S'està cercant, espereu....

Pressupostos anys anteriors | Ajuntament de València - València

Pressupost 2022

El pressupost municipal és el principal document econòmic de l'Ajuntament. Conté la previsió d'ingressos i despeses per a l'any, detallada segons les fonts de finançament -els imposts, taxes i diversos ingressos. El pressupost ens concreta l'origen i la destinació dels diners que gestiona l'Ajuntament en representació de la ciutadania.

El Pressupost General de l’Ajuntament de València, que inclou els pressupostos de l’Ajuntament i dels organismes autònoms i empreses municipals, corresponent a 2022 fou aprovat inicialment pel Ple de la Corporació en sessió de 18 de novembre de 2021.

Una vegada publicat en el BOP s’obri un procés d’informació pública i després de l’examen i consideració de les al·legacions que puguen presentar-se, serà aprovat definitivament en una nova sessió plenària.

Pressupostos 2022. Tom Resum (pdf 6420 Kb)
Liquidació dels pressupostos de 2022 (pdf 10,4 Mb)

Aprovació definitiva

Acord d'aprovació definitiva del Ple de la Corporació de data 23 de desembre de 2021 (pdf 1,1 Mb).

Publicació de l'acord al BOP n. 252 de 31 de desembre de 2021 (pdf 1,2 Mb).

Aprovació inicial

De conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, article 169.1, en relació amb als articles 170 i 171; s'exposa l'expedient del pressupost general de la corporació (expt. 05501-2021-27) del Servei Econòmic Pressupostari i la plantilla de personal  (expedient 01101-2021-3842).
Anunci publicat en el BOP n. 224, de 19 de novembre de 2021.
Periode d’exposició: del 22 de novembre fins al 14 de desembre.
LLoc: pça. de l'Ajuntament num. 1, 2n pis, Servici Econòmic Pressupostari.

Acord aprovació inicial BOP 19 novembre 2021 (Pdf 273 Kb)

Impacte de Gènere

Informe Impacte de Gènere (pdf 1091 kb).

Modificacions de crèdit

Modificacions de crèdit - Ple

Modificacions de crèdit - Junta de Govern

Modificacions de crèdits de la Junta de Govern

 

Primer Trimestre de 2020

CI 1 Igualtat 2230-19-72 CI 3 Pat. Htc 2001-19-1384 CI 5 Emerg.Clim. 8001-19-46 CI 6 Bombers 1501-20-40 IR 1 SEP 5501-20-5 IR 2 SEP 5501-20-9 TA-TB 1 i CI 2 Ocupament 2902-19-1318 TA-TB 2 SEP 5501-20-2 TA-TB 3 Innovació 1911-20-2 TA-TB 4 i CI 4 Ocupament 2902-19-90 TA-TB 6 SCT 1201-20-56 TA-TB 7 Sanitat 2401-20-243 TA-TB 8 Personal 1101-20-850 TA-TB 9 Descentralització 2301-20-36

Segon Trimestre 2020

CI 7 Mobilitat 01801-19-1343 CI 8 Pat. Històric 02001-20-281 CI 9 B.Social 02201-20-53 CI 10 Cultura Festiva 01904-20-944 CI 11 Innovació 00202-20-24 CI 12 Emergèngia Climàtica 08001-18-25 CI 13 Benestar Social 02201-20-59 IR 3 SEP 05501-20-15 TA -TB 5 Ocupament 02902-19-1051 TA-TB 10 Centre Històric 03502-20-7 TA-TB 11 Descentralització TA-TB 13 Comerç 02901-20-438 TA-TB 14 Acc.Cultural 01905-20-124 TA-TB 15 Joventut 01902-20-55 TA-TB 16 Joventut 01902-20-56 TA-TB 17 CEMAS 02350-20-24 TA-TB 18 Ocupament 02902-20-81 TA-TB 19 Patrimoni Htc TA-TB 20 CIA 02701-20-191 TA-TB 21 SerTic 00801-20-86 TA-TB 22 Personal 01101-20-1741 TA-TB 23 Gestió Residuos 02801-20-900 TA-TB 24 Esports 01903-20-80 TA-TB 25 Turisme 01909-20-35 TA-TB 26 Cementeris 02802-20-141 TA-TB 27 SerTic 00801-20-92

Tercer Trimestre 2020

CI 14 SCT 01201-20-407 CI 15 Benestar Social 02201-20-99 CI 16 Benestar Social 02201-20-113 CI 17 Educació 02101-20-109 CI 18 Formació i Ocupament 02902-20-188 CI 19 Formació i Ocupament 02902-20-189 TA-TB 28 Patrimoni Htc 02001-20-590 TA-TB 29 Devesa-Albufera 03602-20-54 TA-TB 30 Gabinete d'Alcaldia 00201-20-14 TA-TB 31 Personal 01101-20-1743 TA-TB 32 Recursos Culturals 02000-20-62 TA-TB 33 SCT 01201-20-452 TA-TB 34 Pobles València 02310-20-227 TA-TB 35 SerTic 00801-20-122 TA-TB 37 Emergència Climàtica 08001-20-31 TA-TB 40 Igualtat 02230-20-70

Quart Trimestre 2020

CI 20 SCT 01201-20-504 CI 21 Formació, Avaluació i Carrera 00208-20-34 CI 22 CIA 02701-20-344 CI 23 Educació 02101-20-109 CI 24 Innovació 00202-20-194 CI 25 Formació i Ocupament 02902-20-483 CI 26 Platges 02410-20-4 CI 27 Formació i Ocupament 02902-20-506 CI 28 Turisme 01909-20-54 TA-TB 36 Patrimoni Htc 02001-20-682 TA-TB 38 Coord Tributària H4990-20-2 TA-TB 39 Ocupament 02902-20-475 TA-TB 41 Personal 01101-20-2431 TA-TB 42 Inspecció Mpal 03510-20-11 TA-TB 43 Devesa-Albufera 03602-20-101 TA-TB 44 Ocupament 02902-20-487

TA-TB 45 Soc de la Informació 00910-20-25TA-TB 46 Emerg Climàtica 08001-20-41TA-TB 47 Coord Tributària H4990-20-6

TA-TB 48 Personal 01101-20-3187TA-TB 49 Personal 01101-20-3808TA-TB 50 Devesa-Albufera 03602-20-126TA-TB 51 Personal 01101-20-3942TA-TB 52 B Social 02201-20-59