S'està cercant, espereu....

Educació per al desenvolupament i la ciutadania global - València

Educació per al desenvolupament i la ciutadania global

Junt al suport a processos de desenvolupament en els països del Sud, la promoció d’una ciutadania crítica i compromesa amb els problemes globals del desenvolupament constituïx un dels eixos centrals de la política de cooperació internacional per al desenvolupament de l’Ajuntament de València.

L’educació per al desenvolupament com a procés participatiu i interactiu orientat a la formació, la conscienciació i la comprensió de les causes dels problemes del  desenvolupament i les desigualtats Nord-Sud constituïx el mitjà fonamental per a avançar cap a la generació d’una ciutadania global implicada en aconseguir un planeta equitatiu i just globalment. 

D’acord amb el Pla municipal de cooperació internacional per al desenvolupament, totes les accions hauran d’alinear-se amb l’enfocament basat en drets humans evitant així les accions de caràcter assistencialista, oferint una visió real i contextualitzada de la situació dels països del Sud. Al mateix temps, hauran de promoure la participació d’organitzacions socials i col·lectius de la ciutat de València apostant per la seua implicació com agents del canvi social. S’haurà de contemplar també l’Enfocament Sud, d’acord al qual la realitat dels països destinataris de l’AOD serà l’eix central de les actuacions, facilitant la comprensió de les causes que generen les diferències i les injustes relacions entre el Nord i el Sud i fomentar així la solidaritat i la interacció entre la ciutadania de València i les organitzacions i persones del Sud.

Amb l’objectiu de millorar l’eficàcia i l’impacte de les accions en matèria d’educació per al desenvolupament, l’Ajuntament de València compta amb una Estratègia d’educació per a la ciutadania global en l’àmbit no formal a la ciutat de València 2019-2022.  Esta estratègia es concep com una eina al servici dels actors cridats a participar en la construcció d’una ciutat més justa i més conscient de les implicacions dels processos globals que ens afecten. L’Ajuntament de València, en la seua condició d’administració amb major proximitat amb la ciutadania assumix així la responsabilitat de facilitar espais de pensament, de reflexió  d’aprenentatge, per a introduir la perspectiva global en l’acció local.

Per a la realització d’accions en matèria d’EpD, l’Ajuntament compta amb diversos instruments i línies d’intervenció:

  • Subvencions a ONGD per a la realització d’activitats d’educació per al desenvolupament, la ciutadania global i la sensibilització. Canalitzades principalment a través de la Convocatòria de Projectes de EpD i Ciutadania Global executats per ONGD amb presència i base social en la ciutat de València. Te caràcter anual i compta amb dos modalitats, una dirigida a projectes d’EpD i altra per a projectes de sensibilització.
  • Accions de sensibilització i visibilització de la cooperació al desenvolupament executades per l’Ajuntament de València. Esta línia inclou la realització d’exposicions, jornades temàtiques, campanyes informatives i de difusió dirigides a la ciutadania amb l’objectiu de donar visibilitat a les accions de la cooperació municipal i als actors, tant de València com del països del Sud, que hi participen.
  • Accions de sensibilització i formació incloses en el marc de les línies de treball de cooperació municipalista, realitzades principalment a través del Fons Valencià per la Solidaritat.
  • Convenis de col·laboració amb la Universitat de València i la Universitat Politècnica de València per a la realització d’estudis i pràctiques tant d’estudiants de països del Sud a València com d’estudiants de les universitats valencianes als països del Sud.
  • Organització anual de l’AGORA de les ONGD, orientat a fomentar la reflexió i l’intercanvi d’experiències entre els diferents actors de la cooperació municipal valenciana.
  • Conveni anual de col·laboració amb la CVONGD amb diferents línies d’actuació en matèria de cooperació internacional, sensibilització, educació per al desenvolupament, comerç just i consum responsable, acció humanitària i d’emergència, drets humans i solidaritat. Inclou activitats en el marc de la campanya Pobresa Zero, la celebració del Dia del Comerç Just i la realització d’activitats de formació especialitzada.

Els projectes i activitats de sensibilització social i educació per al desenvolupament s’adrecen a:

-Fomentar una reflexió crítica sobre les causes de la desigualtat mundial i les seues conseqüències.
-Promoure l'educació per a la pau, la solidaritat i el desenvolupament, generant valors i actituds de solidaritat i justícia que contribuïsquen a la transformació social.
-Promoció del comportament responsable, fomentant en la ciutadania valenciana actituds i comportaments responsables en consum, comerç just, finances ètiques i una cultura global de respecte a les persones i al medi ambient .
-Promoure el respecte dels Drets Humans, incidint especialment en els drets econòmics, socials i culturals i en la promoció dels drets individuals i col·lectius dels pobles del Sud.
-Millorar la qualitat dels recursos pedagògics i materials educatius al voltant de l'educació per al desenvolupament que contribuïsquen a una millor percepció de la societat valenciana cap als països del Sud.
-Difondre el contingut dels Objectius de Desenvolupament Sostenible establits en l'Agenda 2030 en la seua dimensió global i d’implicació en la coherència de polítiques per al desenvolupament.
-Fomentar el voluntariat i la participació de la societat valenciana com a agents d'educació i cooperació internacional per al desenvolupament.

Projectes Finançats

Convocatòries

Diagnòstic Educació per al Desenvolupament en l'àmbit No Formal en la ciutat de València.

Estratègia d'Educació per a la Ciutadania Global en l'Àmbit No Formal a la Ciutat de València (2019-2022)

Comissió EpDCVídeos de projectes