Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tema Subtema Organisme Subministrador
Màxima desagregació geogràfica Periodicitat de la difusió
Catàleg d'Operacions Estadístiques
Localització geogràfica del terme municipal de València Característiques Físiques Territori Servici de Planejament. Ajuntament de València No procedeix No procedeix
Superfície del terme municipal de València i les seues divisions administratives Característiques Físiques Territori Servici de Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Ajuntament de València Seccions Anual
Longitud dels límits municipals de València Característiques Físiques Territori Ministeri de Foment No procedeix No procedeix
Dades climatològiques de València Característiques Físiques Climatologia Ministeri per a la Transició Ecològica No procedeix Mensual
Precipitació atmosfèrica registrada en els pluviòmetres municipals de València Característiques Físiques Climatologia Servici del Cicle Integral de l'Aigua. Ajuntament de València No procedeix Anual
Projeccions de població de València Demografia Evolució de la població Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana Ciutat Anual
Estadística del Padró Municipal d'Habitants de València Demografia Padró Municipal d'Habitants a 1 de gener Servici de Societat de la Informació. Ajuntament de València Seccions Anual
Estadística del Padró d'Espanyols Residents en l'Estranger inscrits en València Demografia Padró Municipal d'Habitants a 1 de gener Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana Ciutat Anual
Enquesta continua de llars de València Demografia Padró Municipal d'Habitants a 1 de gener Institut Nacional d'Estadística Ciutat Anual
Estadística de naixements a València Demografia Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Institut Nacional d'Estadística Ciutat Anual
Estadística de parts a València Demografia Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Institut Nacional d'Estadística Ciutat Anual
Estadística de mort fetals tardanes a València Demografia Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Institut Nacional d'Estadística Ciutat Anual
Estadística de defuncions de València Demografia Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Institut Nacional d'Estadística Ciutat Anual
Estadística de matrimonis de València Demografia Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Institut Nacional d'Estadística Ciutat Anual
Estadística de modificacions al Padró Municipal d'Habitants de València Demografia Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori Servici de Societat de la Informació. Ajuntament de València Seccions Trimestral
Cens de Població de València Demografia Cens de Població i Habitatge Institut Nacional d'Estadística Seccions Decennal
Taules de mortalitat i esperança de vida dels residents en València Demografia Principals Indicadors Demogràfics Servici de Societat de la Informació. Ajuntament de València Districtes Anual
Parc de vehicles en l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica de València Trànsit i Transports Parc de vehicles Servici de Gestió Tributària Integral. Ajuntament de València Seccions Anual
Altes i Baixes a l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica de València  Trànsit i Transports Parc de vehicles Servici de Gestió Tributària Integral. Ajuntament de València Ciutat Trimestral
Parc de vehicles en el fitxer de matriculacions de la DGT de residents en València Trànsit i Transports Parc de vehicles Ministeri de l'Interior Ciutat Anual
Baixes al fitxer de matriculacions de la DGT de residents en València Trànsit i Transports Parc de vehicles Ministeri de l'Interior Ciutat Anual
Cens de conductors residents en València Trànsit i Transports Parc de vehicles Ministeri de l'Interior Ciutat Anual
Matriculació de vehicles de residents en València Trànsit i Transports Matriculació de vehicles Ministeri de l'Interior Ciutat Mensual
Tràfic marítim del Port de València Trànsit i Transports Trànsit del port de València Autoritat Portuària de València No procedeix Mensual
Trànsit aeri de l'Aeroport de València Trànsit i Transports Trànsit de l'aeroport de València Aeroports Espanyols i Navegació Aèria (AENA) No procedeix Mensual
