S'està cercant, espereu....

Registre informatiu de parcel·les adjudicades en reparcel·lacions - València

Registre informatiu de parcel·les adjudicades en reparcel·lacions


 

Què és? El RIPAR és un instrument que oferix informació sobre les parcel·les no edificades resultants de les reparcel·lacions tramitades en el terme municipal pel Servici de Gestió Urbanística, així com de les circumstàncies de les dites parcel·les.

Es tracta d'un document de caràcter informatiu, i no acreditatiu, per això la informació en ell continguda servirà per a tal ús informatiu o de primera aproximació que les persones interessades podran descarregar i reutilitzar, no se certifica per tant el seu contingut i per això no es pot inferir d'ell drets ni responsabilitats. Així mateix tampoc té caràcter coercitiu ni sancionador.

Quina informació conté? Inclou la informació i documentació extreta de la reparcel·lació que es considera d'interés, i també l'obtinguda després de l'aprovació de la reparcel·lació, de manera que es puga tindre coneixement de la situació general administrativa i urbanística de les parcel·les, sense perjuí de poder sol·licitar informació més detallat o aclariment de la informació continguda en el Servici de Gestió Urbanística. A continuació es descriu la informació objecte del RIPAR:

. Inclou les parcel·les edificables (industrials, terciàries o residencials) que després de l'aprovació del projecte de reparcel·lació en el que estan incloses encara no s'han edificat.

. No inclou les parcel·les dotacionals adjudicades a les administracions públiques. . Inclou la informació identificativa i descriptiva de les parcel·les, superfície, situació urbanística quant a l'estat de compliment dels deures de cessió, equidistribució o urbanització. També inclou la informació relativa a l'estat de tramitació dels projectes de reparcel·lacions.

. No inclou dades personals sensibles, de conformitat amb la legislació de protecció de dades, per la qual cosa no contindrà els noms i la direcció o contacte de les persones propietàries.

. En les successives actualitzacions del registre es donarà d'alta totes les parcel·les incloses en els nous projectes.

. Es donarà de baixa del RIPAR les parcel·les quan es comunique la concessió de la llicència d'obres. No obstant, a fi d'oferir la major informació possible, evitant així mateix errors i desajustos temporals, en la primera versió del RIPAR (novembre del 2021) es donarà d'alta totes les parcel·les que no hagen iniciat l'edificació, independentment que tinguen concedida o no llicència d'obres. En la següent actualització del registre es donarà de baixa les parcel·les edificades o amb llicència d'obres concedida. Amb posterioritat, la persona interessada a obtindre informació sobre parcel·les en procés d'edificació o recentment edificades podran consultar les anteriors versions del RIPAR, que es mantindran publicades.

. Finalment, s'advertix que no figura en la informació continguda en el RIPAR la possible modificació de la configuració de les parcel·les a causa de canvis en el planejament, sentències, estudis de detall, agrupacions o altres mecanismes aprovats amb posterioritat al projecte de reparcel·lació.

Quan s'actualitza? S'establix una periodicitat mínima d'actualització de la informació d'un any, i també s'actualitzarà segons necessitat, per exemple en el cas d'aprovació d'un nou projecte de reparcel·lació pel qual s'adjudiquen noves parcel·les edificables, deixant-se constància de la data de l'última actualització en el nom del document.

Quina estructura té? La informació continguda s'estructura en dos taules:

- La taula general que conté els camps següents: el número de l'expedient, el nom del projecte, el nombre de parcel·les sense edificar, el percentatge d'obra executada, si s'ha produït la recepció de les obres, si hi ha quotes d'urbanització pendents, compte de liquidació definitiva, retaxació de càrregues o procediments judicials pendents.

Taula General novembre 2022 (Pdf 422) - La taula de parcel·les conté la identificació de les parcel·les, la seua superfície i el link al plànol o al projecte.

Taula Parcel.les novembre 2022 (Pdf 494 kb)