2019-11-04 - València

null 2019-11-04

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
04-11-2019
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 25 d'octubre de 2019.
Aprovat
0002 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa iniciar els tràmits que corresponguen en Dret per a l'exercici d'accions en defensa dels interessos públics que corresponen defensar a este Ajuntament en les Diligències Prèvies núm. 1764/19 del Jutjat d'Instrucció núm. 18.
Expediente: E-00201-2019-000033-00 - Aprovat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que no admet el Recurs PA núm. 519/18, interposat contra Resolució del Tribunal Economicoadministratiu Regional de la Comunitat Valenciana que no admet una reclamació contra desestimació de devolució d'ingressos indeguts derivats d'autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-00501-2019-000313-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, desestimatòria del Recurs PA núm. 898/18, interposat contra Resolució de cessament en lloc de director de la Banda Municipal de València.
Expediente: E-00501-2019-000312-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PA núm. 54/19, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2019-000315-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa no recórrer i quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria del Recurs PA núm. 81/19, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2019-000316-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que declara acabat el Recurs PO núm. 378/18, sobre ordre de restauració i cessament en l'ús d'apartament turístic en una vivenda.
Expediente: E-00501-2019-000325-00 - Quedar assabentat
0008 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa executar la Sentència núm. 149/19 dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 11 de València.
Expediente: E-01101-2019-003290-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura emesa en concepte de servicis tècnics extraordinaris de maquinària de reprografia.
Expediente: E-01101-2019-004220-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra les bases de la convocatòria per a la provisió definitiva de cinquanta places d'agent Policia Local.
Expediente: E-01101-2019-004382-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un cessament com a personal eventual.
Expediente: E-01101-2019-004542-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament com a personal eventual.
Expediente: E-01101-2019-004550-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de personal tècnic mitjà (Direcció centre social) (MD), referència núm. 4367, en el Servici d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
Expediente: E-01101-2019-004113-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de cap de secció (TD), referència núm. 8443, en el Servici de Patrimoni.
Expediente: E-01101-2019-004388-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa atenció al públic, referència núm. 6284, en la Delegació del Cicle Integral de l'Aigua.
Expediente: E-01101-2019-004590-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de dos tècniques mitjanes d'infermeria.
Expediente: E-01101-2019-004224-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de dos tècniques mitjanes de treball social.
Expediente: E-01101-2019-004398-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica integració social per al Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2019-004476-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica integració social per al Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2019-004486-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica integració social per al Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2019-004496-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a auxiliar administrativa.
Expediente: E-01101-2019-004515-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar desert el procediment obert simplificat celebrat per a contractar l'execució del projecte per a la finalització de les obres de construcció d'una escola infantil de primer cicle al carrer de la Diputada Clara Campoamor (València), inclòs en l'àmbit del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-04101-2018-000199-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar els servicis de difusió de diferents accions de publicitat de l'Ajuntament de València generades des de la Delegació de Relacions amb els Mitjans, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2019-000160-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa aprovar el reajustament provisional del gasto plurianual del contracte de servicis informàtics per al suport a l'explotació i manteniment correctiu i evolutiu dels aplicatius Plataforma Integrada d'Administració Electrònica (PIAE), Seu Electrònica (SEU) i el Sistema d'Informació Geogràfica (SIG).
Expediente: E-00801-2019-000153-00 - Aprovat
0025 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a les certificacions del passat mes de setembre del contracte de gestió de l'enllumenat públic.
Expediente: E-01201-2019-000702-00 - Aprovat
0026 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00103 2015 4926.
Expediente: E-01305-2015-000468-00 - Aprovat
0027 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa no admetre la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00118 2019 41756.
Expediente: E-01305-2019-000357-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures corresponents al servici de retirada de vehicles de la via pública.
Expediente: E-01401-2019-004875-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de gestió, informació i animació juvenil dels centres municipals de joventut.
Expediente: E-01902-2015-000331-00 - Aprovat
0030 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa declarar aprovada la justificació de la subvenció concedida al Club de Natación Olympic Dom Bosco de Natzaret.