Transport de pasatgers en MetroValencia Trànsit i Transports Transport ferroviari Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) Altres Mensual
Tràfic ferroviari amb Renfe Operadora amb origen o destí València Trànsit i Transports Transport ferroviari Renfe Operadora No procedeix Anual
Característiques de la xarxa de transport i persones transportades per l'EMT Trànsit i Transports Transport urbà de superfície Empresa Municipal de Transports de València S.A.U (EMT) Ciutat Mensual
Característiques i tràfic de transport urbà de MetroBus Trànsit i Transports Transport urbà de superfície Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat Altres Anual
Distribució territorial de les línies i parades de l'EMT Trànsit i Transports Transport urbà de superfície Empresa Municipal de Transports de València S.A.U (EMT) Districtes Anual
Estadística d'accidents de tràfic en València Trànsit i Transports Accidents de circulació Servici de Policia Local. Ajuntament de València Districtes Anual
Llicències de taxi visades de l'àrea de prestació de València Trànsit i Transports ervici de Taxi Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat Altres Anual
Parades de taxi en València Trànsit i Transports ervici de Taxi Servici de Mobilitat Sostenible. Ajuntament de València Districtes Anual
Control i intensitat de tràfic en València Trànsit i Transports Trànsit urbà de vehicles Servici de Mobilitat Sostenible. Ajuntament de València Altres Anual
Característiques i ús del carril bici en València Trànsit i Transports Transport amb bicicleta Servici de Mobilitat Sostenible. Ajuntament de València Altres Anual
Característiques i ús de Valenbisi Trànsit i Transports Transport amb bicicleta Servici de Mobilitat Sostenible. Ajuntament de València Districtes Anual
Aparcaments públics de concessió municipal Trànsit i Transports Aparcaments públics Bioparc Valencia; Servici de Mobilitat Sostenible. Ajuntament de València; AUMSA Actuaciones Urbanas Municipales S.A.; LUBASA Aparcamientos S.L.; EMPARK Aparcamientos y Servicios SA No procedeix Anual
Aparcaments en via pública en València Trànsit i Transports Aparcaments públics Servici de Mobilitat Sostenible. Ajuntament de València Districtes Anual
Planejament urbanístic de València Edificis i Habitatges Classificació urbanística del sòl Servici de Planejament. Ajuntament de València Altres Anual
Llicències municipals de construcció i ocupació en València Edificis i Habitatges Llicències municipals de construcció, ocupació i rehabilitació Servici de Llicències Urbanístiques i Obres d'Edificació. Ajuntament de València Barris Trimestral
Mercat immobiliari de vivenda protegida en València Edificis i Habitatges Mercat de l'Habitatge Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica Ciutat Anual
Taxacions de vivenda lliure en València Edificis i Habitatges Mercat de l'Habitatge Ministeri de Foment Ciutat Trimestral
Preu de venda i lloguer de vivendes de segona mà en València Edificis i Habitatges Mercat de l'Habitatge Portal Immobiliari Fotocasa; Portal Immobiliari Idealista; Tinsa Tasaciones Inmobiliarias, S.A.U Districtes Mensual
Transaccions immobiliàries i preu declarat de vivendes en València Edificis i Habitatges Mercat de l'Habitatge Ministeri de Foment Ciutat Trimestral
Visats de direcció d'obra en València Edificis i Habitatges Mercat de l'Habitatge Ministeri de Foment Ciutat Mensual
Cadastre immobiliari rústic en València Edificis i Habitatges Cadastre Ministeri d'Hisenda Ciutat Anual
Cadastre immobiliari urbà en València Edificis i Habitatges Cadastre Ministeri d'Hisenda Seccions Anual
Cens d'Edificis i Habitatge en València Edificis i Habitatges Cens d'edificis i habitatges Institut Nacional d'Estadística Barris Decennal
Vacunacions en centres sanitaris de València Salut Pública Promoció de la salut Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Ciutat Anual
Arreplega i adopció d'animals en València Salut Pública Promoció de la salut Servici de Sanitat. Ajuntament de València; MODEPRAN - Protectora d'Animals Ciutat Anual
Control de plagues urbanes en València Salut Pública Promoció de la salut Servici de Sanitat. Ajuntament de València Ciutat Anual
Inspecció higienicosanitària de locals i vivendes en València Salut Pública Promoció de la salut Servici de Sanitat. Ajuntament de València Ciutat Anual
