Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Projeccions de població de València

Edat

L'edat en anys complits es refereix al nombre d'aniversaris del naixement transcorreguts en la data de referència, és a dir, a l'edat en l'últim aniversari

Emigració

Acció per la qual una persona, que havent sigut prèviament resident habitual d'un territori, deixa de tindre la seua residència habitual en el mateix per un període que és, o s'espera que siga, d'almenys dotze mesos

Immigració

Acció per la qual una persona fixa la seua residència habitual en un territori per un període que és, o s'espera que siga, d'almenys dotze mesos, havent sigut prèviament resident habitual d'un altre territori diferent

Residència habitual

Lloc on una persona normalment passa els períodes diaris de descans, sense tindre en compte les absències temporals per viatges d'oci, vacances, visites a familiars i amics, negocis, tractament mèdic o peregrinació religiosa. No obstant això, s'ha de puntualitzar que només es consideraran residents habituals en una circumscripció territorial: aquells que, segons la definició anterior, hagueren residit habitualment en la mateixa per un període continuat d'almenys dotze mesos; aquells que, segons la definició anterior, hagueren establit la seua residència habitual en la mateixa fa menys de dotze mesos però tingueren intenció de romandre en ella almenys un any

Sexe

"El sexe es referix al sexe biològic de la persona. Segons l'OMS, el ""sexe"" fa referència a les característiques biològiques i fisiològiques que definixen homes i dones, mentres que el ""gènere"" es referix als rols, conductes, activitats i atributs construïts socialment que una cultura determinada considera apropiats per a homes i dones. D'acord amb esta descripció, l'OMS considera que ""home"" i ""dona"" són categories de sexe, mentres que ""masculÍ"" i ""femenÍ"" són categories de gènere."