Expediente: E-01903-2018-000188-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb el Capítol Metropolità de València per a l'any 2019.
Expediente: E-01904-2019-000408-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'Agrupació de Comparses de Moros i Cristians del Marítim per a l'any 2019.
Expediente: E-01904-2019-000611-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa acceptar la subvenció concedida per Turisme Comunitat Valenciana per a la celebració del 'Dia mundial de la paella' i aprovar la modificació de crèdits generats per ingressos i el corresponent projecte de gasto.
Expediente: E-01909-2019-000096-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió de subvencions a diverses entitats.
Expediente: E-02000-2019-000014-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar el preu de venda al públic de diverses publicacions.
Expediente: E-02000-2019-000105-00 - Aprovat
0036 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar una nova concessió del Xec Escolar per al curs 2019-2020.
Expediente: E-02101-2019-000014-00 - Aprovat
0037 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a les obres d'esmena de deficiències en les cuines de diverses escoles infantils municipals.
Expediente: E-02101-2019-000340-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per dos entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2018.
Expediente: E-02201-2018-000134-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les modificacions sol·licitades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2018.
Expediente: E-02201-2018-000134-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb la congregació de las 'Hermanitas de los Ancianos Desamparados'.
Expediente: E-02201-2018-000353-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar.
Expediente: E-02201-2019-000020-00 - Aprovat
0042 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar el reajustament del gasto provisional del contracte de gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'l'Amistat'.
Expediente: E-02224-2019-000570-00 - Aprovat
0043 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'l'Amistat'.
Expediente: E-02224-2019-000579-00 - Aprovat
0044 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'Arniches'.
Expediente: E-02224-2019-000600-00 - Aprovat
0045 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la tercera i última pròrroga del conveni de col·laboració amb l'associació d'ames de casa i consumidors Tyrius per a desenvolupar un programa d'acollida a dones immigrants i a dones en situació de risc d'exclusió social.
Expediente: E-02201-2016-000423-00 - Aprovat
0046 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la creació i funcionament de la Comissió Impulsora per a la incorporació progressiva de l'enfocament de gènere en els Pressupostos de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-02230-2018-000052-00 - Aprovat
0047 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la convocatòria 2020 de subvencions a associacions i entitats per a projectes que promoguen la igualtat entre dones i hòmens i de les persones del col·lectiu lèsbic, gai, transsexual, bisexual i intersexual (LGTBI) en el municipi de València, fomentant la lluita contra la discriminació per raó de sexe, d'orientació sexual o identitat de gènere.
Expediente: E-02230-2019-000068-00 - Aprovat
0048 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la convocatòria de la III edició dels premis CALIU a les falles grans i infantils pel seu caràcter igualitari i divers.
Expediente: E-02230-2019-000069-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL).
Expediente: E-02250-2017-000006-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats de les subvencions concedides per al desenvolupament del projecte 'Xarxa puja el to contra el racisme' 2018.
Expediente: E-02250-2018-000066-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de l'ajuda humanitària d'emergència concedida a Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL) per al desenvolupament d'un projecte d'acció humanitària a la franja de Gaza.
Expediente: E-02250-2018-000281-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió diària del casal d'acolliment a Rocafort.
Expediente: E-02250-2019-000018-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'ajudes per a la realització de projectes d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2019.
Expediente: E-02250-2019-000095-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa resoldre la convocatòria del Concurs de Còmic 2019 de la Junta Municipal de Russafa.
Expediente: E-02301-2019-000066-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE SALUT I CONSUM RESPONSABLE. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Sociedad Centro de Desarrollo Canino Integradogs, SL, per a desenvolupar un programa educatiu i social mitjançant activitats d'educació canina en centres penitenciaris.
Expediente: E-02401-2019-002618-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE SALUT I CONSUM RESPONSABLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura emesa en concepte de prestació del servici de publicitat de la campanya 'Dia mundial dels animals 2019'.
Expediente: E-02401-2019-002785-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el reajustament d'anualitats del projecte 'Nova canonada DN 600 per avinguda de Jacinto Benavente, entre plaça d'Amèrica i avinguda de Peris i Valero'.