Anàlisi d'aigües en València Salut Pública Promoció de la salut Servici de Sanitat. Ajuntament de València Ciutat Anual
Control higiènic d'aliments en València Salut Pública Promoció de la salut Servici de Sanitat. Ajuntament de València Ciutat Anual
Xarxa d'establiments sanitaris a València Salut Pública Assistència sanitària Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Districtes Anual
Característiques dels centres hospitalaris de València Salut Pública Assistència sanitària Ministeri de Sanitat, Cosum i Benestar Social Ciutat Anual
Activitat assistencial en centres d'atenció especialitzada públics de València Salut Pública Assistència sanitària Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Altres Anual
Activitat assistencial en centres d'atenció primària públics de València Salut Pública Assistència sanitària Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Altres Anual
Personal sanitari en centres sanitaris públics de València Salut Pública Assistència sanitària Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública; Consorci Hospital General Universitari de València Altres Anual
Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs de residents a València Salut Pública Assistència sanitària Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Ciutat Anual
Atenció a persones amb trastorns addictius residents a València Salut Pública Assistència sanitària Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Ciutat Anual
Oficines de farmàcia a València Salut Pública Assistència sanitària Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Districtes Anual
Mortalitat segons causa de residents a València Salut Pública Mortalitat segons causa Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Barris Anual
Enquesta de salut de residents a València Salut Pública Enquesta de Salut Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Ciutat Quinquennal
Malalties de declaració obligatòria de residents a València Salut Pública Morbiditat Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Ciutat Anual
Malalts renals residents a València Salut Pública Morbiditat Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Ciutat Anual
Inhumacions i incineracions en els cementeris municipals Salut Pública Inhumacions i incineracions Servici de Cementeris. Ajuntament de València Ciutat Anual
Cens Agrari de València Activitat Econòmica Activitat agrícola Institut Nacional d'Estadística Ciutat Decennal
Aprofitament de la superfície agrària de València Activitat Econòmica Activitat agrícola Consell Agrari Municipal de València Ciutat Anual
Activitat de la Borsa de València Activitat Econòmica Bossa de València Borsa de València No procedeix Anual
Activitat de Fira València Activitat Econòmica Fira Mostrari Fira Mostrari Internacional de València No procedeix Anual
Inversió industrial en València Activitat Econòmica Inversió industrial Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball No procedeix Anual
Activitats a l'Impost d'Activitats Econòmiques de València Activitat Econòmica Cens d'activitats econòmiques Servici de Gestió Tributària Específica - Activitats Econòmicas (GTE-AE). Ajuntament de València Seccions Anual
Xarxa bancària en València Activitat Econòmica Xarxa bancària Banco de España Districtes Anual
Impost sobre la Renda de les Persones Físiques en València Activitat Econòmica Impost sobre la Renda de les Persones Físiques Ministeri d'Hisenda Ciutat Anual
Enquesta Industrial d'Empreses de València Activitat Econòmica Enquesta Industrial d'Empreses Institut Nacional d'Estadística Ciutat Anual
Oferta d'establiments turístics de València Activitat Econòmica Turisme Presidència de la Generalitat Valenciana Districtes Anual
Enquesta d'ocupació hotelera de València Activitat Econòmica Turisme Institut Nacional d'Estadística Ciutat Mensual
Enquesta d'ocupació en apartaments turístics de València Activitat Econòmica Turisme Institut Nacional d'Estadística Ciutat Mensual
Atenció en les oficines municipals d'informació turística Activitat Econòmica Turisme Fundació Turisme València Ciutat Anual
Turisme de congressos en València Activitat Econòmica Turisme de congressos Fundació Turisme València Ciutat Anual
