Control de plagues - València

Control de Plagues en la Ciutat

La Regidoria de Sanitat i Salut municipal inclou dins dels seus Servicis el de Sanitat Pública Municipal amb una Secció dedicada al Control de Plagues Urbanes.

La nostra labor és el control de les poblacions considerades plaga per a reduir-les fins a uns mínims que asseguren una bona qualitat de vida dels ciutadans de València.

Per mitjà d'un estudi previ realitzat conjuntament amb l'Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva de la Facultat de Biologia, Universitat de València; s'establix una programació de desinfecció, desratització i desinsectació (incloent el control de les poblacions de mosquits) en la RAM (xarxa de clavegueram municipal), instal·lacions, dependències i edificis municipals així com en les zones del nucli urbà, pedanies i zones residencials de titularitat municipal, locals privats en execució subsidiària, locals privats sotmesos a programes de Servicis Socials; parcs i jardins, solars i les mallades i aiguamolls pertanyents al municipi de València i les seues pedanies.

QUÈ ÉS UNA PLAGA?

El concepte de Plaga ha anat variant amb el temps i potser no siga fàcil de definir. Hem de tindre clar que un ser viu per si només NO és una plaga.

Una plaga és més aïna una SITUACIÓ en la qual un ser viu prolifera massa i pot produir una sèrie de danys. Estos danys poden ser des d'una malaltia fins a danys econòmics, culturals, etc

Així, un mateix ser viu pot o no ser plaga depenent de la seua densitat de població i dels danys que puga causar als sers humans o el seu patrimoni.

 

L'Ajuntament de València disposa de dos APP gratuïtes perquè la ciutadania deixe avisos de plagues d'interès en Salut Pública en la ciutat de València:
*mosquito alert 
*bichosavis


 

ACTUACIONS

EN MERCATS MUNICIPALS

Dins dels mercats municipals, les parades són tractades de forma independent pels venedors. Els elements comuns són tractats per l'Ajuntament de València, de manera que es coordina uns tractaments amb altres per a tindre una major eficàcia.

Quan una parada ha sigut tractada, moltes vegades els venedors exposen a la vista dels compradors un certificat. Encara que hi ha molts models, l'important que ha d'aparéixer en el certificat és:

- Dades de l'empresa que farà el tractament
- Els tractaments realitzats
- Període de temps que comprén el tractament de l'empresa

EN COL·LEGIS PÚBLICS

En coordinació amb la Universitat de València, la Secció de Control de Plagues Du a terme una programació de tractaments en centres municipals entre els que es troben els col·legis públics.

En este cas, es realitzen dos tractaments a l'any, un a la primavera i un altre a la tardor per a tindre una major eficàcia en la lluita contra els vectors.

EN LOCALS MUNICIPALS

En coordinació amb la Universitat de València, la Secció de Control de Plagues Du a terme una programació de tractaments en centres municipals.

Les dependències de Policia Local i Bombers són tractats tres vegades a l'any per la seua especial naturalesa.

Els altres centres públics són inspeccionats i es determina el tipus de problema, si existix, i la solució més apropiada a cada cas.

EN SOLARS MUNICIPALS

Una vegada els solars municipals són netejats per la Secció de Residus Sòlids, se'ns comunica a la Secció de Control de Plagues perquè puguem fer una inspecció de la zona i determinar si hi hi ha evidències de plagues. Si és així, el solar és tractat de manera que no supose cap perill per als ciutadans o les seues mascotes.

EN MALLADES

Mallada

Unes de les zones susceptibles d'aparició de mosquits són les mallades o zones humides de la costa i del parc Natural de l'Albufera. Al ser zones protegides que alberguen una gran biodiversitat, els tractaments contra els mosquits es realitzen amb productes innocus per a qualsevol ser viu, excepte per a les larves dels mosquits.

Les fotografies mostren els equips de tractament de les plagues de mosquits en El Saler. Estos equips actuen durant tot l'any inspeccionant les aigües de les mallades. A l'estiu este treball es veu reforçat.

|
Mallades
Mallades

Si l'extensió de la zona afectada ho necessita, els tractaments poden ser efectuats des d'helicòpter, un mètode més efectiu que les tradicionals avionetes ja que poden acostar-se més a nivell del sòl i evitar així que els productes es dispersen amb la brisa i perden efectivitat.

|

EN LA VIA PÚBLICA

Durant tot l'any es du a terme una campanya de desratització i desinsectació de la ciutat, tractant la RAM (xarxa de clavegueram municipal), xarxa de sanejament, xarxa d'enllumenat i semafòrica

En els mesos en què la temperatura va en augment, es fa un seguiment i inspecció dels embornals per a evitar la proliferació de mosquits, després de la neteja cíclica dels carrers es tracten. És important evitar qualsevol focus d'aigua estancada, per xicoteta que siga, on els mosquits puguen realitzar les seues postes ( bidons abandonats en obres, plats de tests, poals, gires…).

Actuaciones en la vía pública