S'està cercant, espereu....

2018-02-19 - València

Vés enrere 2018-02-19

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE

Data:
19-02-2018
Hora:
09:00
Òrgan:
C4HIS
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 19 FEBRERO 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior de data 19 de gener del 2018.
Aprovat
SECRETARIA
0002 - Proposa donar compte del trasllat de la data de celebració de la sessió ordinària del mes de març de la Comissió d'Hisenda, Coordinació Jurídica, Inspecció General i Desenvolupament Econòmic Sostenible.
Expediente: O-05650-2018-000003-00 - Quedar assabentat
INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL
0003 - Proposa donar compte de l'informe de l'Interventor General sobre la execució del Pla d'ajust previst a l'art. 7 del Reial Decret-llei 4/2012 de 24 de febrer, corresponent al quart trimestre de 2017
Expediente: E-00407-2017-000011-00 - Quedar assabentat
SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI
0004 - Proposa aprovar la 1ª relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions 2018.
Expediente: E-05501-2018-000002-00 - Aprovat
0005 - Propone aprobar la 1ª modificación de créditos extraordinarios y suplementos de créditos del presupuesto 2018.
Expediente: E-05501-2018-000003-00 - Aprovat
MOCIONS
0006 - "Moció que presenta el regidor Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Bonificació de l'IBI per a habitatges destinats al lloguer social""
Expediente: O-89CIU-2018-000038-00 - Aprovada proposta alternativa
0007 - Moció que presenta la regidora Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, sobre 'Inici urgent de les actuacions per a licitar nou contracte de gestió, manteniment, actualització i seguiment dels perfils institucionals de l'Ajuntament de València en les xarxes socials'
Expediente: O-89POP-2018-000014-00 - Rebutjat
0008 - "Moció que presenta el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""El xec escolar"".
Expediente: O-89CIU-2018-000038-00 - Quedar assabentat
0009 - Moció que presenten els regidor Manuel Camarasa Navalón i Narcís Estelles Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'El compliment dels deures que la legislació administrativa exigeix en matèria de transparència, accés a la informació i administració electrònica'
Expediente: O-89CIU-2018-000038-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0010 - Pregunta que formula la regidora Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, sobre 'Estat de tramitació recurs de reposició expedient Alcaldia E-00201-2017-000027 (Subvenció Ca Revolta)'.
Expediente: O-89POP-2018-000014-00 - Contestada
0011 - "Pregunta que formula la regidora Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, sobre ""Estat de tramitació recurs de reposició expedient Alcaldia E-00201-2017-000042 (Subvenció Francesc Eiximenis)"".
Expediente: O-89POP-2018-000014-00 - Contestada
0012 - "Pregunta que formula la regidora Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, sobre ""Estat de tramitació recurs de reposició expedient Alcaldia E-00201-2017-000031 (Subvenció Ignasi Vilallonga)"".
Expediente: O-89POP-2018-000014-00 - Contestada
0013 - Pregunta que formula la regidora Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, sobre 'Publicació ajudes Servei d'Ocupació 2018'.
Expediente: O-89POP-2018-000014-00 - Contestada
0014 - "Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Fiscalització contractes menors 2018"".
Expediente: O-89CIU-2018-000025-00 - Contestada
0015 - Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana'.
Expediente: O-89CIU-2018-000025-00 - Contestada
0016 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre 'Recaptació Béns Immobles"".
Expediente: O-89POP-2018-000014-00 - Contestada
0017 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre 'Saldo mitjà de tresoreria"".
Expediente: O-89POP-2018-000014-00 - Contestada
0018 - "Pregunta que formula la regidora Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, sobre 'Allotjaments turístics no reglats"".
Expediente: O-89POP-2018-000014-00 - Contestada
0019 - "Pregunta que formula la regidora Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, sobre 'Limitació d'hotels en el centre de la ciutat"".
Expediente: O-89POP-2018-000014-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES