Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques en València

0607001
Estadística que arreplega la informació de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per als contribuents residents en la ciutat. El IRPF és un impost personal i directe que grava la totalitat de les rendes obtingudes pel contribuent, independentment del lloc en què s'obtinguen i de la residència del pagador dels rendiments. La informació d'esta operació s'obté de dos fonts: de la consulta al portal web de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) del Ministeri d'Hisenda i de l'explotació específica a demanda realitzada pel Departament d'Informàtica Tributària de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) del Ministeri d'Hisenda
Activitat Econòmica
Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
Només Difusió
Nombre de declaracions, Rendiment mitjà, Tipus efectiu mig, Quota líquida mitja, Renda bruta, Cotitzacions socials a la Seguretat Social, Quota resultant de l'autoliquidació, Renda disponible
Trams de la base imposable, Procedència de la renda bruta
Fitxer d'agregats estadístics
Ministeri d'Hisenda
Ciutat
Dades anuals
Estructural
Anual
Ciutat