S'està cercant, espereu....

Acció humanitària - València

Acció humanitària

L’Ajuntament disposa d’una línia de subvencions dirigida a organitzacions no governamentals de desenvolupament per a finançar actuacions en matèria d'acció humanitària, això és, aquella que engloba diversos tipus d'intervencions destinades a salvar la vida, alleujar el sofriment de persones afectades per desastres i protegir la seua dignitat humana i els seus drets en estes situacions, així com aquelles operacions prolongades per a cobrir les necessitats de persones refugiades i desplaçades internes.

Esta línia de subvencions s’adreça principalment a projectes de reconstrucció i rehabilitació, així com a la prevenció de desastres i l’atenció a situacions de crisis cròniques. A més a més, s’ha incorporat la possibilitat d’atendre a població destinatària de projectes de cooperació internacional finançats per l’Ajuntament que haja estat afectada per catàstrofes que amenacen la sostenibilitat de les accions portades a terme amb anterioritat, així com la possibilitat de realitzar concessions directes en contextos i àrees prioritàries per a l’Ajuntament de València.

FOTO: AL-ADALA
Foto: AL-ADALA

A més, l’Ajuntament, amb la seua participació en el Comité d’Acció Humanitària de la Comunitat Valenciana (CAHE), participa en el finançament de projectes d’emergència mitjançant la concessió de subvencions directes que permeten respondre amb la celeritat requerida en estes situacions.

Les finalitats de l’acció humanitària són:

a) L'assistència a les poblacions afectades per crisis prolongades com a conseqüència de conflictes, guerres o catàstrofes naturals, així com les destinades a la prevenció d'estes situacions o de preparació davant d’elles.
b) Fer front als desplaçaments de la població (refugiada, desplaçada i/o repatriada) causats per catàstrofes naturals o per l'acció humana.
c) Contribuir a la reconstrucció, restauració, rehabilitació i regeneració de zones urbanes afectades per catàstrofes d'origen natural, socionatural o humana, amb especial atenció a les necessitats de les persones afectades per estos motius i posant especial accent en la infància, com en col·lectius especialment vulnerables.
d) Donar suport a les accions civils de protecció per les víctimes de conflictes o circumstàncies excepcionals i de defensa dels drets humans.
e) Contribuir a assegurar la protecció contra tota forma de violència i abús dels col·lectius de població més vulnerable en contextos de crisi humanitària i especialment de la infància, incrementant la seua resiliència i recuperació emocional.

Foto: Farmamundi
Foto: Farmamundi

Les accions humanitàries hauran de ser coherents amb la legislació internacional relativa als drets humans i al dret internacional humanitari i respectar els principis ètics i operatius de l’acció humanitària:

- Humanitat: L'objectiu de l'acció humanitària és protegir la vida i la salut i garantir el respecte dels éssers humans.
- Neutralitat: Els actors humanitaris no han de prendre partit en les hostilitats i en les controvèrsies d'ordre polític, racial, religiós o ideològic.
- Imparcialitat: L'acció humanitària ha de dur-se a terme en funció de la necessitat, donant prioritat als casos més urgents i sense fer distincions sobre la base de la nacionalitat, raça, sexe, creença religiosa, classe o opinió política.
- Universalitat: On hi haja una aflicció manifesta, l’acció humanitària ha de respondre. Qualsevol víctima d'un desastre natural o humà ha de ser socorreguda, independentment de qualsevol diferència política, ètnica o d'un altre tipus, ja que tots formem part de la humanitat.
- Independència operativa: L'acció humanitària ha de ser autònoma dels objectius polítics, econòmics, militars o d'un altre tipus que qualsevol agent humanitari puga tindre respecte de les zones en què s'estiguen executant mesures humanitàries.

 

Normativa 2020 (pdf)

Normativa 2021 (pdf).Normativa 2022 (pdf 160 kb).

Acció Humanitària Històric 2022 (pdf 927 kb).

Grup de treball d'Acció HumanitàriaVídeos de projectes