S'està cercant, espereu....

Projectes - València

Reurbanització de l’entorn del Mercat del Grau


 

L'objecte del projecte és la regeneració de l'espai urbà als carrers circumdants al mercat del Grau, creant un espai de prioritat per als vianants que resulte atractiu per a la ciutadania i que incentive la trobada, la interacció i l'activitat quotidiana dels habitants del barri.
Aquesta actuació és complementària a la rehabilitació del Mercat, formant un àmbit segur per als vianants entre la Marina i l'avinguda del Port. Es planteja per a això un disseny flexible buscant que els equipaments com el Mercat, Drassanes i centres educatius cobren protagonisme i incentiven l'activitat de l'àmbit.
Per a això es proposa la conversió en zona de vianants dels carrers José Aguirre, Crist del Grau i Plaça del Mercat Nou executant una plataforma única on l'accés de vehicles es restringeix exclusivament a l'accés a guals, aparcaments i emergències.
Aquesta solució permet l'ampliació de voreres i la plantació de nou arbrat i vegetació arbustiva, generant a més xicotetes zones d'estada de dimensions variables, que faciliten la socialització entre veïns. Aquests espais, protegits del sol per la vegetació, disposen de bancs, banquetes o fins i tot alguna taula o aparca bicis en les proximitats del mercat i del col·legi.
Pel que respecta al reconeixement de l'entorn patrimonial de l'àmbit del Mercat del Grau, juntament amb les Drassanes (Bé d'Interés Cultural), i l'Església de Santa Maria de la Mar (BRL), el resultat que es planteja és un espai continu que connecta les places existents, donant-li un caràcter unitari a tot el conjunt. Per a això es proposa l'ús dels mateixos materials i especejaments ja existents en les places actuals, per a la repavimentació de l'àmbit d'actuació.