2018-03-23 - València

null 2018-03-23

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT

Data:
23-03-2018
Hora:
11:00
Òrgan:
C4DES
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN 23 DE MARZO DE 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.
0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 19 de gener de 2018.
Aprovat
0002 - Dóna compte dels ditàmens emesos per la Comissió Municipal d'Unificació de Criteris Tècnics en sessiò de 14 de març de 2018.
Expediente: E-05692-2018-000001-00 - Quedar assabentat
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
0003 - "Proposa aprovar la documentació subsanatoria presentada per la Universitat de València corresponent a la Modificació Puntual del Pla Especial ""Usos Illa de Cases Primat Reig"".
Expediente: E-03001-2017-000010-00 - Aprovat
0004 - "Proposa sotmetre a informació pública la correcció d'errors en les parcel.les 5D i 5G, Blocs C i E de l'Estudi de Detall i Annex a l'Estudi de Detall de la UE-1 del Pla Parcial Sector NPR-7 ""Quatre Carreres"".
Expediente: E-03001-2018-000071-00 - Aprovat
0005 - "Proposa donar compte de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de València de 2 de febrer de 2018, pel qual s'aprova definitivament la modificació puntual del Pla Especial ""Nou Campus"".
Expediente: E-03001-2016-000153-00 - Quedar assabentat
SEERVICI GESTIÓ CENTRE HISTÒRIC.
0006 - Proposa donar compte de la Resolució nº SM-1406 de 15 de març de 2018, sobre la submissió a 'informació pública del programa d'actuació aïllada de les parcel·les situades en el carrer Baix 19, 21 i 23.
Expediente: E-03502-2016-000003-00 - Quedar assabentat
MOCIONS.
0007 - Sr. Estellés, sobre l'ús de solars urbans.
Expediente: O-89CIU-2018-000065-00 - Aprovada proposta alternativa
0008 - Sr. Estellés, sobre sol·licitud d'informes a Desenvolupament Urbà i Mobilitat Sostenible sobre la nova situació de l'avinguda del Cid després de l'eliminació de les passarel·les de vianants.
Expediente: O-89CIU-2018-000065-00 - Rebutjat
0009 - Sr. Estellés, sobre l'actualització de l'Ordenança Municipal de Protecció Contra Incendis.
Expediente: O-89CIU-2018-000065-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES.
0010 - Sr. Mendoza, sobre adaptació de parades com a conseqüència de retallades i canvis en les línies de l'EMT.
Expediente: O-89POP-2018-000022-00 - Contestada
0011 - Sr. Mendoza, sobre embossos i contaminació a València.
Expediente: O-89POP-2018-000022-00 - Contestada
0012 - Sr. Mendoza, sobre treballs coordinació setmana bicifest.
Expediente: O-89POP-2018-000022-00 - Contestada
0013 - Sr. Mendoza, sobre marquesina EMT en plaça Tetuán.
Expediente: O-89POP-2018-000022-00 - Contestada
0014 - Sr. Mendoza, sobre parades de l'EMT.
Expediente: O-89POP-2018-000022-00 - Contestada
0015 - Sr. Estellés, sobre el passatge Germanies.
Expediente: O-89CIU-2018-000055-00 - Contestada
0016 - Sr. Estellés, sobre la suspensió de llicències per a nous hotels en Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2018-000055-00 - Contestada
0017 - Sr. Estellés, sobre l'acord entre veïns i govern municipal sobre la solució urbanística del PEC.
Expediente: O-89CIU-2018-000055-00 - Contestada
0018 - Sr. Estellés, sobre la venda de solars del Parc Central.
Expediente: O-89CIU-2018-000055-00 - Contestada
0019 - Sr. Estellés, sobre els tallers provisionals de la T2.
Expediente: O-89CIU-2018-000055-00 - Contestada
0020 - Sr. Estellés, sobre l'externalització del servici de llicències.
Expediente: O-89CIU-2018-000055-00 - Contestada
0021 - Sr. Estellés, sobre les permutes en el Cabanyal.
Expediente: O-89CIU-2018-000055-00 - Contestada
0022 - Sr. Estellés, sobre el Metropol.
Expediente: O-89CIU-2018-000055-00 - Contestada
0023 - Sr. Estellés, sobre l'alqueria Juliá.
Expediente: O-89CIU-2018-000055-00 - Contestada
0024 - Sr. Estellés, sobre l'adquisició del Centre Excursionista.
Expediente: O-89CIU-2018-000055-00 - Contestada
0025 - Sr. Estellés, sobre el pressupost adjudicat a les obres de Sant Vicent de la Roqueta.
Expediente: O-89CIU-2018-000055-00 - Contestada
0026 - Sr. Giner, sobre el Pla d'Inversions i Finançament d'AUMSA.
Expediente: O-89CIU-2018-000055-00 - Contestada
0027 - Sr. Novo, sobre aparcament d'autocaravanes en el Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2018-000022-00 - Contestada
0028 - Sr. Novo, sobre aparcaments públics per a residents.
Expediente: O-89POP-2018-000022-00 - Contestada
0029 - Sr. Novo, sobre aplicació de mesures del PEV per a contindre el preu de la vivenda nova.
Expediente: O-89POP-2018-000022-00 - Contestada
0030 - Sr. Novo, sobre compliment condicions per a cessió de parcel·la per al Centre de Salut de Malilla (2).
Expediente: O-89POP-2018-000022-00 - Contestada
0031 - Sr. Novo, sobre edifici d'AUMSA en carrer Recaredo, 26.
Expediente: O-89POP-2018-000022-00 - Contestada
0032 - Sr. Novo, sobre hotel en la Marina.
Expediente: O-89POP-2018-000022-00 - Contestada
0033 - Sr. Novo, sobre modificació de projectes de renovació d'infraestructures en el Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2018-000022-00 - Contestada
0034 - Sr. Novo, sobre modificació puntual planejament Casa dels Bous.
Expediente: O-89POP-2018-000022-00 - Contestada
0035 - Sr. Novo, sobre obtenció de propietats de l'empresa pública Pla Cabanyal-Canyamelar, S.A.
Expediente: O-89POP-2018-000022-00 - Contestada
0036 - Sr. Novo, sobre propietats de l'empresa pública Pla Cabanyal-Canyamelar, S.A.
Expediente: O-89POP-2018-000022-00 - Contestada
0037 - Sr. Novo, sobre projectes de rehabilitació i de nova construcció d'edificis per a lloguer social.
Expediente: O-89POP-2018-000022-00 - Contestada
0038 - Sr. Novo, sobre suspensió de llicències per a usos Terciari Hoteler en Ciutat Vella.
Expediente: O-89POP-2018-000022-00 - Contestada
0039 - Sr. Novo, sobre titularitat dels immobles per a la construcció d'un centre cívic en el Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2018-000022-00 - Contestada
0040 - Sr. Novo, sobre titularitat de l'immoble per a la construcció d'una escola-taller d'ocupació en el Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2018-000022-00 - Contestada
0041 - Sr. Novo, sobre ubicació tallers Línia T-2.
Expediente: O-89POP-2018-000022-00 - Contestada
0041 - PRECS I PREGUNTES.
SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE.
0042 - "Proposa l'adhesió a la Xarxa EFC ""Cities and Regions for Cyclist"".
Expediente: E-01801-2018-000516-00 - Aprovat