Activitat del Palau de Congressos de València Activitat Econòmica Turisme de congressos Palau de Congressos de València No procedeix Anual
Impost sobre el Valor Afegit a València Activitat Econòmica Impost sobre el Valor Afegit Ministeri d'Hisenda Ciutat Anual
Constitució i extinció de societats mercantils a València Activitat Econòmica Constitució i Extinció de Societats Ministeri de Justícia Districtes Mensual
Societats cooperatives i laborals a València Activitat Econòmica Registre de Societats Cooperatives i Laborals Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Ciutat Anual
Sol·licituds de patents i marques a València Activitat Econòmica Sol·licitud de Patents i Marques Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme Ciutat Anual
Directori Central d'Empreses a València Activitat Econòmica Directori Central d'Empreses Institut Nacional d'Estadística Ciutat Anual
Desocupació registrat a València Treball Desocupació registrada Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Seccions Mensual
Contractació registrada a València Treball Contractació registrada Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Ciutat Mensual
Enquesta de Població Activa a València Treball Enquesta de Població Activa Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana Ciutat Trimestral
Accidents de treball amb baixa a València Treball Sinistralitat Laboral Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social Ciutat Anual
Enfermedats professionals a València Treball Sinistralitat Laboral Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Ciutat Anual
Afiliació de treballadors a la Seguretat Social a València Treball Afiliació a la Seguretat Social Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social; Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana Ciutat Mensual
Representació sindical en els centres de treball de València Treball Eleccions Sindicals Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Ciutat Anual
Consum d'aigua potable a València Consum i Preus Aigua Servici del Cicle Integral de l'Aigua. Ajuntament de València Districtes Anual
Sanejament d'aigües residuals de València Consum i Preus Aigua Servici del Cicle Integral de l'Aigua. Ajuntament de València; Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica Districtes Anual
Consum elèctric dels servicis públics municipals Consum i Preus Energia elèctrica i Gas Servici d'Arquitectura i de Servicis Centrals Tècnics. Ajuntament de València Districtes Anual
Consum elèctric a València Consum i Preus Energia elèctrica i Gas Iberdrola Clientes S.A.U. Ciutat Anual
Consum de gas natural a València Consum i Preus Energia elèctrica i Gas Gas Natural SDG S.A. Ciutat Anual
Consum de gas distribuir per Repsol a València Consum i Preus Energia elèctrica i Gas Repsol Butano S.A. Ciutat Anual
Mercats municipals Consum i Preus Mercats Municipals Servici de Comerç i Abastiments. Ajuntament de València No procedeix Anual
Activitat de Mercavalència Consum i Preus MercaValència Mercavalència Ciutat Trimestral
Activitat de l'Oficina Municipal d'Informació i Defensa del Consumidor Consum i Preus Oficina Municipal d'Informació i Defensa del Consumidor Servici de Sanitat. Ajuntament de València Ciutat Anual
Enquesta sobre Equipament i Ús de Teconologíes de la Informació i Comunicació en les Llars a València Consum i Preus Telefonia Institut Nacional d'Estadística Ciutat Anual
Enquesta de Pressupostos Familiars a València Consum i Preus Enquesta de Tecnologies de la Informació en les Llars Institut Nacional d'Estadística Ciutat Anual
Indicadors de pobresa i condicions de vida a València Consum i Preus Enquesta de Pressupostos Familiars Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana Ciutat Anual
Renda neta mitjana anual de les llars a València Consum i Preus Indicadors de Pobresa i Condicions de Vida Institut Nacional d'Estadística Barris Anual
Educació general no universitària en València Educació Educació no universitària Conselleria d'Educació, Cultura i Esport Districtes Anual
Estadística d'Educació Especial en València Educació Educació no universitària Conselleria d'Educació, Cultura i Esport Ciutat Anual
