anys que viuen només amb altres majors de 64 segons edat i sexe Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2013
Majors de 64 anys que viuen només amb altres majors de 64 segons lloc de naixement i edat Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2013
Majors de 64 anys que viuen només amb altres majors de 64, segons edat, sexe i nombre de persones Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2013
Majors de 64 anys que viuen a soles, segons edat i sexe Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2013
Majors de 64 anys que viuen a soles, segons lloc de naixement i edat Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2013
Majors de 64 i 79 anys segons sexe Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2013
Majors de 64 i 79 anys que viuen en fulls familiars segons sexe Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2013
Majors de 64 i 79 anys que viuen en fulls familiars només amb altres majors de 64 segons sexe Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2013
Majors de 64 i 79 anys que viuen en fulls familiars a soles segons sexe Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2013
Vehicles segons tipus Parc de Vehicles Ciutat 2013
Turismes segons potència Parc de Vehicles Ciutat 2013
Turismes segons any de matriculació Parc de Vehicles Ciutat 2013
Autobusos segons capacitat Parc de Vehicles Ciutat 2013
Camions segons càrrega Parc de Vehicles Ciutat 2013
Tractors segons potència Parc de Vehicles Ciutat 2013
Remolcs segons càrrega Parc de Vehicles Ciutat 2013
Motocicletes segons cil·lindrada Parc de Vehicles Ciutat 2013
Tipus de llicències de construcció i ocupació concedides a València Licències Municipals de Construcció, Ocupació i Rehabilitació Ciutat 2013
Llicències, habitatges i garatges per mes i tipus de llicència Licències Municipals de Construcció, Ocupació i Rehabilitació Ciutat 2013
Edificis amb Rehabilitació Parcial i Integral per mes Licències Municipals de Construcció, Ocupació i Rehabilitació Ciutat 2013
Nombre de llicències segons tipus de rehabilitació i nivell de protecció Licències Municipals de Construcció, Ocupació i Rehabilitació Ciutat 2013
Altes i baixes registrades al Padró Municipal d'Habitants Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2013
Canvis de domicili registrats al Padró Municipal d'Habitants Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2013
Modificacions al Padró Municipal d'Habitants per mes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2013
Modificacions al Padró Municipal d'Habitants per nivell d'estudis Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2013
Altes per naixement segons sexe i mes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2013
Altes per naixement segons continent de nacionalitat i sexe del nascut Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2013
Altes per naixement segons nacionalitats més freqüents Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2013
Baixes per defunció segons grups d'edat i sexe. Taxes específiques de mortalitat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2013
Baixes per defunció segons sexe i mes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2013
Baixes per defunció segons continent de nacionalitat i sexe del nascut Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2013
Altes per immigració segons sexe i mes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2013
Altes per immigració segons continent de nacionalitat i sexe Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2013
Altes per immigració segons edat i sexe Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2013
Altes per immigració segons nacionalitat, sexe i lloc de procedència Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2013
Altes per immigració segons edat i lloc de procedència Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2013
Altes per immigració segons nacionalitat i sexe Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2013
Altes per immigració segons edat, sexe i continent de nacionalitat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2013
Altes per immigració segons lloc de naixement i lloc de procedència Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2013
Baixes per emigració segons sexe i mes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2013
Baixes per emigració segons continent de nacionalitat i sexe Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2013
Baixes per emigració segons edat i sexe Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2013
Baixes per emigració segons nacionalitat, sexe i lloc de destinació Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2013
Baixes per emigració segons edat i lloc de destinació Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2013
Baixes per emigració segons nacionalitat i sexe Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2013
Baixes per emigració segons edat, sexe i continent de nacionalitat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2013
Baixes per emigració segons lloc de naixement i lloc de destinació Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2013
Canvis de domicili segons sexe i mes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2013
Canvis de domicili segons nacionalitat i sexe Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2013
Canvis de domicili segons edat i sexe Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2013
Canvis de domicili segons nacionalitat i sexe Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2013
Canvis de domicili segons edat, sexe i continent de nacionalitat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2013
Evolució mensual de la constitució i extinció de Societats Constitució i Extinció de Societats Ciutat 2013
Constitució i extinció de Societats segons sectors d'activitat (CNAE 2009) més freqüents Constitució i Extinció de Societats Ciutat 2013
Habitatges segons l'any d´antiguitat Cadastre Immobiliari Urbà Ciutat 2013
Habitatges construïts després de 1800 segons superfície construïda Cadastre Immobiliari Urbà Ciutat 2013
Valors cadastrals mitjans per habitatge (sòl, construcció i total) per als posteriors a 1800 Cadastre Immobiliari Urbà Ciutat 2013
Habitatges construïts després de 1800 segons valor cadastral (en milers d'euros) Cadastre Immobiliari Urbà Ciutat 2013
Nombre de solars, superfície total, superfície mitjana i valors cadastrals Cadastre Immobiliari Urbà Ciutat 2013
Superfície total dels aparcaments, superfície per habitatge i turisme Cadastre Immobiliari Urbà Ciutat 2013
Nombre de fulls i persones Estructura dels Fulls Familiars Padronals Districtes 2013
Nombre de fulls familiars segons composició (I) Estructura dels Fulls Familiars Padronals Districtes 2013
Nombre de fulls familiars segons composició (II) Estructura dels Fulls Familiars Padronals Districtes 2013
Nombre de fulls familiars segons grandària Estructura dels Fulls Familiars Padronals Districtes 2013
Nombre de fulls familiars segons nombre de menors de 18 anys Estructura dels Fulls Familiars Padronals Districtes 2013
Fulls familiars on viu algun estranger segons situacions de convivència Estructura dels Fulls Familiars Padronals Districtes 2013
Fulls familiars on viu algú estranger segons nombre de persones Estructura dels Fulls Familiars Padronals Districtes 2013
Fulls padronals on viu algun major de 64 anys segons tipus Estructura dels Fulls Familiars Padronals Districtes 2013
Fulls familiars on només viuen majors de 64 anys segons composició per sexes Estructura dels Fulls Familiars Padronals Districtes 2013
Activitats econòmiques segons tipus Cens d'Activitats Econòmiques Districtes 2013
Activitats econòmiques industrials Cens d'Activitats Econòmiques Districtes 2013
Activitats econòmiques comercials i de servicis Cens d'Activitats Econòmiques Districtes 2013
Activitats econòmiques professionals i artístiques Cens d'Activitats Econòmiques Districtes 2013
Població resident a la ciutat de València segons edat en 3 grans grups Padró Municipal d'Habitants Districtes 2013
Edat mitjana de la població resident a la ciutat de València Padró Municipal d'Habitants Districtes 2013
Homes residents a la ciutat de València segons edat en 3 grans grups Padró Municipal d'Habitants Districtes 2013
Edat mitjana dels homes residents a la ciutat de València Padró Municipal d'Habitants Districtes 2013
Dones residents a la ciutat de València segons edat en 3 grans grups Padró Municipal d'Habitants Districtes 2013
Edat mitjana de les dones residents a la ciutat de València Padró Municipal d'Habitants Districtes 2013
Població resident a la ciutat de València segons edat en grups de 5 anys Padró Municipal d'Habitants Districtes 2013
Homes residents a la ciutat de València segons edat en grups de 5 anys Padró Municipal d'Habitants Districtes 2013
Dones residents a la ciutat de València segons edat en grups de 5 anys Padró Municipal d'Habitants Districtes 2013
Població resident a la ciutat de València segons lloc de naixement Padró Municipal d'Habitants Districtes 2013
Homes residents a la ciutat de València segons lloc de naixement Padró Municipal d'Habitants Districtes 2013
Dones residents a la ciutat de València segons lloc de naixement Padró Municipal d'Habitants Districtes 2013
Població resident a la ciutat de València nascuda a la Comunitat Valenciana per comarca de naixement Padró Municipal d'Habitants Districtes 2013
Població nascuda a l'Estat per comunitat de naixement Padró Municipal d'Habitants Districtes 2013
Població nascuda a l'Estat per província de naixement Padró Municipal d'Habitants Districtes 2013
Població nascuda a l'estranger segons el continent de naixement Padró Municipal d'Habitants Districtes 2013
Població de nacionalitat estrangera segons edat en 3 grups Padró Municipal d'Habitants Districtes 2013
Homes de nacionalitat estrangera segons edat en 3 grups Padró Municipal d'Habitants Districtes 2013
Dones de nacionalitat estrangera segons edat en 3 grups Padró Municipal d'Habitants Districtes 2013
Població de nacionalitat estrangera segons continent de nacionalitat Padró Municipal d'Habitants Districtes 2013
