2019-02-25 - València

null 2019-02-25

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT

Data:
25-02-2019
Hora:
10:00
Òrgan:
C4DES
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN 25 DE FEBRERO DE 22019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.
0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 28 de gener de 2019.
Aprovat
0002 - Dóna compte de les dates de celebració de les sessions ordinàries de la Comissió de Desenvolupament Urbà, Vivenda i Mobilitat corresponents als mesos de març i abril de 2019.
Expediente: E-00406-2019-000003-00 - Quedar assabentat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
0003 - "Proposa aprovar definitivamente ""l'Estudi de Detall de l'illa de cases Delimitada pels carrers de la Serradora, Francesc Cubells, Consol i Josep Aguirre"".
Expediente: E-03001-2018-000147-00 - Aprovat
0004 - Proposa emetre dictamen favorable al document de Modificació Puntual del PEP-EBIC núm. 8 Museu de Belles Arts Sant Pius V, a fi de sol·licitar informe a la Direcció General de Cultrua i Patrimoni.
Expediente: E-03001-2017-000220-00 - Aprovat
0005 - Proposa sotmetre a informació pública el Pla Especial de la Zona Sud 1 (Natzaret Est) del Port de València, formulat per l'Autoritat Portuària de València.
Expediente: E-03001-2019-000050-00 - Aprovat
0006 - "Proposa aprovar provisionalment la modificació puntual del PGOU ""Antiga Fàbrica de Tabacs"".
Expediente: E-03001-2017-000142-00 - Aprovat
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI D'ASESORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓ.
0007 - "Dóna compte de la fusió per absorció de la mercantil ""PROALIVAL 2016 S. A."" (societat absorbent) i la mercantil ""ANALYST INVIERTE 21 S. L. U."" (societat absorbida), urbanitzador del Programa d'Actuació Integrada ""Fuente San Luis""
Expediente: E-03001-2003-000564-00 - Quedar assabentat
0008 - "Proposa aprovar la pròrroga de la suspensió temporal del PAI ""UE-A BENIFARAIG"".
Expediente: E-03001-2001-000487-00 - Aprovat
SERVICI DE PATRIMONI.
0009 - Dóna compte de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 15 de febrer de 2019, relatiu a la rectificació anual de l'Inventari General de Béns i Drets Reals de la Corporació a data 31 de desembre de 2017.
Expediente: E-05303-2018-000001-00 - Quedar assabentat
SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE.
0010 - Proposa aprovar definitivament l' Ordenança d' Aparcaments.
Expediente: E-01801-2016-000410-00 - Aprovat
0011 - Proposa aprovar inicialment i sotmetre a informació pública el Reglament de prestació del servici de transport amb autobús d'EMT València.
Expediente: E-01801-2018-003029-00 - Aprovat
SERVICI GESTIÓ CENTRE HISTÒRIC.
0012 - Proposa sotmetre a informació pública les modificacions introduïdes en el PEP de Ciutat Vella com a conseqüència del tràmit de consultes, informació i participació pública.
Expediente: E-03502-2017-000028-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.
MOCIONS.
0013 - Sr. Mendoza, sobre canvi de sentit Ciril Amorós.
Expediente: O-89POP-2019-000017-00 - Rebutjat
0014 - Sr. Mendoza, sobre anul·lació carril bici av. Constitució.
Expediente: O-89POP-2019-000017-00 - Rebutjat
0015 - Sr. Estellés, sobre la seguretat a l'entorn del col·legi La nostra Senyora de Loreto.
Expediente: O-89CIU-2019-000051-00 - Rebutjat
0016 - Sr. Novo, sobre antiga estació de Natzaret.
Expediente: O-89POP-2019-000017-00 - Contestada
PREGUNTES.
0017 - Sr. Estellés, sobre la Torre Miramar.
Expediente: O-89CIU-2019-000041-00 - Contestada
0018 - Sr. Estellés, sobre els habitatges del carrer Pavia.
Expediente: O-89CIU-2019-000041-00 - Contestada
0019 - Sr. Estellés, sobre les alineacions al carrer Montesa del barri de Zafranar.
Expediente: O-89CIU-2019-000041-00 - Contestada
0020 - Sr. Estellés, sobre la propietat situada al costat de plaça Església de la Fonteta.
Expediente: O-89CIU-2019-000041-00 - Contestada
0021 - Sr. Estellés, sobre els PAI's pendents de desenvolupar.
Expediente: O-89CIU-2019-000041-00 - Contestada
0022 - Sr. Estellés, sobre la plaça de la Reina.
Expediente: O-89CIU-2019-000041-00 - Contestada
0023 - Srs. Giner i Estellés, sobre les ocupacions il·legals a València.
Expediente: O-89CIU-2019-000041-00 - Contestada
0024 - Sres. Giner i Estellés, sobre el compliment de la moció presentada per l'equip de govern per a garantir el dret a l'habitatge a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2019-000041-00 - Contestada
0025 - Srs. Giner i Estellés, sobre la subestació de Patraix.
