Pot obtindre directament els documents per a realitzar el pagament dels seus tributs i la resta d'ingressos de dret públic (excepte multes de tràfic i ORA) omplint les dades que s'indiquen a continuació, tant per a pagament en període voluntari com a executiu.