S'està cercant, espereu....

Projectes - València

Superilla Oest Cabanyal-Canyamelar

La proposta per a la reurbanització de l'illa delimitada pels carrers Serradora, Lluís Despuig, Martí Grajales i Sánchez Coello se centra en retornar el carrer al ciutadà, fent del trànsit per als vianants i de la convivència en l'espai exterior els actors protagonistes de l'escena urbana.

Per a això es plantegen dos seccions de viari diferents per als eixos nord-sud i est-oest. Tots dos es proposen amb plataforma única; no obstant, la seua organització del trànsit és diferent. Els eixos nord-sud permeten l'accés rodat controlat, i els eixos aquest-oest es conformen com a vies per als vianants.

En els eixos nord-sud (carrers Francesc Eiximenis i Vidal de Canelles), configurats com a viaris residencials, a més de diferenciar els espais de circulació, es disposa una alineació d'arbratge sobre jardinera que millora el benestar mediambiental i protegix el vianant de l'assolellament.

Els eixos est-oest (carrers del Millars i Llavador) són els que es convertixen en viaris per als vianants. En aquest cas l'espai s'organitza en dues àrees, una de circulació i una altra d'estada, en la qual es distribuixen múltiples nuclis de relació-convivència entorn de grans jardineres. La massa vegetal actua ací com a element de protecció solar i millora l'habitabilitat de l'espai públic, afavorint l'estada, la socialització i el joc lliure.

Cal assenyalar que, en aquests carrers, s'empra el color com a element diferenciador. El
cromatisme és un aspecte característic del barri del Cabanyal-Canyamelar, es busca traslladar aqueixa identitat gràfica també al paviment amb un doble objectiu; d'una banda, integrar l'actuació en el seu entorn i, per l'altre, reforçar els històrics eixos est-oest de connexió amb la mar.