S'està cercant, espereu....

Pressupostos anys anteriors | Ajuntament de València - València

Pressupost 2022

El pressupost municipal és el principal document econòmic de l'Ajuntament. Conté la previsió d'ingressos i despeses per a l'any, detallada segons les fonts de finançament -els imposts, taxes i diversos ingressos. El pressupost ens concreta l'origen i la destinació dels diners que gestiona l'Ajuntament en representació de la ciutadania.

El Pressupost General de l’Ajuntament de València, que inclou els pressupostos de l’Ajuntament i dels organismes autònoms i empreses municipals, corresponent a 2022 fou aprovat inicialment pel Ple de la Corporació en sessió de 18 de novembre de 2021.

Una vegada publicat en el BOP s’obri un procés d’informació pública i després de l’examen i consideració de les al·legacions que puguen presentar-se, serà aprovat definitivament en una nova sessió plenària.

Pressupostos 2022. Tom Resum (pdf 6420 Kb)
Liquidació dels pressupostos de 2022 (pdf 10,4 Mb)

Aprovació definitiva

Acord d'aprovació definitiva del Ple de la Corporació de data 23 de desembre de 2021 (pdf 1,1 Mb).

Publicació de l'acord al BOP n. 252 de 31 de desembre de 2021 (pdf 1,2 Mb).

Aprovació inicial

De conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, article 169.1, en relació amb als articles 170 i 171; s'exposa l'expedient del pressupost general de la corporació (expt. 05501-2021-27) del Servei Econòmic Pressupostari i la plantilla de personal  (expedient 01101-2021-3842).
Anunci publicat en el BOP n. 224, de 19 de novembre de 2021.
Periode d’exposició: del 22 de novembre fins al 14 de desembre.
LLoc: pça. de l'Ajuntament num. 1, 2n pis, Servici Econòmic Pressupostari.

Acord aprovació inicial BOP 19 novembre 2021 (Pdf 273 Kb)

Impacte de Gènere

Informe Impacte de Gènere (pdf 1091 kb).

Modificacions de crèdit

Modificacions de crèdit - Ple

Modificacions de crèdit - Junta de Govern

Pressupost 2014

El pressupost municipal de l'any pot consultar-se i descarregar-se en format pdf en el document següent:

Liquidació del pressupost 2014 (pdf. 800 Kb)

Modificacions de crèdit

Relació de modificacions de crèdit 2014

Modificacions de crèdits del Ple

7é Expedient de Modificació de crèdits extraordinaris i suplements 6t Expedient de Modificació de crèdits extraordinaris i suplements 5t Expedient de Modificació de crèdits extraordinaris i suplements 4t Expedient de Modificació de crèdits extraordinaris i suplements 3r Expedient de Modificació de crèdits extraordinaris i suplements 2n Expedient de Modificació de crèdits extraordinaris i suplements 1er Expedient de Modificació de crèdits extraordinaris i suplements

Modificacions de crèdits de la Junta de Govern

16 CI P.Local 1401-14-130 22 CI B.Soc 2201-14-366 25 TA-TB Educ 2101-14-1605 26 TA-TB Ocup 2902-14-416 27 TA-TB R.Int. 203-14-23 28 TA-TB Festes 1904-14-574 29 CI Mant. Infr. 3401-14-261 29 TA-TB SCT 1201-14-190 30 TA-TB Pers. 1101-14-1205 31 TA-TB Esport 1903-14-349 32 CI Esport 1903-14-295 32 TA-TB SCT 1201-14-209 33 CI Pedanias 2310-14-400 33 TA-TB SEP 5501-14-36 34 CI B.Soc 2201-14-360 34 TA-TB Ocup 2902-14-486 35 CI CIA 2701-14-459 35 TA-TB Pers. 1101-14-1448 36 CI A.Cult 1905-14-75 37 CI B. Soc. 2201-14-365 38 CI P.Local 1401-14-141 39 CI Ocup 2902-14-458 40 CI Ocup 2902-14-474 41 CI Ocup 2902-14-497