Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Educació general no universitària en València

0901001
Anàlisi de l'educació general no universitària en centres educatius de la ciutat de València durant el curs de referència. Inclou l'educació preescolar, infantil, primària, AIXÒ, batxillerat, formació professional bàsica, programes de qualificació professional inicial, cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior. Es realitzen dos operacions estadístiques: a l'inici de curs (amb dades provisionals de matrícula a l'inici de curs que no inclou els centres que cursen plans d'estudis estrangers) , i una altra al final de curs (amb dades finals de tancament de curs) . La informació s'obté de l'explotació del fitxer de microdades per centre facilitat pel Servici d'Avaluació i Estudis de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Educació
Educació no universitària
Elaboració i Difusió
Centres, Unitats, Alumnat matriculat, Alumnat avaluat, Alumnat que promociona, Personal, Professorat
Nivell, Curs, Titularitat del centre, Sexe, Nacionalitat, Edat, Llengua d'aprenentatge, Tipus de personal, Tipus de jornada del personal, Nivell impartit pel professorat
Fitxer de microdades procedents d'un registre administratiu
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
Puntual
Dades anuals
Estructural
Anual
Districtes