Educació universitària en la Universitat Politècnica de València Educació Universitat Politècnica de València Universitat Politècnica de València Ciutat Anual
Educació universitària en la Universitat de València Educació Universitat de València Universitat de València Ciutat Anual
Educació universitària en la UNED en el centre de València Educació Universitat Nacional d'Educació a Distància Universitat Nacional d'Educació a Distància Ciutat Anual
Educació universitària en centres privats de València Educació Altres ensenyaments universitaris Universidad Cardenal Herrera; Facultad de Teología San Vicente Ferrer; Universidad Europea de València; Florida Universitaria; Universidad Católica de València San Vicente Mártir; Universidad Internacional Valenciana; Centro Universitario EDEM Ciutat Anual
Estadística d'ensenyances artístiques en València Educació Ensenyances artístiques Servici de Educación. Ajuntament de València; Conselleria d'Educació, Cultura i Esport Ciutat Anual
Activitat de l'Escola Oficial d'Idiomes de València Educació Altres ensenyances Conselleria d'Educació, Cultura i Esport Ciutat Anual
Activitat en la Universitat Internacional Menéndez Pelayo en València Educació Altres ensenyances Universitat Internacional Menéndez y Pelayo Ciutat Anual
Activitat de la Universitat Popular de València Educació Altres ensenyances Universitat Popular de València Ciutat Anual
Resultats de les Eleccions Municipals a València Consultes Electorals Eleccions Municipals Ministeri de l'Interior Seccions Altra
Cens electoral de les Eleccions a les Corts Valencianes a València Consultes Electorals Eleccions Autonòmiques Servici de Societat de la Informació. Ajuntament de València Seccions Altra
Resultats de les Eleccions a les Corts Valencianes a València Consultes Electorals Eleccions Autonòmiques Presidència de la Generalitat Valenciana Seccions Altra
Cens electoral de les Eleccions al Congrés dels Diputats a València Consultes Electorals Eleccions Generals Servici de Societat de la Informació. Ajuntament de València Seccions Altra
Resultats de les Eleccions al Congrés dels Diputats a València Consultes Electorals Eleccions Generals Ministeri de l'Interior Seccions Altra
Cens electoral de les Eleccions al Parlament Europeu a València Consultes Electorals Eleccions al Parlament Europeu Servici de Societat de la Informació. Ajuntament de València Seccions Altra
Resultats de les Eleccions al Parlament Europeu a València Consultes Electorals Eleccions al Parlament Europeu Ministeri de l'Interior Seccions Altra
Resultats del Referèndum sobre la Constitució Europea a València Consultes Electorals Referèndum Constitució Europea Ministeri de l'Interior Seccions Altra
Pressupost Municipal de València Recursos Municipals Finances Municipals Servici Econòmic Pressupostari. Ajuntament de València Altres Anual
Personal municipal de l'Ajuntament de València Recursos Municipals Personal Municipal Servici de Personal. Ajuntament de València No procedeix Anual
Prevenció i extinció d'incendis i salvaments a València Recursos Municipals Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments Departament de Bombers, Prevenció, Intervenció en Emergència i Protecció Civil. Ajuntament de València Districtes Anual
Activitat de la Policia Local a València Recursos Municipals Policia Local Servici de Policia Local. Ajuntament de València Districtes Anual
Actuacions de les grues municipals a València Recursos Municipals Policia Local UTE PAVAPARK - AUPLASA Ciutat Anual
Bodes Civils Municipals a València Recursos Municipals Matrimonis civils celebrats en l'Ajuntament Servici de Secretaria General. Ajuntament de València Ciutat Anual
Patrimoni Municipal de València Recursos Municipals Patrimoni Municipal Servici de Patrimoni. Ajuntament de València Barris Anual
Visites al web municipal de l'Ajuntament de València Recursos Municipals Web Municipal i Seu Electrònica Servici de Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Ajuntament de València No procedeix Anual
Ús de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de València Recursos Municipals Web Municipal i Seu Electrònica Servici de Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Ajuntament de València No procedeix Anual
