S'està cercant, espereu....

Pressupostos anys anteriors | Ajuntament de València - València

Pressupost 2022

El pressupost municipal és el principal document econòmic de l'Ajuntament. Conté la previsió d'ingressos i despeses per a l'any, detallada segons les fonts de finançament -els imposts, taxes i diversos ingressos. El pressupost ens concreta l'origen i la destinació dels diners que gestiona l'Ajuntament en representació de la ciutadania.

El Pressupost General de l’Ajuntament de València, que inclou els pressupostos de l’Ajuntament i dels organismes autònoms i empreses municipals, corresponent a 2022 fou aprovat inicialment pel Ple de la Corporació en sessió de 18 de novembre de 2021.

Una vegada publicat en el BOP s’obri un procés d’informació pública i després de l’examen i consideració de les al·legacions que puguen presentar-se, serà aprovat definitivament en una nova sessió plenària.

Pressupostos 2022. Tom Resum (pdf 6420 Kb)

Aprovació definitiva

Acord d'aprovació definitiva del Ple de la Corporació de data 23 de desembre de 2021 (pdf 1,1 Mb).

Publicació de l'acord al BOP n. 252 de 31 de desembre de 2021 (pdf 1,2 Mb).

Aprovació inicial

De conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, article 169.1, en relació amb als articles 170 i 171; s'exposa l'expedient del pressupost general de la corporació (expt. 05501-2021-27) del Servei Econòmic Pressupostari i la plantilla de personal  (expedient 01101-2021-3842).
Anunci publicat en el BOP n. 224, de 19 de novembre de 2021.
Periode d’exposició: del 22 de novembre fins al 14 de desembre.
LLoc: pça. de l'Ajuntament num. 1, 2n pis, Servici Econòmic Pressupostari.

Acord aprovació inicial BOP 19 novembre 2021 (Pdf 273 Kb)

Impacte de Gènere

Informe Impacte de Gènere (pdf 1091 kb).

Modificacions de crèdit

Modificacions de crèdit - Ple

Modificacions de crèdit - Junta de Govern

Modificacions de crèdit - Ple

En compliment del que es disposa en l'article 179.4 en relació amb els articles 169, 170 i 171 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, queden exposats al públic els expedients pel termini de quinze dies hàbils, podent-se consultar en la web valencia.es, amb caràcter general determinats en aquests preceptes legals. 

D'acord amb el que es preveu en l'article 177.6 del RDL 2/2004 el present acord serà immediatament executiu, sense perjudici de les reclamacions que contra ells es promogueren, les quals hauran de substanciar-se dins dels huit dies següents a la presentació, entenent-se desestimades de no notificar-se la seua resolució al recurrent dins d'aquest termini. 

Transcorreguts huit dies des de l'endemà a la interposició de la reclamació sense que haguera recaigut resolució expressa s'entendrà desestimada la mateixa, i podrà interposar-se recurs contenciós-administratiu en el termini de sis mesos, a comptar des de l'endemà al de la desestimació presumpta, (art. 8, 45 i 46 de la Llei 29/1988).

 

Seté expedient de modificació de crèdits

De conformitat amb el que se es disposa en l'article 38 del RD. 500/90 de 20 d'abril en relació amb els articles 169, 170 y 171 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendas Locals, aprovat por Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s'exposa la 7ª modificació de crèdits extraordinaris y suplements de crèdits 2021 (expt. 05501-2021-23) del Servici Econòmic Pressupostari.

Anunci publicat en el BOP n. 198, de 13 d'octubre de 2021.

Periode d'exposició: del 14 d'octubre fins al 4 de novembre.

LLoc: pça. de l'Ajuntament num. 1, 2n pis, Servici Econòmic Pressupostari.

Aprovació definitiva 7ª Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost de 2021, publicat en BOP núm. 218 de 11 de noviembre (pdf 126 Kb).Aprovació Provisional 7é expedient de modificació de crèdits (pdf 113 kb).

Aprovació Provisional 7a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2021, publicat en BOP n. 198 de 13 d'octubre de 2021 (pdf 234 kb).

Sisé expedient de modificació de crèdits

De conformitat amb el que se es disposa en l'article 38 del RD. 500/90 de 20 d'abril en relació amb els articles 169, 170 y 171 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendas Locals, aprovat por Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s'exposa la 6ª modificació de crèdits extraordinaris y suplements de crèdits 2021 (expt. 05501-2021-22) del Servici Econòmic Pressupostari.

