S'està cercant, espereu....

Projectes - València

Reurbanització definitiva de les avingudes Pérez Galdós i Giorgeta


 

La proposta guanyadora del concurs per a la reurbanització definitiva de les avingudes Pérez Galdós i Giorgeta, es titula “Arrels”. Ha sigut la seleccionada pel jurat per la seua originalitat i innovació, així com per la seua millora del paisatge urbà, ja que amb la secció proposada dota a l'avinguda d'un gran eix de biodiversitat, permetent la recuperació de l'espai públic per a les persones, així com una millora de la sostenibilitat, els aspectes mediambientals i la regulació del clima.

S'amplien les voreres per a generar espais d'estada i crear un recorregut ampli per als vianants que s'estén cap als equipaments vinculats als barris pròxims. Suggerix una secció de la calçada de dos carrils per sentit, un d'ells destinat al transport públic, que permetrà guanyar més espai en les voreres. A més, planteja un carril bici bidireccional de 3 metres d'amplària en el costat nord de l'avinguda, dotat d'ombra.

Considera la prioritat per als vianants en els encreuaments i introduix passos de vianants diagonals, i planteja actuacions complementàries en alguns carrers transversals, d'acord amb el projecte.

El disseny reforça el caràcter de l'avinguda com a corredor verd que interconnecta dos grans parcs urbans, com són el Jardí del Túria i el Parc Central. Proposa la incorporació d'arbratge d'alineació en voreres i mitjana, creant potents línies d'arbratge, així com espais verds drenants.

Quant al túnel, planteja el seu cobriment i el redissenya com depòsit d'emmagatzematge d'aigües pluvials, acumulant aigües provinents dels espais verds drenants de l'avinguda.