Aprovats - València

Projectes de reparcel·lació aprovats

Projecte de Reparcel.lació U.E. JUAN LLORENS-SAN IGNACIO LOYOLA (Plànol)Projecte de Reparcel.lació U.E. TURIS.TRES FORQUES (PlànolProjecte de Reparcel.lació U.E.2 QUATRE CARRERES (Plànol)Projecte de Reparcel.lació BENICALAP NORTE NPR-1 (Plànol)Projecte de Reparcel.lació DE LA U.E. UNICA DE P.P. ORRIOLS (Plànol)Projecte de Reparcel.lació FORZOSA POLÍGONO -A- SECTOR1-ADEMUZ (Plànol)Projecte de Reparcel.lació PAI DE LA UE PS2 EL PALMAR (Plànol)Projecte de Reparcel.lació PAI SAGUNTO (Plànol)Projecte de Reparcel.lació PAI JUAN VERDEGUER (Plànol)Projecte de Reparcel.lació PAI U.E. ALQUERIA BENET (Plànol)Projecto de Reparcel.lació SECTOR 13 CAMPANAR NORTE (Plànol)Proyecto de Reparcelación SECTOR NPR2 BENICALAP SUR (Plano)Proyecto de Reparcelación SECTOR PR-14 BENIFERRI (Plano)Proyecto de Reparcelación SUNP AVDA FRANCIA (Plano)Proyecto de Reparcelación U.A.E. CARPESA (Plano).Proyecto de Reparcelación U.E 1 NPR7 QUATRE  CARRERES (Plano).Proyecto de Reparcelación U.E2.P.P. CAMPANAR SUR SECTOR PRR-12 (Plano).Proyecto de Reparcelación U.E.P.P. SECTOR 2 TAVERNES BLANQUES (Plano) Proyecto de Reparcelación U.E. ENTRADA SAN PAU (Plano)Projecte de Reparcel.lació de Drassanes-Grau Sector M5, aprovat per la Junta de Govern Local de 23 d'octubre de 2020.Projecte de Reparcel·lació Unitat d'Execució Única Sector "Camino Hondo del Grao", aprovada per la Junta de Govern Local el 3 d'abril de 2020. Projecte Reparcel·lació forçosa del Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució B del PN-2 de Benifaraig Projecte de Reparcel·lació de Font de Sant LLuis, adaptat a les modificacions derivades de l'execució de sentència 258/15 de 30 de setembre, del Jutjat del Contenciós-Administratiu Nº 9 de València procediment ordinari 121/2013. Projecte de reparcel·lació del programa d'actuació integrada de la U.E "Río Bidasoa- Juan Piñol" Text refós del Projecte de Reparcel·lació forçosa "PARC CENTRAL- Fase 1A- Àmbit A, 4-1", aprovat per la JGL el 30 de juny 2017, corregit per acord de JGL de 29.12.17. Inclou modificacions de cadastre. Projecte de Reparcel·lació Forçosa Fase 1 - Zona A "Antic Mestalla". Actuació Territorial Estratègica "València Club de Futbol" Projecte de reparcel·lació de la Unitat d'Execució "Palleter" Projecte de Reparcel·lació del Sector S.U.P. P.R.R-9 de PATRAIX Projecte de reparcel·lació voluntària de la Unitat d'Execució del Sector residencial "NPR-9 Massarrojos Nord" Projecte de reparcel·lació del PRI en la parcel·la de Ferros Túria del Polígon "Vara de Quart" (València-Xirivella) Projecte de Reparcel·lació de la Unitat d'Execució "Guillem Anglesola" Projecte de reparcel·lació de la U.E.A. del PRI de Castellar» Projecte de Reparcel·lació Flor de Maig Proyecto de Reparcelación Forzosa de la unidad de ejecución nº1 del plan parcial del sector de suelo urbanizable programado nº 6 "Malilla Norte" del P.G.O.U de Valencia Projecte de Reparcel.lació unitat d'execució UA-1 del P.E.R.I de Carpesa de València Projecte de Reparcel·lació "U.E. C/ Brasil entre C/ Velàzquez, C/ Castán Tobeñas, C/ de Torres i C/ Poeta Navarro Cabanes" Projecte de Reparcel·lació Forçosa de l'Accés Sud-este al Sector Massarrojos Sur Projecte de Reparcel·lació Forçosa de la Unida d'Execució TURIS-TRES FORQUES Projecte de Reparcel·lació "Músico Chapí" Projecte de reparcel·lació del Pla de Reforma Interior de Millora "Camino de Moncada, Hnos. Machado, Juan XXIII y Río Segre" Compte de Liquidació definitiu (nov 2014) del Projecte de Reparcel·lació Forçosa PRIM "Camí de Moncada, Germans Machado, Joan XXIII i Riu Segre” Incidències en el Compte de Liquidació Provisional de l'Execució de les Sentències (juliol-2013) del Projecte de Reparcel·lació Forçosa de la U.E. única del P.P. del Sector de S.U.N.P. 5 "Moreres II"

