S'està cercant, espereu....

Normativa - Formularis i models - Imatge corporativa - València

Normativa - Formularis i models - Imatge corporativa

Normativa

Local

Ordenança general de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics (pdf 260 kb)

Pla municipal de cooperació internacional per al desenvolupament 2019-2022 (pdf 9'5 MB)

Estratègia d’educació per a la ciutadania global en l’àmbit no formal a la ciutat de València 2019-2022 (pdf 9'7 MB)

Convocatòries de projectes de Cooperació internacional al desenvolupamentConvocatòries d’Educació per al Desenvolupament

Normativa de projectes d’Acció Humanitària

Autonòmic

V Pla Director de la Cooperació Valenciana al Desenvolupament (pdf 940 kb)

Llei 18/2017 de 14 de desembre, de la Generalitat, de cooperació i desenvolupament sostenible (pdf 645 kb) Decret 24/2013, de 25 de gener, del Consell pel qual es regula el Comité Permanent d'Acció Humanitària de la Comunitat Valenciana i el seu òrgan consultiu (pdf 231 kb)Decret 94/2018, de 20 de juliol, del Consell, de creació d'òrgans d'assessorament i participació en matèria d'objectius de desenvolupament sostenible (pdf 832 kb)

Estatal

Llei 23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (pdf 64 kb) V Pla Director de la Cooperació Espanyola 2018-2021 (pdf 752 kb) RD 1403/2007, Estatuts de l'AECID (pdf 510 kb) RD 22/2000, de 14 de gener, Comissió Interterritorial de Cooperació (pdf 40 kb) RD 810/1999, 14 de maig, Coordinació Plans d'Acció Humanitària (pdf 21'4 kb) RD 519/2006, de 28 d'abril, Estatut dels cooperant (pdf 124 kb)

RD794/2010 de 16 de juny, pel qual es regulen les subvencions i ajudes en l'àmbit de la cooperació internacional

Europeu - Internacional

Informe dels Objectius Desenvolupament Sostenible de l'ONU. Transformar el nostre món: l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible (pdf 544 kb

Formularis i models de documentació

La presentació de sol·licituds de modificacions, ampliacions de terminis, comunicació d’incidències o qualsevol altra gestió que requerisca autorització i/o comunicació prèvia al Programa de Cooperació, haurà de fer-se mitjançant la seu electrònica i adjuntant els corresponents models normalitzats per a cadascun dels tràmits. 
El modelo d’instància per al tràmit per seu electrònica és: Sol·licituds no catalogades.
Els models normalitzats hauran de sol·licitar-se per correu electrònic a programacooperacio@valencia.es, indicant: el tràmit o sol·licitud a realitzar, títol del projecte, any de concessió i la convocatòria o procediment de concessió corresponent.
 

Imatge corporativa

D’acord amb la normativa aplicable a les subvencions atorgades pel Programa de Cooperació les organitzacions i entitats que hagen estat subvencionades venen obligades a:
“Adoptar les mesures de difusió del caràcter públic del finançament del projecte subvencionat, tant en la seua forma com en la seua duració, com la inclusió de la imatge institucional de l’Ajuntament de València sota la descripció “Ajuntament de València. Regidoria de Cooperació al Desenvolupament i Migració (o el mateix text traduït al castellà quan es realitze al país de destinació), i la marca “València per la Justícia Global”, en cartells, plaques commemoratives, materials impresos, mitjans electrònics o audiovisuals, o esments realitzats en mitjans de comunicació, i amb anàloga rellevància a l'empleada respecte d'altres fonts de finançament.”

Document d’instrucció d’utilització de la imatge corporativa (pdf 646 kb).

Logotips format PNG (recomanat)

Logotips format AI (per a formats gran mida)

Acció humanitària

L’Ajuntament disposa d’una línia de subvencions dirigida a organitzacions no governamentals de desenvolupament per a finançar actuacions en matèria d'acció humanitària, això és, aquella que engloba diversos tipus d'intervencions destinades a salvar la vida, alleujar el sofriment de persones afectades per desastres i protegir la seua dignitat humana i els seus drets en estes situacions, així com aquelles operacions prolongades per a cobrir les necessitats de persones refugiades i desplaçades internes.

Esta línia de subvencions s’adreça principalment a projectes de reconstrucció i rehabilitació, així com a la prevenció de desastres i l’atenció a situacions de crisis cròniques. A més a més, s’ha incorporat la possibilitat d’atendre a població destinatària de projectes de cooperació internacional finançats per l’Ajuntament que haja estat afectada per catàstrofes que amenacen la sostenibilitat de les accions portades a terme amb anterioritat, així com la possibilitat de realitzar concessions directes en contextos i àrees prioritàries per a l’Ajuntament de València.

FOTO: AL-ADALA
Foto: AL-ADALA

A més, l’Ajuntament, amb la seua participació en el Comité d’Acció Humanitària de la Comunitat Valenciana (CAHE), participa en el finançament de projectes d’emergència mitjançant la concessió de subvencions directes que permeten respondre amb la celeritat requerida en estes situacions.

Les finalitats de l’acció humanitària són:

a) L'assistència a les poblacions afectades per crisis prolongades com a conseqüència de conflictes, guerres o catàstrofes naturals, així com les destinades a la prevenció d'estes situacions o de preparació davant d’elles.
b) Fer front als desplaçaments de la població (refugiada, desplaçada i/o repatriada) causats per catàstrofes naturals o per l'acció humana.
c) Contribuir a la reconstrucció, restauració, rehabilitació i regeneració de zones urbanes afectades per catàstrofes d'origen natural, socionatural o humana, amb especial atenció a les necessitats de les persones afectades per estos motius i posant especial accent en la infància, com en col·lectius especialment vulnerables.
d) Donar suport a les accions civils de protecció per les víctimes de conflictes o circumstàncies excepcionals i de defensa dels drets humans.
e) Contribuir a assegurar la protecció contra tota forma de violència i abús dels col·lectius de població més vulnerable en contextos de crisi humanitària i especialment de la infància, incrementant la seua resiliència i recuperació emocional.

Foto: Farmamundi
Foto: Farmamundi

Les accions humanitàries hauran de ser coherents amb la legislació internacional relativa als drets humans i al dret internacional humanitari i respectar els principis ètics i operatius de l’acció humanitària:

- Humanitat: L'objectiu de l'acció humanitària és protegir la vida i la salut i garantir el respecte dels éssers humans.
- Neutralitat: Els actors humanitaris no han de prendre partit en les hostilitats i en les controvèrsies d'ordre polític, racial, religiós o ideològic.
- Imparcialitat: L'acció humanitària ha de dur-se a terme en funció de la necessitat, donant prioritat als casos més urgents i sense fer distincions sobre la base de la nacionalitat, raça, sexe, creença religiosa, classe o opinió política.
- Universalitat: On hi haja una aflicció manifesta, l’acció humanitària ha de respondre. Qualsevol víctima d'un desastre natural o humà ha de ser socorreguda, independentment de qualsevol diferència política, ètnica o d'un altre tipus, ja que tots formem part de la humanitat.
- Independència operativa: L'acció humanitària ha de ser autònoma dels objectius polítics, econòmics, militars o d'un altre tipus que qualsevol agent humanitari puga tindre respecte de les zones en què s'estiguen executant mesures humanitàries.

 

Normativa 2020 (pdf)

Normativa 2021 (pdf).Normativa 2022 (pdf 160 kb).

Acció Humanitària Històric 2022 (pdf 927 kb).

Grup de treball d'Acció HumanitàriaVídeos de projectes