Servicios de la web

Hall

Comisió de Ple

Data:
23-01-2017
Hora:
10:00
Òrgan:
COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • SECRETARIA.
 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 19 de desembre de 2016.
  Aprovat
 • DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
 • 0002.-Proposa assumir el criteri interpretatiu de l'Oficina Tècnica d'Ordenació Urbanística, relatiu a l'article 19.2 de les Normes Urbanístiques del PRIM del Sector "Patraix".
  Expediente .- E-03001-2016-000268-00 - Aprovat
 • 0003.-Proposa sotmetre a informació pública el document de correcció d'errors del PRIM del Sector "Patraix".
  Expediente .- E-03001-2017-000009-00 - Aprovat
 • 0004.-Proposa aprovar provisionalment la Modificació del Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits, relativa a la descatalogació del fumeral situat en carrer Xeraco nº 13.
  Expediente .- E-03001-2016-000123-00 - Aprovat
 • 0005.-Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual del P.G.O.U. relativa a la "Reubicació d'equipament per a Centre de Salut en Carrera Malilla i Zona Verda en El Carrer Eslida, Barri de Malilla, Districte Quatre Carreres".
  Expediente .- E-03001-2015-000210-00 - Aprovat
 • 0006.-Proposa acordar la suspensió del terminie per a resoldre el procediment d'aprovació de la modificació puntual de reordenació de volums edificables al carrer Pare Barranco nº 34.
  Expediente .- E-03001-2015-000217-00 - Aprovat
 • 0007.-Proposa aprovar definitivament la Modificació del PRI "Actuació Urbanística Parc Central, Unitat d'Execució A.4-1".
  Expediente .- E-03001-2015-000216-00 - Aprovat
 • SERVICI GESTIÓ CENTRE HISTÒRIC.
 • 0008.-Proposa deixar sense efecte l'encàrrec a AUMSA per a l'elaboració de l'alternativa técnica i proposició juridico-econòmica per al desenvolupament de la UE 8 del PEPRI del Barri del Mercat.
  Expediente .- E-03502-2006-000139-00 - Aprovat
 • MOCIONS.
 • 0009.-Sr. Estellés, sobre obres en la CV-500.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000236-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0010.-Sr. Mendoza, sobre reversió del doble sentit en l'Avd. Baró de Càrcer.
  Expediente .- O-89POP-2017-000004-00 - Rebutjat
 • 0011.-Sr. Novo, sobre obres Línia T-2 de Metrovalencia.
  Expediente .- O-89POP-2017-000004-00 - Aprovada proposta alternativa
 • PREGUNTES.
 • 0012.-Sr. Mendoza, sobre queixes dels Ciutadans per senyalització viària
  Expediente .- O-89POP-2017-000004-00 - Contestada
 • 0013.-Sr. Mendoza, sobre obres en la CV-500.
  Expediente .- O-89POP-2017-000004-00 - Contestada
 • 0014.-Sr. Mendoza, sobre licencias actividades.
  Expediente .- O-89POP-2017-000004-00 - Contestada
 • 0015.-Sr. Mendoza, sobre licencias en terrazas.
  Expediente .- O-89POP-2017-000004-00 - Contestada
 • 0016.-Sr. Mendoza, sobre cargos de confianza de la Empresa Municipal de Transportes.
  Expediente .- O-89POP-2017-000004-00 - Contestada
 • 0017.-Sr. Mendoza, sobre carril bici Ronda Interior.
  Expediente .- O-89POP-2017-000004-00 - Contestada
 • 0018.-Sr. Mendoza, sobre página web 'anellciclista.com'.
  Expediente .- O-89POP-2017-000004-00 - Contestada
 • 0019.-Sr. Mendoza, sobre licencias de apertura de establecimientos hosteleros.
  Expediente .- O-89POP-2017-000004-00 - Contestada
 • 0020.-Sr. Mendoza, sobre tram anell ciclista en Avinguda Guillem de Castro.
  Expediente .- O-89POP-2017-000004-00 - Contestada
 • 0021.-Sr. Novo, sobre paralització obres Parc Lineal de Benimamet.
  Expediente .- O-89POP-2017-000004-00 - Contestada
 • 0022.-Sr. Novo, sobre tancament del Campus de la Universitat de València.
  Expediente .- O-89POP-2017-000004-00 - Contestada
 • 0023.-Sr. Novo, sobre gestió de l'entorn del Mercat Central.
  Expediente .- O-89POP-2017-000004-00 - Contestada
 • 0024.-Sr. Novo, sobre llicència Sidi Saler.
  Expediente .- O-89POP-2017-000004-00 - Contestada
 • 0025.-Sr. Novo, sobre llicències urbanístiques en l'àmbit del PEPRI Cabanyal-Canyamelar.
  Expediente .- O-89POP-2017-000004-00 - Contestada
 • 0026.-Sr. Novo, sobre llicències urbanístiques.
  Expediente .- O-89POP-2017-000004-00 - Contestada
 • 0027.-Sr. Novo, sobre obres carrer Filipines-Avinguda Peris i Valero.
  Expediente .- O-89POP-2017-000004-00 - Contestada
 • 0028.-Sr. Novo, sobre propietats municipals d'AUMSA.
  Expediente .- O-89POP-2017-000004-00 - Contestada
 • 0029.-Sr. Novo, sobre rehabilitació de la Ceramo.
  Expediente .- O-89POP-2017-000004-00 - Contestada
 • 0030.-Sr. Novo, sobre remodelació aparcament Avinguda d'Aragó.
  Expediente .- O-89POP-2017-000004-00 - Contestada
 • 0031.-Sr. Novo, sobre solar municipal carrer Juristes, 6.
  Expediente .- O-89POP-2017-000004-00 - Contestada
 • 0032.-Sr. Novo, sobre Teatre Escalante.
  Expediente .- O-89POP-2017-000004-00 - Contestada
 • 0033.-Sr. Novo, sobre usos de les places del parking de Plaça de Bruges.
  Expediente .- O-89POP-2017-000004-00 - Contestada
 • 0034.-Sr. Novo, sobre tanca del Casino de l'Americà.
  Expediente .- O-89POP-2017-000004-00 - Contestada
 • 0035.-Sr. Estellés, sobre Alqueria de Falcó.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000016-00 - Contestada
