S'està cercant, espereu....

Històric de Concursos - València

Històric de Concursos

 

Organisme Concurs
Organisme Concurs
Ajuntament Inspector d'Obres i Servicis (16/08/2004)
Ajuntament Inspector de Tributs, Rendes i Recaptació (16/08/2004)
Ajuntament Inspector Coordinador TNF (16/08/2004)
Ajuntament Tècnic Mitjà (Arquitecte Tècnic) (19/01/2006)
Ajuntament Cap de Secció Mitjà TD (Arquitecte Tècnic) (19/01/2006)
Ajuntament Direcció de Centres Educatius Municipals i del Conservatori Municipal (07/06/2010)
Ajuntament Cap de Negociat Administratiu (16/08/2004)
Ajuntament Direccions de Servici (TD), Direcció de Banda Municipal (TD) (PM), Coordinació Responsabilitat Patrimonial pel procediment de lliure designació (29/06/2012)
Ajuntament Cap de Servici (TD) - Tercera Fase (12/08/2014)
Ajuntament Cap de Servici (TD) Quarta Fase (03/11/2014)
Ajuntament Coordinació Servicis Centrals Tècnics TD (BOP 27/11/2014)
Ajuntament Caps de Secció (TD) i Secretària Jurat Tributari (10/03/2015)
Ajuntament Caps de Secció Adjuntes a Caps de Servici (TD) Enginyer Industrial (10/03/2015)
Ajuntament Coordinació Tècnica Mitja (TD) (10/03/2015)
Ajuntament Personal Tècnic Delegat d'Intervenció (TD) (10/03/2015)
Ajuntament Caps de Secció (TD) TAG (23/03/2015)
Ajuntament Intendència General Cap Policia Local (TD) (23/03/2015)
Ajuntament Cap de Servici (TD) (13/01/2014)
Ajuntament Cap d'Oficina Benestar Social
Ajuntament Cap de Secció (TD) Enginyer/a Industrial Eng. Camins
Ajuntament Cap de Secció Adj. Cap Servici (TD) Arquitecte/a
Ajuntament Direccions de centres docents públics
Ajuntament Cap de Secció (TD) Arquitecte/a
Ajuntament Cap de Secció Adj. J. Servici (TD) Enginyer/a de Camins
Ajuntament Caps de Secció (TD) Eng. Industrial
Ajuntament Caps de Secció (TD) Psicòleg/ Psicòloga
Ajuntament Caps de Secció Mitjà (TD) Eng.Tèc Agrícola
Ajuntament Jefatura de Sección (TD) Pedagog/a
Ajuntament Cap de Servici (TD) - Segona Fase (31/03/2014)
Ajuntament Caps de Secció Mitjà (TD) Eng.Tèc. Obres Públiques
Ajuntament Direccions de Servici (TD) de Lliure Designació
Ajuntament Caps de Servici (TD), un lloc de treball de Coordinació Alcaldia (TD) i un lloc d'Inspecció Cap Bombers/es, Prevenció i Intervenció Emergències (TD), pel sistema de lliure designació.
Ajuntament 5 Cap Servici (TD), Lliure Deisgnació
Ajuntament Auditor/a Cap (TD)
Ajuntament Concurs de mèrits per a la provisió de 8 llocs de treball Cap Secció (TD), categoria T.A.G.
Ajuntament Personal Mèdic - Cap Salut Laboral (TD) (31/03/2014)
Ajuntament Convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de 12 llocs de treball Cap Servici (TD) en diferents servicis municipals
Ajuntament Concurs de mèrits per a la provisió de diferents llocs de treball Cap Secció (TD), en diversos servicis municipals.-
Ajuntament Convocatòria per a la provisió, pel sistema de Lliure Designació, de dos llocs de treball Cap Servici (TD) en diferents servicis municipals.-
Ajuntament Concurs de mèrits 3 Cap de Secció Mitjana (TD) Graduat/da Social
Ajuntament Convocatòria lliure designació 11 llocs de treball de Cap de Servici (TD)
Ajuntament Convocatòria concurs de mèrits 4 llocs de treball Cap Seeció i 2 llocs de Cap Secc. Adjunta a Cap Servici (TD) categora economistas
Ajuntament Cap de Secció (TD) Tècnica de Telecomunicacions (12/05/2014)
Ajuntament "Coordinador/a Artístic/a Auditori ""LA MUTANT"""
Ajuntament Convocatòria lliure designació 1 lloc de treball Cap Servici (TD) i 1 lloc de treball Director Banda (TD)(PM)
Ajuntament Director/a CEMAS
Ajuntament Concurs mèrits 8 llocs Secretari/a Juntes de Districte (TD)
Ajuntament Concurs de mèrits d'1 lloc de treball de Coordinació de Servicis Administratius (TD), 18 llocs de treball de Caps de Secció Adjunta a la Cap de Servici (TD), 6 llocs de treball de Caps de Secció (TD) i 1 lloc de treball de Cap d'Oficina (TD)
Ajuntament Convocatòria de lliure designació de 3 llocs de treball de Cap de Servici (TD) i 1 de Delegat/da de Protecció de Dades
Ajuntament Concurs de mèrits de 3 llocs de treball de Cap de Secció Mitjana (TD), categoria Enginyer/a Tècnic/a Agrícola
Ajuntament Convocatòria lliure designació 1 lloc de Comissaria Principal Cap Policia Local (TD).
Ajuntament Coordinador/a Artístic/a Teatre El Musical
Ajuntament Cap de Secció (TD) (08/08/2014)
Ajuntament Concurs de mèrits provisió un lloc de Cap de Secció (TD) categoria Enginyer Industrial
Ajuntament Convocatòria lliure designació 1 lloc de treball de Cap de Servici (TD), en el Servici d'Educació
Ajuntament Concurs de mèrits d'1 lloc de treball de Coordinació de Servicis Administratius (TD), 6 llocs de treball de Cap de Secció adjunta a la Cap de Servici (TD), 6 llocs de treball de Cap de Secció (TD).
Ajuntament Convocatòria 13 places cap de Servici (TD), procediment de lliure designació
Ajuntament Analista Cap de Projectes TIC (TD) i Analista Cap de Sistemes TIC (TD) (08/08/2014)
Ajuntament Cap de Secció (TD) i Assimilats (08/08/2014)
Ajuntament Coordinació Salut, Seguretat i Higiene Laboral (TD) (12/08/2014)
Palau de la Música Concurs públic Internacional convocat per a efectuar la proposta del nomenament de Director o Directora de l’O.A.M. “Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València.
Universitat Popular Formador/a -Animador/a Sociocultural. Especialitat Gimnàstica (2006)
Universitat Popular Formador/a -Animador/a Sociocultural. Especialitat Balls de Saló (2006)
Universitat Popular Formador/a -Animador/a Sociocultural. Especialitat Informàtica (2006)
Universitat Popular Formador/a - Animador/a Sociocultural. Especialitat Anglés
Universitat Popular Formador/a -Animador/a Sociocultural. Especialitat Plàstica
Organisme Concurs