Projectes urbans - València

PROJECTES URBANS

MERCAT DE COLÓN

INTRODUCCIÓ

Tipus d'obra: Intervenció en edifici
Projecte/Obra: RESTAURACIÓ DEL MERCAT DE COLÓN
Superfície actuació: 35.558 m2
Inici d'obra: Abril 2000
Fi d'obra: Març 2002
Pressupost de contracta: 16.712.856,72 € (1a Fase) - 15.405.007,81 € (2a Fase)


 Pla de situació del Mercat de Colón

El Mercat de Colón és un dels edificis emblemàtics de la ciutat i el símbol de l'eixamplament de principis de segle. Té la categoria de Monument Nacional i es troba entre els exemplars més qualificats de l'arquitectura modernista.

Es va construir sobre una parcel·la exempta formada pels carrers de Ciril Amorós, Martínez Ferrando i les transversals Jorge Juan i Comte de Salvatierra. El recinte esta limitat per una sòlida reixa de ferro amb basament de pedra. S'hi accedix a l'interior per mitjà de huit reixats que se situen als centres dels costats i als quatre xamfrans dels cantons.

L'edifici es troba reculat de les alineacions exteriors i està constituït per dos colossals portalades a manera d'arcs triomfals als seus extrems i tot l'espai central, cobert per una estructura metàl·lica amb pilars de fosa a l'estil de les construccions industrials de l'època. L'espai queda totalment obert a l'exterior amb visibilitat des de tot el seu entorn, de manera que constituïx una verdadera plaça coberta al bell cor de l'Eixample històric.

 Estat actual del Mercat de Colón

Informació addicional

PROJECTES URBANS

MERCAT DE COLÓN