Anunci publicat en el BOP n. 152, de 9 d'agost de 2021.

Periode d'exposició: del 10 fins al 30 d'agost.

LLoc: pça. de l'Ajuntament num. 1, 2n pis, Servici Econòmic Pressupostari.

Aprovació definitiva 6ª Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost de 2021, publicat en BOP núm. 176 de 10 de setembre (pdf 206 Kb).Aprovació Provisional 6é expedient de modificació de crèdits (pdf 207 kb). Aprovació Provisional 6a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2021, publicat en BOP n. 152 de 9 d'agost de 2021 (pdf 179 kb).

Quint expedient de modificació de crèdits

De conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, article 169.1, en relació amb l'article 177.2, i articles 170 i 171; s'exposa: la 5a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits 2021 (expt. 05501-2021-17) del Servici Econòmic Pressupostari.

Anunci publicat en el BOP n. 126, de 2 de juliol de 2021.

Periode d'exposició: del 5 fins al 23 de juliol.

LLoc: pça. de l'Ajuntament num. 1, 2n pis, Servici Econòmic Pressupostari.

Aprovació definitiva 5ª Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost de 2021, publicat en BOP núm. 149 de 4 de agosto (pdf 195 Kb).Aprovació Inicial 5t expedient de modificació de crèdits (pdf 232 kb). Aprovació Inicial 5a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2021, publicat en BOP n. 126 de 2 de juliol de 2021 (pdf 190 kb).

Quart expedient de modificació de crèdits

De conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, article 169.1, en relació amb l'article 177.2, i articles 170 i 171; s'exposa: la 4a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits 2021 (expt. 05501-2021-14) del Servici Econòmic Pressupostari.

Anunci publicat en el BOP n. 107, de 7 de juny de 2021.

Periode d'exposició: del 8 fins al 29 de juny.

LLoc: pça. de l'Ajuntament num. 1, 2n pis, Servici Econòmic Pressupostari.

Aprovació definitiva 4ª Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost de 2021, publicat en BOP núm. 132 de 12 de juliol (pdf 190 Kb).Aprovació Inicial 4t expedient de modificació de crèdits (pdf 312 kb). Aprovació Inicial 4a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2021, publicat en BOP n. 107 de 7 de juny de 2021 (pdf 202 kb).

Tercer expedient de modificació de crèdits

De conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, article 169.1, en relació amb l'article 177.2, i articles 170 i 171; s'exposa: la 3a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits 2021 (expt. 05501-2021-9) del Servici Econòmic Pressupostari.

Anunci publicat en el BOP n. 64, de 7 d'abril 2021.

Periode d'exposició: del 8 fins al 29 d'abril.

LLoc: pça. de l'Ajuntament num. 1, 2n pis, Servici Econòmic Pressupostari.

Aprovació definitiva 3a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2021, publicat en BOP n. 88 de 11 de maig de 2021 (pdf 131 kb).Aprovació Inicial 3er expedient de modificació de crèdits (pdf 232 kb). Aprovació Inicial 3a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2021, publicat en BOP n. 64 de 7 d'abril de 2021 (pdf 131 kb).

Segon expedient de modificació de crèdits

De conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, article 169.1, en relació amb l'article 177.2, i articles 170 i 171; s'exposa: la 2a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits 2021 (expt. 05501-2021-6) del Servici Econòmic Pressupostari.

Anunci publicat en el BOP n. 45, de 8 de març 2021.

Periode d'exposició: del 9 fins al 30 de març.

LLoc: pça. de l'Ajuntament num. 1, 2n pis, Servici Econòmic Pressupostari.

Aprovació definitiva 2a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2021, publicat en BOP n. 68 de 13 d'abril de 2021 (pdf 130 kb).Aprovació Inicial 2n expedient de modificació de crèdits (pdf 174 kb). Aprovació Inicial 2a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2021, publicat en BOP n. 45 de 8 de març de 2021 (pdf 124 kb).

Primer expedient de modificació de crèdits

Aprovació definitiva 1a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2021, publicat en BOP n. 24 de 5 de febrer de 2021 (pdf 135 kb).