Homes de nacionalitat estrangera segons continent de nacionalitat Padró Municipal d'Habitants Districtes 2013
Dones de nacionalitat estrangera segons continent de nacionalitat Padró Municipal d'Habitants Districtes 2013
Población de nacionalitat estrangera segons nacionalitats majoritàries Padró Municipal d'Habitants Districtes 2013
Població de nacionalitat estrangera segons edat en grups de cinc anys Padró Municipal d'Habitants Districtes 2013
Homes de nacionalitat estrangera segons edat en grups de cinc anys Padró Municipal d'Habitants Districtes 2013
Dones de nacionalitat estrangera segons edat en grups de cinc anys Padró Municipal d'Habitants Districtes 2013
Població de nacionalitat estrangera amb temps de residència menor de 6 mesos segons continent de nacionalitat Padró Municipal d'Habitants Districtes 2013
Població de nacionalitat estrangera amb temps de residència entre 6 i 12 mesos segons continent de nacionalitat Padró Municipal d'Habitants Districtes 2013
Població de nacionalitat estrangera amb temps de residència entre 12 i 24 mesos segons continent de nacionalitat Padró Municipal d'Habitants Districtes 2013
Població de nacionalitat estrangera amb temps de residència entre 24 i 48 mesos segons continent de nacionalitat Padró Municipal d'Habitants Districtes 2013
Població de nacionalitat estrangera amb temps de residència major de 48 mesos segons continent de nacionalitat Padró Municipal d'Habitants Districtes 2013
Població major de 64 i 79 anys que viuen en fulls familiars només amb altres majors de 64 per sexe Padró Municipal d'Habitants Districtes 2013
Població major de 64 i 79 anys que viuen a soles en fulls familiars per sexe Padró Municipal d'Habitants Districtes 2013
Vehicles segons tipus Parc de Vehicles Districtes 2013
Motocicletes segons cil·lindrada Parc de Vehicles Districtes 2013
Turismes segons potència Parc de Vehicles Districtes 2013
Turismes segons l'any de matriculació Parc de Vehicles Districtes 2013
Turismes segons tipus de propietari Parc de Vehicles Districtes 2013
Indicadors dels turismes particulars Parc de Vehicles Districtes 2013
Habitatges segons l'any d´antiguitat Cadastre Immobiliari Urbà Districtes 2013
Habitatges construïts després de 1800 segons superficie construïda Cadastre Immobiliari Urbà Districtes 2013
Valors cadastrals mitjans per habitatge (sòl, construcció i total) per als posteriors a 1800 Cadastre Immobiliari Urbà Districtes 2013
Habitatges construïts després de 1800 segons valor cadastral (en milers d'euros) Cadastre Immobiliari Urbà Districtes 2013
Nombre de solars, superfície total, superfície mitjana y valors cadastrals Cadastre Immobiliari Urbà Districtes 2013
Superfície total dels aparcaments i superfície per habitatge i turisme Cadastre Immobiliari Urbà Districtes 2013
Tipus de llicències de construcció i ocupació concedides a València Licències Municipals de Construcció, Ocupació i Rehabilitació Districtes 2013
Nombre d'Edificis, Habitatges i Garatges amb llicència de construcció o primera ocupació Licències Municipals de Construcció, Ocupació i Rehabilitació Districtes 2013
Edificis amb Rehabilitació Parcial i Integral per districte Licències Municipals de Construcció, Ocupació i Rehabilitació Districtes 2013
Altes per naixement segons sexe Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2013
Altes per naixement segons nacionalitat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2013
Baixes per defunció segons edat. Homes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2013
Baixes per defunció segons edat. Dones Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2013
Altes per immigració segons lloc de procedència. Total Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2013
Altes per immigració segons lloc de procedència. Homes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2013
Altes per immigració segons lloc de procedència. Dones Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2013
Altes per immigració segons nacionalitat. Total Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2013
Altes per immigració segons nacionalitat. Homes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2013
Altes per immigració segons nacionalitat. Dones Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2013
Altes per immigració segons edat en tres grups. Total Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2013
Altes per immigració segons edat en tres grups. Homes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2013
Altes per immigració segons edat en tres grups. Dones Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2013
Edad mitjana de les altes per immigració Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2013
Baixes per emigració segons destinació Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2013
Baixes per emigració segons destinació. Homes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2013
Baixes per emigració segons destinació. Dones Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2013
Baixes per emigració segons nacionalitat. Total Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2013
Baixes per emigració segons nacionalitat. Homes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2013
Baixes per emigració segons nacionalitat. Dones Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2013
Baixes per emigració segons edat en tres grups Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2013
Baixes per emigració segons edat en tres grups. Homes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2013
Baixes per emigració segons edat en tres grups. Dones Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2013
Canvis de domicili segons nacionalitat. Total Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2013
Altes per canvi de domicili segons nacionalitat. Homes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2013
Altes per canvi de domicili segons nacionalitat. Dones Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2013
Baixes per canvi de domicili segons nacionalitat. Homes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2013
Baixes per canvi de domicili segons nacionalitat. Dones Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2013
Altes per canvi de domicili segons edat en tres grans grups. Homes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2013
Altes per canvi de domicili segons edat en tres grans grups. Dones Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2013
Baixes per canvi de domicili segons edat en tres grans grups. Homes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2013
Baixes per canvi de domicili segons edat en tres grans grups. Dones Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2013
Moviments registrats segons tipus Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2013
Constitució i extinció de Societats Constitució i Extinció de Societats Districtes 2013
Població resident a la ciutat de València segons edat en 3 grans grups Padró Municipal d'Habitants Seccions 2013
Edat mitjana de la població resident a la ciutat de València Padró Municipal d'Habitants Seccions 2013
Població resident a la ciutat de València segons edat en 3 grans grups. Homes Padró Municipal d'Habitants Seccions 2013
Edat mitjana de la població resident a la ciutat de València. Homes Padró Municipal d'Habitants Seccions 2013
Població resident a la ciutat de València segons edat en 3 grans grups. Dones Padró Municipal d'Habitants Seccions 2013
Edat mitjana de la població resident a la ciutat de València. Dones Padró Municipal d'Habitants Seccions 2013
Població resident a la ciutat de València segons edat en grups de 5 anys Padró Municipal d'Habitants Seccions 2013
Població resident a la ciutat de València segons edat en grups de 5 anys. Homes Padró Municipal d'Habitants Seccions 2013
Població resident a la ciutat de València segons edat en grups de 5 anys. Dones Padró Municipal d'Habitants Seccions 2013
Població segons lloc de naixement Padró Municipal d'Habitants Seccions 2013
Població segons lloc de naixement. Homes Padró Municipal d'Habitants Seccions 2013
Població segons lloc de naixement. Dones Padró Municipal d'Habitants Seccions 2013
Població nascuda a l'estranger segons el continent de naixement Padró Municipal d'Habitants Seccions 2013
Població estrangera segons edat en 3 grups. Total Padró Municipal d'Habitants Seccions 2013
Població estrangera segons edat en 3 grups. Homes Padró Municipal d'Habitants Seccions 2013
Població estrangera segons edat en 3 grups. Dones Padró Municipal d'Habitants Seccions 2013
Població estrangera segons continent de nacionalitat Padró Municipal d'Habitants Seccions 2013
Població estrangera segons continent de nacionalitat. Homes Padró Municipal d'Habitants Seccions 2013
Població estrangera segons continent de nacionalitat. Dones Padró Municipal d'Habitants Seccions 2013
Població que viu en col·lectius segons sexe Padró Municipal d'Habitants Seccions 2013
Habitatges segons any d'antiguitat Cadastre Immobiliari Urbà Seccions 2013
Habitatges construïts després de 1800 segons superfície construïda Cadastre Immobiliari Urbà Seccions 2013
Valors cadastrals mitjans per habitatge per als posteriors a 1800 Cadastre Immobiliari Urbà Seccions 2013
Habitatges construïts després de 1800 segons valor cadastral (en milers d'euros) Cadastre Immobiliari Urbà Seccions 2013
Nombre de solars, superfície total i mitjana i valors cadastrals Cadastre Immobiliari Urbà Seccions 2013
Superfície total dels aparcaments i superfície per habitatge Cadastre Immobiliari Urbà Seccions 2013
Nombre de fulls i persones Estructura dels Fulls Familiars Padronals Seccions 2013
Nombre de fulls familiars segons grandària Estructura dels Fulls Familiars Padronals Seccions 2013
Nombre de fulls familiars segons composició (I) Estructura dels Fulls Familiars Padronals Seccions 2013
Nombre de fulls familiars segons composició (II) Estructura dels Fulls Familiars Padronals Seccions 2013
Nombre de fulls familiars segons nombre de menors de 18 anys Estructura dels Fulls Familiars Padronals Seccions 2013
