S'està cercant, espereu....

Ajuntament | Ajuntament de València - València

Ajuntament de València

Els Municipis són Entitats bàsiques de l'organització territorial de l'Estat i vies immediates de participació ciutadana en els assumptes públics.

L'Ajuntament de València és l'òrgan encarregat del govern i l'administració del nostre municipi.

L'Ajuntament de València s'organitza i actua amb sotmetiment ple a la Llei i al Dret, i exercix les seues competències amb plena subjecció al que disposa la Constitució Espanyola, en la legislació bàsica estatal sobre règim local, dictada a l'empara de l'article 149.1.18ª CE, i en la legislació de règim local que aprove la Comunitat Valenciana en l'àmbit de les seues competències.

L'Ajuntament de València s'organitza i exercix les seues competències dins dels límits de l'autonomia local reconeguda i protegida per la Constitució Espanyola i d'acord amb allò que s'ha establit en el seu Reglament Orgànic de Govern i Administració.

L'Ajuntament de València exercix les seues competències pròpies, arreplegades en la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases del Règim Local, en règim d'autonomia i sota la seua pròpia responsabilitat; així com altres de caràcter delegat en els termes concrets de la delegació.

De conformitat amb els articles 3 al 9 del Reglament Orgànic els principis generals pels que es regix l'Ajuntament de València són:

  • Principi de legalitat
  • Principi d'autonomia local
  • Principi de servici objectiu a l'interés general
  • Principi de participació democràtica
  • Principi d'integritat democràtica, transparència i proximitat
  • Principi de gestió responsable
  • Principi d'eficàcia, descentralització funcional i desconcentració
Atenció ciutadana
Seu Electrònica
|