Projectes urbans - València

PROJECTES URBANS

PARC DE BENIMACLET

DESCRIPCIÓ  Foto aèria situació del parc. Font: SIGESPA vol 2010.
Àmbit del parc Foto aèria àmbit del parc. Font: SIGESPA vol 2010

El Parc de Benimaclet té una extensió de poc més de 2,1 hectàrees. L'àrea esta desagregada en dos parcel·les diferenciades. La Parcel·la I, més xicoteta que ocupa una extensió de 3.496,25 m2 i es troba integrada en el barri, i la Parcel·la II més gran de 17.673,92 m2 que està situada entre l'avinguda de Valladolid i la ronda nord que voreja Benimaclet i que definix el límit del sòl urbà. El disseny del parc es planteja en la seua globalitat però la definició detallada diferència el paisatge resultant en cada parcel·la. El Projecte d'Execució del Parc de Benimaclet es redacta per encàrrec de la Regidoria d'Urbanisme, Vivenda i Qualitat de Vida, després de ser aprovat el Pla Parcial corresponent i estant en procés la reparcel·lació dels terrenys.

|
QUADRO DE SUPERFÍCIES (pdf 54,9 kb)
Planta General Pla Planta General. Font: Projecte Execució parc Benimaclet

Informació addicional

PROJECTES URBANS

PARC DE BENIMACLET

  Parc de Benimaclet

Fitxa completa (pdf)