S'està cercant, espereu....

Àrea d'ocupació - València

Àrees d´intervenció >> Àrea d'educació, cultura i esport

Programa Educatiu d'Igualtat, Conciliació i Prevenció de la Violència contra les Dones

Des de la Secció de Projectes Educatius de la Regidoria d'Educació i Universitat Popular, realitzen l'“Oferta Educativa del Curs” dirigida als centres escolars de la ciutat, amb la qual ha col·laborat el Pla MIO oferint diverses activitats per a la prevenció de la violència contra les dones.

Esta oferta, a través d'un plantejament de transversalitat en valors, pretén posar a disposició dels centres educatius, experiències que potencien de forma didàctica, vivències i actituds positives respecte a temes de gran importància en l'evolució de l'alumnat, com és l'educació vial, medi ambient, animació a la lectura, etc.

Els centres escolars, per mitjà de l'Oferta Educativa realitzen la sol·licitud de petició dels tallers a la Secció de Projectes Educatius que les deriva a l'equip de professionals especialitzades en gènere.

Tallers per a “Educar en Igualtat”

Taller corresponsabilidad

Des de la Secció de Projectes Educatius de la Regidoria d'Educació i Universitat Popular, realitzen l'“Oferta Educativa del Curs” dirigida als centres escolars de la ciutat, amb la qual ha col·laborat el Pla MIO oferint diverses activitats per a la prevenció de la violència contra les dones.

Esta oferta, a través d'un plantejament de transversalitat en valors, pretén posar a disposició dels centres educatius, experiències que potencien de forma didàctica, vivències i actituds positives respecte a temes de gran importància en l'evolució de l'alumnat, com és l'educació vial, medi ambient, animació a la lectura, etc.

|
Més informació Guia per educar en igualtat


Tallers de Corresponsabilitat Familiar

S'oferix este programa pretenent que l'alumnat analitze la seua participació en les tasques de la llar, així com les de la resta de membres de la unitat familiar a què pertanyen i d'esta manera s'afavorisca la responsabilitat de fills i filles en les dites tasques i la igualtat i l'equilibri de les mateixes en la vida familiar.

Dirigits a alumnat de 2n i 3er cicle Educació Primària, Secundària, Batxillerat, cicles formatius i Programes de Qualificació Professional Inicial

Més informació

Tallers llenguatge no sexista

El nostre idioma té la particularitat que invisibiliza les dones, parlem de forma sexista i açò fa que en nombroses ocasions pensem i actuem de la mateixa manera. Amb el llenguatge transmetem la nostra forma de pensar, sentir i actuar, per la qual cosa és necessari que en primer lloc siguem conscients d'esta realitat del llenguatge sexista que discrimina les dones i en segon lloc proposem alternatives, dotar de recursos i ferramentes lingüístiques i així utilitzar llenguatge no sexista.

Dirigits a l'alumnat de 3er cicle Educació Primària, Secundària, Batxillerat, cicles formatius i Programes de Qualificació Professional Inicial.

Més informació

Tallers sexe-gènere NO són sinònims

El principi d'Igualtat i no discriminació per raó de sexe està reconegut per Llei en la nostra Constitució i àmpliament promogut per l'actual Llei d'Igualtat. Hi ha igualtat formal, però en l'actualitat, no hi ha una igualtat real entre dones i hòmens.

A través d'este programa i per mitjà d'una metodologia dinàmica i participativa, volem introduir la perspectiva de gènere a les aules i que l'alumnat siga capaç d'assimilar que el sexe és un concepte biològic mentre que el gènere ho és social i cultural. És important que la població juvenil reflexione sobre el conjunt de pautes que el “gènere” imposa a hòmens i dones, de manera que, generalment, restringix la capacitat d'estos de triar lliurement, perquè l'espenta a actuar conforme a la desitjabilitat social i no en funció dels seus genuïns interessos.

Dirigit a l'alumnat de 3er cicle Educació Primària, Secundària, batxillerat, Programes de Qualificació Professional Inicial i Cicles Formatius.

Igual que els anteriors tallers, la Secció de la Dona treballa coordinadament per a la realització d'estos amb la Secció de Projectes Educatius de la Regidoria d'Educació i Universitat Popular.

Més informació