S'està cercant, espereu....

Planificació, estudis i investigacions - València

Planificació, estudis i investigacions

Planificació de l’AOD

La política de cooperació internacional per al desenvolupament de l’Ajuntament de València compta amb diferents instruments per tal d’actuar des d’un enfocament de gestió basada en resultats. Així, el primer procés planificador va ser el Pla Nord-Sud 2009-2013. En l’actualitat estan vigents el Pla municipal de cooperació internacional per al desenvolupament 2019-2022 i l'Estratègia d’educació per a la ciutadania global en l’àmbit no formal a la ciutat de València 2019-2022.

El Pla municipal de cooperació internacional per al desenvolupament 2019-2022 es va definir a partir de les febleses i reptes identificats de manera participativa en la fase de diagnòstic realitzada al llarg del 2018. El marc estratègic del Pla contempla com a objectiu “orientar la política de cooperació cap a processos de desenvolupament fomentant la participació i la coresponsabilitat d’actors tant al Nord com al Sud, i millorant la capacitat de gestió amb la finalitat d'augmentar l'eficàcia, l'impacte i la visibilitat de l’AOD municipal” (Objectiu del marc estratègic del Pla municipal de cooperació internacional per al desenvolupament 2019-2022).

Este objectiu s’assolirà mitjançant tres línies estratègiques que han d'orientar de manera efectiva el desenvolupament de les diferents modalitats i instruments de la cooperació de l'Ajuntament, ja siga reorientant o modificant instruments que s’utilitzaven anteriorment o impulsant-ne de nous. 

Les línies estratègiques de la cooperació municipal durant el període 2019-2022 seran les següents:

LÍNIES ESTRATÈGIQUES

LÍNIES D'ACCIÓ

LE 1. Orientar la política de cooperació cap a processos de desenvolupament a mitjà i llarg termini amb un decidit enfocament basat en drets humans.

LA1.1. Donar suport a processos de desenvolupament a mitjà i llarg termini superant la falta de previsibilitat i la fragmentació de l’AOD.

LA1.2. Incorporar l'enfocament basat en drets humans en totes les accions impulsades per l’AOD municipal.

LA1.3.  Millorar l’eficàcia de l'acció humanitària.

LA1.4.  Resituar la solidaritat com a motor de les polítiques de cooperació aprofundint en l'Enfocament Sud.

LA1.5.  Promoure la coherència de polítiques.

LE2. Foment de la participació, la corresponsabilitat i la generació de xarxes ciutadanes per a la transformació social.

LA2.1. Enfortir el teixit associatiu local, promoure l'articulació de xarxes i augmentar la participació i implicació de la ciutadania.

LA2.2.  Fomentar l'intercanvi de sabers i la cooperació entre col·lectius, organitzacions, institucions i governs locals del Nord i del Sud.

LA2.3.   Millorar la comunicació amb la finalitat d'incrementar el nivell de coneixement i comprensió entre la ciutadania de la política de cooperació municipal, els problemes globals del desenvolupament i les relacions Nord/Sud.

LE 3. Millora de la gestió a través de l'enfortiment de les capacitats per a augmentar l'eficàcia de l’AOD.

LA3.1.   Fomentar l'avaluació i l'aprenentatge.

LA3.2. Enfortir les capacitats municipals i d’agents de cooperació.

LA3.3.  Reduir la càrrega administrativa dels processos de gestió de l’AOD per a incrementar l'eficiència.

LA3.4.  Garantir la rendició de comptes del conjunt de l’AOD municipal.

 

Per la seua banda, l'Estratègia d’educació per a la ciutadania global en l’àmbit no formal a la ciutat de València 2019-2022, respon al protagonisme creixent de les ciutats com a subjectes productors de les polítiques al servici de la vida. Les ciutats són crucials en el necessari procés de transformació global i seran determinants en el signe que este prenga. Per això, la ciutat de València s’ha dotat d’un instrument al servici dels actors cridats a participar en la construcció d’una ciutat més justa i més conscient de les implicacions dels processos globals que ens afecten.

L’Ajuntament de València, en la seua condició d’administració amb més proximitat amb la ciutadania, assumix la responsabilitat de facilitar espais de pensament, de reflexió i d’aprenentatge, per a introduir la perspectiva global en l’acció local oferint a la ciutadania eines que l’ajuden a generar pensament crític, global i responsable. Unes eines al servici d’una ciutat més justa, solidària, igualitària i intercultural.

Documents planificació

Estratègia d'Educació per al desenvolupament en l'àmbit no formal a la ciutat de València 2019-2022 (pdf 12719)

Pla Municipal de Cooperació Internacional per al desenvolupament (pdf 9682 kb)

RESUM EXECUTIU "Evaluación Intermedia del Plan Municipal de Cooperación Internacional al Desarrollo del Ayuntamiento de València 2019-2022" (pdf 268 kb)

"Evaluación Intermedia del Plan Municipal de Cooperación Internacional al Desarrollo del Ayuntamiento de València 2019-2022" (DOC. COMPLET) en pdf (1,9 MB)

ANNEXOS: Pla Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament 2019-2022.

Diagnòstic de la AOD de l'Ajuntament de València 1995-2017 (pdf 1167 kb) Pla de Cooperació de les Aportacions dels Socis del Sud (pdf 776 kb) Pla Cooperació Estudi Caracterització sector No Governamental (pdf 705 kb)

Pla Cooperació Llistat de participants (pdf 530 kb.)

Estudis i investigacions

Estudi-diagnòstic sobre el Comerç Just a la Ciutat de València (pdf 2039 kb)