Nombre de fulls familiars segons nacionalitat dels residents Estructura dels Fulls Familiars Padronals Seccions 2013
Altes per naixement segons sexe Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2013
Altes per naixement segons nacionalitat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2013
Baixes per defuncions segons edat. Homes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2013
Baixes per defuncions segons edat. Dones Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2013
Altes per immigració segons lloc de procedència Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2013
Altes per immigració segons lloc de procedència. Homes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2013
Altes per immigració segons lloc de procedència. Dones Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2013
Altes per immigració segons continent de nacionalitat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2013
Altes per immigració segons continent de nacionalitat. Homes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2013
Altes per immigració segons continent de nacionalitat. Dones Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2013
Altes per immigració segons edat en tres grans grups. Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2013
Altes per immigració segons edat en tres grups. Homes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2013
Altes per immigració segons edat en tres grans grups. Dones Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2013
Edat mitjana de les altes per immigració Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2013
Baixes per emigración segons destinació Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2013
Baixes per emigración segons destinació. Homes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2013
Baixes per emigración segons destinació. Dones Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2013
Baixes per emigració segons continent de nacionalitat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2013
Baixes per emigració segons continent de nacionalitat. Homes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2013
Baixes per emigració segons continent de nacionalitat. Dones Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2013
Baixes per emigració segons edat en tres grans grups Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2013
Baixes per emigració segons edat en tres grans grups. Homes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2013
Baixes per emigració segons edat en tres grans grups. Dones Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2013
Edat mitjana de les baixes per emigració Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2013
Altes per canvi de domicili segons nacionalitat. Homes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2013
Altes per canvi de domicili segons nacionalitat. Dones Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2013
Baixes per canvi de domicili segons nacionalitat. Homes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2013
Baixes per canvi de domicili segons nacionalitat. Dones Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2013
Altes per canvi de domicili segons edat en tres grans grups. Homes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2013
Altes per canvi de domicili segons edat en tres grans grups. Dones Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2013
Baixes per canvi de domicili segons edat en tres grans grups. Homes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2013
Baixes per canvi de domicili segons edat en tres grans grups. Dones Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2013
Moviments registrats segons tipus de moviments Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2013
Habitatges segons l'any d´antiguitat Cadastre Immobiliari Urbà Barris 2014
Habitatges construïts després de 1800 segons superficie construida Cadastre Immobiliari Urbà Barris 2014
Valors cadastrals mitjans per habitatge (sòl, construcció i total) per als posteriors a 1800 Cadastre Immobiliari Urbà Barris 2014
Habitatges construïts després de 1800 segons valor cadastral (en milers d'euros) Cadastre Immobiliari Urbà Barris 2014
Nombre de solars, superfície total, superfície mitjana i valors cadastrals Cadastre Immobiliari Urbà Barris 2014
Superfície total dels aparcaments i superfície per habitatge i per turisme. Cadastre Immobiliari Urbà Barris 2014
Cens electoral i percentatge d'abstenció a les Eleccions Europees de 2014 Eleccions al Parlament Europeu Barris 2014
Vots a candidatures a les Eleccions Europees de 2014 Eleccions al Parlament Europeu Barris 2014
Percentatge de vots a candidatures a les Eleccions Europees de 2014 Eleccions al Parlament Europeu Barris 2014
Nombre de fulls i persones Estructura dels Fulls Familiars Padronals Barris 2014
Nombre de fulls familiars segons grandària Estructura dels Fulls Familiars Padronals Barris 2014
Nombre de fulls familiars segons composició (I) Estructura dels Fulls Familiars Padronals Barris 2014
Nombre de fulls familiars segons composició (II) Estructura dels Fulls Familiars Padronals Barris 2014
Nombre de fulls familiars segons nombre de menors de 18 anys Estructura dels Fulls Familiars Padronals Barris 2014
Activitats econòmiques segons tipus Cens d'Activitats Econòmiques Barris 2014
Activitats econòmiques industrials Cens d'Activitats Econòmiques Barris 2014
Activitats econòmiques comercials i de servicis Cens d'Activitats Econòmiques Barris 2014
Activitats econòmiques professionals i artístiques Cens d'Activitats Econòmiques Barris 2014
Altes per naixement segons sexe Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2014
Altes per naixement segons nacionalitat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2014
Baixes per defunció d'homes segons edat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2014
Baixes per defunció de dones segons edat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2014
Altes per immigració segons lloc de procedència Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2014
Altes per immigració d'homes segons lloc de procedència Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2014
Altes per immigració de dones segons lloc de procedència Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2014
Altes per immigració segons continent de nacionalitat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2014
Altes per immigració d'homes segons continent de nacionalitat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2014
Altes per immigració de dones segons continent de nacionalitat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2014
Altes per immigració segons edat en 3 grups Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2014
Altes per immigració d'homes segons edat en 3 grups Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2014
Altes per immigració de dones segons edat en 3 grups Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2014
Edat mitjana de les altes per immigració Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2014
Baixes per emigració segons destinació Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2014
Baixes per emigració d'homes segons destinació Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2014
Baixes per emigració de dones segons destinació Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2014
Baixes per emigració segons continent de nacionalitat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2014
Baixes per emigració d'homes segons continent de nacionalitat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2014
Baixes per emigració de dones segons continent de nacionalitat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2014
Baixes per emigració segons edat en 3 grups Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2014
Baixes per emigració d'homes segons edat en 3 grups Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2014
Baixes per emigració de dones segons edat en 3 grups Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2014
Edat mitjana de les baixes per emigració Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2014
Altes per canvi de domicili d'homes segons nacionalitat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2014
Altes per canvi de domicili de dones segons nacionalitat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2014
Baixes per canvis de domicili d'homes segons nacionalitat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2014
Baixes per canvi de domicili de dones segons nacionalitat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2014
Altes per canvi de domicili d'homes segons edat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2014
Altes per canvi de domicili de dones segons segons edat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2014
Baixes per canvi de domicili d'homes segons edat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2014
Baixes per canvi de domicili de dones segons edat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2014
Moviments registrats al padró segons tipus Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2014
Superfície de la parcel·la, superfície construïda i valor en euros d'edificis Patrimoni Municipal Barris 2014
Població resident a la ciutat de València segons edat en 3 grans grups Padró Municipal d'Habitants Barris 2014
Edat mitjana de la població resident a la ciutat de València Padró Municipal d'Habitants Barris 2014
Homes residents a la ciutat de València segons edat en 3 grans grups Padró Municipal d'Habitants Barris 2014
Edat mitjana dels homes residents a la ciutat de València Padró Municipal d'Habitants Barris 2014
Dones residents a la ciutat de València segons edat en 3 grans grups Padró Municipal d'Habitants Barris 2014
Edat mitjana de les dones residents a la ciutat de València Padró Municipal d'Habitants Barris 2014
Població resident a la ciutat de València segons edat en grups de 5 anys Padró Municipal d'Habitants Barris 2014