Expediente: O-89CIU-2019-000041-00 - Contestada
0026 - Sr. Estellés, sobre el balanç de llicència d'obres.
Expediente: O-89CIU-2019-000041-00 - Contestada
0027 - Sr. Estellés, sobre el carrer Doctor Buen de Benimàmet.
Expediente: O-89CIU-2019-000041-00 - Contestada
0028 - Sr. Estellés, sobre la intensitat de trànsit de bicicletes a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2019-000041-00 - Contestada
0029 - Sr. Estellés, sobre les càmeres a Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2019-000041-00 - Contestada
0030 - Sr. Estellés, sobre informe de Mobilitat Sostenible sobre el Sharing a València.
Expediente: O-89CIU-2019-000041-00 - Contestada
0031 - Sr. Estellés, sobre projecte de la plaça de la Reina.
Expediente: O-89CIU-2019-000041-00 - Contestada
0032 - Sr. Estellés, sobre el pàrquing de Bruixes i els ascensors del pàrquing.
Expediente: O-89CIU-2019-000041-00 - Contestada
0033 - Sr. Estellés, sobre el pla de Transport Metropolità.
Expediente: O-89CIU-2019-000041-00 - Contestada
0034 - Sr. Estellés. sobre les modificacions viàries en Ciril Amorós.
Expediente: O-89CIU-2019-000041-00 - Contestada
0035 - Sr. Estellés, sobre carril bici de Regne de València.
Expediente: O-89CIU-2019-000041-00 - Contestada
0036 - Sr. Estellés, sobre carril bici del carrer Alacant.
Expediente: O-89CIU-2019-000041-00 - Contestada
0037 - Sr. Estellés, sobre carril bici de l'Avinguda de Burjassot.
Expediente: O-89CIU-2019-000041-00 - Contestada
0038 - Sr. Novo, sobre condicionament de solar per a aparcament provisional en av. Alcalde Gisbert Rico i carrer Nino Bravo.
Expediente: O-89POP-2019-000017-00 - Contestada
0039 - Sr. Novo, sobre condicionament de solar per a aparcament provisional en carrers Sant Clemente i la Safor.
Expediente: O-89POP-2019-000017-00 - Contestada
0040 - Sr. Novo, sobre aprovació projecte remodelació plaça de la Reina.
Expediente: O-89POP-2019-000017-00 - Contestada
0041 - Sr. Novo, sobre bloqueig dels PAIs del Grau i Benimaclet per València en Comú.
Expediente: O-89POP-2019-000017-00 - Contestada
0042 - Sr. Novo, sobre dret de superfície sobre solars municipals per a adjudicar-ho a cooperatives de vivendes.
Expediente: O-89POP-2019-000017-00 - Contestada
0043 - Sr. Novo, sobre edificabilitat PAI Benimaclet.
Expediente: O-89POP-2019-000017-00 - Contestada
0044 - Sr. Novo, sobre empresa mixta per a construir vivendes de lloguer assequible.
Expediente: O-89POP-2019-000017-00 - Contestada
0045 - Sr. Novo, sobre exigències municipals, al Govern Central, en matèria de vivenda (2).
Expediente: O-89POP-2019-000017-00 - Contestada
0046 - Sr. Novo, sobre expropiació d'immobles en l'entorn de Sant Miquel dels Reis.
Expediente: O-89POP-2019-000017-00 - Contestada
0047 - Sr. Novo, sobre expropiacions pendents.
Expediente: O-89POP-2019-000017-00 - Contestada
0048 - Sr. Novo, sobre horts urbans el Clot en el Cabanyal, junt a Bloc Portuaris.
Expediente: O-89POP-2019-000017-00 - Contestada
0049 - Sr. Novo, sobre instal·lació provisional del pàrquing d'autocaravanes.
Expediente: O-89POP-2019-000017-00 - Contestada
0050 - Sr. Novo, sobre problemes per a concessió de llicència a l'Alqueria Julià.
Expediente: O-89POP-2019-000017-00 - Contestada
0051 - Sr. Novo, sobre suspensió de llicències per a usos Terciari Hoteler en Ciutat Vella.
Expediente: O-89POP-2019-000017-00 - Contestada
0052 - Sr. Novo, sobre túnel submarí d'accés al port.
Expediente: O-89POP-2019-000017-00 - Contestada
0053 - Sr. Mendoza, sobre bucles Centre Històric.
Expediente: O-89POP-2019-000017-00 - Contestada
0054 - Sr. Mendoza, sobre carril bici avinguda Constitució.
Expediente: O-89POP-2019-000017-00 - Contestada
0055 - Sr. Mendoza, sobre carril bici Regne de València.
Expediente: O-89POP-2019-000017-00 - Contestada
0056 - Sr. Mendoza, sobre retard en les línies de l'EMT.
Expediente: O-89POP-2019-000017-00 - Contestada
0057 - Sr. Mendoza, sobre pintades en el passatge del túnel de Germanies.
Expediente: O-89POP-2019-000017-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.
0058 - En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Mendoza indica que en la Comissió d'octubre se li va contestar que les càmeres de Ciutat Vella no havien de ser informades per la Comissió de Videovigilància, i ara resulta que pel que sembla si que fa falta aquest informe, que porta el seu temps, pel que pregunta què passarà amb les cambres que ja estan instal·lades i patiran un procés de desgast sense arribar a ser utilitzades.
Contestada