Projectes urbans - València

PROJECTES URBANS

ESCULTURA DE LA DAMA IBÈRICA

PROJECTE

L'equip encarregat de la redacció del projecte i de la direcció de l'obra, designat en virtut del conveni és el format pels arquitectes Rafael Rivera Herráez i Mateo Signes Pineda.

La proposta d'instal·lació té present l'aigua com a lloc de suport, que es materialitza amb la disposició d'una font o vas amb dos nivells d'aigua i una peanya central prismàtica on s'erigix l'escultura que és l'origen de la pròpia font i es planteja el discórrer de l'aigua com un desbordament successiu entre estos elements, a manera d'estora líquida. La resta de la base es planteja com un pla vegetal o tapís verd.

 Inici de les obres en la zona de ubicació de l'escultura

Quant a la configuració de l'element escultòric, partix del concepte de “escultura dins de l'escultura”, o del tot i la part com un element comú, així aproximadament 22.000 caps ceràmics de color blau i de 25 centímetres d'altura, que reproduïxen en xicotet l'escultura principal, configuren l'obra. L'altura total de l'obra serà d'aproximadament 18 metres.

Les dites peces se sustenten en una estructura interior recoberta per una malla metàl·lica, que possibilita el posterior accés a l'interior de l'escultura per al seu manteniment.

El projecte es va aprovar al desembre de 2003.

Amb posterioritat, i com a conseqüència de la consideració del futur pas subterrani per l'avinguda de les Corts, i per a realitzar l'escultura sense hipotecar la seua possible execució posterior, es van redactar un projecte complementari que inclou l'execució dels puntals com un nou sistema de suport de la llosa de fonamentació, i un projecte modificat com a conseqüència de l'anterior que contempla les modificacions necessàries en la llosa de fonamentació i una nova ubicació per a la sala de màquines i l'accés a l'escultura.

Ambdós projectes es van aprovar al juliol de 2005.

Informació addicional

PROJECTES URBANS

ESCULTURA DE LA DAMA IBÈRICA


 Peça de l'escultura de la Dama Ibèrica