Control de plagues - València

Control de Plagues en la Ciutat

La Regidoria de Sanitat i Salut municipal inclou dins dels seus Servicis el de Sanitat Pública Municipal amb una Secció dedicada al Control de Plagues Urbanes.

La nostra labor és el control de les poblacions considerades plaga per a reduir-les fins a uns mínims que asseguren una bona qualitat de vida dels ciutadans de València.

Per mitjà d'un estudi previ realitzat conjuntament amb l'Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva de la Facultat de Biologia, Universitat de València; s'establix una programació de desinfecció, desratització i desinsectació (incloent el control de les poblacions de mosquits) en la RAM (xarxa de clavegueram municipal), instal·lacions, dependències i edificis municipals així com en les zones del nucli urbà, pedanies i zones residencials de titularitat municipal, locals privats en execució subsidiària, locals privats sotmesos a programes de Servicis Socials; parcs i jardins, solars i les mallades i aiguamolls pertanyents al municipi de València i les seues pedanies.

QUÈ ÉS UNA PLAGA?

El concepte de Plaga ha anat variant amb el temps i potser no siga fàcil de definir. Hem de tindre clar que un ser viu per si només NO és una plaga.

Una plaga és més aïna una SITUACIÓ en la qual un ser viu prolifera massa i pot produir una sèrie de danys. Estos danys poden ser des d'una malaltia fins a danys econòmics, culturals, etc

Així, un mateix ser viu pot o no ser plaga depenent de la seua densitat de població i dels danys que puga causar als sers humans o el seu patrimoni.

 

L'Ajuntament de València disposa de dos APP gratuïtes perquè la ciutadania deixe avisos de plagues d'interès en Salut Pública en la ciutat de València:
*mosquito alert 
*bichosavis


 

Mosquit tigre en cementeris

En els cementeris podem trobar una gran quantitat d'elements que contenen o poden acumular aigua, com ara les fonts, la xarxa de sanejament, els embornals, etc. Però són, sobretot, els pitxers, les floreres o qualsevol tipus d'envasos que contenen flors o adorns, així com els platerets de plantes, els que suposen un problema més gran, ja que contenen xicotetes quantitats d'aigua que són adequades perquè els mosquits ponguen ous. Estos elements arriben fàcilment a temperatures apropiades per al desenvolupament ràpid de larves i l’emergència posterior d'adults, les femelles dels quals acaben produint picades als visitants.

El Servici de Sanitat i Consum de l'Ajuntament de València realitza, en els últims anys, campanyes de sensibilització i d'educació dirigides als visitants de cementeris del municipi (cartells, fullets, canal del bus, pàgina web, envelat informatiu, xarxes socials...) amb la finalitat de reduir al màxim el nivell d'incidències per picades. Cada any el problema dels mosquits reapareix amb la celebració de Tots Sants, i empitjora en èpoques en què es combina una abundant pluviometria amb temperatures elevades.

Les diferents campanyes tenen la finalitat de formar la ciutadania i capacitar-la d'eines per a evitar la cria de mosquits, alhora que donen a conéixer l'existència de l'Ordenança municipal de control de mosquits amb rellevància per a la salut pública, que pretén aportar informació, solucions i consells als ciutadans per a evitar la presència i/o expansió dels mosquits que piquen al municipi. L’ordenança, en l’article 6.g, regula que «els titulars d'elements privatius situats en cementeris han d'assegurar-se que en cap recipient que continga flors o objectes ornamentals es puga produir l'acumulació d'aigua accessible als mosquits».

El mosquit tigre és el principal inquilí que trobem en cementeris. Es caracteritza per picar durant el dia, i per produir picades bastant molestes que, donada la climatologia de la ciutat de València, poden produir-se pràcticament durant tot l'any (d’abril a novembre).

Entre les mesures que es proposen adoptar per als visitants a cementeris trobem:

  • Useu, preferentment, flors seques o artificials.
  • Utilitzeu contenidors de flors o d'adorns perforats per a evitar la retenció d'aigua de pluja.
  • En cas d'utilitzar flor viva, no empreu aigua en el contenidor. Utilitzeu arena humida, gels hidropònics o altres materials que podem humitejar amb aigua com espumes o esponges.
  • No empreu platerets per a la retenció de l'aigua que sobra del reg de les flors o, si és necessari, cobriu-lo amb arena perquè retinga una mica d'humitat, però que no mantinga aigua estancada.
  • No deixeu envasos que no s'utilitzen, especialment si es troben cap per amunt. Retireu-los o deixeu-los cap per avall perquè no acumulen aigua de pluja.

Cartell campanya "Col·labora en el control i la neutralització del mosquit tigre" (pdf 1833 kb).

Cartell campanya "Consells per a evitar-los als cementeris" (pdf 7003 kb).

Cartell "Ajuda'ns a previndre el mosquit tigre: arena per a emplenar els florers" (pdf 114 kb).

Vídeo de la campanya