Homes residents a la ciutat de València segons edat en grups de 5 anys Padró Municipal d'Habitants Barris 2014
Dones residents a la ciutat de València segons edat en grups de 5 anys Padró Municipal d'Habitants Barris 2014
Població segons lloc de naixement Padró Municipal d'Habitants Barris 2014
Homes segons lloc de naixement Padró Municipal d'Habitants Barris 2014
Dones segons lloc de naixement Padró Municipal d'Habitants Barris 2014
Població nascuda a la Comunitat per comarca de naixement Padró Municipal d'Habitants Barris 2014
Població nascuda a l'Estat fora de la Comunitat Valenciana, per comunitat autònoma de naixement Padró Municipal d'Habitants Barris 2014
Població nascuda a l'Estat per província de naixement Padró Municipal d'Habitants Barris 2014
Població nascuda a l'estranger segons el continent de naixement Padró Municipal d'Habitants Barris 2014
Població estrangera segons edat en 3 grups. Total Padró Municipal d'Habitants Barris 2014
Homes de nacionalitat estrangera segons edat en 3 grups Padró Municipal d'Habitants Barris 2014
Dones de nacionalitat estrangera segons edat en 3 grups. Padró Municipal d'Habitants Barris 2014
Població estrangera segons nacionalitat, per continents. Total Padró Municipal d'Habitants Barris 2014
Homes de nacionalitat estrangera per continent de nacionalitat Padró Municipal d'Habitants Barris 2014
Dones de nacionalitat estrangera per continent de nacionalitat Padró Municipal d'Habitants Barris 2014
Nacionalitats estrangeres majoritàries Padró Municipal d'Habitants Barris 2014
Població que viu en col·lectius segons sexe Padró Municipal d'Habitants Barris 2014
Majors de 64 i 79 anys que viuen només amb altres majors de 64 per sexe Padró Municipal d'Habitants Barris 2014
Majors de 64 i 79 anys que viuen a soles segons sexe Padró Municipal d'Habitants Barris 2014
Vehicles segons tipus Parc de Vehicles Barris 2014
Motocicletes segons cilindrada Parc de Vehicles Barris 2014
Turismes segons potència Parc de Vehicles Barris 2014
Turismes segons l'any de matriculació Parc de Vehicles Barris 2014
Turismes segons tipus de propietari Parc de Vehicles Barris 2014
Indicadors dels turismes particulars Parc de Vehicles Barris 2014
Habitatges segons l'any d´antiguitat Cadastre Immobiliari Urbà Ciutat 2014
Habitatges construïts després de 1800 segons superfície construïda Cadastre Immobiliari Urbà Ciutat 2014
Valors cadastrals mitjans per habitatge (sòl, construcció i total) per als posteriors a 1800 Cadastre Immobiliari Urbà Ciutat 2014
Habitatges construïts després de 1800 segons valor cadastral (en milers d'euros) Cadastre Immobiliari Urbà Ciutat 2014
Nombre de solars, superfície total, superfície mitjana i valors cadastrals Cadastre Immobiliari Urbà Ciutat 2014
Superfície total dels aparcaments, superfície per habitatge i turisme Cadastre Immobiliari Urbà Ciutat 2014
Cens i participació a les Eleccions Europees de 2014 Eleccions al Parlament Europeu Ciutat 2014
Vots a candidatures a les Eleccions Europees de 2014 Eleccions al Parlament Europeu Ciutat 2014
Nombre d'adreces, fulls padronals i persones Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2014
Adreces segons nombre de fulls padronals Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2014
Nombre de fulls familiars segons grandària Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2014
Nombre de fulls familiars i persones segons composició (I) Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2014
Nombre de fulls familiars i persones segons composició (II) Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2014
Nombre de fulls familiars i persones segons composició (III) Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2014
Nombre de fulls familiars i persones segons nombre de menors de 18 anys Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2014
Nombre de fulls familiars amb adults segons nombre de menors de 16 anys que hi conviuen Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2014
Nombre de fulls familiars amb adults segons nombre de menors de 10 anys que hi conviuen Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2014
Nombre de fulls familiars amb adults segons nombre de menors de 5 anys que hi conviuen Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2014
Població en fulls familiars segons edat, sexe i nombre de persones al full Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2014
Adreces, fulls padronals i persones segons tipus del full i nacionalitat Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2014
Fulls familiars i nombre de persones segons situacions de convivència Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2014
Fulls familiars segons situacions de convivència i nombre de persones al full Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2014
Fulls familiars segons situacions de convivència Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2014
Població total i estrangera en fulls familiars segons el nombre de persones al full Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2014
Fulls familiars i nombre mitjà de persones al full segons nacionalitats més freqüents Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2014
Activitats econòmiques segons tipus Cens d'Activitats Econòmiques Ciutat 2014
Activitats econòmiques industrials Cens d'Activitats Econòmiques Ciutat 2014
Activitats econòmiques comercials i de servicis Cens d'Activitats Econòmiques Ciutat 2014
Activitats econòmiques professionals i artístiques Cens d'Activitats Econòmiques Ciutat 2014
Tipus de llicències de construcció i ocupació concedides a València Licències Municipals de Construcció, Ocupació i Rehabilitació Ciutat 2014
Llicències, habitatges i garatges per mes i tipus de llicència Licències Municipals de Construcció, Ocupació i Rehabilitació Ciutat 2014
Edificis amb Rehabilitació Parcial i Integral per mes Licències Municipals de Construcció, Ocupació i Rehabilitació Ciutat 2014
Nombre de llicències segons tipus de rehabilitació i nivell de protecció Licències Municipals de Construcció, Ocupació i Rehabilitació Ciutat 2014
Altes i baixes registrades al Padró Municipal d'Habitants Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2014
Canvis de domicili registrats al Padró Municipal d'Habitants Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2014
Modificacions al Padró Municipal d'Habitants per mes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2014
Modificacions al Padró Municipal d'Habitants per nivell d'estudis Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2014
Altes per naixement segons sexe i mes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2014
Altes per naixement segons continent de nacionalitat i sexe del nascut Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2014
Altes per naixement segons nacionalitats més freqüents Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2014
Baixes per defunció segons grups d'edat i sexe. Taxes específiques de mortalitat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2014
Baixes per defunció segons sexe i mes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2014
Baixes per defunció segons continent de nacionalitat i sexe del nascut. Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2014
Altes per immigració segons sexe i mes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2014
Altes per immigració segons continent de nacionalitat i sexe Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2014
Altes per immigració segons edat i sexe Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2014
Altes per immigració segons nacionalitat, sexe i lloc de procedència Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2014
Altes per immigració segons edat i lloc de procedència Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2014
Altes per immigració segons nacionalitat i sexe Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2014
Altes per immigració segons edat, sexe i continent de nacionalitat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2014
Altes per immigració segons lloc de naixement i lloc de procedència. Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2014
Baixes per emigració segons sexe i mes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2014
Baixes per emigració segons continent de nacionalitat i sexe Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2014
Baixes per emigració segons edat i sexe Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2014
Baixes per emigració segons nacionalitat, sexe i lloc de destinació. Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2014
Baixes per emigració segons edat i lloc de destinació Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2014
Baixes per emigració segons nacionalitat i sexe Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2014
Baixes per emigració segons edat, sexe i continent de nacionalitat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2014
Baixes per emigració segons lloc de naixement i lloc de destinació Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2014
Canvis de domicili segons sexe i mes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2014
Canvis de domicili segons nacionalitat i sexe Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2014
Canvis de domicili segons edat i sexe Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2014
Canvis de domicili segons nacionalitat i sexe Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2014
Canvis de domicili segons edat, sexe i continent de nacionalitat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2014
Nombre de béns i valor en euros per epígraf Patrimoni Municipal Ciutat 2014
Població segons sexe i edat any a any Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2014
Població segons sexe i edat en grups de cinc anys Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2014
Població segons lloc de naixement, edat i sexe Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2014
Població nascuda a l'Horta fora de València segons el municipi de naixement, edat y sexe Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2014