 • 0036.-Sr. Estellés, sobre paralització d'obres de supressió de places d'aparcament de l'Avinguda d'Aragó.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000016-00 - Contestada
 • 0037.-Sr. Estellés, sobre la contestació a la pregunta relativa a la situació de l'acord derivat de la Moció de la Comissió sobre mesures de seguretat en l'eixida del Col·legi de Dominicos.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000016-00 - Contestada
 • 0038.-Sr. Estellés, sobre pèrdua de viatgers de Valenbisi.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000016-00 - Contestada
 • 0039.-Sr. Estellés, sobre urbanització de solars en Orriols, Benimaclet, Marchalenes, Malvarrosa.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000016-00 - Contestada
 • 0040.-Sr. Estellés, sobre dades informe Consell d'Administració EMT i dades de qualitat del servei.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000016-00 - Contestada
 • 0041.-Sr. Estellés, sobre canvi de la freqüència semafórica en la ciutat de València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000016-00 - Contestada
 • 0042.-Sr. Estellés, sobre eliminació de bolardos.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000016-00 - Contestada
 • 0043.-Sr. Estellés, sobre carril bus segmentat.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000016-00 - Contestada
 • 0044.-Sr. Estellés, sobre engegada de semàfors i passos de vianants en la CV-500.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000016-00 - Contestada
 • 0045.-Sr. Estellés, sobre coordinació de treballs de la regidoria de mobilitat amb seguretat ciutadana.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000016-00 - Contestada
 • 0046.-Sr. Estellés, sobre rehabilitació del Casino de l'Americà.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000016-00 - Contestada
 • 0047.-Sr. Estellés, sobre el Regidor Delegat de Mobilitat Sostenible gravant-se amb bicicleta amb el mòbil mentre incomplia les normes de tràfic.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000016-00 - Contestada
 • 0048.-Sr. Estellés, sobre obres segon tram Anell Ciclista i punts a resoldre.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000016-00 - Contestada
 • 0049.-Sr. Estellés, sobre situació de les obres del Parc Lineal.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000016-00 - Contestada
 • 0050.-Sr. Estellés, sobre terminis de reparació de les balises encastades en el semàfor de la mort.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000016-00 - Contestada
 • 0051.-Sr. Estellés, sobre carrer Pare Jofre. Carrer per als vianants repleta de cotxes.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000016-00 - Contestada
 • 0052.-Sr. Estellés, sobre enfonsament del paviment del carrer Serrans, Salvador i Almudín.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000016-00 - Contestada
 • PRECS I PREGUNTES.
 • 0053.-Em l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Estellés pregunta si el canvi del tràfic al doble sentit de circulació en l'Av. Baró de Càrcer es va tractar prèviament en una taula de treball interdisciplinari en l'EMT amb tots els agents implicats, i si hi ha actes d'estes reunions.
  Contestada
 • 0054.-En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Estellés pregunta si hi ha documentació tècnica que constate el doble sentit de circulació definitiu en l'Av. Baró de Càrcer.
  Contestada
 • 0055.-En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Estellés pregunta si hi ha un document de Patrimoni Cultural que autoritze la peatonalizació de l'entorn de La Llotja.
  Contestada
 • 0056.-En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Novo pregunta si la Societat Pla Cabanyal-Canyamelar està integrada en la plataforma PIAE i prega que se li done accés a la documentació dels expedients de la subvenció de l'ARRU del Cabanyal.
  Contestada
 • 0057.-En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Mendoza pregunta a què es deuen els retards que s'estan produint en les obres del carril bici del carrer Misser Va mastegar, que porten ja dos mesos en marxa i pareixen no avançar.
  Contestada
 • 0058.-En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Mendoza pregunta si ja està en licitació l'obra del túnel de les Grans Vies.
  Contestada
 • 0059.-En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Mendoza pregunta quan es va a posar en funcionament l'Agència de la Bicicleta.
  Contestada
 • 0060.-En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Mendoza pregunta si ja se li ha notificat la multa per la infracció que va cometre al gravar-se amb el mòbil mentres circulava amb bicicleta per un carril bici.
  Contestada
 • 0061.-El Sr. Estellés sol·licita que se li faciliten uns plans que va sol·licitar del PAI del Sector del Grau, perquè es van posar en contacte amb ell des del Servici de Programació per a facilitar-li la documentació que havia sol·licitat, però no té constància que els plans li hagen sigut enviats.
  Quedar assabentat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI