Àrea de conciliació de la vida personal, familiar i laboral - València

Àrees d´intervenció >> Àrea de conciliació de la vida personal, familiar i laboral

Tallers de Corresponsabilitat Familiar.

El Pla Marc d'Igualtat entre Dones i Homes inclou dins esta àrea el foment de canvis d'actituds en la població favorables a la coresponsabilitat i la sensibilització entorn del repartiment igualitari de tasques domèstiques, atencions i responsabilitats familiars.

Des de la Secció de la Dona es considerà fonamental la introducció d'estos continguts formatius en la població juvenil i en l'educació infantil.

Des de l'any 2004 al 2006, en col·laboració amb la Regidoria de Joventut es van organitzar Tallers de Coresponsabilitat, els quals s'oferiren als 11 Centres Municipals de Joventut.

L'objectiu d'estos tallers és modificar els estereotips en l'assignació de tasques a l'entorn domèstic, de manera que s'acoste els hòmens i les dones a les tasques quotidianes fonamentals i els/les capacite per a sobreviure de manera autònoma tot potenciant les seues aptituds. També es pretén ques es sensibilitzen per tal de fomentar l'harmonització de responsabilitats laborals i familiars, dirigides tant a hòmens com a dones.

Des de l'any 2007 fins 2010, es duen a terme estos tallers en coordinació amb la Regidoria d'Educació a través de l'Oferta Educativa que realitza esta Regidoria i que s'oferta a tots els col·legis i instituts de la ciutat.