Població nascuda a la Comunitat fora de l'Horta segons la comarca de naixement, edat i sexe Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2014
Població nascuda a l'Estat fora de la Comunitat Valenciana segons la comunitat de naixement, edat i sexe Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2014
Població nascuda a l'Estat fora de la Comunitat Valenciana segons la província de naixement, sexe i edat Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2014
Població nascuda a l'estranger segons el país de naixement, edat i sexe Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2014
Estrangers segons sexe i edat any a any Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2014
Estrangers segons sexe i edat en grups de cinc anys Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2014
Estrangers segons nacionalitat, edat i sexe Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2014
Població segons nacionalitat i lloc de naixement Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2014
Població segons país de naixement i nacionalitat Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2014
Població que viu en col·lectius segons sexe i edat en grups d'un any Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2014
Població que viu en col·lectius segons sexe i edat en grups de cinc anys Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2014
Població que viu en col·lectius segons lloc de naximent, edat i sexe Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2014
Majors de 64 anys segons lloc de naixement i edat Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2014
Població estrangera segon nacionalitats i sexe Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2014
Població estrangera segons nacionalitats més freqüents i grups d'edat Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2014
Població estrangera segons nacionalitats més freqüents i edat en grups de cinc anys. Total Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2014
Població estrangera segons nacionalitats més freqüents i edat en grups de cinc anys. Homes Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2014
Població estrangera segons nacionalitats més freqüents i edat en grups de cinc anys. Dones Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2014
Població estrangera segons nacionalitats més freqüents i temps de residència Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2014
Població de nacionalitat estrangera segons país de naixement Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2014
Majors de 64 anys segons situació de convivència i sexe Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2014
Majors de 64 anys en establiments col.lectius, segons lloc de naixement i edat Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2014
Majors de 64 anys en fulls familiars, segons edat i sexe Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2014
Majors de 64 anys en fulls familiars, segons lloc de naixement i edat Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2014
Majors de 64 anys que viuen amb menors de 65, segons edat i sexe Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2014
Majors de 64 anys que viuen amb menors de 65, segons lloc de naixement i edat Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2014
Majors de 64 anys que viuen només amb altres majors de 64 segons edat i sexe Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2014
Majors de 64 anys que viuen només amb altres majors de 64 segons lloc de naixement i edat Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2014
Majors de 64 anys que viuen només amb altres majors de 64, segons edat, sexe i nombre de persones Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2014
Majors de 64 anys que viuen a soles, segons edat i sexe Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2014
Majors de 64 anys que viuen a soles, segons lloc de naixement i edat Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2014
Majors de 64 i 79 anys segons sexe Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2014
Majors de 64 i 79 anys que viuen en fulls familiars segons sexe Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2014
Majors de 64 i 79 anys que viuen en fulls familiars només amb altres majors de 64 segons sexe Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2014
Majors de 64 i 79 anys que viuen en fulls familiars a soles segons sexe Padró Municipal d'Habitants Ciutat 2014
Evolució mensual de la constitució i extinció de Societats Constitució i Extinció de Societats Ciutat 2014
Constitució i extinció de Societats segons sectors d'activitat (CNAE 2009) més freqüents Constitució i Extinció de Societats Ciutat 2014
Vehicles segons tipus Parc de Vehicles Ciutat 2014
Turismes segons potència Parc de Vehicles Ciutat 2014
Turismes segons any de matriculació Parc de Vehicles Ciutat 2014
Autobusos segons capacitat Parc de Vehicles Ciutat 2014
Camions segons càrrega Parc de Vehicles Ciutat 2014
Tractors segons potència Parc de Vehicles Ciutat 2014
Remolcs segons càrrega Parc de Vehicles Ciutat 2014
Motocicletes segons cil·lindrada Parc de Vehicles Ciutat 2014
Habitatges segons l'any d´antiguitat Cadastre Immobiliari Urbà Districtes 2014
Habitatges construïts després de 1800 segons superficie construïda Cadastre Immobiliari Urbà Districtes 2014
Valors cadastrals mitjans per habitatge (sòl, construcció i total) per als posteriors a 1800 Cadastre Immobiliari Urbà Districtes 2014
Habitatges construïts després de 1800 segons valor cadastral (en milers d'euros) Cadastre Immobiliari Urbà Districtes 2014
Nombre de solars, superfície total, superfície mitjana y valors cadastrals Cadastre Immobiliari Urbà Districtes 2014
Superfície total dels aparcaments i superfície per habitatge i turisme Cadastre Immobiliari Urbà Districtes 2014
Cens electoral i percentatge d'abstenció a les Eleccions Europees de 2014 Eleccions al Parlament Europeu Districtes 2014
Vots a candidatures a les Eleccions Europees de 2014 Eleccions al Parlament Europeu Districtes 2014
Percentatge de vots a candidatures a les Eleccions Europees de 2014 Eleccions al Parlament Europeu Districtes 2014
Nombre de fulls i persones Estructura dels Fulls Familiars Padronals Districtes 2014
Nombre de fulls familiars segons grandària Estructura dels Fulls Familiars Padronals Districtes 2014
Nombre de fulls familiars segons composició (I) Estructura dels Fulls Familiars Padronals Districtes 2014
Nombre de fulls familiars segons composició (II) Estructura dels Fulls Familiars Padronals Districtes 2014
Nombre de fulls familiars segons nombre de menors de 18 anys Estructura dels Fulls Familiars Padronals Districtes 2014
Fulls familiars on viu algun estranger segons situacions de convivència Estructura dels Fulls Familiars Padronals Districtes 2014
Fulls familiars on viu algú estranger segons nombre de persones Estructura dels Fulls Familiars Padronals Districtes 2014
Fulls padronals on viu algun major de 64 anys segons tipus Estructura dels Fulls Familiars Padronals Districtes 2014
Fulls familiars on només viuen majors de 64 anys segons composició per sexes Estructura dels Fulls Familiars Padronals Districtes 2014
Activitats econòmiques segons tipus Cens d'Activitats Econòmiques Districtes 2014
Activitats econòmiques industrials Cens d'Activitats Econòmiques Districtes 2014
Activitats econòmiques comercials i de servicis Cens d'Activitats Econòmiques Districtes 2014
Activitats econòmiques professionals i artístiques Cens d'Activitats Econòmiques Districtes 2014
Tipus de llicències de construcció i ocupació concedides a València Licències Municipals de Construcció, Ocupació i Rehabilitació Districtes 2014
Nombre d'Edificis, Habitatges i Garatges amb llicència de construcció o primera ocupació Licències Municipals de Construcció, Ocupació i Rehabilitació Districtes 2014
Edificis amb Rehabilitació Parcial i Integral per districte Licències Municipals de Construcció, Ocupació i Rehabilitació Districtes 2014
Altes per naixement segons sexe Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2014
Altes per naixement segons nacionalitat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2014
Baixes per defunció segons edat. Homes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2014
Baixes per defunció segons edat. Dones Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2014
Altes per immigració segons lloc de procedència. Total Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2014
Altes per immigració segons lloc de procedència. Homes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2014
Altes per immigració segons lloc de procedència. Dones Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2014
Altes per immigració segons nacionalitat. Total Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2014
Altes per immigració segons nacionalitat. Homes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2014
Altes per immigració segons nacionalitat. Dones Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2014
Altes per immigració segons edat en tres grups. Total Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2014
Altes per immigració segons edat en tres grups. Homes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2014
Altes per immigració segons edat en tres grups. Dones Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2014
Edad mitjana de les altes per immigració Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2014
Baixes per emigració segons destinació Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2014
Baixes per emigració segons destinació. Homes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2014
Baixes per emigració segons destinació. Dones Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2014
Baixes per emigració segons nacionalitat. Total Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2014
Baixes per emigració segons nacionalitat. Homes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2014
Baixes per emigració segons nacionalitat. Dones Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2014
