S'està cercant, espereu....

Àrea d'ocupació - València

Projecte “INTEGRA-TE València

Logos

Amb motiu de la Resolució del 15 de maig del 2008 de la Secretaria d'Estat de Cooperació Territorial, que actua com a Organisme Intermedi del FSE, es concedix a l'Ajuntament de València una subvenció de 3.232.662,20 € per a un pressupost elegible de 4.040.827,75 € encaminat a la realització del Projecte Plurianual (núm. 17) “INTEGRA-TE VALENCIA” dins del Programa Operatiu “Adaptabilitat i Ocupació” del Fons Social Europeu. El Projecte: “INTEGRA-TE VALENCIA” és un Projecte Generador d'Ocupació en el Sector Servicis destinat a la implementació de la Llei de Dependència per a fomentar els nous jaciments d'ocupació, especialitzats en l'atenció i millora de la qualitat de vida de les persones dependents. La duració serà de 36 mesos de l'1 d'agost del 2008 a 31 de juliol del 2011.

El “III Pacte per a l'Ocupació en la Ciutat de València”, ha decidit presentar-se a esta convocatòria d'ajudes del FSE, d'una manera integrada, recolzant les accions desenrotllades per l'entitat promotora “Ajuntament de València”, de dos maneres: Impartint la formació específica per a les persones desocupades beneficiàries del projecte a través de les entitats per ells acordades per mitjà de l'oportú Conveni de Col·laboració firmat a este efecte, i desenrotllant durant cada una de les tres anualitats que dura el projecte les accions següents:

· Estudis de prospecció de necessitats potencials en matèria de formació.
· Creació de la xarxa “Valencia CONCILIA-TE” i el seu funcionament.
· Treballs de preparació, anàlisi i reunions per a executar accions.
· Difusió i sensibilització de la qüestió de gènere.
Es descriuen a continuació els col·lectius que, per consens dels/de les membres integrants del “III Pacte per a l'Ocupació a la Ciutat de València”, s'han elegit com a beneficiaris/àries d'este projecte:
· concretament jóvens desocupats/ades menors de 30 anys,
· parats de llarga duració (2 o més anys en situació de desocupació) dels dos sexes, i
· dones que hagen abandonat el mercat laboral i pretenguen reinserir-se.
S'estima que un 50% de les places d'alumnat estaran cobertes per dones. La duració d'este Projecte Generador d'Ocupació en el Sector Servicis destinat a la implementació de la Llei de Dependència per a fomentar els nous jaciments d'ocupació, especialitzats en l'atenció i millora de la qualitat de vida de les persones dependents, serà de 36 mesos (3 anys: 2008-2009, 2009-2010 i 2010-2011), mentres que el Programa Formatiu (formació específica i pràctiques no laborals) comprendrà un màxim de 10 mesos de cada any.

1. FORMACIÓ ESPECÍFICA
2. FORMACIÓ TRANSVERSAL
3. ITINERARIS PERSONALITZATS D'INSERCIÓ LABORAL
4. MOTIVACIÓ EMPRESARIAL I ASSESSORAMENT PER A L'AUTOOCUPACIÓ
5. PRÀCTIQUES NO LABORALS

1. FORMACIÓ ESPECÍFICA

Les persones desocupades que formen part d'este Programa Integral rebran formació específica en les especialitats següents (2010-2011) :

· AUXILIAR D'INFERMERIA GERIÀTRICA (CODI SANC3007) (300 hrs. + 69 hrs. mòduls formació transversal). REQUISITS D'ACCÉS DE L'ALUMNAT: FPI (branca sanitària), TM en cures auxiliars d'infermeria.
· ATENCIÓ ESPECIALITZADA MALALTS D'ALZHEIMER (CODI SANC01) (250 hrs. + 69 hrs. Mòduls formació transversal). REQUISITS D'ACCÉS DE L'ALUMNAT: FPI (branca sanitària), TM en cures auxiliars d'infermeria, o Auxiliar d'Infermeria.
· ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONAS A DOMICILI (CODI CSSC0108) (600 hrs + 69 hrs Móduls formación transversal).

2. FORMACIÓ TRANSVERSAL

· Foment de la igualtat d'oportunitats entre dones i hòmens integrant la perspectiva de gènere en totes les fases de la programació i implementant mesures específiques d'acció positiva.
· Foment de la no discriminació i lluita contra l'exclusió social.
· Foment de les noves tecnologies de la informació i comunicació.
· Foment de l'atenció i respecte al medi ambient.

3. ITINERARIS PERSONALITZATS D'INSERCIÓ LABORAL

S'oferixen a més pel personal tècnic adscrit al Servici d'Ocupació de l'Ajuntament de València: tutories individualitzades durant tot l'itinerari d'inserció i informació individualitzada o col·lectiva sobre el mercat de treball, destinades a desenrotllar les tècniques adequades a les característiques de l'individu per a la busca d'ocupació, Formació per a l'autoocupació i assessorament empresarial (en el cas que la persona desocupada experimente interés per la via de l'autoocupació i emprendedurisme).

4. MOTIVACIÓ EMPRESARIAL I ASSESSORAMENT PER A L'AUTOOCUPACIÓ

Enriquix el Projecte Formatiu un mòdul de Motivació Empresarial impartit per l'UPPE (“Unitat de Promoció de Projectes Emprenedors”) del Servici d'Ocupació de l'Ajuntament de València, a tot l'alumnat, i si d'ells sorgira la idea de muntar un negoci, s'obriria la via del seguiment de la viabilitat de tal projecte tot comptant amb el suport del Viver d'Empreses de l'Ajuntament de València en col·laboració amb la Cambra de Comerç de València. A través d'esta iniciativa es pretén a més fomentar la via empresarial com a una altra alternativa al mercat laboral.

5. PRÀCTIQUES NO LABORALS

Posteriorment a la formació teoricopràctica respectiva, els/les alumnes realitzaran les seues Pràctiques No Laborals a diversos llocs tot depenent de l'especialitat formativa realitzada i en funció del perfil professional i personal, per a això es firmarà l'oportú Conveni de Col·laboració a subscriure a este efecte entre el Servici d'Ocupació de l'Ajuntament de València, el centre o residència i l'alumnat. El projecte contempla 2 ACCIONS QUE AFAVORIXEN LA CONCILIACIÓ DE LA VIDA FAMILIAR amb el seguiment formatiu, per una costat preveu la disponibilitat del XEC INDEPENDÈNCIA, de finançament exclusivament municipal. El “XEC INDEPENDÈNCIA”, de finançament exclusivament municipal, per un import de 173,92 € mensuals per als de l'anualitat de 2010, i de 177,40 € mensuals per als de l'anualitat de 2011, per a alumnes que tinguen persones a càrrec seu o persones dependents.

Un altre dels punts que contempla el projecte és la concessió d'una BECA MENSUAL, concepte subvencionable o despesa elegible en el 80% pel FSE, per un import de 399,38 € mensuals per als de l'anualitat de 2010, i de 404 € aprox. mensuals per als de l'anualitat de 2010.

- Cost total del projecte 36 mesos 4.311.462,43 €.
- Cost total elegible 4.040.827,75 €.
- Subvenció Fons Social Europeu (FSE) 3.232.662,20 €.
- Finançament Ajuntament de València 1.078.800,23 €, dels quals 808.165,55 € són elegibles i 270.634,67 € són no elegibles. (*)
(*) Segons Acord adoptat en Junta de Govern Local de data 13 de febrer del 2009