S'està cercant, espereu....

Perfil del contractant | Ajuntament de València - València

Procediments convocats a partir d'1 de gener de 2018

Les licitacions publicades a partir de l'1 de gener de 2018 es troben disponibles en la Plataforma de Contractació del Sector Públic de l'Estat. Disposen d'una relació completa en l'opció del menú corresponent. Les licitacions anteriors estan disponibles en la resta d'opcions del Perfil del Contractant.

Expedient de Contractació

112-SER-2013

Objecte : SERVICIS INFORMÀTICS DE PLATAFORMA DE CIUTAT INTEL·LIGENT (PLATAFORMA VLCI) EN MODE SERVICI, DEFINICIÓ I POSADA EN MARXA OF. PYTOS.
Núm. expedient: 112-SER-2013
Procediment: Obert
Pressupost base de licitació: 3966942,15 + 833057,85 (21% IVA) = 4800000,00 PER ALS QUATRE ANYS.

Dates

Enviament al butlletí: 13/11/2013
Diari/Butlletí: D.O.U.E.
Data de publicació:
Fi termini proposicions: 23/12/2013 12:00

Apertura proposicions

Apertura pública sobre nº2: 02/01/2014 12:00
Apertura pública sobre nº 3: 04/03/2014 12:00

Anunci de convocatòria

Requeriment prèvia adjudicació

Data de requeriment: 09/05/2014
Data fi de termini: 20/05/2014
Oferta més avantatjosa: TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNIC.

Anunci requeriment:

Adjudicació

Data d'ajudicació: 06/06/2014
Data publicació perfil del contractant: 12/06/2014
Adjudicatari: TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U.
Import adjudicació: PRESTACIÓ 1: 1309653,52 + 275027,23 (21% IVA) = 1584680,75 Y PRESTACIÓ 2: BAJA ÚNICA DEL 10% SOBRE PRECIOS UNITARIOS.

Anunci d'adjudicació:

Formalització

Data formalització: 09/07/2014
Adjudicatari: TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.
Import adjudicació: 4.800.000,00 €

Plecs


Per a més informació ha de dirigir-se a:
Servici de Contractació
Tel.: 963 525 478
Ext.:1214/1216/1228/1248
Correu electrònic :pliegos@valencia.es