Programes - València

PROGRAMES

1. INFORMACIÓ.

2. SERVICIS DOMICILIARIS:

Amb l'objectiu de mantindre, en la mesura que siga possible, a les persones majors, amb discapacitat o dependents en el seu entorn natural en les millors condicions de vida dins de la comunitat, l'Ajuntament de València disposa dels següents Servicis Domiciliaris, que poden ser complementaris entre si:

3. COOPERACIÓ SOCIAL:

L'Ajuntament de València impulsa la cooperació entre la iniciativa social i l'administració local mitjançant el finançament de projectes d'interés social i d'intervenció comunitària presentats per entitats sense ànim de lucre de la ciutat de València, existint dues línies de subvencions:

4. INSERCIÓ SOCIAL I LABORAL.

La inserció social com a objectiu es desenvolupa a través de diferents línies d'actuació: la pròpiament social, la laboral, la d'habitatge, etc. Es tracta de facilitar vies de resolució de problemes, satisfer necessitats i protegir els drets de les persones. Alguns, com el de la garantia d'ingressos mínims o l'accés a un habitatge digne, precisen de la complementarietat d'accions de tipus social i laboral.

Presentació

Programa marco de Inserción Social y Laboral

Programa d'accés a habitatge

Barems aprovats en Junta de Govern Local de data 11 de desembre de 2020:

Barem per a l'adjudicació o permuta de famílies procedents del cens d'habitatge precari 

Barem per a l'adjudicació o permuta de famílies procedents de col·lectius emergents

5. ATENCIÓ A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL:

L'Ajuntament de València té diversos serveis per a persones amb diversitat funcional o discapacitat (sensorial, intel·lectual, física o mental) que viuen a la ciutat de València. El seu objectiu és aconseguir la inclusió social d'aquestes persones fomentant la seua plena ciutadania i participació social. Es desenvolupen actuacions que promouen entorns socials lliures de barreres, estereotips i prejudicis, treballant per una societat normalitzadora de la diversitat humana.

Presentació

6. VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.

Presentació:

7. MENOR:

L'Ajuntament de València desenvolupa un conjunt d'actuacions orientades a l'atenció de menors i adolescents que es troben en situació de risc i desemparament, de la ciutat de València. Les seues accions estan encaminades a la protecció dels drets de les i els menors en risc, la prevenció i l'adaptació social.

Presentació

8. ATENCIÓ PSICOLÒGICA:

Este programa té per objecte l'atenció de les necessitats psicosocials que plantegen les persones ateses des dels diferents programes, així com el suport a les intervencions realitzades des de la resta de programes i serveis del Centre Municipal de Serveis Socials.
S'inclou en el sistema d'atenció primària i té les següents funcions:
1. Prevenció, avaluació i actuació en problemàtiques psicològiques i socials.
2. Atén demandes, col·labora i dona suport tècnic a professionals que integren els equips dels Centres.
3. Exerceix les accions pròpies de la seua especialitat professional en els equips interdisciplinaris de Serveis Socials.

9. CENTRE D'ATENCIÓ A PERSONES SENSE SOSTRE:

La seua finalitat principal és atendre les persones que manquen d'habitatge i que es troben en risc o en situació d'exclusió social, manquen de recursos econòmics i relacionals i d'habilitats socials suficients per a cobrir les seues necessitats.
En primer lloc, i per a cobrir les situacions d'emergència que es puguen produir, el Centre proporcionarà la cobertura de les necessitats bàsiques d'allotjament, higiene i manutenció. Una vegada superada l'atenció bàsica inicial, es procedirà a prestar una atenció integral que abaste els problemes soci-sanitaris associats als problemes d'exclusió.
A més és el centre coordinador de recursos per a persones sense llar que hi ha a la ciutat.

10. PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL I DEPENDÈNCIA.

L'Ajuntament de València, posa a la disposició de les seues veïnes i veïns a personal específicament format per a atendre casos de dependència i limitació funcional per a desenvolupar actes bàsics de la vida diària.El programa presta des d'una primera atenció informativa, fins a la valoració de la situació i proposta de recursos adequats per a atendre aqueixa situació, sent competència de la Generalitat la resolució de l'expedient.
Si vosté precisa atenció ha de dirigir-se al Centre Municipal de Servicis Socials que li corresponga per domicili i sol·licitar cita en el Programa de Dependència.
Per a saber quin Centre li correspon pot cridar al telèfon d'informació municipal 010 o consultar-ho en la web de Servicis Socials /val/benestar-social-i-integracio.
HORARI D'ATENCIÓ De Dilluns a dijous de 9.00 a 14.00 hores. Divendres de 12 a 14 h.

 

PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE EN LA CIUTAT DE VALÈNCIA - PAIV

 

Violència de gènere / Programa d'Actuació Integral contra la Violència de gènere en la ciutat de València - PAIV

Violència de gènere / Programa d'Actuació Integral contra la Violència de gènere en la ciutat de València - PAIV

En la Ciutat de València, des de la Secció de les Dones i Igualtat i a través de l' Espai Dones i Igualtat-EDI, es va posar en marxa l'any 2007 el Programa d'Atenció Integral a Víctimes de Violència de Gènere (PAIV), amb la col·laboració de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, Policia Local (Grup GAMA). El projecte va ser subvencionat per la secretària general d'Igualtat del Ministeri de Treball i Assumptes Socials. En el 2008 es va aprovar el projecte novament amb la denominació Programa d'Atenció Integral per a Víctimes de Violència de Gènere en la ciutat de València. En el 2009 es va realitzar amb la col·laboració de la Caixa del Mediterrani i la Regidoria d'Ocupació de l'Ajuntament de València a través de professionals EMCORP. En 2010, l'Ajuntament firma un conveni de col·laboració entre la Generalitat a través de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques per a la realització d'este programa.

Objectiu general

Garantir una atenció integral i personalitzada a la dona víctima de violència de gènere a fi que tinga una percepció de més seguretat i suport institucional, creant i potenciant estructures de coordinació de recursos.

Objectius específics

-- Informar sobre els diferents recursos a les dones víctimes de violència de gènere (v.v.g.) que tenen orde de protecció i que són ateses per la policia local de València.
-- Derivar de forma personalitzada als servicis pertinents a l'efecte de que, les dones v.v.g. que ho necessiten, puguen millorar la seua situació.
-- Acompanyar les dones v.v.g. als recursos pertinents.
-- Coordinar la intervenció que es realitza des de la unitat de Policia i el Centre Municipal de Servicis Socials.
-- Atendre les dones v.v.g que tinguen càrregues familiars, informant i derivant als recursos necessaris en cada cas.
-- Facilitar suport psicològic a les dones v.v.g que ho requerisquen, tant de forma individual com grupal.

Població beneficiària

El projecte va dirigit a les dones víctimes de violència de gènere amb ordes de protecció judicial.

Servicis

-- Atenció i suport social especialitzat per a dones víctimes de violència de gènere.
-- Atenció psicològica individual i grupal especialitzada per a les dones víctimes de violència de gènere.
-- Informació de les ajudes d'emergència a les dones víctimes de violència per a millorar les necessitats de les mateixes i l'atenció als seus menors.
-- Informació per a la formació i inserció laboral.

Professionals

El programa es du a terme sota la direcció del Espai Dones i Igualtat-EDI i el suport de la Secció Dones i Igualtat.

Les professionals són Diplomades Universitàries en Treball Social, les quals treballaren coordinadament amb el Grup GAMA de la Policia Local de les Unitats de València.

També et pots informar en:

Espai Dones i Igualtat - EDI
C/ Governador Vell, 14 46003 València
Telf.: 96.208.74.75
email: espaidones@valencia.es

Secció de les Dones i Igualtat de la Regidoria de Benestar Social i Integració. Telèfon 962082640
www.valencia.es/mujereseigualdad
www.valencia.es/donesiigualtat
Grup GAMA de Policia Local d'Unitat de Districte pròxim al teu domicili