Programes - València

PROGRAMES

1. INFORMACIÓ.

2. SERVICIS DOMICILIARIS:

Amb l'objectiu de mantindre, en la mesura que siga possible, a les persones majors, amb discapacitat o dependents en el seu entorn natural en les millors condicions de vida dins de la comunitat, l'Ajuntament de València disposa dels següents Servicis Domiciliaris, que poden ser complementaris entre si:

3. INSERCIÓ SOCIAL I LABORAL.

La inserció social com a objectiu es desenvolupa a través de diferents línies d'actuació: la pròpiament social, la laboral, la d'habitatge, etc. Es tracta de facilitar vies de resolució de problemes, satisfer necessitats i protegir els drets de les persones. Alguns, com el de la garantia d'ingressos mínims o l'accés a un habitatge digne, precisen de la complementarietat d'accions de tipus social i laboral.

Presentació

Programa marco de Inserción Social y Laboral

Programa d'accés a habitatge

Subvencions per al desenvolupament de projectes d'intervenció en l'àmbit de l'acció social.

Barems aprovats en Junta de Govern Local de data 11 de desembre de 2020:

Barem per a l'adjudicació o permuta de famílies procedents del cens d'habitatge precari 

Barem per a l'adjudicació o permuta de famílies procedents de col·lectius emergents

4. ATENCIÓ A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL:

L'Ajuntament de València té diversos serveis per a persones amb diversitat funcional o discapacitat (sensorial, intel·lectual, física o mental) que viuen a la ciutat de València. El seu objectiu és aconseguir la inclusió social d'aquestes persones fomentant la seua plena ciutadania i participació social. Es desenvolupen actuacions que promouen entorns socials lliures de barreres, estereotips i prejudicis, treballant per una societat normalitzadora de la diversitat humana.

Presentació

 

5. MENOR:

L'Ajuntament de València desenvolupa un conjunt d'actuacions orientades a l'atenció de menors i adolescents que es troben en situació de risc i desemparament, de la ciutat de València. Les seues accions estan encaminades a la protecció dels drets de les i els menors en risc, la prevenció i l'adaptació social.

Presentació

6. ATENCIÓ PSICOLÒGICA:

Este programa té per objecte l'atenció de les necessitats psicosocials que plantegen les persones ateses des dels diferents programes, així com el suport a les intervencions realitzades des de la resta de programes i serveis del Centre Municipal de Serveis Socials.
S'inclou en el sistema d'atenció primària i té les següents funcions:
1. Prevenció, avaluació i actuació en problemàtiques psicològiques i socials.
2. Atén demandes, col·labora i dona suport tècnic a professionals que integren els equips dels Centres.
3. Exerceix les accions pròpies de la seua especialitat professional en els equips interdisciplinaris de Serveis Socials.

7. CENTRE D'ATENCIÓ A PERSONES SENSE LLAR:

La seua finalitat principal és atendre les persones que manquen d'habitatge i que es troben en risc o en situació d'exclusió social, manquen de recursos econòmics i relacionals i d'habilitats socials suficients per a cobrir les seues necessitats.
En primer lloc, i per a cobrir les situacions d'emergència que es puguen produir, el Centre proporcionarà la cobertura de les necessitats bàsiques d'allotjament, higiene i manutenció. Una vegada superada l'atenció bàsica inicial, es procedirà a prestar una atenció integral que abaste els problemes soci-sanitaris associats als problemes d'exclusió.
A més és el centre coordinador de recursos per a persones sense llar que hi ha a la ciutat.

8. PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL I DEPENDÈNCIA.

L'Ajuntament de València, posa a la disposició de les seues veïnes i veïns a personal específicament format per a atendre casos de dependència i limitació funcional per a desenvolupar actes bàsics de la vida diària.El programa presta des d'una primera atenció informativa, fins a la valoració de la situació i proposta de recursos adequats per a atendre aqueixa situació, sent competència de la Generalitat la resolució de l'expedient.
Si vosté precisa atenció ha de dirigir-se al Centre Municipal de Servicis Socials que li corresponga per domicili i sol·licitar cita en el Programa de Dependència.
Per a saber quin Centre li correspon pot cridar al telèfon d'informació municipal 010 o consultar-ho en la web de Servicis Socials /val/benestar-social-i-integracio.
HORARI D'ATENCIÓ De Dilluns a dijous de 9.00 a 14.00 hores. Divendres de 12 a 14 h.

 

COL·LABORA. CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES D'INTERVENCIÓ COL·LABORATIVA.

QUÈ ÉS?
La convocatòria té per objecte el finançament de projectes d'interés social i d'intervenció comunitària presentats per entitats sense ànim de lucre de la ciutat de València, que fomenten la col·laboració entre els poders públics i la ciutadania en l'àmbit del benestar, actuant amb caràcter preventiu, en qualsevol dels seus nivells (prevenció primària, secundària o terciària) davant problemes que afecten persones i grups amb el risc d'exclusió social i que promoguen i executen accions públiques i privades que afavorisquen el desenvolupament d'aquests grups i persones.
Qui el pot sol·licitar?
Podran sol·licitar les ajudes aquelles entitats que complisquen els requisits establits en les Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i en la Convocatòria.
Requisits
- Estar legalment constituïdes i formalment inscrites en els registres que corresponga de l'Administració de l'Estat o de la Generalitat Valenciana.
- En cas de disposar de domicili social a la ciutat de València i estar inscrita en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes s'haurà de justificar documentalment aquesta circumstància.
- Tindre seu o delegació permanent en el municipi de València i acreditar la figura de representant legal i disposar d'una estructura organitzativa suficient per a garantir el desenvolupament del programa o projecte per al qual se sol·licita la subvenció.
- Mancar de fi de lucre.
- Reflectir en els seus estatuts que entre les seues finalitats es troba la realització d'activitats i projectes orientats a l'atenció social de persones i grups desfavorits.
- Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de València i l'Agència Estatal d'Administració Tributària; així com també amb la Seguretat Social i amb les obligacions de reintegrament de subvencions atorgades per l'Ajuntament, si escau. La presentació de la sol·licitud de subvenció suposa l'autorització expressa de la persona sol·licitant perquè el servei instructor verifique directament, per mitjans telemàtics, l'acreditació del compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda Estatal (*AEAT) i de les seues obligacions amb la Seguretat Social (*TGSS). En el cas de no autoritzar l'Ajuntament de València per a la consulta directa d'aquestes dades, s'haurà de denegar expressament aquesta autorització en la sol·licitud i aportar-se la documentació acreditativa corresponent.
- Els altres previstos en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i l'article 10 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus organismes autònoms de 28 de juny de 2016.
- En cap cas podran accedir a la condició d'entitat beneficiària els qui no hagen justificat correctament, amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds per a participar en aquesta convocatòria, totes les subvencions que hagen sigut concedides per l'Ajuntament de València.

Més informació