Programes - València

PROGRAMES

1. INFORMACIÓ.

2. SERVICIS DOMICILIARIS:

Amb l'objectiu de mantindre, en la mesura que siga possible, a les persones majors, amb discapacitat o dependents en el seu entorn natural en les millors condicions de vida dins de la comunitat, l'Ajuntament de València disposa dels següents Servicis Domiciliaris, que poden ser complementaris entre si:

3. INSERCIÓ SOCIAL I LABORAL.

La inserció social com a objectiu es desenvolupa a través de diferents línies d'actuació: la pròpiament social, la laboral, la d'habitatge, etc. Es tracta de facilitar vies de resolució de problemes, satisfer necessitats i protegir els drets de les persones. Alguns, com el de la garantia d'ingressos mínims o l'accés a un habitatge digne, precisen de la complementarietat d'accions de tipus social i laboral.

Presentació

Programa marco de Inserción Social y Laboral

Programa d'accés a habitatge

Subvencions per al desenvolupament de projectes d'intervenció en l'àmbit de l'acció social.

Barems aprovats en Junta de Govern Local de data 11 de desembre de 2020:

Barem per a l'adjudicació o permuta de famílies procedents del cens d'habitatge precari 

Barem per a l'adjudicació o permuta de famílies procedents de col·lectius emergents

4. ATENCIÓ A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL:

L'Ajuntament de València té diversos serveis per a persones amb diversitat funcional o discapacitat (sensorial, intel·lectual, física o mental) que viuen a la ciutat de València. El seu objectiu és aconseguir la inclusió social d'aquestes persones fomentant la seua plena ciutadania i participació social. Es desenvolupen actuacions que promouen entorns socials lliures de barreres, estereotips i prejudicis, treballant per una societat normalitzadora de la diversitat humana.

Presentació

 

5. MENOR:

L'Ajuntament de València desenvolupa un conjunt d'actuacions orientades a l'atenció de menors i adolescents que es troben en situació de risc i desemparament, de la ciutat de València. Les seues accions estan encaminades a la protecció dels drets de les i els menors en risc, la prevenció i l'adaptació social.

Presentació

6. ATENCIÓ PSICOLÒGICA:

Este programa té per objecte l'atenció de les necessitats psicosocials que plantegen les persones ateses des dels diferents programes, així com el suport a les intervencions realitzades des de la resta de programes i serveis del Centre Municipal de Serveis Socials.
S'inclou en el sistema d'atenció primària i té les següents funcions:
1. Prevenció, avaluació i actuació en problemàtiques psicològiques i socials.
2. Atén demandes, col·labora i dona suport tècnic a professionals que integren els equips dels Centres.
3. Exerceix les accions pròpies de la seua especialitat professional en els equips interdisciplinaris de Serveis Socials.

7. CENTRE D'ATENCIÓ A PERSONES SENSE LLAR:

La seua finalitat principal és atendre les persones que manquen d'habitatge i que es troben en risc o en situació d'exclusió social, manquen de recursos econòmics i relacionals i d'habilitats socials suficients per a cobrir les seues necessitats.
En primer lloc, i per a cobrir les situacions d'emergència que es puguen produir, el Centre proporcionarà la cobertura de les necessitats bàsiques d'allotjament, higiene i manutenció. Una vegada superada l'atenció bàsica inicial, es procedirà a prestar una atenció integral que abaste els problemes soci-sanitaris associats als problemes d'exclusió.
A més és el centre coordinador de recursos per a persones sense llar que hi ha a la ciutat.

8. PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL I DEPENDÈNCIA.

L'Ajuntament de València, posa a la disposició de les seues veïnes i veïns a personal específicament format per a atendre casos de dependència i limitació funcional per a desenvolupar actes bàsics de la vida diària.El programa presta des d'una primera atenció informativa, fins a la valoració de la situació i proposta de recursos adequats per a atendre aqueixa situació, sent competència de la Generalitat la resolució de l'expedient.
Si vosté precisa atenció ha de dirigir-se al Centre Municipal de Servicis Socials que li corresponga per domicili i sol·licitar cita en el Programa de Dependència.
Per a saber quin Centre li correspon pot cridar al telèfon d'informació municipal 010 o consultar-ho en la web de Servicis Socials /val/benestar-social-i-integracio.
HORARI D'ATENCIÓ De Dilluns a dijous de 9.00 a 14.00 hores. Divendres de 12 a 14 h.

