Programes - València

PROGRAMES

1. INFORMACIÓ.

2. SERVICIS DOMICILIARIS:

Amb l'objectiu de mantindre, en la mesura que siga possible, a les persones majors, amb discapacitat o dependents en el seu entorn natural en les millors condicions de vida dins de la comunitat, l'Ajuntament de València disposa dels següents Servicis Domiciliaris, que poden ser complementaris entre si:

3. INSERCIÓ SOCIAL I LABORAL.

La inserció social com a objectiu es desenvolupa a través de diferents línies d'actuació: la pròpiament social, la laboral, la d'habitatge, etc. Es tracta de facilitar vies de resolució de problemes, satisfer necessitats i protegir els drets de les persones. Alguns, com el de la garantia d'ingressos mínims o l'accés a un habitatge digne, precisen de la complementarietat d'accions de tipus social i laboral.

Presentació

Programa marco de Inserción Social y Laboral

Programa d'accés a habitatge

Subvencions per al desenvolupament de projectes d'intervenció en l'àmbit de l'acció social.

Barems aprovats en Junta de Govern Local de data 11 de desembre de 2020:

Barem per a l'adjudicació o permuta de famílies procedents del cens d'habitatge precari 

Barem per a l'adjudicació o permuta de famílies procedents de col·lectius emergents

4. ATENCIÓ A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL:

L'Ajuntament de València té diversos serveis per a persones amb diversitat funcional o discapacitat (sensorial, intel·lectual, física o mental) que viuen a la ciutat de València. El seu objectiu és aconseguir la inclusió social d'aquestes persones fomentant la seua plena ciutadania i participació social. Es desenvolupen actuacions que promouen entorns socials lliures de barreres, estereotips i prejudicis, treballant per una societat normalitzadora de la diversitat humana.

Presentació

 

5. MENOR:

L'Ajuntament de València desenvolupa un conjunt d'actuacions orientades a l'atenció de menors i adolescents que es troben en situació de risc i desemparament, de la ciutat de València. Les seues accions estan encaminades a la protecció dels drets de les i els menors en risc, la prevenció i l'adaptació social.

Presentació

6. ATENCIÓ PSICOLÒGICA:

Este programa té per objecte l'atenció de les necessitats psicosocials que plantegen les persones ateses des dels diferents programes, així com el suport a les intervencions realitzades des de la resta de programes i serveis del Centre Municipal de Serveis Socials.
S'inclou en el sistema d'atenció primària i té les següents funcions:
1. Prevenció, avaluació i actuació en problemàtiques psicològiques i socials.
2. Atén demandes, col·labora i dona suport tècnic a professionals que integren els equips dels Centres.
3. Exerceix les accions pròpies de la seua especialitat professional en els equips interdisciplinaris de Serveis Socials.

7. CENTRE D'ATENCIÓ A PERSONES SENSE LLAR:

La seua finalitat principal és atendre les persones que manquen d'habitatge i que es troben en risc o en situació d'exclusió social, manquen de recursos econòmics i relacionals i d'habilitats socials suficients per a cobrir les seues necessitats.
En primer lloc, i per a cobrir les situacions d'emergència que es puguen produir, el Centre proporcionarà la cobertura de les necessitats bàsiques d'allotjament, higiene i manutenció. Una vegada superada l'atenció bàsica inicial, es procedirà a prestar una atenció integral que abaste els problemes soci-sanitaris associats als problemes d'exclusió.
A més és el centre coordinador de recursos per a persones sense llar que hi ha a la ciutat.

8. PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL I DEPENDÈNCIA.

L'Ajuntament de València, posa a la disposició de les seues veïnes i veïns a personal específicament format per a atendre casos de dependència i limitació funcional per a desenvolupar actes bàsics de la vida diària.El programa presta des d'una primera atenció informativa, fins a la valoració de la situació i proposta de recursos adequats per a atendre aqueixa situació, sent competència de la Generalitat la resolució de l'expedient.
Si vosté precisa atenció ha de dirigir-se al Centre Municipal de Servicis Socials que li corresponga per domicili i sol·licitar cita en el Programa de Dependència.
Per a saber quin Centre li correspon pot cridar al telèfon d'informació municipal 010 o consultar-ho en la web de Servicis Socials /val/benestar-social-i-integracio.
HORARI D'ATENCIÓ De Dilluns a dijous de 9.00 a 14.00 hores. Divendres de 12 a 14 h.

