Violència de gènere - València

Recursos >> Informació i orientació

Centres Municipals de Servicis Socials (CMSS)

Els Servicis Socials Generals estan situats en els distints barris de la Ciutat. En l'actualitat hi ha 11 CMSS en la Ciutat de València. Són Centres a què pot dirigir-se qualsevol persona empadronada en el municipi de València davant de qualsevol problema o necessitat caràcter social.

Estan formats per equips interdisciplinaris que li informaran i orientaran sobre els seus drets i recursos per a la resolució de les seues necessitats, per la qual cosa constituïxen un dels primers llocs per a la detecció, atenció i prevenció de la violència de què són víctimes les dones.

En ells es duen a terme diferents Programes:
- Programa d'Informació: dirigit a tota la població per a informar-los i assessorar-los sobre els seus drets i dels recursos socials adequats per a la resolució de les seues demandes.
- Servicis Domiciliaris: pretén facilitar la permanència de la persona en el seu mig habitual per mitjà de la prestació de servicis de caràcter domèstic, social, personal i/o educatiu. Inclou el Servici d'Ajuda a Domicili, Teleassistència i Menjar a casa.
- Programa del Menor: Té per objectiu la prevenció, protecció i assistència de les situacions carencials, marginals i d'inadaptació del menor.
- Convivència i Reinserció Social: promou la convivència social i familiar, sent un dels seus fins el foment de mitjans de reinserció per a col·lectius en risc.
- Cooperació Social: té per objectiu potenciar la vida de la comunitat, propiciant la participació i fomentant la iniciativa social, l'associacionisme i el voluntariat.

Més informació

Si desitja conéixer el Centre de Servicis Socials en què pot ser atesa indique el carrer i el número en l'enllaç següent.