Baixes per emigració segons edat en tres grups Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2014
Baixes per emigració segons edat en tres grups. Homes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2014
Baixes per emigració segons edat en tres grups. Dones Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2014
Altes per canvi de domicili segons nacionalitat. Total Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2014
Altes per canvi de domicili segons nacionalitat. Homes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2014
Altes per canvi de domicili segons nacionalitat. Dones Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2014
Baixes per canvi de domicili segons nacionalitat. Homes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2014
Baixes per canvi de domicili segons nacionalitat. Dones Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2014
Altes per canvi de domicili segons edat en tres grans grups. Homes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2014
Altes per canvi de domicili segons edat en tres grans grups. Dones Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2014
Baixes per canvi de domicili segons edat en tres grans grups. Homes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2014
Baixes per canvi de domicili segons edat en tres grans grups. Dones Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2014
Moviments registrats segons tipus Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Districtes 2014
Nombre d'edificis segons districte i tipus Patrimoni Municipal Districtes 2014
Superfície de la parcel·la d'edificis segons districte i tipus Patrimoni Municipal Districtes 2014
Superfície construïda d'edificis segons districte i tipus Patrimoni Municipal Districtes 2014
Valor en euros d'edificis segons districte i tipus Patrimoni Municipal Districtes 2014
Població resident a la ciutat de València segons edat en 3 grans grups Padró Municipal d'Habitants Districtes 2014
Edat mitjana de la població resident a la ciutat de València Padró Municipal d'Habitants Districtes 2014
Homes residents a la ciutat de València segons edat en 3 grans grups Padró Municipal d'Habitants Districtes 2014
Edat mitjana dels homes residents a la ciutat de València Padró Municipal d'Habitants Districtes 2014
Dones residents a la ciutat de València segons edat en 3 grans grups Padró Municipal d'Habitants Districtes 2014
Edat mitjana de les dones residents a la ciutat de València Padró Municipal d'Habitants Districtes 2014
Població resident a la ciutat de València segons edat en grups de 5 anys Padró Municipal d'Habitants Districtes 2014
Homes residents a la ciutat de València segons edat en grups de 5 anys Padró Municipal d'Habitants Districtes 2014
Dones residents a la ciutat de València segons edat en grups de 5 anys Padró Municipal d'Habitants Districtes 2014
Població resident a la ciutat de València segons lloc de naixement Padró Municipal d'Habitants Districtes 2014
Homes residents a la ciutat de València segons lloc de naixement Padró Municipal d'Habitants Districtes 2014
Dones residents a la ciutat de València segons lloc de naixement Padró Municipal d'Habitants Districtes 2014
Població resident a la ciutat de València nascuda a la Comunitat Valenciana per comarca de naixement Padró Municipal d'Habitants Districtes 2014
Població nascuda a l'Estat per comunitat de naixement Padró Municipal d'Habitants Districtes 2014
Població nascuda a l'Estat per província de naixement Padró Municipal d'Habitants Districtes 2014
Població nascuda a l'estranger segons el continent de naixement Padró Municipal d'Habitants Districtes 2014
Població de nacionalitat estrangera segons edat en 3 grups Padró Municipal d'Habitants Districtes 2014
Homes de nacionalitat estrangera segons edat en 3 grups Padró Municipal d'Habitants Districtes 2014
Dones de nacionalitat estrangera segons edat en 3 grups Padró Municipal d'Habitants Districtes 2014
Població de nacionalitat estrangera segons continent de nacionalitat Padró Municipal d'Habitants Districtes 2014
Homes de nacionalitat estrangera segons continent de nacionalitat Padró Municipal d'Habitants Districtes 2014
Dones de nacionalitat estrangera segons continent de nacionalitat Padró Municipal d'Habitants Districtes 2014
Población de nacionalitat estrangera segons nacionalitats majoritàries Padró Municipal d'Habitants Districtes 2014
Població de nacionalitat estrangera segons edat en grups de cinc anys Padró Municipal d'Habitants Districtes 2014
Homes de nacionalitat estrangera segons edat en grups de cinc anys Padró Municipal d'Habitants Districtes 2014
Dones de nacionalitat estrangera segons edat en grups de cinc anys Padró Municipal d'Habitants Districtes 2014
Població de nacionalitat estrangera amb temps de residència menor de 6 mesos segons continent de nacionalitat Padró Municipal d'Habitants Districtes 2014
Població de nacionalitat estrangera amb temps de residència entre 6 i 12 mesos segons continent de nacionalitat Padró Municipal d'Habitants Districtes 2014
Població de nacionalitat estrangera amb temps de residència entre 12 i 24 mesos segons continent de nacionalitat Padró Municipal d'Habitants Districtes 2014
Població de nacionalitat estrangera amb temps de residència entre 24 i 48 mesos segons continent de nacionalitat Padró Municipal d'Habitants Districtes 2014
Població de nacionalitat estrangera amb temps de residència major de 48 mesos segons continent de nacionalitat Padró Municipal d'Habitants Districtes 2014
Població major de 64 i 79 anys que viuen en fulls familiars només amb altres majors de 64 per sexe Padró Municipal d'Habitants Districtes 2014
Població major de 64 i 79 anys que viuen a soles en fulls familiars per sexe Padró Municipal d'Habitants Districtes 2014
Constitució i extinció de societats Constitució i Extinció de Societats Districtes 2014
Vehicles segons tipus Parc de Vehicles Districtes 2014
Motocicletes segons cil·lindrada Parc de Vehicles Districtes 2014
Turismes segons potència Parc de Vehicles Districtes 2014
Turismes segons l'any de matriculació Parc de Vehicles Districtes 2014
Turismes segons tipus de propietari Parc de Vehicles Districtes 2014
Indicadors dels turismes particulars Parc de Vehicles Districtes 2014
Habitatges segons any d'antiguitat Cadastre Immobiliari Urbà Seccions 2014
Habitatges construïts després de 1800 segons superfície construïda Cadastre Immobiliari Urbà Seccions 2014
Valors cadastrals mitjans per habitatge per als posteriors a 1800 Cadastre Immobiliari Urbà Seccions 2014
Habitatges construïts després de 1800 segons valor cadastral (en milers d'euros) Cadastre Immobiliari Urbà Seccions 2014
Nombre de solars, superfície total i mitjana i valors cadastrals Cadastre Immobiliari Urbà Seccions 2014
Superfície total dels aparcaments i superfície per habitatge Cadastre Immobiliari Urbà Seccions 2014
Nombre de fulls i persones Estructura dels Fulls Familiars Padronals Seccions 2014
Nombre de fulls familiars segons grandària Estructura dels Fulls Familiars Padronals Seccions 2014
Nombre de fulls familiars segons composició (I) Estructura dels Fulls Familiars Padronals Seccions 2014
Nombre de fulls familiars segons composició (II) Estructura dels Fulls Familiars Padronals Seccions 2014
Nombre de fulls familiars segons nombre de menors de 18 anys Estructura dels Fulls Familiars Padronals Seccions 2014
Nombre de fulls familiars segons nacionalitat dels residents Estructura dels Fulls Familiars Padronals Seccions 2014
Activitats econòmiques segons tipus Cens d'Activitats Econòmiques Seccions 2014
Activitats econòmiques industrials Cens d'Activitats Econòmiques Seccions 2014
Activitats econòmiques comercials i de servicis Cens d'Activitats Econòmiques Seccions 2014
Activitats econòmiques professionals i artístiques Cens d'Activitats Econòmiques Seccions 2014
Altes per naixement segons sexe Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2014
Altes per naixement segons nacionalitat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2014
Baixes per defuncions segons edat. Homes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2014
Baixes per defuncions segons edat. Dones Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2014
Altes per immigració segons lloc de procedència Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2014
Altes per immigració segons lloc de procedència. Homes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2014
Altes per immigració segons lloc de procedència. Dones Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2014
Altes per immigració segons continent de nacionalitat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2014
Altes per immigració segons continent de nacionalitat. Homes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2014
Altes per immigració segons continent de nacionalitat. Dones Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2014
Altes per immigració segons edat en tres grans grups. Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2014
Altes per immigració segons edat en tres grups. Homes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2014
Altes per immigració segons edat en tres grans grups. Dones Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2014
Edat mitjana de les altes per immigració Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2014
Baixes per emigración segons destinació Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2014
Baixes per emigración segons destinació. Homes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2014
Baixes per emigración segons destinació. Dones Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2014
Baixes per emigració segons continent de nacionalitat Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2014
Baixes per emigració segons continent de nacionalitat. Homes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2014
Baixes per emigració segons continent de nacionalitat. Dones Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2014
Baixes per emigració segons edat en tres grans grups Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2014
