2017-07-24 - València

null 2017-07-24

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE

Data:
24-07-2017
Hora:
09:00
Òrgan:
C4HIS
Caràcter:
O
Observacions:
ESIÓN ORDINARIA 24 DE JULIO DE 2017.

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior de data 26 de juny del 2017.
INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL
0002 - Proposa donar compte de l'Informe de l'Interventor General sobre l'execució del Pla d'Ajust previst en l'article 7 del Reial decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponent al segon trimestre de 2017.
Expediente: E-00407-2017-000011-00 -
0003 - Proposa donar compte de l'Informe de l'Interventor General, de compliment del principi d'estabilitat pressupostària en l'exercici 2016 per les societats i entitats dependents de l'Ajuntament de València, que no formen part del Sector Administracions Públiques
Expediente: E-00407-2017-000016-00 -
INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS
0004 - Proposa donar compte de l'informe sobre els estats d'execució pressupostària i de situació de tresoreria a 30 de juny del 2017.
Expediente: E-04302-2017-000011-00 -
TRESORERIA MUNICIPAL
0005 - Proposa donar compte de l'informe corresponent al 2n trimestre de 2017 sobre el compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
Expediente: E-04906-2017-000011-00 -
SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI
0006 - Proposa donar compte de la creació de conceptes i subconceptes de gasto amb crèdit zero durant el 2n trimestre de 2017.
Expediente: E-05501-2017-000014-00 -
0007 - Proposa aprovar la 7a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions 2017.
Expediente: E-05501-2017-000031-00 -
CONTESTACIÓ PREGUNTA
0008 - "Contestació a la pregunta presentada en la sessió ordinària del mes de maig de la Comissió d'Hisenda pel Grup Municipal Ciutadans sobre ""Campanya de l'IBI""
Expediente: O-05650-2017-000003-00 -
PREGUNTES
0009 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre ""Desglossament del Pressupost 2016 per districtes""
Expediente: O-89POP-2017-000055-00 -
0010 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre ""Fons Complementari de Financiació de les Entitats Locals (2)""
Expediente: O-89POP-2017-000055-00 -
0011 - "Pregunta que formula la regidora Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, sobre 'Turisme MICE""
Expediente: O-89POP-2017-000055-00 -
0012 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre ""Taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires"".
Expediente: O-89POP-2017-000046-00 -
PRECS I PREGUNTES