Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Enquesta de Pressupostos Familiars a València

0808001
El seu objectiu és conéixer el gasto en consum de les llars residents en la ciutat de València, així com la distribució del mateix entre les diferents parcel·les de consum. Els gastos de consum es referixen tant al flux monetari que destina la llar al pagament de determinats béns i servicis de consum final, com al valor dels béns percebuts en concepte d'autoconsum, autosubministrament, etc. La informació procedix d'una explotació específica de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) per als elements mostrals que residixen en la ciutat de València
Consum i Preus
Enquesta de Tecnologies de la Informació en les Llars
Només Difusió
Gasto per llar, Gasto mitjà per llar, Gasto mitjà per persona, Gasto mitjà per unitat de consum
Grans grups de gasto
Fitxer d'agregats estadístics
Institut Nacional d'Estadística
Ciutat
Dades anuals
Estructural
Anual
Ciutat