Baixes per emigració segons edat en tres grans grups. Homes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2014
Baixes per emigració segons edat en tres grans grups. Dones Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2014
Edat mitjana de les baixes per emigració Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2014
Altes per canvi de domicili segons nacionalitat. Homes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2014
Altes per canvi de domicili segons nacionalitat. Dones Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2014
Baixes per canvi de domicili segons nacionalitat. Homes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2014
Baixes per canvi de domicili segons nacionalitat. Dones Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2014
Altes per canvi de domicili segons edat en tres grans grups. Homes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2014
Altes per canvi de domicili segons edat en tres grans grups. Dones Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2014
Baixes per canvi de domicili segons edat en tres grans grups. Homes Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2014
Baixes per canvi de domicili segons edat en tres grans grups. Dones Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2014
Moviments registrats segons tipus de moviments Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Seccions 2014
Població resident a la ciutat de València segons edat en 3 grans grups Padró Municipal d'Habitants Seccions 2014
Edat mitjana de la població resident a la ciutat de València Padró Municipal d'Habitants Seccions 2014
Homes residents a la ciutat de València segons edat en 3 grans grups Padró Municipal d'Habitants Seccions 2014
Edat mitjana dels homes residents a la ciutat de València Padró Municipal d'Habitants Seccions 2014
Dones residents a la ciutat de València segons edat en 3 grans grups Padró Municipal d'Habitants Seccions 2014
Edat mitjana de les dones residents a la ciutat de València Padró Municipal d'Habitants Seccions 2014
Població resident a la ciutat de València segons edat en grups de 5 anys Padró Municipal d'Habitants Seccions 2014
Homes residents a la ciutat de València segons edat en grups de 5 anys Padró Municipal d'Habitants Seccions 2014
Dones residents a la ciutat de València segons edat en grups de 5 anys Padró Municipal d'Habitants Seccions 2014
Població segons lloc de naixement Padró Municipal d'Habitants Seccions 2014
Homes segons lloc de naixement Padró Municipal d'Habitants Seccions 2014
Dones segons lloc de naixement Padró Municipal d'Habitants Seccions 2014
Població nascuda a l'estranger segons el continent de naixement Padró Municipal d'Habitants Seccions 2014
Població estrangera segons edat en 3 grups. Total Padró Municipal d'Habitants Seccions 2014
Homes de nacionalitat estrangera segons edat en 3 grups Padró Municipal d'Habitants Seccions 2014
Dones de nacionalitat estrangera segons edat en 3 grups Padró Municipal d'Habitants Seccions 2014
Població extrangera segons continent de nacionalitat Padró Municipal d'Habitants Seccions 2014
Homes de nacionalitat estrangera segons continent Padró Municipal d'Habitants Seccions 2014
Dones de nacionalitat estrangera segons continent Padró Municipal d'Habitants Seccions 2014
Població que viu en col·lectius segons sexe Padró Municipal d'Habitants Seccions 2014
Béns immobles, superfície de la parcel·la (m2), superfície construïda (m2) i valor (euros) Patrimoni Municipal Barris 2013
Nombre de béns i valor en euros per epígraf Patrimoni Municipal Ciutat 2013
Nombre d'edificis segons districte i tipus Patrimoni Municipal Districtes 2013
Superfície de la parcel·la d'edificis segons districte i tipus Patrimoni Municipal Districtes 2013
Superfície construïda d'edificis segons districte i tipus Patrimoni Municipal Districtes 2013
Valor en euros d'edificis segons districte i tipus Patrimoni Municipal Districtes 2013
Habitatges segons l'any d´antiguitat Cadastre Immobiliari Urbà Barris 2015
Habitatges construïts després de 1800 segons superficie construida Cadastre Immobiliari Urbà Barris 2015
Valors cadastrals mitjans per habitatge (sòl, construcció i total) per als posteriors a 1800 Cadastre Immobiliari Urbà Barris 2015
Habitatges construïts després de 1800 segons valor cadastral (en milers d'euros) Cadastre Immobiliari Urbà Barris 2015
Nombre de solars, superfície total, superfície mitjana i valors cadastrals Cadastre Immobiliari Urbà Barris 2015
Superfície total dels aparcaments i superfície per habitatge i per turisme. Cadastre Immobiliari Urbà Barris 2015
Cens electoral i percentatge d'abstenció a les Eleccions Autonómiques de 2015 Eleccions Autonòmiques Barris 2015
Vots a candidatures. Eleccions Autonómiques de 2015 Eleccions Autonòmiques Barris 2015
Percentatge de vots a candidatures. Eleccions Autonómiques de 2015 Eleccions Autonòmiques Barris 2015
Cens electoral i percentatge d'abstenció a les Eleccions Generals de 2015 Eleccions Generals Barris 2015
Vots a candidatures. Eleccions Generals de 2015 Eleccions Generals Barris 2015
Percentatge de vots a candidatures. Eleccions Generals de 2015 Eleccions Generals Barris 2015
Cens electoral i percentatge d'abstenció a les Eleccions Municipales de 2015 Eleccions Municipals Barris 2015
Vots a candidatures. Eleccions Municipales de 2015 Eleccions Municipals Barris 2015
Percentatge de vots a candidatures. Eleccions Municipales de 2015 Eleccions Municipals Barris 2015
Nombre de fulls i persones Estructura dels Fulls Familiars Padronals Barris 2015
Nombre de fulls familiars segons grandària Estructura dels Fulls Familiars Padronals Barris 2015
Nombre de fulls familiars segons composició (I) Estructura dels Fulls Familiars Padronals Barris 2015
Nombre de fulls familiars segons composició (II) Estructura dels Fulls Familiars Padronals Barris 2015
Nombre de fulls familiars segons nombre de menors de 18 anys Estructura dels Fulls Familiars Padronals Barris 2015
Activitats econòmiques segons tipus Cens d'Activitats Econòmiques Barris 2015
Activitats econòmiques industrials Cens d'Activitats Econòmiques Barris 2015
Activitats econòmiques comercials i de servicis Cens d'Activitats Econòmiques Barris 2015
Activitats econòmiques professionals Cens d'Activitats Econòmiques Barris 2015
Altes Padró per naixement segons sexe. 2015 Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2015
Altes Padró per naixement segons nacionalitat. 2015 Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2015
Baixes Padró per defunció segons edat. Homes. 2015 Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2015
Baixes Padró per defunció segons edat. Dones. 2015 Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2015
Altes Padró per immigració segons lloc de procedència. Total. 2015 Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2015
Altes Padró per immigració segons lloc de procedència. Homes. 2015 Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2015
Altes Padró per immigració segons lloc de procedència. Dones. 2015 Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2015
Altes Padró per immigració segons continent de nacionalitat. Total. 2015 Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2015
Altes Padró per immigració segons continent de nacionalitat. Homes. 2015 Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2015
Altes Padró per immigració segons continent de nacionalitat. Dones. 2015 Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2015
Altes Padró per immigració segons edat en tres grups. Total. 2015 Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2015
Altes Padró per immigració segons edat en tres grups. Homes. 2015 Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2015
Altes Padró per immigració segons edat en tres grups. Dones. 2015 Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2015
Edat mitjana de les altes per immigració. 2015 Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2015
Baixes per emigració segons destinació. 2015 Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2015
Baixes per emigració segons destinació. Homes. 2015 Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2015
Baixes per emigració segons destinació. Dones. 2015 Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2015
Baixes Padró per emigració segons continent de nacionalitat. Total. 2015 Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2015
Baixes Padró per emigració segons continent de nacionalitat. Homes. 2015 Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2015
Baixes Padró per emigració segons continent de nacionalitat. Dones. 2015 Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2015
Baixes Padró per emigració segons edat en tres grups. Total. 2015 Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2015
Baixes Padró per emigració segons edat en tres grups. Homes. 2015 Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2015
Baixes Padró per emigració segons edat en tres grups. Dones. 2015 Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2015
Altes Padró per canvi de domicili segons nacionalitat. Homes. 2015 Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2015
Altes Padró per canvi de domicili segons nacionalitat. Dones. 2015 Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2015
Baixes Padró per canvi de domicili segons nacionalitat. Homes. 2015 Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2015
Baixes Padró per canvi de domicili segons nacionalitat. Dones. 2015 Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2015
Altes Padró per canvi de domicili segons edat en tres grups. Homes. 2015 Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2015
Altes Padró per canvi de domicili segons edat en tres grups. Dones. 2015 Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2015
Baixes Padró per canvi de domicili segons edat en tres grups. Homes. 2015 Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2015
Baixes Padró per canvi de domicili segons edat en tres grups. Dones. 2015 Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2015
