S'està cercant, espereu....

Programes - València

PROGRAMES

1. INFORMACIÓ.

2. SERVICIS DOMICILIARIS:

Amb l'objectiu de mantindre, en la mesura que siga possible, a les persones majors, amb discapacitat o dependents en el seu entorn natural en les millors condicions de vida dins de la comunitat, l'Ajuntament de València disposa dels següents Servicis Domiciliaris, que poden ser complementaris entre si:

3. INSERCIÓ SOCIAL I LABORAL.

La inserció social com a objectiu es desenvolupa a través de diferents línies d'actuació: la pròpiament social, la laboral, la d'habitatge, etc. Es tracta de facilitar vies de resolució de problemes, satisfer necessitats i protegir els drets de les persones. Alguns, com el de la garantia d'ingressos mínims o l'accés a un habitatge digne, precisen de la complementarietat d'accions de tipus social i laboral.

Presentació

Programa marco de Inserción Social y Laboral

Programa d'accés a habitatge

Subvencions per al desenvolupament de projectes d'intervenció en l'àmbit de l'acció social.

Barems aprovats en Junta de Govern Local de data 11 de desembre de 2020:

Barem per a l'adjudicació o permuta de famílies procedents del cens d'habitatge precari 

Barem per a l'adjudicació o permuta de famílies procedents de col·lectius emergents

4. ATENCIÓ A PERSONES AMB DISCAPACITAT /DIVERSITAT FUNCIONAL:

L'Ajuntament de València té diversos serveis per a persones amb diversitat funcional o discapacitat (sensorial, intel·lectual, física o mental) que viuen a la ciutat de València. El seu objectiu és aconseguir la inclusió social d'aquestes persones fomentant la seua plena ciutadania i participació social. Es desenvolupen actuacions que promouen entorns socials lliures de barreres, estereotips i prejudicis, treballant per una societat normalitzadora de la diversitat humana.

Presentació

 

 

5. MENOR:

L'Ajuntament de València desenvolupa un conjunt d'actuacions orientades a l'atenció de menors i adolescents que es troben en situació de risc i desemparament, de la ciutat de València. Les seues accions estan encaminades a la protecció dels drets de les i els menors en risc, la prevenció i l'adaptació social.

Presentació

6. ATENCIÓ PSICOLÒGICA:

Este programa té per objecte l'atenció de les necessitats psicosocials que plantegen les persones ateses des dels diferents programes, així com el suport a les intervencions realitzades des de la resta de programes i serveis del Centre Municipal de Serveis Socials.
S'inclou en el sistema d'atenció primària i té les següents funcions:
1. Prevenció, avaluació i actuació en problemàtiques psicològiques i socials.
2. Atén demandes, col·labora i dona suport tècnic a professionals que integren els equips dels Centres.
3. Exerceix les accions pròpies de la seua especialitat professional en els equips interdisciplinaris de Serveis Socials.

7. CENTRE D'ATENCIÓ A PERSONES SENSE LLAR:

La seua finalitat principal és atendre les persones que manquen d'habitatge i que es troben en risc o en situació d'exclusió social, manquen de recursos econòmics i relacionals i d'habilitats socials suficients per a cobrir les seues necessitats.
En primer lloc, i per a cobrir les situacions d'emergència que es puguen produir, el Centre proporcionarà la cobertura de les necessitats bàsiques d'allotjament, higiene i manutenció. Una vegada superada l'atenció bàsica inicial, es procedirà a prestar una atenció integral que abaste els problemes soci-sanitaris associats als problemes d'exclusió.
A més és el centre coordinador de recursos per a persones sense llar que hi ha a la ciutat.

8. PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL I DEPENDÈNCIA.

L'Ajuntament de València, posa a la disposició de les seues veïnes i veïns a personal específicament format per a atendre casos de dependència i limitació funcional per a desenvolupar actes bàsics de la vida diària.El programa presta des d'una primera atenció informativa, fins a la valoració de la situació i proposta de recursos adequats per a atendre aqueixa situació, sent competència de la Generalitat la resolució de l'expedient.
Si vosté precisa atenció ha de dirigir-se al Centre Municipal de Servicis Socials que li corresponga per domicili i sol·licitar cita en el Programa de Dependència.
Per a saber quin Centre li correspon pot cridar al telèfon d'informació municipal 010 o consultar-ho en la web de Servicis Socials /val/benestar-social-i-integracio.
HORARI D'ATENCIÓ De Dilluns a dijous de 9.00 a 14.00 hores. Divendres de 12 a 14 h.

 

Servici Especialitzat d'Atenció a Família i Infància (SEAFI): Equip interdisciplinari d'atenció a menors en risc o amb mesura de protecció.

