Àrea de conciliació de la vida personal, familiar i laboral - València

Àrees d´intervenció >> Àrea de conciliació de la vida personal, familiar i laboral

Coordinació amb el Servici d'Educació. Oficina del Xec Escolar.

 

Des del 2001 la Secció de la Dona va proposar la incorporació en el barem d'adjudicació del Xec Escolar una puntuació específica per a les situacions de dones que són objecte de violència de gènere. Cada any es manté una coordinació amb la Regidoria d'Educació (Oficina del Xec Escolar) per al seguiment de sol·licituds aprovades per les dites situacions.

DEFINICIÓ DEL XEC ESCOLAR

El Xec Escolar és un sistema d'ajudes econòmiques a l'escolarització infantil, destinades a sufragar els gastos d'ensenyança d'aquells menors empadronats en el municipi de València, que reunisquen les condicions que les Bases Reguladores del Xec Escolar disposen anualment. Este sistema intenta contribuir així a la importància decisiva de la dita etapa escolar en la compensació de desigualtats en educació.

REQUISITS PER A SER BENEFICIARI/ÀRIA DEL XEC ESCOLAR

 

  • Els menors han d'estar escolaritzats en Educació Infantil.
  • Tant el menor com els pares o tutors legals, precisaran estar empadronats en el municipi de València en el moment de formalitzar la sol·licitud i durant tot el curs escolar o el període en què siguen beneficiaris del Xec Escolar.
  • Les persones beneficiàries han d'estar al corrent de les seues obligacions tributàries amb l'Ajuntament de València.
  • L'escola infantil o centre en què estiga escolaritzat el menor, haurà d'estar ubicat en el terme municipal de València, acreditant documentalment haver obtingut, o haver sol·licitat sense que haja conclòs la seua tramitació, la corresponent autorització administrativa per part de la Conselleria d'Educació. Així mateix el Centre haurà de comptar amb llicència municipal d'obertura i posada en funcionament o llicència ambiental, o si és el cas, si procedix, comunicació ambiental.

 

Més informació