Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Contractació registrada a València

Contracte de treball

És un acord bilateral, verbal o escrit, mitjançant el qual un treballador es compromet a realitzar personal i voluntàriament un treball per compte i sota l'organització i adreça d'una altra, dita empresari, a canvi d'una remuneració salarial.

Contracte de treball temporal

Contracte de treball que estableix límits de temps en la prestació dels serveis, la duració de la qual depén de l'objecte del contracte. Amb caràcter general, es pot definir una ocupació com a temporal quan la fi de la relació laboral o del contracte queda determinat per condicions objectives, tals com l'expiració de cert termini, la realització d'una tasca determinada, la reincorporació d'un empleat al qual s'havia reemplaçat temporalment, la realització d'un període de pràctiques o formació o la substitució de la part de treball no desenvolupada pels parcialment jubilats. Les seues modalitats poden ser: d'aprenentatge, formació o pràctica; estacional o de temporada; cobreix un període de prova; cobreix l'absència total o parcial d'un altre treballador; per a obra o servei determinat; verbal no inclòs en les opcions anteriors.

Contracte de treball indefinit

Si no existeixen criteris objectius per a la finalització d'un contracte o relació laboral, aquest ha de ser considerat com a indefinit, fins i tot si es desenvolupen només durant determinats períodes de l'any però amb la seguretat que es repetirà cada any (fixos-discontinus).

Sector d'activitat

És cadascuna de les agrupacions en les quals poden dividir-se les empreses segons els diferents productes i/o serveis que aquestes principalment produeixen.

Tipus de jornada

La jornada setmanal habitual en el treball pot ser a temps complet o a temps parcial: - Jornada completa ha de ser igual o superior a 30 hores habituals a la setmana. - Jornada parcial ha de ser igual o inferior a 35 hores habituals setmanals.