Definició:

El SEAFI es defineix com un equip interdisciplinari d'atenció a menors en risc o amb mesura de protecció i a les seues famílies. Les actuacions a realitzar des d'aquest servei inclouen, d'una banda, la valoració, atenció i intervenció en les problemàtiques familiars que suposen una situació de risc per als i les menors de la unitat familiar i, d'altra banda, el suport i seguiment de les mesures de protecció consistents en acolliment en família extensa o afí. A més de #això, el SEAFI procurarà atendre altres problemàtiques de la infància i adolescència amb caràcter preventiu per a evitar l'agreujament del risc existent.
Entre les tècniques d'intervenció del SEAFI es troben les mesures de suport familiar i principalment l'orientació familiar, les prestacions econòmiques específiques per a l'atenció de necessitats bàsiques i la intervenció tècnica de caràcter social o terapèutic.

Nivells d'actuació:

L'actuació realitzada pel SEAFI de València es pot concretar en dos nivells: PREVENCIÓ i PROTECCIÓ.

Objectius:

L'objectiu general al que es dirigeix el treball del SEAFI és promoure el benestar de l'o de la menor en el seu propi entorn, modificant aquelles circumstàncies que generen una situació de risc, que han conduït a l'aplicació d'una mesura de protecció o que han derivat en responsabilitat penal de l'o de la menor.
Entre els objectius específics cal assenyalar:
1. Promoure en famílies amb manques o dificultats determinades l'adequat exercici de les funcions protectores i socialitzadores que li són pròpies.
2. Col·laborar en l'atenció de les necessitats físiques, cognitives i emocionals que són bàsiques per al desenvolupament integral dels i les menors.
3. Contribuir a la preservació familiar per mitjà d'actuacions de suport tècnic i intervencions específiques en l'entorn.
4. Procurar suport familiar perquè la mesura de protecció aplicada siga garantia de benestar per a l'o la menor.
5. Promoure la inclusió social i l'ajust personal dels i les menors per mitjà del foment dels seus propis recursos personals.
6. Facilitar la coordinació amb altres agents, sota el principi d'unitat d'acció.

PRESTACIONS I SERVEIS.

1. Recursos Econòmics.
Dins de les prestacions econòmiques del SEAFI de València per a l'atenció a la infància i adolescència en situació de desprotecció s'inclouen les següents:
a. Prestació Econòmica per Protecció; destinada a l'atenció de necessitats bàsiques físicobiológicas, cognitives, socials i emocionals de menors declarats en risc per dictamen de la Comissió Tècnica de Valoració de Risc, aprovada per Junta de Govern Local el dia 17 de gener de 2014, i per a menors declarats en desemparament sota una mesura de protecció en forma d'acolliment familiar, de caràcter temporal o permanent, en família extensa o afí, no educadora.
b. Ajudes per a sufragar despeses de menjador escolar per protecció.
c. Altres ajudes econòmiques considerades necessàries per a dur a terme el pla d'intervenció familiar, per a donar suport a la mesura de protecció o mesura judicial o per a previndre situacions de risc de l'o de la menor.

2. Recursos d'atenció directa.
Dins dels programes i serveis d'atenció a les famílies i menors en situació de desprotecció o amb dificultats d'inserció social es troben els següents:
a. Equip d'Intervenció Familiar. Es tracta d'un equip interdisciplinari per a la intervenció especialitzada en famílies que la seua problemàtica.
b. Centre de Dia de Menors. Centre d'estada de dia per a l'atenció integral de joves i adolescents que es troben en entorns amb alt risc de marginació i la finalitat de la qual és normalitzar les seues condicions de vida, afavorint la seua inserció social i laboral i l'ocupació d'espais d'oci i vida social per mitjà de mesures de suport que permeten majors cotes d'autonomia personal i ple desenvolupament.
c. Programa de Mesures Judicials al mig Obert. Destinat a fer efectiva l'aplicació de les mesures al mig obert dictades per l'òrgan judicial per a les i els menors infractors, procurant al mateix temps proporcionar els suports que els permeten superar la situació de conflicte.
d. Punt de Trobada Familiar. Servei multidisciplinari al que s'accedeix mitjançant una resolució de l'òrgan judicial, en el qual es para atenció professional per a facilitar la relació dels i les menors amb la part progenitora no custòdia durant processos conflictius de separació, divorci o altres supòsits d'interrupció de la convivència familiar, fins a la desaparició de les circumstàncies que motiven la necessitat d'utilitzar el recurs.

Acord de la JGL d'aprovació de les normes d'organització i funcionament intern del servici especialitzat d'atenció a la familia i infància (SEAFI) (pdf 209 kb).