 

PROGRAMA D'INSERCIÓ LABORAL

A QUINES NECESSITATS PRETENEM DONAR RESPOSTA?

El propòsit d'este programa és la intervenció amb les persones usuàries dels centres municipals de Servicis Socials, a fi de recolzar les mesures d'atenció i inserció laboral a través del reforçament de les seues capacitats, de disminuir els seus obstacles personals i de l'entorn, i d'afavorir-ne l'autonomia, per a dotar-los dels recursos necessaris per a la seua integració, ja que, per les seues nombroses carències, no tenen l'oportunitat d'accedir al mercat de treball normalitzat.

EN QUÈ CONSISTIX?

En el desenvolupament de projectes integrals de formació i inserció laboral per mitjà de tutories, acompanyaments i seguiments individualitzats, a través de:

- Programa de Pro–Ocupacionalitat. És un servici d'informació, orientació, acompanyament, assessorament i derivació cap a aquell recurs que siga l'adequat al perfil de l'usuari dels Servicis Socials.
S'hi realitza una intervenció personalitzada a través de l'elaboració d'itineraris d'inserció sociolaboral, mediació laboral. Es gestionen programes d'ocupació; participació en: programes europeus (Equal), plans integrals d'ocupació (PIO), tallers de formació i inserció laboral (TFIL), escoles taller, cases d'oficis i tallers d'ocupació, EMCORPS, etc.

- Programa de desenvolupament del poble gitano. Pretén fer efectiva la igualtat d'oportunitats de la població gitana en relació amb el seu accés a la formació i l'ocupació, de manera que esta normalització permeta la seua inserció plena en la societat. A través del Programa “Accedir” desenvolupat per la Fundació del Secretariat Gitano.
Per a això es realitza una alfabetització bàsica d'adults, ensenyances bàsiques d'organització familiar, d'activitats prelaborales, al mateix temps que un acompanyament en activitats de tipus cultural, esportiu, etc.

- Programa d'Alfabetització. Pretén que aquelles persones que es troben excloses dels circuits normalitzats d'educació, puguen adquirir uns coneixements generals alhora que trenquen les barreres psicològiques que els impedixen entrar a formar part dels centres de formació normalitzats.
En estos programes, més de l'alfabetització bàsica per a adults, reben també ensenyaments d'organització familiar, suport psicològic, etc.

- Programa de capacitació professional i inserció laboral en mantenidor rehabilitador de vivendes. A través de tallers de formació en: obra, llanterneria, electricitat, pintura, fusteria, pavimentació, envidraments, etc; formació en àrees instrumentals (lectoescriptura, etc); orientació laboral; habilitats socioprofessionals; tallers sobre riscs laborals i un mòdul mediambiental. La inserció laboral consta d'un contracte laboral de 6 mesos.

- Projecte València Inserix: es realitza en col·laboració amb l'Associació per a la Promoció i Inserció Professional (APIP), l'Institut Valencià d'Atenció als Discapacitats (IVADIS), la Fundació Xarxa de Suport a la Integració Sociolaboral (RAIS) i la Fundació CEDAT de la Comunitat Valenciana. Tracta de promoure la inserció sociolaboral de les persones usuàries tant dels Centres municipals de Servicis Socials, com dels Centres Especialitzats de la Ciutat de València. Per a la realització dels seus fins s'han creat dos dispositius:
-Dispositiu d'Inserció: per a la realització d'accions per a la inserció laboral de la població en situació o risc d'exclusió objecte del projecte
-Dispositiu de Relacions amb Empreses: per a l'aplicació de metodologies de Responsabilitat Social de les Empreses (RSE) en l'estratègia d'inserció laboral a través de la localització d'ofertes laborals per a ser cobertes per les persones usuàries del projecte
Més informació (pdf 58,8 kb)

A QUI ES DIRIGIX?

Als usuaris dels centres municipals de Servicis Socials amb especials dificultats d'inserció social i laboral.

Informació addicional

PROGRAMES

INSERCIÓ SOCIAL

Inserció social