Projecte de Reparcel·lació forçosa de la Unitat d'Execució Única del "Sector Sòl Urbanitzable Residencial-Sud Font de Sant Lluís" del P.G.O.U de València, adaptat a les modificacions derivades de l'execució de sentència 258/15 de 30 de setembre del Jutjat del Contenciós-Administratiu Núm. 9 de València (Procediment ordinari 121/2013).
Aprovat en JGL el 15 de juny de 2018.

 

Servici: Gestió Urbanística
Secció: Reparcel·lacions


BOP 27.11.2013 (Pdf 376 kb).

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ

I.- BOE

BOE n. 215 del 5 de setembre de 2018 (pdf 321 kb).

II.- CERTIFICACIONS ADMINISTRATIVES

Certificació administrativa del 9 de gener de 2018 (pdf 230 kb). Certificació administrativa de l'11 de setembre de 2018 (pdf 411 kb). Certificació administrativa del 31 de gener de 2019 (pdf 63 kb).

III.- DOC E RECOPILATORI MAIG 2018

ANNEX II TAULES

Annex II Taules (pdf 950 kb).

ANNEX III VALORACIÓ I EDIFICACIONS

Tom I

Valoracions (pdf 93 kb). Memòria valoració d'edificacions i construccions auxiliars a extingir (pdf 11047 kb).

Tom II

Valoració de vol (pdf 4898 kb).

ANNEX PLÀNOLS

Informació

A1 - Situació (pdf 1126 kb). A2 - Cadastral històric (pdf 3169 kb). A3 - Parcel·lari municipal (pdf 3008 kb). A4 - Cadastre actual (pdf 1833 kb). A5 - Propietats municipals (pdf 676 kb). A6 - Classificació (pdf 1965 kb). A7 - Usos actuals (pdf 1288 kb). A8 - Cartografia base (pdf 1227 kb).

Ordenació

B1 - Aportades juny 2013 (pdf 2796 kb). B2 - Aportades juny 2013 en color (pdf 4403 kb). B3 - Adjudicades públiques (pdf 2428 kb). B4 - Adjudicades domini i ús privat maig 2018 (pdf 4212 kb). B5 - Adjudicades domini i ús privat maig 2018 (pdf 2183 kb). B6 - Classificació i valoració adjudicades juny 2013 (pdf 2351 kb). B7 - Parcel·les resultants sobre Ordenació maig 2018 (pdf 1916 kb). FINQUES APORTADES (pdf 2521 kb). FINQUES RESULTANTS PRIVADES (pdf 849 kb). FINQUES RESULTANTS PÚBLIQUES (pdf 364 kb). MEMÒRIA QUOTES URBANITZACIÓ (pdf 303 kb). MEMÒRIA PRF (pdf 807 kb).

MEMÒRIA I ANNEX ADAPTACIÓ FINQUES MUNICIPALS A LA MODIFICACIÓ NÚM. 2 (pdf 1280 kb).PLÀNOLS ADAPTACIÓ FINQUES MUNICIPALS (pdf 9755 kb).

IV.- "DOCUMENT ANNEX" AL DOCUMENT RECOPILATORI

PLÀNOLS MODIFICATS

B2 - Aportades desembre 2018 (pdf 4418 kb). B3 - Adjudicades públiques (pdf 2585 kb). B4 - Adjudicades domini i ús privat desembre 2018 (pdf 4096 kb). B5 - Adjudicades domini i ús privat (pdf 1117 kb).

TAULES MODIFICADES

Adjudicades (pdf 110 kb). Base (pdf 212 kb). Calendari (pdf 216 kb). Resum (pdf 145 kb).

V.- FINQUES RESULTANTS I APORTADES EN EL REGISTRE DE LA PROPIETAT N. 12

Finques aportades Tom I (pdf 111306 kb). Finques aportades Tom II (pdf 122236 kb). Finques resultants privades (pdf 59511 kb). Finques resultants públiques (pdf 19655 kb).