Pot obtindre directament els documents per a realitzar el pagament dels seus tributs i la resta d'ingressos de dret públic (excepte multes de tràfic i ORA) omplint les dades que s'indiquen a continuació, tant per a pagament en període voluntari com a executiu.PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: les dades facilitats per Ud. en eixe formulari seran tractats per l'Ajuntament de València, en qualitat responsable, per a la finalitat indicada en esta documentació i sobre la base dels disposat en el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, Ud. podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, i altres previstos en l'esmentat Reglament, per mitjà de sol·licitud formulada camine la seu electrònica de l'Ajuntament de València (https://sede.valencia.es/sede) , qualsevol dels punts de registre d'entrada del mateix, així com en l'adreça de correu electrònic oficinapd@valencia.es.