Expediente: E-02701-2018-000413-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar les memòries valorades corresponents a actuacions als carrers de Vilafermosa-de Granada i als carrers del Doctor Rodríguez de la Fuente i adjacents i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (Emivasa).
Expediente: E-02701-2019-000080-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el projecte 'Instal·lació de cabalímetres sectorials en la xarxa arterial d'aigua potable de València' i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (Emivasa).
Expediente: E-02701-2019-000503-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS. Proposa alliberar crèdit de l'aplicació pressupostària FK890 16400 21300 'Maquinària, instal·lacions i utillatge'.
Expediente: E-02802-2019-000340-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Diputació Provincial de València per al finançament del programa de pràctiques formatives 'La Dipu et beca 2019' i aprovar la modificació de crèdits generats per ingressos i el corresponent projecte de gasto.
Expediente: E-02902-2019-001213-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2018'.
Expediente: E-02902-2019-001797-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit pel preu just fixat pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en l'expropiació de dos parcel·les situades als carrers del Rosari i de l'Emparament.
Expediente: E-03103-2011-000068-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Martínez Centro de Gestión, SL, corresponent a la factura del passat mes de setembre.
Expediente: E-04909-2019-000506-00 - Aprovat
0064 - PRECS I PREGUNTES
0065 - ALCALDIA. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 26 de juliol de 2019, sobre nomenament de vocals en l'Organisme Autònom Parcs i Jardins i Escola de Jardineria i Paisatge.
Expediente: E-00601-2019-000049-00 - Aprovat
0066 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de la Universitat de València.
Expediente: E-00202-2019-000064-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar un oficial de la Policia Local responsable en concepte d'autor d'una infracció disciplinària de caràcter lleu.
Expediente: E-01404-2019-000098-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 25 d'octubre de 2019.
Expediente: E-02000-2019-000015-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reajustament provisional del gasto del contracte de manteniment i conservació de vivendes inscrites en el Programa d'Accés a la Vivenda.
Expediente: E-02201-2018-000302-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de Farmacéuticos Mundi.
Expediente: E-02250-2019-000095-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de l'associació Servicio Jesuita a Migrantes.
Expediente: E-02301-2019-000240-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió de subvencions per al desenvolupament de projectes per al foment de l'associacionisme i la participació ciutadana 2019 a favor de diverses entitats ciutadanes inscrites en la Junta Municipal d'Exposició.
Expediente: E-02301-2019-000243-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte de subministrament i muntatge de cinc pèrgoles fotovoltaiques i cinc carregadors de vehicles elèctrics (associats a les pèrgoles) en diferents ubicacions de la ciutat de València, dividit en 5 lots (procés de participació ciutadana 2018).
Expediente: E-04101-2018-000172-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació dels servicis informàtics de manteniment de hardware d'ordinadors centrals i software de base i elements perifèrics, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2019-000181-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar el projecte de modificació de la Ordenança fiscal reguladora de la taxa per estacionament de vehicles a la via pública.
Expediente: E-H4969-2019-000020-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la contractació laboral del personal amb destinació al programa EMPUJU 2019-2020.
Expediente: E-01101-2019-003826-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'un auxiliar administratiu, referència núm. 389, en el Servici d'Esports.
Expediente: E-01101-2019-004195-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa, referència núm. 8580, en el Servici de Joventut.
Expediente: E-01101-2019-004197-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa, referència núm. 587, en el Servici de Cultura Festiva.
Expediente: E-01101-2019-004198-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa, referència núm. 423, en el Servici de Joventut.
Expediente: E-01101-2019-004199-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa, referència núm. 592, en el Servici de Tresoreria.
Expediente: E-01101-2019-004203-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de set auxiliars administratius/ives amb destinació en diversos servicis municipals.
Expediente: E-01101-2019-004223-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica integració social per al Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2019-004513-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a arquitecte.
Expediente: E-01101-2019-004580-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa, referència núm. 5844, en 'No inclosos en unitats orgàniques'.
Expediente: E-01101-2019-004689-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. NV-124, de 30 de juliol de 2019.
Expediente: E-01101-2019-002748-00 - Aprovat