Pot consultar el detall del seu rebut, obtindre directament els documents per a realitzar el pagament o, en el seu cas, el justificant de pagament dels seus tributs i altres ingressos de dret públic (excepte multes de trànsit i ORA) emplenant les dades que s'indiquen a continuació, tant per a pagament en període voluntari com executiu.

Les persones jurídiques, o físiques que disposen de certificat digital, poden obtindre els seus rebuts o justificants de pagament DIRECTAMENT accedint a l’ Oficina Virtual Tributària.