 

PROGRAMA EDUCATIU D'IGUALTAT, CONCILIACIÓ I PREVENCIÓ DE LA VIOLESNCIA CONTRA LES DONES - PEIP

Violència de gènere / Programa Educatiu d'Igualtat, Conciliació i Prevenció de la Violència contra les Dones

Programa Educatiu d'Igualtat, Conciliació i Prevenció de la Violència contra les Dones - PEIP

La igualtat, és un dret reconegut en les societats democràtiques, no obstant això, el seu significat es diluïx en la pràctica quotidiana. “Totes i tots som iguals”, però igualar no significa fer taula rasa amb la pluralitat de caràcters, sers i situacions.

La igualtat no és l'eliminació de les diferències sinó l'absència de discriminació per l'existència d'eixes diferències.

Durant la nostra vida, aprenem a comportar-nos amb les altres persones. Repetim conductes que acceptem com a vàlides, per costum, perquè així ens les ensenyen des de la infància, encara que algunes d'elles es basen en prejuís i provoquen la indefensió dels que es mostren diferents.

Si creguem oportunitats d'igualtat, avançarem en una societat més igualitària, fent prevenció i eradicant la violència de gènere.

La violència contra les dones és un problema de gran rellevància social, que incumbix a tota la ciutadania i que necessita d'una conscienciació i sensibilització per part de totes i tots. És la manifestació de la màxima desigualtat i discriminació que patixen les dones.

En este sentit, es considera necessari un canvi en les pautes socials i culturals basades en la diferenciació per gènere, traduïda en l'assignació de rols estereotipats a la dona i a l'home, així com l'eliminació de la violència com a via per a la Resolució de conflictes.

Actualment este programa se centra en la realització dels Tallers per a "Educar en Igualtat" dirigits a Educació Infantil (5 anys) i Educació Primària en els col·legis públics i concertats de la ciutat de València.

Objectiu general

Previndre la violència contra les dones des de les edats més primerenques, introduint en els continguts educatius i dins de l'àmbit escolar els conceptes d'igualtat de gènere i la defensa dels drets humans de totes les persones, dones i hòmens, independentment de la seua edat, origen, raça, orientació sexual, etc.

Objectius específics

-- Previndre la violència contra les dones des de les edats més primerenques en la població educativa de la ciutat.
-- Educar en els conceptes d'igualtat de gènere.
-- Ajudar a la resolució de conflictes sense violència, educar la ràbia.
-- Conéixer i aprendre a defendre el nostre espai i el nostre cos.
-- Desmitificar tasques femenines i/o masculines.
-- Educar en l'empatia, educar els sentiments i treballar l'autoestima.

Qui ho poden sol·licitar

Els centres escolars, públic o concertats de la ciutat de València, per mitjà de l'Oferta Educativa de la Regidoria d'Educació i Universitat Popular ,realitzant la sol·licitud dels tallers a la Secció de Projectes Educatius.

Esta demanda és derivada a la Secció de Dones i Igualtat on s'ubica l'equip de professionals especialitzades en gènere.

Requisits

-- Formalitzar la sol·licitud a la Secció de Projectes Educatius (Regidoria d'Educació i Universitat Popular de l'Ajuntament de València)
-- El centre educatiu haurà de disposar de televisió, reproductor de DVD, ordinador, canó per a poder projectar a l'alumnat participant una presentació powerpoint i/o DVD.
-- Que els tallers es duen a terme durant el curs escolar i dins de l'horari lectiu, amb la participació del professorat sol·licitant.

Quan sol·licitar-ho

A l'inici del curs escolar

On sol·licitar-ho

A través de www.valencia.es/educacion
--- Projectes educatius
--- Formularis de sol·licitud

També et pots informar en:

Secció de les Dones i Igualtat de la Regidoria de Benestar Social i Integració. Telèfon 962082640
Grup GAMA de Policia Local d'Unitat de Districte pròxim al teu domicili
www.valencia.es/igualdad-y-politicas-inclusivas
www.valencia.es/igualtat-i-politiques-inclusives