Moviments registrats segons tipus. 2015 Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Barris 2015
Superfície de la parcel·la, superfície construïda i valor en euros d'edificis Patrimoni Municipal Barris 2015
Població resident a la ciutat de València segons edat en 3 grans grups Padró Municipal d'Habitants Barris 2015
Edat mitjana de la població resident a la ciutat de València Padró Municipal d'Habitants Barris 2015
Homes residents a la ciutat de València segons edat en 3 grans grups Padró Municipal d'Habitants Barris 2015
Edat mitjana dels homes residents a la ciutat de València Padró Municipal d'Habitants Barris 2015
Dones residents a la ciutat de València segons edat en 3 grans grups Padró Municipal d'Habitants Barris 2015
Edat mitjana de les dones residents a la ciutat de València Padró Municipal d'Habitants Barris 2015
Població resident a la ciutat de València segons edat en grups de 5 anys Padró Municipal d'Habitants Barris 2015
Homes residents a la ciutat de València segons edat en grups de 5 anys Padró Municipal d'Habitants Barris 2015
Dones residents a la ciutat de València segons edat en grups de 5 anys Padró Municipal d'Habitants Barris 2015
Població resident a la ciutat de València segons lloc de naixement Padró Municipal d'Habitants Barris 2015
Homes residents a la ciutat de València segons lloc de naixement Padró Municipal d'Habitants Barris 2015
Dones residents a la ciutat de València segons lloc de naixement Padró Municipal d'Habitants Barris 2015
Població nascuda a la Comunitat per comarca de naixement Padró Municipal d'Habitants Barris 2015
Població nascuda a l'Estat fora de la Comunitat Valenciana, per comunitat autònoma de naixement Padró Municipal d'Habitants Barris 2015
Població resident a la ciutat de València nascuda a l'Estat per província de naixement Padró Municipal d'Habitants Barris 2015
Població nascuda a l'estranger segons el continent de naixement Padró Municipal d'Habitants Barris 2015
Població de residents a la ciutat de València de nacionalitat estrangera segons edat en 3 grans grups Padró Municipal d'Habitants Barris 2015
Homes residents a la ciutat de València de nacionalitat estrangera segons edat en 3 grans grups Padró Municipal d'Habitants Barris 2015
Dones residents a la ciutat de València de nacionalitat estrangera segons edat en 3 grans grups Padró Municipal d'Habitants Barris 2015
Població resident a la ciutat de València de nacionalitat estrangera segons nacionalitat, per continents. Total Padró Municipal d'Habitants Barris 2015
Homes residents a la ciutat de València de nacionalitat estrangera segons nacionalitat, per continents. Total Padró Municipal d'Habitants Barris 2015
Dones residents a la ciutat de València de nacionalitat estrangera segons nacionalitat, per continents. Total Padró Municipal d'Habitants Barris 2015
Població resident a la ciutat de València de nacionalitat estrangera segons nacionalitats majoritàries Padró Municipal d'Habitants Barris 2015
Població resident a la ciutat de València que viu en col.lectius segons sexe Padró Municipal d'Habitants Barris 2015
Població major de 64 i 79 anys que viu en fulls familiars només amb altres majors de 64 per sexe Padró Municipal d'Habitants Barris 2015
Població major de 64 i 79 anys que viu en fulls familiars només amb altres majors de 64 per sexe Padró Municipal d'Habitants Barris 2015
Població resident a la ciutat de València de 18 i més anys segons barri i nivell d'estudis Padró Municipal d'Habitants Barris 2015
Població resident a la ciutat de València de 18 i més anys segons barri i nivell d'estudis. Homes Padró Municipal d'Habitants Barris 2015
Població resident a la ciutat de València de 18 i més anys segons districte i nivell d'estudis. Dones Padró Municipal d'Habitants Barris 2015
Vehicles segons tipus Parc de Vehicles Barris 2015
Motocicletes segons cilindrada Parc de Vehicles Barris 2015
Turismes segons potència Parc de Vehicles Barris 2015
Turismes segons l'any de matriculació Parc de Vehicles Barris 2015
Turismes segons tipus de propietari Parc de Vehicles Barris 2015
Indicadors dels turismes particulars Parc de Vehicles Barris 2015
Habitatges segons l'any d´antiguitat Cadastre Immobiliari Urbà Ciutat 2015
Habitatges construïts després de 1800 segons superfície construïda Cadastre Immobiliari Urbà Ciutat 2015
Valors cadastrals mitjans per habitatge (sòl, construcció i total) per als posteriors a 1800 Cadastre Immobiliari Urbà Ciutat 2015
Habitatges construïts després de 1800 segons valor cadastral (en milers d'euros) Cadastre Immobiliari Urbà Ciutat 2015
Nombre de solars, superfície total, superfície mitjana i valors cadastrals Cadastre Immobiliari Urbà Ciutat 2015
Superfície total dels aparcaments, superfície per habitatge i turisme Cadastre Immobiliari Urbà Ciutat 2015
Cens i participació a les Eleccions Autonòmiques de 2015 Eleccions Autonòmiques Ciutat 2015
Vots a candidatures a les EleccionsAutonómiques de 2015 Eleccions Autonòmiques Ciutat 2015
Cens i participació a les Eleccions Generals de 2015 Eleccions Generals Ciutat 2015
Vots a candidatures a les Eleccions Generals de 2015 Eleccions Generals Ciutat 2015
Cens i participació a les Eleccions Municipals de 2015 Eleccions Municipals Ciutat 2015
Vots a candidatures a les Eleccions Muncipals de 2015 Eleccions Municipals Ciutat 2015
Nombre d'adreces, fulls padronals i persones Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2015
Adreces segons nombre de fulls padronals Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2015
Nombre de fulls familiars segons grandària Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2015
Nombre de fulls familiars i persones segons composició (I) Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2015
Nombre de fulls familiars i persones segons composició (II) Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2015
Nombre de fulls familiars i persones segons composició (III) Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2015
Nombre de fulls familiars i persones segons nombre de menors de 18 anys Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2015
Nombre de fulls familiars amb adults segons nombre de menors de 16 anys que hi conviuen Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2015
Nombre de fulls familiars amb adults segons nombre de menors de 10 anys que hi conviuen Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2015
Nombre de fulls familiars amb adults segons nombre de menors de 5 anys que hi conviuen Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2015
Població en fulls familiars segons edat, sexe i nombre de persones al full Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2015
Adreces, fulls padronals i persones segons tipus del full i nacionalitat Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2015
Fulls familiars i nombre de persones segons situacions de convivència Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2015
Fulls familiars segons situacions de convivència i nombre de persones al full Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2015
Fulls familiars segons situacions de convivència Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2015
Població total i estrangera en fulls familiars segons el nombre de persones al full Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2015
Fulls familiars i nombre mitjà de persones al full segons nacionalitats més freqüents Estructura dels Fulls Familiars Padronals Ciutat 2015
Activitats econòmiques segons tipus Cens d'Activitats Econòmiques Ciutat 2015
Activitats econòmiques industrials Cens d'Activitats Econòmiques Ciutat 2015
Activitats econòmiques comercials i de servicis Cens d'Activitats Econòmiques Ciutat 2015
Activitats econòmiques professionals Cens d'Activitats Econòmiques Ciutat 2015
Tipus de llicències de construcció i ocupació concedides a València. 2015 Licències Municipals de Construcció, Ocupació i Rehabilitació Ciutat 2015
Nombre d'Edificis, Habitatges i Garatges amb llicència de construcció o primera ocupació. 2015 Licències Municipals de Construcció, Ocupació i Rehabilitació Ciutat 2015
Edificis amb Rehabilitació Parcial i Integral per mes. 2015 Licències Municipals de Construcció, Ocupació i Rehabilitació Ciutat 2015
Nombre de llicències segons tipus de rehabilitació i nivell de protecció. 2015 Licències Municipals de Construcció, Ocupació i Rehabilitació Ciutat 2015
Altes i baixes registrades al Padró Municipal d'Habitants. 2015 Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2015
Canvis de domicili registrats al Padró Municipal d'Habitants. 2015 Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2015
Modificacions al Padró Municipal d'Habitants per mes. 2015 Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2015
Modificacions al Padró Municipal d'Habitants per nivell d'estudis. 2015 Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2015
Altes per naixement segons sexe i mes. 2015 Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2015
Altes per naixement segons continent de nacionalitat i sexe del nascut. 2015 Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2015
Altes per naixement segons nacionalitats més freqüents. 2015 Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2015
Altes per immigració segons edat i sexe. 2015 Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2015
Baixes per defunció segons sexe i mes. 2015 Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2015
Baixes per defunció segons continent de nacionalitat i sexe del nascut. 2015 Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2015
Altes per immigració segons sexe i mes. 2015 Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2015
Altes per immigració segons continent de nacionalitat i sexe. 2015 Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2015
Altes per immigració segons edat i sexe. 2015 Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Ciutat 2015
Altes per inmigració segons nacionalitat, sexe i lloc de procedència. 2015 Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori