Programes - València

PROGRAMES

1. INFORMACIÓ.

2. SERVICIS DOMICILIARIS:

Amb l'objectiu de mantindre, en la mesura que siga possible, a les persones majors, amb discapacitat o dependents en el seu entorn natural en les millors condicions de vida dins de la comunitat, l'Ajuntament de València disposa dels següents Servicis Domiciliaris, que poden ser complementaris entre si:

3. INSERCIÓ SOCIAL I LABORAL.

La inserció social com a objectiu es desenvolupa a través de diferents línies d'actuació: la pròpiament social, la laboral, la d'habitatge, etc. Es tracta de facilitar vies de resolució de problemes, satisfer necessitats i protegir els drets de les persones. Alguns, com el de la garantia d'ingressos mínims o l'accés a un habitatge digne, precisen de la complementarietat d'accions de tipus social i laboral.

Presentació

Programa marco de Inserción Social y Laboral

Programa d'accés a habitatge

Subvencions per al desenvolupament de projectes d'intervenció en l'àmbit de l'acció social.

Barems aprovats en Junta de Govern Local de data 11 de desembre de 2020:

Barem per a l'adjudicació o permuta de famílies procedents del cens d'habitatge precari 

Barem per a l'adjudicació o permuta de famílies procedents de col·lectius emergents

4. ATENCIÓ A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL:

L'Ajuntament de València té diversos serveis per a persones amb diversitat funcional o discapacitat (sensorial, intel·lectual, física o mental) que viuen a la ciutat de València. El seu objectiu és aconseguir la inclusió social d'aquestes persones fomentant la seua plena ciutadania i participació social. Es desenvolupen actuacions que promouen entorns socials lliures de barreres, estereotips i prejudicis, treballant per una societat normalitzadora de la diversitat humana.

Presentació

 

5. MENOR:

L'Ajuntament de València desenvolupa un conjunt d'actuacions orientades a l'atenció de menors i adolescents que es troben en situació de risc i desemparament, de la ciutat de València. Les seues accions estan encaminades a la protecció dels drets de les i els menors en risc, la prevenció i l'adaptació social.

Presentació

6. ATENCIÓ PSICOLÒGICA:

Este programa té per objecte l'atenció de les necessitats psicosocials que plantegen les persones ateses des dels diferents programes, així com el suport a les intervencions realitzades des de la resta de programes i serveis del Centre Municipal de Serveis Socials.
S'inclou en el sistema d'atenció primària i té les següents funcions:
1. Prevenció, avaluació i actuació en problemàtiques psicològiques i socials.
2. Atén demandes, col·labora i dona suport tècnic a professionals que integren els equips dels Centres.
3. Exerceix les accions pròpies de la seua especialitat professional en els equips interdisciplinaris de Serveis Socials.

7. CENTRE D'ATENCIÓ A PERSONES SENSE LLAR:

La seua finalitat principal és atendre les persones que manquen d'habitatge i que es troben en risc o en situació d'exclusió social, manquen de recursos econòmics i relacionals i d'habilitats socials suficients per a cobrir les seues necessitats.
En primer lloc, i per a cobrir les situacions d'emergència que es puguen produir, el Centre proporcionarà la cobertura de les necessitats bàsiques d'allotjament, higiene i manutenció. Una vegada superada l'atenció bàsica inicial, es procedirà a prestar una atenció integral que abaste els problemes soci-sanitaris associats als problemes d'exclusió.
A més és el centre coordinador de recursos per a persones sense llar que hi ha a la ciutat.

8. PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL I DEPENDÈNCIA.

L'Ajuntament de València, posa a la disposició de les seues veïnes i veïns a personal específicament format per a atendre casos de dependència i limitació funcional per a desenvolupar actes bàsics de la vida diària.El programa presta des d'una primera atenció informativa, fins a la valoració de la situació i proposta de recursos adequats per a atendre aqueixa situació, sent competència de la Generalitat la resolució de l'expedient.
Si vosté precisa atenció ha de dirigir-se al Centre Municipal de Servicis Socials que li corresponga per domicili i sol·licitar cita en el Programa de Dependència.
Per a saber quin Centre li correspon pot cridar al telèfon d'informació municipal 010 o consultar-ho en la web de Servicis Socials /val/benestar-social-i-integracio.
HORARI D'ATENCIÓ De Dilluns a dijous de 9.00 a 14.00 hores. Divendres de 12 a 14 h.

 

PROGRAMA

MARC D'INSERCIÓ SOCIAL I LABORAL

Inserció social

Què es pretén?

* Donar resposta als nous reptes socials plantejats.

* Aportar un marc comú i coherent al conjunt d'intervencions per a la inserció que ja s'estan duent a terme des de la Secció de Programes d'Inserció social i laboral.

* Proporcionar un context de referència teòrica per al desenrotllament dels programes específics que s'escometen partint dels objectius específics que es detallaran posteriorment.

* Arbitrar unes estratègies específiques de coordinació entre totes les seccions que estan desenrotllant accions d'inserció i amb el Programa Marco d'Inserció Social i Laboral.

I específicament?

El què es pretén és la intervenció amb persones en risc o situació d'exclusió social, que per les seues nombroses carències, no tenen l'oportunitat d'accedir als sistemes de normalització social establits.

Àmbits sectorials d'intervenció

* Intervencions per a la inserció social a fi de procurar la subsistència econòmica, l'habilitació professional, el desenrotllament personal i la integració social de les persones o grups. Implicant el reforç de l'acció dels diferents sistemes generals de protecció: reforçarem per tant la intervenció que es realitze des de l'àrea de servicis socials, però també des de l'àrea educativa, des de l'àrea sanitària, etc., per a atendre les necessitats més bàsiques de normalització, com a condició prèvia a la inserció.
Programa d'inserció social (enllaç)

* Intervencions per a la inserció laboral per mitjà de tutories, acompanyaments i seguiments individualitzats, a fi de reforçar les capacitats de les persones, disminuir els seus obstacles personals i de l'entorn, i afavorir la seua autonomia, dotant-les dels recursos necessaris per a accedir al mercat de treball. Implicant-nos en accions complexes o integrals, més enllà de la formació o la busca de l'ocupació.
Programa d'inserció laboral (enllaç)

* Intervencions en matèria de vivenda a fi d'aconseguir un conjunt de possibilitats, iniciatives i accions coordinades i concertades per a facilitar l'accés a una vivenda digna d'aquelles famílies amb un important nombre de carències que, d'ordinari, no poden accedir al mercat immobiliari.
Programa d'accés a vivenda (enllaç)

Objectiu general

Aportar un enquadrament teòric que permeta l'aproximació operativa per a la inserció social de les persones, famílies o unitats de convivència que es troben en situació o risc d'exclusió social, especialment a través de la inclusió en el mercat laboral i de l'accés a una vivenda digna.

On pots Trobar-nos?

Regidoria de Benestar Social i Integració
Secció de Programes d'Inserció Social i Laboral
Carrer Amadeu de Savoia, 11
Telèfons: 96 208 24 76 - 96 208 24 70
Email: insercionsocial@valencia.es

Informació addicional

PROGRAMES

INSERCIÓ SOCIAL

Inserció social