Contaminació atmosfèrica en València Medi Ambient Contaminació atmosfèrica Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica Altres Trimestral
Contaminació acústica en les estacions de mesurament de València Medi Ambient Contaminació acústica Servici de Qualitat i Anàlisi Mediambiental, Contaminació Acústica i Platges. Ajuntament de València Altres Trimestral
Mapa del soroll de València Medi Ambient Contaminació acústica Servici de Qualitat i Anàlisi Mediambiental, Contaminació Acústica i Platges. Ajuntament de València Districtes Anual
Qualitat de les aigües de bany de les platges de València Medi Ambient Qualitat de les aigües de bany Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica Altres Anual
Característiques generals de les platges de València Medi Ambient Qualitat de les aigües de bany Servici de Qualitat i Anàlisi Mediambiental, Contaminació Acústica i Platges. Ajuntament de València Altres Anual
Parcs urbans i zones verdes de València Medi Ambient Zones verdes urbans Servici de Jardineria. Ajuntament de València Districtes Anual
Arbratge en sòl públic municipal Medi Ambient Zones verdes urbans Servici de Jardineria. Ajuntament de València No procedeix Anual
Espais per a gossos en València Medi Ambient Zones verdes urbans Servici de Jardineria. Ajuntament de València Districtes Anual
Característiques del Parc Natural de l'Albufera Medi Ambient Parc natural de l'Albufera Servici Devesa-Albufera. Ajuntament de València No procedeix Anual
Incendis forestals en el Parc Natural de l'Albufera Medi Ambient Parc natural de l'Albufera Servici Devesa-Albufera. Ajuntament de València Altres Anual
Cens d'aus aquàtiques del Parc Natural de l'Albufera Medi Ambient Parc natural de l'Albufera Servici Devesa-Albufera. Ajuntament de València No procedeix Anual
Neteja urbana municipal en València Medi Ambient Neteja pública i Tractament de Residus Urbans Servici de Gestió de Residus Sòlids Urbans i Neteja. Ajuntament de València Ciutat Anual
Arreplega municipal de residus sòlids urbans de València Medi Ambient Neteja pública i Tractament de Residus Urbans Servici de Gestió de Residus Sòlids Urbans i Neteja. Ajuntament de València Districtes Anual
Tractament de residus sòlids urbans de València Medi Ambient Neteja pública i Tractament de Residus Urbans Entitat Metropolitana per al tractament de residus (EMTRE) Altres Anual
Recollida de residus en l'Ecoparc de València Medi Ambient Neteja pública i Tractament de Residus Urbans Entitat Metropolitana per al tractament de residus (EMTRE) Altres Anual
Visitants als museus de València Cultura Museus i Salas d'Art Servici de Patrimoni Històric i Artístic. Ajuntament de València; Servici de Cultura Festiva. Ajuntament de València; Ministeri de Cultura i Esport; Ministeri de l'Interior; Conselleria d'Educació, Cultura i Esport; Fundación Chirivella Soriano; Real Colegio Seminario de Corpus Christi de València; Diputació de València; Gremi artesà d'artistes fallers de València Ciutat Anual
Exposicions en sales d'art en València Cultura Museus i Salas d'Art Galería Benlliure; Galeria Thema; Galeria Pizarro; Galeria de arte Maika Sánchez Ciutat Anual
Visitants a la Ciutat de les Arts i de les Ciències de València Cultura Centres Culturals i d'Oci Ciutat de les Arts i de les Ciències Altres Anual
Visitants al Bioparc de València Cultura Centres Culturals i d'Oci Bioparc Valencia Altres Anual
Activitats en centres culturals de València Cultura Centres Culturals i d'Oci Centre Cultural La Beneficència; Universitat Politècnica de València; Fundació Bancaja; Fundació Chirivella Soriano; Servici de Acció Cultural. Ajuntament de València; Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Innovació (Les Naus); Universitat de València; Diputació de València Altres Anual
Activitat de les biblioteques i arxius de València Cultura Biblioteques i Arxius Servici de Patrimoni Històric i Artístic. Ajuntament de València; Universitat Politècnica de València; Servici de Acció Cultural. Ajuntament de València; Conselleria de Igualtat i Polítiques Inclusives; Conselleria d'Educació, Cultura i Esport; Universitat de València; Universitat Nacional d'Educació a Distància; Universidad Cardenal Herrera; Facultad de Teología San Vicente Ferrer; Universidad Europea de València; Florida Universitaria; Universidad Católica de València San Vicente Mártir; Centro Universitario EDEM; Diputació de València; Real Sociedad Económica de Amigos del País; Ateneo Mercantil de València; Arxiu Diocesà de València Altres Anual
Activitat de la Fira del Llibre de València Cultura Fira del Llibre Gremi de Llibrers de València Ciutat Anual
Activitats en el Palau de la Música de València Cultura Palau de la Música Servici del Palau de la Música i Congressos. Ajuntament de València Altres Anual
Activitat en les sales de representacions escèniques de València Cultura Teatre i arts escèniques Servici de Acció Cultural. Ajuntament de València; Palau de les Arts Reina Sofia; Conselleria d'Educació, Cultura i Esport; Universitat de València; Diputació de València; Rambleta SL; L'Horta Teatre; Teatre El Micalet; Teatro La Estrella; Carme Teatre; Olympia Metropolitana SA Ciutat Anual
Exhibició cinematogràfica en sales de València Cultura Cinema Ministeri de Cultura i Esport Ciutat Anual
Rodatges audiovisuals i reportatges fotogràfics en domini públic a València Cultura Cinema Servici d'Ocupació i Domini Públic Municipal. Ajuntament de València Ciutat Anual
Mitjans de comunicació de ràdio i TDT en València Cultura Mitjans de comunicació Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme Ciutat Anual
Activitat dels Centres Municipals de Joventut de València Cultura Centres Municipals de Joventut Servici de Joventut. Ajuntament de València Altres Anual
Cens d'Instal·lacions Esportives de València Esports Esports Ministeri de Cultura i Esport Districtes Altra
Activitat a les instal·lacions esportives municipals de València Esports Esports Fundació Esportiva Municipal de València Ciutat Anual
Clubs esportius federats a València Esports Esports Conselleria d'Educació, Cultura i Esport Ciutat Anual
Activitats de les Escoles Esportives Municipals Esports Esports Fundació Esportiva Municipal de València No procedeix Anual
Esdeveniments esportius organitzats o participats per la FDM a València Esports Esports Fundació Esportiva Municipal de València Ciutat Anual
Espais públics de jocs infantils a València Esports Esports Servici de Qualitat i Anàlisi Mediambiental, Contaminació Acústica i Platges. Ajuntament de València; Servici de Jardineria. Ajuntament de València Districtes Anual
Espais públics d'exercici físic a València Esports Esports Servici de Qualitat i Anàlisi Mediambiental, Contaminació Acústica i Platges. Ajuntament de València; Servici de Jardineria. Ajuntament de València Districtes Anual
Activitat judicial als jutjats de València Justícia Justícia Ministeri de Justícia Altres Anual
Infraccions penals registrades a València Justícia Seguretat Ciutadana Ministeri de l'Interior Ciutat Anual
Activitat del Servici de Benestar Social i Integració de València Benestar Social Servicis Socials Servici de Benestar Social e Integració. Ajuntament de València Districtes Anual
Activitat del Servici de Persones Majors de València Benestar Social Servicis Socials Servici de Persones Majors. Ajuntament de València Ciutat Anual
Activitat del Servici d'Igualtat i Polítiques Inclusives de València Benestar Social Servicis Socials Servici de Igualtat i Polítiques Inclusives. Ajuntament de València Ciutat Anual
Atencions al Centre d'Atenció a la Immigració de València Benestar Social Servicis Socials Servici de Cooperació al Desenvolupament i Migració. Ajuntament de València Ciutat Anual
Recursos de servicis socials a la ciutat de València Benestar Social Servicis Socials Servici de Benestar Social e Integració. Ajuntament de València Districtes Anual
Sol·licitud i concessió del xec escolar municipal a València Benestar Social Xec escolars Servici de Educación. Ajuntament de València Districtes Anual
Població amb grau de discapacitat reconegut resident a València Benestar Social Certificats de graus de discapacitat Conselleria de Igualtat i Polítiques Inclusives Ciutat Anual
Estadística d'associacions a València Benestar Social Associacions Conselleria de Justicia i Interior Districtes Anual
Baròmetre municipal d'opinió pública de València Baròmetre Municipal d'Opinió Ciutadana Baròmetre Municipal d'Opinió Ciutadana Oficina d'Estadística. Ajuntament de València Districtes Trimestral